Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.926

Rīgā 2006.gada 14.novembrī (prot. Nr.59 21.§)
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
12.panta ceturto daļu un 43.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 184.nr.; 2006, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz, ja viņš nepārtraukti klātienē turpina mācības kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu."

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim."

3. Aizstāt 16.punktā vārdus "ka minētais bērns ir sekmīgs šīs izglītības iestādes klātienes audzēknis" ar vārdiem "ka minētais bērns mācās klātienē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst attiecīgo izglītības programmu šajā iestādē".

4. Aizstāt 17.punktā vārdu "triju" ar vārdu "piecu".

5. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Šo noteikumu 15.punktā noteiktajā gadījumā bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, bāriņtiesā (pagasttiesā) vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību. Nodoto apliecību bāriņtiesa (pagasttiesa) divu nedēļu laikā iesniedz ministrijā vai nosūta tai pa pastu."

6. Aizstāt 18.punkta otrajā teikumā vārdu "septiņu" ar vārdu "piecu".

7. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ministrija šo noteikumu 15., 18. un 19.punktā minētās apliecības anulē, iekļauj nederīgo apliecību sarakstā un izdara attiecīgu ierakstu uzskaites žurnālā, norādot anulēšanas iemeslu un datumu. Šo noteikumu 15. un 19.punktā minētās apliecības iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu iznīcināšanas kārtību."

8. Papildināt 29.punktu aiz vārda "pašvaldība" ar vārdiem "kuras bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi".

9. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Ja pilngadību sasniegušais bērns nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu un nav stājies laulībā, pašvaldība, kuras bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru."

10. Izteikt 2.pielikuma 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. izglītības iestādes izziņa par to, ka bērns mācās klātienē un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu šajā iestādē;".

11. Papildināt 2.pielikumu ar 9.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"9.4. iepriekš izsniegtā apliecība."

12. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.857

Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai uzskaites žurnāls

Nr.
p. k.
Apliecības izsniegšanas datums Izsniegtās apliecības numurs Ziņas par bērnu Apliecības derīguma termiņš Apliecība izsniegta Bāriņtiesas (pagasttiesas) nosaukums Bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds Pilnvaras numurs un izsniegšanas datums Bāriņtiesas (pagasttiesas) priekšsēdētāja vai pilnvarotās personas paraksts Ziņas par apliecības anulēšanu
vārds uzvārds pirmo reizi atkārtoti iemesls datums
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14''
Ministru prezidents A.Kalvītis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
18.11.2006