Tiesību akts: zaudējis spēku
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par darbinieku iesaistīšanos Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atkarīgā kooperatīvā sabiedrība — valdošās kooperatīvās sabiedrības izšķirošajā ietekmē esoša kooperatīvā sabiedrība;

2) dibinātāja kooperatīvā sabiedrība — Latvijā reģistrēta kooperatīvā sabiedrība, kas tieši piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanā;

3) informēšana — darbinieku pārstāvības komitejas vai darbinieku pārstāvju informēšana par jautājumiem, kuri skar Eiropas kooperatīvo sabiedrību un tās atkarīgās kooperatīvās sabiedrības, tādā laikā, veidā un apjomā, kāds ļauj darbinieku pārstāvjiem gūt priekšstatu par iespējamām sekām un, ja nepieciešams, sagatavoties konsultācijām ar Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem;

4) konsultēšanās — darbinieku pārstāvības komitejas vai darbinieku pārstāvju dialogs un viedokļu apmaiņa ar Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijām tādā laikā, veidā un apjomā, kāds ļauj darbinieku pārstāvjiem atbilstoši saņemtajai informācijai izteikt par Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju paredzētajiem pasākumiem savu viedokli, ko varētu ņemt vērā kooperatīvās sabiedrības lēmumu pieņemšanas gaitā;

5) līdzdalība — darbinieku pārstāvības komitejas vai darbinieku pārstāvju ietekme uz norisēm kooperatīvajā sabiedrībā, izmantojot tiesības ievēlēt vai iecelt Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju locekļus vai tiesības ieteikt šo institūciju locekļu kandidātus vai iebilst pret viņu iecelšanu.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir nodrošināt saskaņā ar Padomes 2003.gada 22.jūlija regulu (EK) Nr. 1435/2003 par Eiropas kooperatīvās sabiedrības (SCE) statūtiem (turpmāk — regula Nr. 1435/2003) un Eiropas kooperatīvo sabiedrību likumu dibināto Eiropas kooperatīvo sabiedrību darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, kā arī informēšanu, konsultēšanos un līdzdalību Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā.

3.pants. Sarunu vešanas pienākums

(1) Izstrādājot Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas projektu, dibinātājas kooperatīvās sabiedrības ved sarunas ar darbinieku pārstāvjiem par darbinieku turpmāko iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, arī par informēšanu, konsultēšanos un līdzdalību Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā, un informē darbinieku pārstāvjus par dibinātājām kooperatīvajām sabiedrībām un atkarīgajām kooperatīvajām sabiedrībām, šo kooperatīvo sabiedrību darbinieku skaitu un dibinātājās kooperatīvajās sabiedrībās notiekošajiem pasākumiem jomā, kas saistīta ar darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās sarunas uzsāk nekavējoties pēc kooperatīvo sabiedrību apvienošanas noteikumu projekta izsludināšanas, atkarīgās kooperatīvās sabiedrības dibināšanas projekta saskaņošanas vai pēc tam, kad ir saskaņots projekts par citas juridiskās personas pārveidošanu par Eiropas kooperatīvo sabiedrību.

4.pants. Speciālas sarunu grupas izveidošana

(1) Sarunu vešanai izveido speciālu sarunu grupu, kas pārstāv dibinātāju kooperatīvo sabiedrību un atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbiniekus. Speciālajā sarunu grupā var iekļaut arodbiedrību pārstāvjus neatkarīgi no tā, vai viņi ir dibinātāju kooperatīvo sabiedrību vai atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbinieki.

(2) Speciālās sarunu grupas locekļu skaitlisko sastāvu nosaka proporcionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju kooperatīvo sabiedrību un atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbinieku skaitam.

(3) Ja dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja kooperatīvā sabiedrība vai atkarīgā kooperatīvā sabiedrība, nodarbināti 10 procenti no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita (vai mazāka daļa darbinieku, ja nav pilni 10 procenti), šīs dalībvalsts darbiniekus pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(4) Aprēķinot darbinieku skaitu, ņem vērā arī tos darbiniekus, ar kuriem noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku.

(5) Ja mainās dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku skaits un tas ietekmē speciālās sarunu grupas sastāvu, attiecīgi mainās šīs grupas sastāvs.

(6) Speciālā sarunu grupa uzskatāma par izveidotu, kad ir ievēlēti visi tās locekļi.

5.pants. Papildu pārstāvji

(1) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido, kooperatīvajām sabiedrībām apvienojoties, speciālajā sarunu grupā iekļauj papildu pārstāvjus no katras dalībvalsts, lai grupā vismaz viens loceklis pārstāvētu katru dibinātāju kooperatīvo sabiedrību, kas atbilstoši projektam pēc Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas vairs nepastāvēs kā atsevišķa juridiskā persona.

(2) Papildu pārstāvju skaits nedrīkst pārsniegt 20 procentus no saskaņā ar šā likuma 4.panta otro daļu ievēlētās speciālās sarunu grupas locekļu skaita.

(3) Ja dibinātāju kooperatīvo sabiedrību skaits pārsniedz papildu vietu skaitu speciālajā sarunu grupā, papildu vietas tiek piešķirtas to dažādo dalībvalstu sabiedrību darbiniekiem, kurās ir vairāk darbinieku.

6.pants. Speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšana Latvijā

(1) Dibinātājas kooperatīvās sabiedrības vai atkarīgās kooperatīvās sabiedrības darbinieki var nolemt, ka viņu intereses speciālajā sarunu grupā pārstāvēs jau esošie darbinieku pārstāvji.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētais lēmums netiek pieņemts, darbinieki ievēlē jaunus viņu pārstāvjus šajā likumā noteiktajā kārtībā. Speciālās sarunu grupas locekli ievēlē arī tad, ja dibinātājas kooperatīvās sabiedrības vai atkarīgās kooperatīvās sabiedrības darbinieku skaits ir mazāks par darbinieku pārstāvju ievēlēšanai nepieciešamo skaitu.

(3) Ja dibinātājas kooperatīvās sabiedrības vai atkarīgās kooperatīvās sabiedrības darbiniekus pārstāv gan darbinieku arodbiedrība, gan darbinieku pilnvaroti pārstāvji, tie pilnvaro savus pārstāvjus izvēlēties speciālās sarunu grupas locekļus, kuri pārstāvēs dibinātāju kooperatīvo sabiedrību, proporcionāli pārstāvēto darbinieku skaitam, bet ne mazāk kā vienu locekli katrai sabiedrībai.

(4) Speciālajā sarunu grupā iekļauj vismaz vienu darbinieku pārstāvi no katras Latvijā reģistrētās dibinātājas kooperatīvās sabiedrības un atkarīgās kooperatīvās sabiedrības. No Latvijas izvirzīto speciālās sarunu grupas locekļu skaits nedrīkst pārsniegt saskaņā ar šā likuma 4.pantu Latvijai aprēķināto pārstāvju skaitu.

(5) Ja Latvijā reģistrēto dibinātāju kooperatīvo sabiedrību skaits ir lielāks par Latvijai aprēķināto speciālajā sarunu grupā iekļaujamo pārstāvju skaitu, visu dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pārstāvji vienojas par darbinieku kopīgo pārstāvi speciālajā sarunu grupā. Ja šāda vienošanās netiek panākta, Latvijā nodarbinātos darbiniekus pārstāv tās dibinātājas kooperatīvās sabiedrības pārstāvis, kurā ir vislielākais darbinieku skaits.

7.pants. Vienošanās par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

(1) Speciālā sarunu grupa un dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvji rakstveidā vienojas par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, kā arī par informēšanu, konsultēšanos un līdzdalību Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā. Regulas Nr. 1435/2003 11.panta otrajā daļā minēto apstākļu pārbaudei vienošanās par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā tiek iesniegta Uzņēmumu reģistram.

(2) Dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvju pienākums ir informēt speciālo sarunu grupu par Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas plānu un tā īstenošanas gaitu līdz Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas brīdim.

8.pants. Lēmumu pieņemšana speciālajā sarunu grupā

(1) Speciālā sarunu grupa lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, kas atbilst visu Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieku vairākumam speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanas brīdī vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieku vairākumam balsošanas brīdī, ja balsošanas brīdī (salīdzinājumā ar speciālās sarunu grupas locekļu ievēlēšanas brīdi) ir būtiski mainījies dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku skaits.

(2) Katram speciālās sarunu grupas loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss.

9.pants. Līdzdalības tiesību ierobežošana

(1) Speciālā sarunu grupa var pieņemt lēmumu par līdzdalības tiesību ierobežošanu, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kuri pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām Eiropas kooperatīvās sabiedrības dalībvalstīm.

(2) Līdzdalības tiesības tiek ierobežotas, ja pēc Eiropas kooperatīvās sabiedrības izveidošanas līdzdalība šā likuma 1.panta 5.punkta izpratnē ir mazāka par augstāko līdzdalības līmeni dalībniecēs kooperatīvajās sabiedrībās.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumus piemēro, ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina:

1) apvienojoties dibinātājām kooperatīvajām sabiedrībām, un ja vismaz 25 procentiem no dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības;

2) jebkurā citā regulā Nr. 1435/2003 noteiktajā veidā un ja vismaz 50 procentiem no dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības.

10.pants. Ekspertu pieaicināšana

Speciālajai sarunu grupai ir tiesības pieaicināt ekspertus. Eksperti padomdevēja statusā piedalās speciālās sarunu grupas un dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvju sanāksmēs.

11.pants. Lēmums par dalībvalsts noteikumu piemērošanu

(1) Ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas speciālās sarunu grupas locekļu, kuri pārstāv ne mazāk kā divas trešdaļas darbinieku no vismaz divām Eiropas kooperatīvās sabiedrības dalībvalstīm, speciālā sarunu grupa var nolemt neuzsākt šā likuma 3.panta pirmajā daļā minētās sarunas vai arī izbeigt jau uzsāktās sarunas un nolemt, ka jāpiemēro informēšanu un konsultēšanos regulējošo normatīvo aktu noteikumi, kas ir spēkā attiecīgajās Eiropas kooperatīvās sabiedrības dalībvalstīs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšana aptur jebkādus pasākumus, kas vērsti uz šā likuma 7.pantā minētās vienošanās noslēgšanu. Šajā gadījumā nepiemēro arī šā likuma 18., 19., 20. un 23.pantu.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību dibina pārveidošanas ceļā un pārveidojamā kooperatīvajā sabiedrībā pastāv līdzdalība.

12.pants. Speciālās sarunu grupas atkārtota sasaukšana

(1) Ja to rakstveidā pieprasījuši vismaz 10 procenti Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbinieku vai viņu pārstāvji, speciālo sarunu grupu sasauc atkārtoti, taču ne agrāk kā divus gadus pēc šā likuma 11.pantā minētā lēmuma pieņemšanas, ja vien puses nav vienojušās par īsākiem termiņiem.

(2) Ja speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu atsākt sarunas ar pārvaldes institūciju pārstāvjiem, bet šo sarunu gaitā konkrēta vienošanās netiek panākta, šā likuma 18., 19., 20. un 23.pantu nepiemēro.

13.pants. Izdevumi

Izdevumus, kas saistīti ar speciālās sarunu grupas darbību un sarunu vešanu, sedz dalībnieces kooperatīvās sabiedrības, nodrošinot speciālajai sarunu grupai pienācīgus apstākļus tās uzdevumu veikšanai.

14.pants. Vienošanās saturs

(1) Dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvji un speciālā sarunu grupa apspriežas, lai panāktu šā likuma 7.pantā minēto vienošanos par pasākumiem, kas veicami, lai iedibinātu kārtību, kādā darbinieki iesaistāmi Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā.

(2) Dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pārvaldes institūciju pārstāvju un speciālās sarunu grupas vienošanās ietver:

1) vienošanās darbības jomu;

2) pārstāvības komitejas — Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvju sarunu partnera (saistībā ar vienošanos par kārtību, kādā noris Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo sabiedrību darbinieku informēšana un konsultēšanās ar viņiem) — sastāvu, locekļu skaitu un vietu sadalījumu tajā;

3) pārstāvības komitejas funkcijas un kārtību, kādā noris tās informēšana un konsultēšanās ar to;

4) pārstāvības komitejas sanāksmju periodiskumu;

5) pārstāvības komitejai piešķiramos finanšu un materiālos līdzekļus;

6) pasākumus viena vai vairāku informēšanas un konsultēšanās mehānismu izveidošanai, ja sarunu gaitā puses vienojas par tāda mehānisma izveidošanu pārstāvības komitejas vietā;

7) līdzdalības tiesību īstenošanas noteikumus, ja sarunu gaitā puses vienojas par darbinieku līdzdalības tiesībām, arī par to, cik daudz Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijas locekļus darbinieki ir tiesīgi ievēlēt, iecelt, ieteikt vai noraidīt, un kārtību, kādā darbinieki var ievēlēt, iecelt, ieteikt vai noraidīt minētos locekļus, kā arī viņu tiesības;

8) vienošanās spēkā stāšanās dienu un spēkā esamības ilgumu, gadījumus, kad atkārtoti jārīko sarunas par vienošanās noslēgšanu, un šādu atkārtoti rīkotu sarunu procedūru, ieskaitot gadījumus, kad pēc Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas notiek strukturālas pārmaiņas Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un tās atkarīgajās sabiedrībās;

9) citas ziņas, ja puses to uzskata par nepieciešamu.

(3) Uz vienošanos neattiecas šā likuma 17., 18., 19., 20. un 23.pants, ja puses nevienojas citādi.

(4) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido pārveidošanas ceļā, vienošanās par darbinieku iesaistīšanos saglabā vismaz iepriekš noteikto darbinieku iesaistīšanas līmeni.

(5) Vienošanās var precizēt noteikumus, ar kādiem darbinieki ir tiesīgi piedalīties Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulcē vai cita veida sapulcē, ja tāda pastāv, saskaņā ar šā likuma 22.pantu un regulas Nr. 1435/2003 59.panta ceturto daļu.

15.pants. Sarunu ilgums

(1) Sarunas uzsāk uzreiz pēc speciālās sarunu grupas izveidošanas, un tās turpinās ne ilgāk par sešiem mēnešiem.

(2) Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto termiņu uz laiku līdz vienam gadam no speciālās sarunu grupas izveidošanas brīža.

16.pants. Sarunu procedūrā piemērojamie tiesību akti

Ja šajā likumā nav noteikts citādi, tā 3. 15.pantā noteiktajai sarunu procedūrai piemēro tās dalībvalsts normatīvos aktus, kurā ir reģistrēta Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese.

17.pants. Gadījumi, kad piemēro pamatnoteikumus par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā

(1) Šā likuma 18., 19., 20. un 23.panta noteikumus par darbinieku iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā (turpmāk — pamatnoteikumi) piemēro, ja:

1) puses par to vienojas;

2) pušu vienošanās nav panākta šā likuma 15.pantā noteiktajā termiņā un katras dibinātājas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcija piekrīt pamatnoteikumu piemērošanai, kā arī speciālā sarunu grupa nav pieņēmusi šā likuma 11.pantā paredzēto lēmumu.

(2) Šā panta pirmo daļu piemēro, ja:

1) Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un ja noteikumi par līdzdalību pārvaldes institūcijā ir attiecināmi uz kooperatīvo sabiedrību, kura pārveidota par Eiropas kooperatīvo sabiedrību;

2) Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido apvienošanas ceļā, ja vismaz vienā no dibinātājām kooperatīvajām sabiedrībām pastāv līdzdalība un ja vismaz 25 procentiem no dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības vai ja mazāk nekā 25 procentiem no dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku kopskaita ir nodrošinātas līdzdalības tiesības un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot pamatnoteikumus;

3) Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido jebkurā citā veidā, kas noteikts regulā Nr. 1435/2003, ja vismaz vienā no dibinātājām kooperatīvajām sabiedrībām pastāvēja līdzdalība un ja vismaz 50 procentiem no dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības vai ja mazāk nekā 50 procentiem no dibinātāju kooperatīvo sabiedrību darbinieku kopskaita bija nodrošinātas līdzdalības tiesības un speciālā sarunu grupa pieņem lēmumu piemērot pamatnoteikumus.

(3) Lai pārbaudītu regulas Nr. 1435/2003 11.panta otrajā daļā minētos apstākļus, šā panta pirmās daļas 1.punktā minētajā gadījumā Uzņēmumu reģistram iesniedz pārvaldes institūcijas un speciālās sarunu grupas vienošanos par pamatnoteikumu piemērošanu, bet šā panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā — apliecinājumu par minēto nosacījumu izpildi.

18.pants. Līdzdalības veida noteikšana

Ja dibinātājās kooperatīvajās sabiedrībās pastāv dažādi līdzdalības veidi, speciālā sarunu grupa izlemj, kuru no līdzdalības veidiem ieviest Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā. Par šādu lēmumu speciālā sarunu grupa informē dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pārvaldes institūcijas. Ja šāds lēmums netiek pieņemts, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā ievieš tādu līdzdalības veidu, kāds pastāv dibinātājā kooperatīvajā sabiedrībā, kurā ir vislielākais darbinieku skaits.

19.pants. Pārstāvības komitejas izveidošana

(1) Pārstāvības komitejas sastāvā ir Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbinieki, kurus ievēlē darbinieku pārstāvji, bet, ja tādu nav, — visi kooperatīvās sabiedrības darbinieki Darba likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot dzimumu līdztiesības principu.

(2) Ja pārstāvības komiteja ir pietiekami liela, no tās locekļu vidus ievēlē vērtēšanas komiteju, kurā ir ne vairāk kā trīs locekļi.

(3) Pārstāvības komitejas locekļu skaitlisko sastāvu nosaka proporcionāli katrā dalībvalstī esošo dibinātāju kooperatīvo sabiedrību un atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbinieku skaitam.

(4) Ja dalībvalstī, kurā reģistrēta dibinātāja kooperatīvā sabiedrība vai atkarīgā kooperatīvā sabiedrība, nodarbināti 10 procenti no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita (vai mazāka daļa darbinieku, ja nav pilni 10 procenti), šīs dalībvalsts darbiniekus pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(5) Katrus 10 procentus darbinieku no visās dalībvalstīs nodarbināto darbinieku kopskaita (vai mazāku daļu darbinieku, ja nav pilni 10 procenti) pārstāvības komitejā pārstāv viens darbinieku pārstāvis.

(6) Eiropas kooperatīvā sabiedrība reizi gadā informē pārstāvības komiteju par pārmaiņām Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā un tās atkarīgajās kooperatīvajās sabiedrībās, ja šīs pārmaiņas ietekmē vietu sadalījumu pārstāvības komitejā. Šajā gadījumā pārstāvības komitejas sastāvu pārveido, lai tas atbilstu notikušajām pārmaiņām.

(7) Pārstāvības komitejas iekšējās darbības noteikumi ir ietverti pārstāvības komitejas pieņemtajā reglamentā.

(8) Pārstāvības komiteja informē Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijas par savu sastāvu.

(9) Pārstāvības komiteja ne vēlāk kā četrus gadus pēc tās izveidošanas ar vienkāršu balsu vairākumu izlemj, vai sākt sarunas ar Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijām vai arī turpmāk piemērot šā likuma 19., 22., 23., 24. un 25.pantu. Ja pārstāvības komiteja nolemj sākt sarunas par vienošanās noslēgšanu, tai ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā speciālajai sarunu grupai. Ja pēc jaunu sarunu uzsākšanas vienošanās nav panākta šā likuma 15.pantā noteiktajā termiņā, turpina piemērot šā likuma 20., 23., 24., 25. un 26.pantu.

(10) Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju un pārstāvības komitejas sadarbība, kā arī Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju informēšana un konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem notiek, attiecīgi ievērojot savstarpējās tiesības un pienākumus.

20.pants. Informēšanas un konsultēšanās pamatnoteikumi

(1) Pārstāvības komiteja iesaistās to jautājumu risināšanā, kuri attiecas uz Eiropas kooperatīvo sabiedrību un tās atkarīgajām kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī to jautājumu risināšanā, kuri neietilpst kādas dalībvalsts attiecīgo pārvaldes institūciju kompetencē.

(2) Pārstāvības komitejas un Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvju apspriedes notiek ne retāk kā reizi gadā. Šādu apspriežu mērķis ir, pamatojoties uz ikgadējiem pārskatiem, informēt pārstāvības komiteju un konsultēties ar to par Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbību un turpmāko attīstību.

(3) Par šā panta otrajā daļā minētajām apspriedēm Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvji informē dibinātāju kooperatīvo sabiedrību un to atkarīgo kooperatīvo sabiedrību vietējās pārvaldes institūcijas.

(4) Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvji sagatavo apspriedes darba kārtību un informē par to pārstāvības komiteju, kā arī nodrošina pārstāvības komitejas locekļus ar visu kooperatīva biedru iesniegto dokumentu kopijām.

(5) Apspriedē izskata jautājumus par:

1) Eiropas kooperatīvās sabiedrības struktūru, ekonomisko un finansiālo stāvokli;

2) iespējamo darbības, ražošanas un realizācijas attīstību;

3) iniciatīvām, kas saistītas ar korporatīvo sociālo atbildību;

4) situāciju nodarbinātības jomā un tās iespējamo attīstību;

5) investīcijām (investīciju programmām);

6) būtiskām organizatoriskām pārmaiņām;

7) jaunu darba metožu vai ražošanas procesu ieviešanu;

8) kooperatīvās sabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšanu uz citu vietu;

9) kooperatīvo sabiedrību reorganizāciju (apvienošanu vai sadalīšanu);

10) kooperatīvo sabiedrību likvidāciju vai struktūrvienību slēgšanu;

11) kolektīvo atlaišanu.

(6) Ja rodas citi apstākļi, kuri būtiski skar darbinieku intereses, to skaitā Eiropas kooperatīvās sabiedrības mantas vai tās lielākās daļas (arī struktūrvienību) pārcelšana uz citu vietu, kooperatīvās sabiedrības likvidācija vai tās struktūrvienību slēgšana, kolektīvā atlaišana, Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijas laikus informē pārstāvības komiteju par tiem. Šajā gadījumā pārstāvības komitejai ir tiesības pieprasīt, lai tiek organizēta apspriede ar Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem nolūkā iegūt informāciju un konsultēties par Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā veicamajiem pasākumiem, kas būtiski skar darbinieku intereses.

(7) Ja Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvji neņem vērā pārstāvības komitejas pausto viedokli, pārstāvības komitejai ir tiesības pieprasīt, lai tiek organizētas papildu apspriedes nolūkā panākt vienošanos. Ja tiek rīkota apspriede ar vērtēšanas komiteju, tajā ir tiesīgi piedalīties arī pārstāvības komitejas locekļi, kas pārstāv darbiniekus, kurus tieši skar attiecīgie pasākumi. Šādas apspriedes neietekmē Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pilnvaras.

(8) Par šā panta sestajā daļā minētās apspriedes vadītāja iecelšanu, savstarpēji vienojoties, lemj Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvji un pārstāvības komitejas locekļi.

(9) Pirms jebkuras apspriedes ar Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvjiem pārstāvības komitejas locekļi ir tiesīgi savstarpēji tikties bez Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju pārstāvju piedalīšanās.

(10) Pārstāvības komiteja paziņo Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbinieku pārstāvjiem par informēšanas un konsultēšanās norisi.

(11) Ja nepieciešams, pārstāvības komiteja izmanto ekspertu palīdzību.

(12) Pārstāvības komitejas locekļiem ir tiesības uz apmaksātu mācību atvaļinājumu, lai apgūtu pārstāvības komitejas locekļu pienākumu pildīšanai nepieciešamās zināšanas.

(13) Izdevumus, kas saistīti ar pārstāvības komitejas darbību, arī ar tās locekļu ievēlēšanu, sarunu organizēšanu (telpas, materiāli, personāls, tulkošana), komitejas locekļu komandējumiem (ceļa un uzturēšanās izdevumi), kā arī viena eksperta pieaicināšanu, sedz Eiropas kooperatīvā sabiedrība.

21.pants. Īpašie noteikumi

(1) Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai, kuru dibina tikai fiziskās personas vai viena juridiskā persona un fiziskās personas, kas kopā nodarbina vismaz 50 darbiniekus vismaz divās dalībvalstīs, piemēro šā likuma 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.panta noteikumus.

(2) Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai, kuru dibina tikai fiziskās personas vai viena juridiskā persona un fiziskās personas, kas kopā nodarbina mazāk nekā 50 darbiniekus vai vismaz vienā dalībvalstī nodarbina vismaz 50 darbiniekus, darbinieku iesaistīšanas kārtību nosaka saskaņā ar tās dalībvalsts normatīvajiem aktiem par kooperatīvajām sabiedrībām, kurā ir reģistrēta attiecīgās kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese, bet Eiropas kooperatīvās sabiedrības atkarīgajās sabiedrībās un uzņēmumos piemēro noteikumus, kas attiecīgajā dalībvalstī ir piemērojami citām tāda paša veida juridiskajām personām.

(3) Ja Eiropas kooperatīvās sabiedrības juridiskā adrese tiek mainīta no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, vienošanās par darbinieku iesaistīšanos saglabā vismaz iepriekš noteikto darbinieku iesaistīšanas līmeni.

(4) Ja Eiropas kooperatīvā sabiedrība dibināta saskaņā ar šā panta otro daļu un Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo kooperatīvo sabiedrību kopējais darbinieku skaits ir lielāks par 50 vismaz divās dalībvalstīs vai ja vismaz viena trešdaļa Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo sabiedrību darbinieku vismaz divās dalībvalstīs rakstveidā pieprasa noslēgt jaunu vienošanos, lai iedibinātu citu informēšanas un konsultēšanās kārtību, izveidojama jauna speciālā sarunu grupa saskaņā ar šā likuma 4.pantu un piemērojami šā likuma 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.panta noteikumi.

22.pants. Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieku piedalīšanās kopsapulcē

Saskaņā ar regulas Nr. 1435/2003 59.panta ceturtajā daļā noteiktajiem ierobežojumiem Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieki vai viņu pārstāvji ar balsstiesībām piedalās Eiropas kooperatīvās sabiedrības kopsapulcē vai cita veida sapulcē (ja tāda pastāv) šādos gadījumos:

1) attiecīgais pušu lēmums fiksēts šā likuma 7.pantā minētās vienošanās tekstā;

2) kooperatīvu, ko reglamentē šāda sistēma, pārveido par Eiropas kooperatīvo sabiedrību;

3) Eiropas kooperatīvā sabiedrība dibināta citā, nevis pārveidošanas ceļā un dibinātājā kooperatīvajā sabiedrībā ir noteiktas darbinieku balsstiesības kooperatīvās sabiedrības kopsapulcē, bet ieinteresētās puses nevar panākt šā likuma 7.pantā noteikto vienošanos šā likuma 15.pantā paredzētajā termiņā. Šādā gadījumā piemēro šā likuma 17. un 23.panta noteikumus, ievērojot augstāko līdzdalības līmeni, kāds kooperatīvajās sabiedrībās bija pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas.

23.pants. Līdzdalības pamatnoteikumi

(1) Ja Eiropas kooperatīvo sabiedrību izveido pārveidošanas ceļā un līdzdalības noteikumi ir attiecināmi uz dibinātāju kooperatīvo sabiedrību pirms pārveidošanas, šos līdzdalības noteikumus turpina pilnā mērā piemērot arī pēc Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas.

(2) Pārējos Eiropas kooperatīvās sabiedrības izveidošanas gadījumos Eiropas kooperatīvās sabiedrības un tās atkarīgo kooperatīvo sabiedrību darbiniekiem vai pārstāvības komitejai ir tiesības ievēlēt vai iecelt Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju locekļus vai ieteikt šo institūciju locekļu kandidātus, vai iebilst pret viņu iecelšanu. Līdzdalībai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā jāatbilst augstākajam līdzdalības līmenim, kāds attiecīgajās dibinātājās kooperatīvajās sabiedrībās bija pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas.

(3) Ja pirms Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas nevienā no dibinātājām kooperatīvajām sabiedrībām līdzdalības noteikumi nepastāv, Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā līdzdalības noteikumi nav jāievieš.

(4) Pārstāvības komiteja lemj par vietu sadalījumu Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijās starp pārstāvības komitejas locekļiem atbilstoši Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieku īpatsvaram katrā dalībvalstī vai arī par to, kādā veidā Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbinieki var ieteikt Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu kandidātus vai iebilst pret viņu iecelšanu.

(5) Pēc iespējas jānodrošina tas, lai katras dalībvalsts — jo īpaši Eiropas kooperatīvās sabiedrības reģistrācijas dalībvalsts — darbinieku pārstāvji būtu iekļauti Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju sastāvā.

(6) Ikviens Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis, kuru ievēlējusi, iecēlusi vai ieteikusi pārstāvības komiteja vai darbinieki, ir pilntiesīgs Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcijas loceklis, un viņam ir tādas pašas tiesības (arī balsstiesības) un pienākumi kā Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūciju locekļiem, kuri pārstāv biedrus.

24.pants. Komercnoslēpums

(1) Speciālās sarunu grupas vai pārstāvības komitejas locekļi un darbinieku pārstāvji, kā arī eksperti un tulki, kas sniedz viņiem savus pakalpojumus, nedrīkst atklāt trešajām personām iegūto informāciju, kas ir komercnoslēpums.

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktais aizliegums attiecībā uz komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām ir spēkā neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona pilda vai ir beigusi pildīt savus pienākumus.

(3) Eiropas kooperatīvās sabiedrības pārvaldes institūcija var atteikties sniegt informāciju, kuras atklāšana vai izmantošana, ņemot vērā tās raksturu un objektīvos iemeslus, var būtiski kaitēt vai nodarīt zaudējumus Eiropas kooperatīvajai sabiedrībai un tās atkarīgajām kooperatīvajām sabiedrībām.

(4) Ja Eiropas kooperatīvās sabiedrības vai dalībnieces kooperatīvās sabiedrības pārvaldes struktūra pieprasa konfidencialitātes ievērošanu vai nesniedz attiecīgu informāciju, darbinieku pārstāvjiem ir tiesības lūgt pārskatīt šos lēmumus un vērsties tiesā. Laikā, kad notiek minēto lēmumu pārskatīšana vai izskatīšana tiesā, informācija uzskatāma par konfidenciālu.

25.pants. Speciālās sarunu grupas locekļu, pārstāvības komitejas locekļu un darbinieku pārstāvju tiesības un pienākumi

(1) Uz speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem informēšanas un konsultēšanās pienākumu pildīšanas laikā attiecināmas tādas pašas tiesības un pienākumi, kādi Darba likumā noteikti darbinieku pārstāvjiem.

(2) Speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem piešķir atvaļinājumu, lai viņi varētu pildīt informēšanas un konsultēšanās pienākumus, par šo laikposmu saglabājot vidējo izpeļņu.

(3) Attiecībā uz speciālās sarunu grupas locekļiem, pārstāvības komitejas locekļiem un darbinieku pārstāvjiem puses var vienoties par labvēlīgākiem nosacījumiem, nekā paredzēts šajā pantā.

26.pants. Atbildība par šā likuma neievērošanu

Par šā likuma neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 22.jūlija direktīvas 2003/72/EK, ar ko papildina Eiropas kooperatīvās sabiedrības statūtus darbinieku iesaistīšanas jomā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 2.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 15.novembrī
29.11.2006