Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.11.2009. - 31.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. decembra noteikumus Nr. 1662 "Aeronavigācijas pakalpojumu un valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas kārtība".
Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 28. decembra noteikumus Nr. 1661 "Aeronavigācijas pakalpojumu maksas sadales kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.991

Rīgā 2006.gada 5.decembrī (prot. Nr.65 30.§)
Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 28.panta otro, trešo un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosaka maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (turpmāk - lidosta "Rīga") pakalpojumiem, kā arī maksas sadales kārtību. Noteikumi neattiecas uz maksu par civilās aviācijas drošības pakalpo­jumu nodrošināšanu saskaņā ar nacionālajiem, starptautiskajiem, kā arī Eiro­pas Kopienas tiesību aktiem.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.412)

2. Maksu par valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” sniegtajiem aero­navigācijas pakalpojumiem nosaka šādi:

2.1. maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā, ņemot vērā gaisa kuģa maksimālo pacelšanās masu (MPM) tonnās (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata, noapaļojot uz augšu), aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R = P x D x W, kur

R – maksa par maršrutā saņemtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem;

P – maksas vienības izcenojums Rīgas lidojumu informācijas rajonā – EUR 28,43 vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam. Maksas vienības izcenojums starptautiskajos maršrutos, kuru valsts akciju sabiedrības “Latvijas gaisa satiksme” uzdevumā iekasē Eiropas aeronavigācijas drošības organizācijas (European organization for the safety of air navigation) Centrālais maršrutu maksājumu birojs (turpmāk – Eurocontrol maksājumu birojs), veido EUR 28,43 vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam, pieskaitot Eurocontrol maksājumu biroja noteikto iekasēšanas maksu. Par Eurocontrol maksājumu biroja noteiktās iekasēšanas maksas izmaiņām valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” pirms to stāšanās spēkā informē gaisa pārvadātājus;

D – 1/100 daļa no attāluma, kas veikts Rīgas lidojumu informācijas rajonā, kuru pārrēķina pēc lielā loka maršruta un izsaka kilometros (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata). Gaisa kuģim nosēžoties Latvijas lidlaukos vai paceļoties no tiem, šo attālumu samazina par nolidoto attālumu termināļa vadības zonā;

W – gaisa kuģa svara faktors (ar precizitāti – divas zīmes aiz komata), kuru aprēķina, velkot kvadrātsakni no dalījuma, ko iegūst, gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas metrisko tonnu skaitu, kas minēts lidojuma derīguma sertifikātā, lidojuma instrukcijā vai citā līdzīgā oficiālā dokumentā, dalot ar skaitli 50:

2.2. maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = P x K, kur

A – maksa par sniegtajiem aeronavigācijas pakalpojumiem termināļa zonā;

P – maksas vienības izcenojums – EUR 28,43 vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

K – gaisa kuģa masas faktors atbilstoši 1.tabulai.

1.tabula

Nr.
p.k.

Maksimālā pacelšanās masa (tonnās)

K

1.

0–5

0,5

2.

5,01–10

0,8

3.

10,01–20

1,5

4.

20,01–25

2,0

5.

25,01–30

2,7

6.

30,01–45

3,5

7.

45,01–50

4,2

8.

50,01–60

5,0

9.

60,01–80

5,7

10.

80,01–90

6,5

11.

90,01–110

7,5

12.

110,01–150

9,0

13.

150,01–200

12,0

14.

200,01–300

15,0

15.

300,01 un vairāk

20,0

2.3. nosakot maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem Liepājas un Ventspils termināļa zonā, piemēro koeficientu 0,6;

2.4. jebkurš pārvadātājs, lidojot uz lid­ostu “Rīga” un no tās, saņem atlaides no šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajiem maksājumiem atkarībā no kalendāra gada laikā veiktajiem lidojumiem virzienā uz Rīgu (2.tabula).

2.tabula

Nr.
p.k.

Lidojumu skaits

Atlaide (%)

1.

1000

5

2.

2000

10

3.

3000

15

4.

4000

20

5.

5000

25

6.

6000 un vairāk

30

(MK 24.02.2009. noteikumu Nr.191 redakcijā)

3. Maksu par lidostas “Rīga” sniegtajiem pakalpojumiem nosaka šādi:

3.1. par skrejceļa un manevrēšanas ceļu, skrejceļa un manevrēšanas ceļu ap­­gais­mojuma, lidlauka vadības dienesta pakalpojumu un citas lidlauka infra­struk­tūras izmantošanu lidostā “Rīga”, ja attiecīgā infrastruktūra nepieciešama gai­sa kuģu pacelšanās un nosēšanās nodrošināšanai, nosaka gaisa kuģu pacel­šanās un nosēšanās maksu – EUR 2,05 vai ekvivalentu summu latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilo­gramiem (noapaļojot uz augšu līdz 10 kg) par katru gaisa kuģa pacelšanos un nosēšanos;

3.2. treniņu lidojuma stundu pielīdzina vienai pacelšanās un nosēšanās rei­zei, bet par otro un katru nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75;

3.3. par perona stāvvietu:

3.3.1. pirmā stunda ir bez maksas;

3.3.2. par otro un katru nākamo stundu par katriem 1000 gaisa kuģa mak­simāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem nosaka maksu – EUR 0,14 vai ekvivalentu summu latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kur­sam;

3.3.3. minimālais maksājums par perona stāvvietas izmantošanu pēc šo no­teikumu 3.3.1.apakšpunktā minētā laika – EUR 30 vai ekvivalenta summa latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;

3.4. par pasažieru un publisko uzgaidāmo telpu un gaiteņu, kā arī citas pasažieru apkalpošanai nepieciešamās pasažieru termināļu infrastruktūras izman­tošanu lidostā “Rīga” nosaka pasažieru apkalpošanas maksu – Ls 2,18 vai ekvivalentu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katru izlidojošo pasažieri. Pasažieru apkalpošanas maksu nepiemēro pasažieriem, no kuriem iekasē šo noteikumu 3.5.apakšpunktā minēto maksu;

3.5. tranzīta un transfēra pasažieriem (pasažieriem, kuri izlido no lidostas “Rīga” tajā pašā gaisa kuģī, ar kuru ielidojuši, vai citā gaisa kuģī, ja atrašanās lai­kā lidostā viņiem nav jāpamet lidostas “Rīga” kontrolējamā teritorija) par pasa­žieru termināļu infrastruktūras izmantošanu lidostā “Rīga” nosaka tranzīta pasa­žieru apkalpošanas maksu – Ls 0,70 vai ekvivalentu summu Eiropas Savienības vienotajā valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam par katru izlidojošo tranzīta un transfēra pasažieri.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.412 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2009., skat. grozījumu 2.punktu)

4. Par šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajiem pakalpojumiem nav jāmaksā, ja tiek veikti:

4.1. speciālie lidojumi, lai pārvadātu Latvijas Valsts prezidentu, Ministru prezidentu vai Saeimas priekšsēdētāju oficiālās vizītēs;

4.2. lidojumi ar valsts gaisa kuģi 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starp­tautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē, tai skaitā ar militāro, muitas vai robežsardzes gaisa kuģi;

4.3. lidojumi, kas paredzēti meklēšanas un glābšanas darbiem pēc kompetenta aviācijas meklēšanas un glābšanas dienesta rīkojuma;

4.4. lidojumi, kuri beidzas lidlaukā, no kura gaisa kuģis pacēlies, ja tas nav nosēdies citā lidlaukā (piespiedu atgriešanās).

5. Par šo noteikumu 2.punktā minētajiem pakalpojumiem nav jāmaksā:

5.1. ja lidojumi tiek veikti Rīgas lidojumu informācijas rajonā atbilstoši vizuālo lidojumu noteikumiem ārpus kontrolējamās gaisa telpas robežām;

5.2. ja gaisa kuģa svars ir mazāks par divām tonnām.

6. No šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajiem maksājumiem tiek atbrīvoti pasažieri, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu.

6.1 (Svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.412.)

6.2 (Svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.412.)

6.3 (Svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.412.)

7. Par aeronavigācijas un lidostas "Rīga" pakalpojumiem:

7.1. šo noteikumu 2.punktā minēto maksu iekasē valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", bet maksu par aeronavigācijas pakalpojumiem, kas sniegti starptautiskajā lidojumu maršrutā Rīgas lidojumu informācijas rajonā, valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" uzdevumā var iekasēt Eurocontrol maksājumu birojs;

7.2. (svītrots ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.412);

7.3. gaisa kuģa īpašnieks un lietotājs ir vienlīdz atbildīgi par saņemto pakalpojumu samaksu;

7.4. aero­navigācijas pakalpojumu maksājumus veic 30 dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas. Ja maksāju­ma termiņš ir sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikas oficiālā svētku diena, maksājumus veic nākamajā darbdienā;

7.4.1 maksājumus par lidostas “Rīga” pakalpojumiem veic katru kalen­dāra mēnesi līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam saskaņā ar lidostas “Rīga” izrakstītajiem rēķiniem;

7.5. privātajos (arī biznesa) un čarterreisu pārvadājumos samaksā pēc nolaišanās Latvijas teritorijā attiecīgi valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" Gaisa satiksmes informācijas centrā, lidostas "Rīga" dispečeru centrā vai tuvākajā bankas nodaļā, ja līgumā nav noteikts citādi;

7.6. noteikto maksājumu termiņa kavējumiem piemēro nokavējuma nau­du 0,05 procentu apmērā no laikā nenomaksātā pamatparāda par katru nokavēto dienu.

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.412)

8. Ieņēmumus, kas aprēķināti un iekasēti no šo noteikumu 2.1.apakš­punktā minētajām maksām par tranzīta pārlidojumiem, sadala šādi:

8.1. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme" - 89 %;

8.2. valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" - 10 %;

8.3. valsts pamatbudžeta ieņēmumos - 1 %, bet ne mazāk, kā noteikts likumā par valsts budžetu kārtējam gadam.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.982; MK 24.02.2009. noteikumiem Nr.191)

9. Par kārtējā mēnesī aprēķinātajām un iekasētajām summām valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" informē valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra" un Finanšu ministriju līdz nākamā mēneša desmitajam datumam.

10. Atbilstoši šo noteikumu 8.2. un 8.3.apakšpunktā minētajam sadalīju­mam aprēķinātās un iekasētās summas valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" katra nākamā mēneša pirmajā darbdienā pārskaita attiecīgi valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" pamatbudžeta izdevumu kontā un valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē. Summas, kuras iekasē Eurocontrol maksājumu birojs, valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" pārskaita septiņu dienu laikā pēc tam, kad Eurocontrol maksājumu birojs pārskaitījis attiecīgos maksājumus valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksmei".

(Grozīts ar MK 05.05.2009. noteikumiem Nr.412)

10.1 Šo noteikumu 3.punktā minēto maksu pārskata ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

(MK 05.05.2009. noteikumu Nr.412 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.11.2009., skat. grozījumu 2.punktu)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumus Nr.20 "Kārtība, kādā nosakāma maksa par aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pakalpojumiem, un tās sadales kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 10.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
01.11.2009