Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 154.nr.) šādus grozījumus:

1.  1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudas";

papildināt 1.punkta otro teikumu pēc vārdiem "obligātajām iemaksām" ar vārdiem "kā arī muitas nodoklim un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem, kuri noteikti tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos par muitas lietām";

aizstāt 2.punktā vārdu "uzņēmējdarbībai" ar vārdiem "saimnieciskajai darbībai";

izslēgt 7.punktu;

papildināt 11.punktu pēc vārda "grozīšanai" ar vārdu "turpināšanai";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) nodokļu parādu kapitalizācija - kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšana par nodokļu parādu summu;";

izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14) izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas - apzināta nepatiesas informācijas sniegšana nodokļu deklarācijās, nodokļu deklarāciju, informatīvo deklarāciju vai nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas neiesniegšana, nelikumīga nodokļu atvieglojumu, priekšrocību un atlaižu piemērošana vai jebkura cita apzināta darbība vai bezdarbība, kuras dēļ nodokļi vai nodevas nav samaksātas pilnā apmērā vai daļēji;";

aizstāt 16.punktā vārdu "obligāto" ar vārdu "noteikto";

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18) saistītas personas - divas vai vairākas fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistīta šādu personu grupa, vai šādu personu vai grupas pārstāvji, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

a) tās ir mātes un meitas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības,

b) vienas komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības līdzdalības daļa otrā sabiedrībā ir no 20 līdz 50 procentiem, turklāt šai mātes un meitas komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai nav balsu vairākuma,

c) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vienai un tai pašai personai un šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei,

d) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās komercsabiedrībās vai kooperatīvajās sabiedrībās (ir balsu vairākums) vairākām, bet ne vairāk kā 10 vie­nām un tām pašām personām,

e) vairāk nekā 50 procenti no pamatkapitāla vai komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības daļu vērtības katrā no šīm divām vai vairākām komercsabiedrībām vai kooperatīvajām sabiedrībām pieder vai ar līgumu vai citādi ir nodrošināta izšķiroša ietekme šajās divās vai vairākās sabiedrībās (ir balsu vairākums) komercsabiedrībai vai kooperatīvajai sabiedrībai, kurā fiziskajai personai (vai šīs personas radiniekiem līdz trešajai pakāpei, vai šīs personas laulātajam, vai ar šo personu svainībā esošiem līdz otrajai pakāpei) pieder vairāk nekā 50 procenti no šo sabiedrību pamatkapitāla vai daļu vērtības,

f) vienai un tai pašai personai vai vienām un tām pašām personām ir balsu vairākums šo komercsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību valdēs (izpild­institūcijās),

g) starp šīm personām papildus līgumam par konkrētu darījumu jebkādā formā ir noslēgta vienošanās (arī vienošanās, kas atklātībai nav darīta zināma) par jebkādu līgumā neparedzētu papildu atlīdzību vai šīs komercsabiedrības vai kooperatīvās sabiedrības veic cita veida saskaņotu darbību, lai samazinātu nodokļus;";

papildināt pantu ar 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"19) nodokļa deklarācija - nodokļu administrācijai iesniedzamā nodokļu maksātāja nodokļa deklarācija (arī tās pielikumi), pārskats, nodokļa aprēķins, ziņojums vai paziņojums, kurā norādāmi budžetā maksājamie nodokļi un no budžeta atmaksājamās nodokļu summas;

20) informatīvā deklarācija - nodokļu administrācijai iesniedzamie nodokļu maksātāja pārskati (arī to pielikumi) un paziņojumi, kas satur ziņas, kuras atbilstoši nodokļu likumu prasībām nodokļu maksātājam ir pienākums sniegt nodokļu administrācijai vai citai personai, kā arī cita nodokļa aprēķināšanai izmantojamā informācija, kas paredzēta konkrēto nodokļu likumos, bet kas attiecīgajam nodokļu maksātājam nerada nodokļa maksāšanas saistības vai tiesības saņemt no budžeta nodokļa atmaksu;

21) nodokļu pārkāpums - nodarījums (darbība vai bezdarbība), kura dēļ ir pārkāptas šā likuma, konkrēto nodokļu likumu un citu nodokļu jomu reglamentējošo normatīvo aktu un Eiropas Savienības tiesību normas un par kuru ir paredzēta atbildība;

22) nokavējuma nauda - procentu maksājums par nodokļu, nodevu un soda naudas samaksas termiņa nokavējumu;

23) soda nauda - obligāts maksājums, kas tiek uzlikts nodokļu revīzijas (audita) rezultātā par budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšanu vai no budžeta atmaksājamās nodokļa summas palielināšanu nodokļu administrācijai iesniegtajās vai iesniedzamajās nodokļu deklarācijās;

24) struktūrvienība - juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Lat­vijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa;

25) nodokļu kopīgā starpvalstu pārbaude - saskaņā ar Saeimas apstiprinātajiem starpvalstu līgumiem vai Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem pēc iepriekšējas vienošanās vismaz divu valstu nodokļu administrāciju veikta neatkarīga nodokļu revīzija (audits) attiecībā uz nodokļu maksātāju veiktajiem darī­jumiem un nodokļu maksājumu atbilstību normatīvajiem aktiem;

26) valsts noteiktais maksājums - ar likumu vai Ministru kabineta no­teikumiem paredzēts un Valsts ieņēmumu dienesta administrēts maksājums valsts budžetā (izņemot nodokļu un valsts un pašvaldību nodevu maksājumus)."

2. 2.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "lēmumu" ar vārdiem "apstrī­dē­šanas un";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā likuma normas attiecināmas uz muitas nodokli un citiem līdzvērtīgiem maksājumiem tiktāl, ciktāl to piemērošanas jautājumus neregulē attiecīgi tieši piemērojamie Eiropas Savienības normatīvie akti."

3. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tieši piemērojamos Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktie nodokļi."

4. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts ieņēmumu dienests izdod ieteikumus nodokļu maksātājiem par nodokļu deklarāciju izpildīšanas kārtību un nodokļu maksājumu uzskaiti nodokļu maksātāju grāmatvedībā."

5. 11.panta otrajā daļā:

aizstāt 9.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdu "komercdarbības";

aizstāt 39.punktā vārdu "uzņēmējdarbība" ar vārdu "komercdarbība".

6.  14.pantā:

aizstāt septītās daļas 3.punktā vārdus "uzņēmējdarbības (komercdarbī­bas)" ar vārdiem "saimnieciskās darbības";

izteikt astotās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izmanto fiziskās, juridiskās vai citas personas darbību savas saimnie­cis­­kās darbības vajadzībām, ja minētajai personai ir piešķirtas un tā regulāri (vairāk nekā vienu reizi taksācijas periodā) izmanto pilnvaras noslēgt līgumus ne­re­zidenta (ārvalsts komersanta) vārdā."

7.  15.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) aprēķināt maksājamo (iemaksājamo) nodokļu summas;";

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3)  iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstveidā vai elektro­niskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;";

papildināt pirmās daļas 4.punktu pēc vārdiem "ieņēmumus un izdevumus apliecinošus" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentus un citus darbību apliecino­šus";

aizstāt pirmās daļas 5.punktā vārdus "obligāto budžeta" ar vārdiem "valsts noteikto";

aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdu "uzņēmējdarbībai" ar vārdiem "saimnieciskajai darbībai";

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei lietot pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru;";

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11)  iesniegt nodokļu administrācijai pieprasītos dokumentus, kuri izmantoti nodokļu aprēķināšanai.";

aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus "juridiskajām personām" ar vārdiem "komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībām) un citām privāto tiesību juridiskajām personām";

papildināt trešās daļas 5.punktu pēc vārdiem "nodokļu administrācijai" ar vārdu "informatīvo";

aizstāt trešās daļas 5.punktā vārdus "vienu tūkstoti" ar vārdiem "trīs tūkstošus";

aizstāt trešās daļas 7.punktā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālā uzņēmuma (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) un citas privāto tiesību juridiskās personas";

aizstāt trešās daļas 8.punktā vārdus "likvidējamam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)" ar vārdiem "likvidējamai komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, individuālajam uzņēmumam (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai) un citai privāto tiesību juridiskajai personai";

papildināt trešo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9)  komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai, individuālajam uzņēmumam (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai) un citai privāto tiesību juridiskajai personai deklarēt Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, kurā tā ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, ārvalstīs atvērtos pieprasījuma noguldījumu kontus 30 dienu laikā pēc to atvēršanas."

8.  15.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Uzņēmumu reģistrs likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un citos likumos noteiktajā kārtībā reģistrē komersantus un to filiāles, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus, zemnieku vai zvejnieku saim­niecības, ārvalstu komersanta filiāles, ārvalstu komersanta pārstāvniecības, ārvalstu komersanta pārstāvjus, organizāciju pārstāvniecības un pārstāvjus, Eiropas ekonomisko interešu grupas, Eiropas komercsabiedrības, Eiropas koo­pe­ratīvās sabiedrības, politiskās organizācijas (partijas), biedrības un nodibinājumus arī kā nodokļu maksātājus, piešķir vienoto vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu un izsniedz reģistrācijas apliecību, kura vienlaikus ir arī nodokļu maksātāja apliecība.";

izslēgt otro un trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Uzņēmumu reģistrs, reģistrējot:

1)  komersanta filiāli, piešķir filiālei vienoto vienpadsmitzīmju reģis­trācijas kodu un filiāles reģistrācijas apliecībā norāda arī vienoto attiecīgā ko­mersanta reģistrācijas kodu;

2)  ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību vai pārstāvi, piešķir filiālei vai pārstāvniecībai vienoto vienpadsmitzīmju reģis­trācijas kodu un izsniedz filiāles vai pārstāvniecības reģistrācijas apliecību.";

izteikt astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(8) Vienas darbdienas laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto subjektu reģistrācijas Uzņēmumu reģistrs elektroniskā veidā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par katru no jauna reģistrēto komersantu un tā filiāli, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, ārvalstu komersanta filiāli, ārvalstu komersanta pārstāvniecību, ārvalstu komersanta pārstāvi, organizācijas pārstāvniecību vai pārstāvi, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko organizāciju (partiju), biedrību un nodibinājumu, kā arī ziņas par grozījumiem Uzņēmumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā, sabiedrisko organizāciju reģistrā, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā un saskaņā ar starpresoru vienošanos, kas noslēgta starp Valsts ieņēmumu dienestu un Uzņēmumu reģistru, informāciju par komercsabiedrību un kooperatīvo sabiedrību dalībniekiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas nodokļu administrācijas funkciju nodrošināšanai.

(9) Papildus šā panta astotajā daļā noteiktajai informācijai pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma Uzņēmumu reģistrs sniedz tā rīcībā esošo informāciju par reģistrētajiem komersantiem un to filiālēm, kooperatīvajām sabiedrībām, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, ārvalstu komersanta filiālēm, ārvalstu komersanta pārstāvniecībām, ārvalstu komersanta pārstāvjiem, organizāciju pārstāvniecībām un pārstāvjiem, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas komercsabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām, politiskajām organizācijām (partijām), biedrībām un nodibinājumiem."

9.  16.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) iepazīties ar pārbaudes aktiem (pārskatiem) un revīzijas (audita) lietas materiāliem, kuri attiecas uz pašu konkrēto nodokļu maksātāju, izņemot pārbaudes aktos (pārskatos) un revīzijas (audita) lietas materiālos esošo informāciju, kas saskaņā ar likumu uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju;";

papildināt 5.punktu pirms vārda "pārsūdzēt" ar vārdiem "apstrīdēt un";

aizstāt 6.punktā vārdu "pieteikumu" ar vārdu "iesniegumu" un vārdus "deklarācijas labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu" - ar vārdiem "nodokļu deklarācijas labojumu vai precizējumu";

papildināt 10.punktu pēc vārda "atmaksāšanu" ar vārdiem "vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai".

10.  18.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2)  kontrolēt nodokļu, nodevu, kā arī citu valsts noteikto maksājumu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību;";

papildināt 3.punktu pēc vārda "(nodevu)" ar vārdiem "kā arī citu valsts noteikto";

izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6)  kontrolēt nodokļu (nodevu) atlaižu un atvieglojumu piemērošanas pareizību;

7)  pēc pārbaudes pabeigšanas iesniegt nodokļu maksātājam pārbaudes aktu (pārskatu). Ja nodokļu administrācija pārbaudi veic pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma, nodokļu maksātājam iesniedzams izraksts no pārbaudes akta (pārskata), kas ietver kriminālprocesa virzītāja pieļauto informāciju;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) pieņemt lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms tās uzsākšanas rakstveidā informēt nodokļu maksātāju par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu, norādot nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienu, revīzijas (audita) termiņu, pārbaudāmos nodokļus, nodokļu deklarācijas posteņus, pārbaudāmās nodevas vai citus valsts noteiktos maksājumus un taksācijas periodus;";

aizstāt 11.punktā vārdus "nodokļus, soda naudas, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudas" ar vārdiem "nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus";

izslēgt 13.punktā vārdus "stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu un";

izslēgt 14.punktā vārdu "tirgotāju";

papildināt pantu ar 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16) visos gadījumos, kad nodokļu maksātājs izdarījis nodokļu pārkāpumu, par kuru paredzēta kriminālatbildība, 10 dienu laikā no dienas, kad nodokļu administrācijas ierēdnis (darbinieks) to konstatējis, iesniegt par to ziņojumu attiecīgajai valsts institūcijai, kura izlemj jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu;

17) uzturēt komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) un citu privāto tiesību juridisko personu - Latvijas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā pieprasījuma noguldījumu kontu vienotu reģistru (turpmāk - juridisko personu kontu reģistrs);

18) nodrošināt kredītiestādēm - Latvijas Republikas rezidentiem tiešsaistes pieeju juridisko personu kontu reģistra informācijai.";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šā panta pirmās daļas 10.punktā noteikto paziņojumu par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu nodokļu administrācija nodokļu maksātājam sūta pa pastu, uzskatāms, ka nodokļu maksātājam informācija paziņota septītajā dienā pēc sūtījuma nodošanas pastā.

(3) Šā panta pirmās daļas 10.punktā noteikto paziņojumu nodokļu maksātājam nodokļu administrācija nesniedz, ja nodokļu revīzija (audits) veicama pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai nodokļu administrācijai ir pierādījumi, ka nodokļu maksātājs veic darbības, lai izvairītos no nodokļu revīzijas (audita) vai apgrūtinātu to.

(4) Šā panta pirmās daļas 10.punktā nodokļu administrācijai noteiktais termiņš paziņojuma sniegšanai par nodokļu revīzijas (audita) veikšanu nav attiecināms uz gadījumiem, kad nodokļu revīzija (audits) tiek uzsākta, lai izvērtētu nodokļa pārmaksas atmaksas pamatotību.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

11. 18.1 pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu "obligātajiem" ar vārdiem "valsts noteiktajiem";

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdu "obligātos" ar vārdiem "valsts noteiktos" un izslēgt vārdus "pamatparāda palielinājuma un";

aizstāt otrajā daļā vārdu "obligāto" ar vārdiem "valsts noteikto" un izslēgt vārdus "pamatparāda palielinājuma un".

12. Aizstāt 19.panta pirmajā daļā vārdus "atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei šajā periodā" ar vārdiem "par summu, kas vienāda ar pusi no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas".

13. 20.pantā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus - Valsts ieņēmumu dienests;";

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) vieglo automobiļu un motociklu nodokli - Valsts ieņēmumu dienests un Ceļu satiksmes drošības direkcija atbilstoši likumam "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli" un saskaņā ar to izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem."

14.  23.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļu administrācija pēc nodokļu revīzijas (audita) nosaka vai precizē nodokļu un informatīvo deklarāciju sastāvdaļās norādāmās summas, apliekamos ienākumus (zaudējumus), nodokļu (nodevu) aprēķinus atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, uzliek soda naudu triju gadu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā maksāšanas termiņa. Ja attiecībā uz konkrēto nodokli, nodokļu deklarācijas posteni, nodevu vai citu valsts noteikto maksājumu par attiecīgo taksācijas periodu ir veikta nodokļu revīzija (audits), tās atzinums ir galīgs un var tikt pārskatīts vienīgi tad, ja atklājas fakti, kas liecina par dokumentu viltošanu, krāpšanu vai citām krimināli sodāmām darbībām.

(2) Nodokļu administrācija papildus aprēķina nodokļus saskaņā ar konkrēto nodokļu likumiem, ja, nosakot nodokļu maksājumu apmēru, ir pārkāpti likumi, Ministru kabineta noteikumi vai pašvaldības domes (padomes) izdotie saistošie noteikumi, kā arī samazina nodokļa maksājuma apmēru triju gadu laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

(3) Nodokļu administrācija pieņem lēmumu par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem ne vēlāk kā 90 dienu laikā no nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienas, izņemot gadījumus, kad nodokļu administrācijas augstākā amatpersona ir pagarinājusi lēmuma pieņemšanas termiņu atbilstoši šā panta 3.1 daļai.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Nodokļu administrācijas augstākā amatpersona ir tiesīga pagarināt nodokļu revīzijas (audita) lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 30 dienām, ja ir nepieciešama papildu informācija nodokļu revīzijas (audita) veikšanai, un līdz 60 dienām, ja ir nepieciešama informācija no ārvalstu nodokļu administrācijas vai citām kompetentām ārvalstu iestādēm. Nodokļu revīzijas (audita) termiņā neieskaita laikposmu:

1)  no dienas, kad ārvalstu nodokļu administrācijai vai citām kompetentām ārvalstu iestādēm pieprasīta informācija, līdz atbildes saņemšanas dienai;

2)  par kādu nodokļu maksātājs ir nokavējis nodokļu administrācijas pieprasītās informācijas iesniegšanas termiņu, ja nokavējuma fakts ir dokumentāri pierādīts un pieprasītās ziņas attiecas uz nodokļu revīzijā (auditā) pārbaudāmiem nodokļiem, nodevām vai citiem valsts noteiktajiem maksājumiem, un tās ir vai tām vajadzēja būt nodokļu maksātāja rīcībā;

3)  kurā nodokļu revīzijas (audita) veikšana nav bijusi iespējama nodokļu maksātāja vai tā pilnvaroto personu prombūtnes dēļ, arī slimības dēļ, ja prombūtnes fakts ir dokumentāri apstiprināts.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "uz gadījumiem, kad" ar vārdiem "tiek veikta nodokļu kopīga starpvalstu pārbaude vai";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "tiesībaizsardzības iestāžu" ar vārdiem "kriminālprocesa virzītāja";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Nodokļu administrācija pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma, pamatojoties uz kriminālprocesa virzītāja iesniegtajiem dokumentiem un nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju, veic nodokļu aprēķinu un sniedz atzinumu kriminālprocesa virzītājam par budžetam nodarīto zaudējumu [budžetā nenomaksāto nodokļu (nodevu) un valsts noteikto maksājumu] summu. Šādā kārtā sagatavots atzinums nav administratīvs akts. Uz atzinumu neattiecas šajā likumā paredzētā lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "triju darba dienu" ar skaitli un vārdu "30 dienu";

aizstāt sestās daļas 4.punktā vārdus "deklarācijas, pārskatus vai nodokļu aprēķinus" ar vārdiem "nodokļu deklarācijas";

aizstāt sestās daļas 11.punktā vārdu "uzņēmējdarbības" ar vārdiem "saim­nieciskās darbības";

aizstāt astotās daļas ievaddaļā vārdus "uzņēmējsabiedrībās, apkopotiem attiecīgā uzņēmējdarbības veida uzņēmumu" ar vārdiem "kapitālsabiedrībās, apkopotiem attiecīgā saimnieciskās darbības veida sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku un zvejnieku saimniecību)";

aizstāt astotās daļas 4.punktā vārdus "uzņēmējdarbības veida uzņēmumu" ar vārdiem "saimnieciskās darbības veida komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku un zvejnieku saimniecību) vai citu privāto tiesību juridisko personu".

15. Papildināt 23.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Personas, kuras iekasē valsts nodevas skaidrā naudā, iepriekšējā mēnesī iekasētās valsts nodevu summas ieskaita valsts budžetā līdz nākamā mēneša 15.datumam, ja konkrētajos likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi."

16. 24.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. un 2.punktā vārdus "neaprēķinot šajā likumā un konkrēto nodokļu likumos noteikto nokavējuma naudu";

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārdiem "nodokļu maksājumu" ar vārdiem "nokavējuma naudu";

izslēgt otrās daļas pirmo teikumu;

izslēgt sestajā daļā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudu";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Kārtējo nodokļu un citu budžetos ieskaitāmo maksājumu samaksas termiņa pagarināšanas gadījumā tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā.";

izslēgt astotās daļas otro teikumu;

aizstāt desmitās daļas 1.punktā vārdus "privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdiem "privatizējamām kapitālsabiedrībām";

aizstāt desmitās daļas 2.punktā vārdus "privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem" ar vārdiem "privatizētām kapitālsabiedrībām, kurām";

aizstāt divpadsmitajā un četrpadsmitajā daļā vārdus "privatizētiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kuriem" ar vārdiem "privatizētām kapitālsabiedrībām, kurām".

17.  25.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors šādos gadījumos:";

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus "uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai)" ar vārdiem "komercsabiedrībai, kooperatīvajai sabiedrībai vai citai privāto tiesību juridiskajai personai";

izslēgt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudas un";

izteikt trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.";

aizstāt piektās daļas 1. un 2.punktā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdiem "komercsabiedrību, kooperatīvo sabiedrību, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību) un citu privāto tiesību juridisko personu".

18. Papildināt likumu ar 25.1 pantu šādā redakcijā:

"25.1 pants. Nodokļu pārmaksu dzēšana

 Pārmaksātās nodokļa summas pēc tam, kad nodokļu maksātājs likvidēts un izslēgts no nodokļu maksātāju reģistra, dzēš:

1) valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu pārmaksas - Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes vadītājs;

2)  pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas - attiecīgās pašvaldības."

19.  26.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "nodokļa aprēķinam vai nodokļa pārskatam, deklarācijai" ar vārdiem "nodokļu deklarācijai" un vārdus "pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudas" ar vārdiem - "nokavējuma naudu";

izteikt trešās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevumā noraksta naudas līdzekļus no nodokļu maksātāja konta kredītiestādē vai no konta, kas atvērts pie jebkuras juridiskās personas, kuras nav kredītiestāde un kuras komercdarbība ietver bezskaidras naudas maksājumu veikšanu. Nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevums ir obligāti izpildāms. Ja nodokļu maksātāja kontā nav naudas līdzekļu, inkasācijas uzdevumu izpilda, tiklīdz līdzekļi kontā saņemti. Kamēr inkasācijas uzdevums nav izpildīts, naudas līdzekļus no attiecīgā konta citiem mērķiem neizsniedz, izņemot līdzekļus, kas reizi mēnesī izsniedzami darba samaksai, kura nepārsniedz vidējo mēneša darba samaksu pēdējo sešu mēnešu laikā. Ja inkasācijas uzdevumus līdzekļu norakstīšanai no nodokļu maksātāja konta iesniegušas vairākas nodokļu administrācijas, vispirms izpilda agrāk iesniegto inkasācijas uzdevumu. Inkasācijas uzdevuma saņēmējs informē nodokļu maksātāju par inkasācijas uzdevuma saņemšanu.

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izņem skaidro naudu no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas glabāšanas vietas. Netiek izņemta darbinieku darba samaksai paredzētā skaidrā nauda, kas nepārsniedz vidējo mēneša darba samaksu pēdējo sešu mēnešu laikā.";

aizstāt sestās daļas 1.punktā vārdu "pārsūdzēts" ar vārdu "apstrīdēts";

papildināt astoto daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) lēmums ir iesniegts izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam un nodokļu administrācijas ierēdnim, kuram saskaņā ar likumu ir piešķirtas tiesu izpildītāja tiesības, - līdz lēmuma izpildei vai līdz brīdim, kad ir izdots akts par piedziņas neiespējamību."

20. Aizstāt 26.1 panta trešajā daļā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas".

21. Aizstāt 27.pantā vārdu "uzņēmējsabiedrības" ar vārdiem "komerc­sabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas".

22.  28.pantā:

izteikt pirmās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Atmaksājamās summas palielina par pusi no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, bet gadījumos, kad nepareizi piedzītās maksājumu summas nav atmaksātas 15 dienu laikā, atpakaļ atmaksājamās summas palielina par šā likuma 29.panta otrajā daļā noteikto nokavējuma naudu, aprēķinot to no nepareizi piedzītās maksājumu summas par katru nokavēto dienu, un tās tiek izmaksātas no tā budžeta līdzekļiem, kurā ieskaitīta nepareizi piedzītā summa.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota pieprasījuma iesniegšanas nodokļu administrācijai un pēc nodokļu administrācijas pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi neparedz citu atmaksāšanas laiku un kārtību. Ja pārmaksātās nodokļu summas nepamatoti netiek atmaksātas šajā daļā vai konkrētā nodokļa likumā noteiktajā termiņā, atmaksājamo summu palielina par trim piektdaļām no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas, aprēķinot to no pārmaksāto nodokļu maksājumu summas par katru nokavējuma dienu.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja šā panta otrajā daļā minētais nodokļu maksātāja pieprasījums saņemts triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, nodokļu administrācijai, ja tā uzsākusi pārmaksātās nodokļu summas pārbaudi, līdz pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa, ir tiesības pieņemt lēmumu par šo summu novirzīšanu vai atmaksāšanu neatkarīgi no tā, vai ir pagājuši trīs gadi no konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ierosināta krimināllieta" ar vārdiem "uzsākts kriminālprocess" un vārdus "krimināllietas izbeigšanu" - ar vārdiem "kriminālprocesa izbeigšanu personu reabilitējošu apstākļu dēļ";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudu";

aizstāt septītajā daļā vārdus "ar to sais­tīto soda naudu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu" ar vārdiem "un ar to saistīto no­kavējuma naudu un soda naudu".

23. 28.1 pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "Stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu";

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "kā arī prasības elektronisko ierīču un iekārtu ekspertīžu veikšanai";

aizstāt piektajā daļā vārdus "tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumus, kā arī kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji, tirgotāji, apkalpojošie dienesti, eksperti un ekspertīzes akti" ar vārdiem "un apkalpojošo dienestu pienākumus, kā arī kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji un apkalpojošie dienesti".

24. Papildināt likumu ar 28.2 pantu šādā redakcijā:

"28.2 pants. Valsts nodevu atmaksāšana

Pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās valsts nodevu summas atmaksā no valsts budžeta 15 dienu laikā pēc nodevu maksātāja pamatota pieprasījuma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestam. Pieprasījumam pievieno tās personas rakstveida atzinumu, kura sniegusi pakalpojumu vai devusi nodrošinājumu, vai tiesas lēmumu, ja konkrētajos likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi."

25. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Atbildība par nodokļu pārkāpumiem
".

26.  29.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"29.pants. Nokavējuma naudas aprēķināšana";

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrajā daļā vārdus "(arī soda naudas)";

izteikt trešās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot).";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(4) Nokavējuma naudas aprēķināšana:";

aizstāt ceturtās daļas 1.punkta "a" apakš­punktā vārdus "privatizējamiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - no dienas, kad tie nodoti privatizācijai, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) - no dienas, kad tie nodoti" ar vārdiem "privatizējamām kapitālsabiedrībām - no dienas, kad tās nodotas privatizācijai, kapitālsabiedrībām - no dienas, kad tās nodotas";

aizstāt ceturtās daļas 1.punkta "b" un "c" apakšpunktā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdiem "komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībām)";

aizstāt ceturtās daļas 2.punkta "a" apakš­punktā vārdus "Pamatparāda palielinājuma nauda un nokavējuma nauda" ar vārdiem "Nokavējuma nauda";

aizstāt ceturtās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdiem "komersantu, individuālo uzņēmumu (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecību)";

izslēgt piektajā, sestajā un septītajā daļā vārdus "pamatparāda palielinājuma naudas un".

27. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

"30.pants. Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi

(1) Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kuras nav individuālie komersanti, katru mēnesi līdz 15.datumam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā deklarē visus iepriekšējā mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās), kuru summa pārsniedz 3000 latu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais skaidras naudas lietošanas ierobežojums neattiecas vienīgi uz kuģu aģentēšanas un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas komercsabiedrību veiktajiem starptautiskajiem autopārvadājumiem un kravas ekspedīcijas darījumiem. Minētās komercsabiedrības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā deklarē mēneša laikā veiktos darījumus, kuru kopsumma pārsniedz 10 000 latu.

(3) Šā panta normas neattiecas uz:

1) kredītiestāžu pakalpojumiem;

2) skaidras naudas iemaksām kredīt­iestādēs šā panta pirmajā daļā minēto darījumu dalībnieku kontos.

(4) Mazumtirdzniecībā veiktajos darījumos šā panta normas attiecināmas tikai uz preču pircēju.

(5) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju."

28. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants.  Atbildība par budžetā iemaksājamās nodokļu summas samazināšanu 

(1) Ja nodokļu maksātājs, pārkāpdams nodokļu likumu prasības, samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu apmēru, nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) rezultātā aprēķina un par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu un soda naudu, kas nosakāma saskaņā ar šo likumu, ja konkrēto nodokļu likumos nav paredzēts cits soda naudas apmērs.

(2) Ja summa, kas nodokļu maksātājam jāiemaksā budžetā par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem no deklarējamās summas, soda nauda tiek noteikta 30 procentu apmērā no nedeklarētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas.

(3) Ja summa, kas nodokļu maksātājam jāiemaksā budžetā par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), ir samazināta vairāk nekā par 15 procentiem no deklarējamās summas, soda nauda tiek noteikta 50 procentu apmērā no nedeklarētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas.

(4) Ja nodokļu administrācija nodokļu revīzijas (audita) laikā konstatē, ka nodokļu maksātājs ir samazinājis budžetā iemaksājamo nodokļu summu par periodu, par kuru tiek veikta nodokļu revīzija (audits), tādējādi izdarot atkārtotu nodokļu pārkāpumu, soda nauda tiek noteikta 100 procentu apmērā no attiecīgās nedeklarētās nodokļu summas.

(5) Piemērojot šā panta ceturto daļu, par atkārtotu ir uzskatāms pārkāpums, kas atbilst visām turpmāk minētajām pazīmēm:

1)  iepriekšējais pārkāpums ir konstatēts nodokļu revīzijā (auditā), kas pabeigta ne vēlāk kā triju gadu laikā no atkārtota pārkāpuma izdarīšanas brīža;

2)  lēmums, ar kuru nodokļu maksātājs saukts pie šajā pantā noteiktās atbildības par iepriekšējo pārkāpumu, ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams;

3)  atkārtoto pārkāpumu nodokļu administrācija administratīvajā aktā ir pamatojusi ar to pašu likuma normu vai ar šo normu saistītu normatīvo aktu, vai, ja likumā un normatīvajos aktos ir izdarīti grozījumi, ar iepriekšējā pārkāpuma pamatošanai iepriekšējā administratīvajā aktā minētajām analoģiskām normām.

(6) Šā panta ceturtās daļas nosacījumus nepiemēro tiem nodokļu pārkāpumiem, kuri konstatēti nodokļu revīzijā (auditā), ko veic pēc nodokļu maksātāja nodokļa pārmaksas atmaksas pieprasījuma.

(7) Ja nodokļu maksātājs, kurš jau izdarījis atkārtotu nodokļu pārkāpumu, triju gadu laikā izdara vēl vienu vai vairākus tādus pašus nodokļu pārkāpumus, par katru no šiem turpmākajiem nodokļu pārkāpumiem tiek uzlikta soda nauda 150 procentu apmērā no nodokļu summas, kas nav deklarēta, izdarot attiecīgo pārkāpumu.

(8) Samazinātā nodokļa summa, nokavējuma nauda un soda nauda attiecīgajā apmērā nodokļu maksātājam jāsamaksā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par aprēķināto nodokļa summu.

(9) Ja triju mēnešu laikā nodokļu maksātājs nesamaksā samazināto nodokļa summu, nokavējuma naudu un soda naudu un minētajam maksājumam nav pagarināts nomaksas termiņš šā likuma 24.pantā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācija var iesniegt tiesā pieteikumu par parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanu."

29. Izslēgt 32.1 pantu.

30. Papildināt likumu ar 32.2 pantu šādā redakcijā:

"32.2 pants. Sadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām

(1) Nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā sniedz šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās informatīvās deklarācijas vai pēc nodokļu administrācijas amatpersonas pieprasījuma papildu informāciju (saimnieciskās darbības ieņēmumus un izdevumus apliecinošus dokumentus, grāmatvedības uzskaites dokumentus, kā arī citu informāciju, kas raksturo darbības, kuras ietekmēja vai varēja ietekmēt nodokļu aprēķinu un nomaksu), kuru nesaņemot nav iespējama vai ir apgrūtināta konkrētā vai cita nodokļu maksātāja budžetā iemaksājamās nodokļa summas vai pārmaksas summas noteikšana.

(2) Nodokļu administrācijas amatpersona, pieprasot iesniegt informāciju, nosaka termiņu, kas nedrīkst būt garāks par 30 dienām."

31. Izslēgt 33. un 33.1 pantu.

32. Papildināt likumu ar 33.2 un 33.3 pantu šādā redakcijā:

"33.2 pants. Nodokļu maksātāja tiesības precizēt nodokļu administrācijai iesniegtās nodokļu deklarācijas

Nodokļu maksātājam ir tiesības precizēt iesniegtās nodokļu deklarācijas un iemaksāt budžetā samazināto nodokļa summu un ar to saistīto nokavējuma naudu par periodu no minētās nodokļa summas maksāšanas termiņa, kas noteikts konkrētā nodokļa likumā, līdz samaksas dienai. Ja nodokļu maksātājs nodokļu deklarācijas precizējumu un deklarācijā precizēto nodokļa maksājumu veic:

1)  pirms saņemts nodokļu administrācijas paziņojums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu, nokavējuma naudu piemēro šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā;

2) pēc tam, kad saņemts nodokļu administrācijas paziņojums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu, un līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai, nokavējuma naudu piemēro šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā un soda naudu - 10 procentu apmērā no samazinātās nodokļa summas. 

33.3 pants. Nodokļu administrācijas uzliktās (aprēķinātās) soda naudas samazināšana

(1) Nodokļu administrācijas augstākā amatpersona pieņem lēmumu samazināt nodokļu maksātājiem nodokļu revīzijas (audita) rezultātā uzlikto (aprēķināto) soda naudu šajā pantā noteiktajā apmērā, ja nodokļu maksātājs piekrīt papildus aprēķinātā nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma apmēram [ieskaitot nokavējuma naudu, kas aprēķināta par nodokļa maksājuma kavējuma periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa maksāšanas termiņa līdz nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanas dienai] un 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts nodokļu administrācijas lēmums par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem, iemaksā budžetā papildus aprēķināto nodokļa, nodevas vai cita valsts noteiktā maksājuma summu kopā ar soda naudu 15 procentu apmērā no nodokļa pamatparāda.

(2) Ja nodokļu pārkāpums (budžetā iemaksājamās nodokļa summas samazināšana) triju gadu laikā ir izdarīts pirmo reizi, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina pilnā apmērā.

(3) Ja nodokļu pārkāpums triju gadu laikā ir izdarīts atkārtoti un abos gadījumos budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 35 procentiem.

(4) Ja nodokļu pārkāpums triju gadu laikā ir izdarīts atkārtoti un vienā no abiem gadījumiem budžetā iemaksājamā nodokļa summa ir samazināta ne vairāk kā par 15 procentiem, nodokļu administrācijas uzlikto (aprēķināto) atlikušo soda naudu samazina līdz 50 procentiem."

33.  34.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 

"34.pants. Atbildība par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam, un citiem nodokļu pārkāpumiem";

izteikt panta ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

"Ja fiziskā vai juridiskā persona, kas veic saimniecisko darbību, nereģistrējas kā nodokļu maksātājs vai 30 dienu laikā pēc noteiktā termiņa neiesniedz nodokļu likumos paredzētās nodokļu deklarācijas, kā arī saimnieciskās darbības un grāmatvedības dokumentus, bez kuriem nodokļu administrācijas ierēdņi (darbinieki) nevar noteikt maksājamo nodokļu summu, tad:

1)  par labu budžetam no nodokļu maksātāja piedzen iemaksājamo nodokļu summu un soda naudu 150 procentu apmērā no budžetā iemaksājamās nodokļu summas. Ja nav iespējams noteikt nodokļa lielumu, nodokli iekasē par iepriekšējo periodu aprēķinātās nodokļa summas apmērā, bet, ja tāda perioda nav, nodokļa lielumu nosaka, pamatojoties uz nodokļu administrācijas rīcībā esošo informāciju par analogiem nodokļu maksātājiem. Kopā ar aprēķināto nodokļa summu piedzen soda naudu 150 procentu apmērā no minētās budžetā iemaksājamās nodokļu summas;";

aizstāt 2.punkta "a" apakšpunktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību";

aizstāt 3.punktā vārdus "krimināllietas ierosināšanai" ar vārdiem "kriminālprocesa uzsākšanai".

34. Izteikt 34.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu grupa, veicot saimniecisko darbību, pārkāpj normatīvajos aktos paredzēto kārtību, kas nodrošina ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs speciālās pārbaudes veikšanai apturēt normatīvo aktu pārkāpēja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) darbību uz laiku, kas nav ilgāks par 10 dienām, skaitot no Valsts ieņēmumu dienesta institūcijas lēmuma (rīkojuma) pieņemšanas dienas. Speciālās pārbaudes laikā Valsts ieņēmumu dienests kontrolē, kā tiek ievērotas atsevišķas normatīvo aktu prasības, kas nosaka ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu pareizu un pilnīgu uzskaiti, un veic krājumu atlikumu inventarizāciju, lai salīdzinātu faktiski esošos krājumus ar grāmatvedības uzrādītajiem. Attiecīgo lēmumu (rīkojumu) Valsts ieņēmumu dienests pieņem triju darbdienu laikā pēc pārbaužu materiālu saņemšanas no kontrolējošām institūcijām."

35. Izslēgt 35.pantu.

36. Izslēgt 37.panta pirmajā daļā vārdus "lēmumu par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem".

37. Papildināt 37.1 panta otro daļu pēc vārdiem "Pašvaldību amatpersonu nodokļu jautājumos pieņemtos lēmumus" ar vārdiem "izņemot lēmumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un lēmumus par to, ka izdevumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā sedzami no nodokļu maksātāja līdzekļiem".

38. Aizstāt 40.panta trešajā daļā vārdus "uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "komercsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, individuālos uzņēmumus (arī zemnieku un zvejnieku saimniecības) vai citas privāto tiesību juridiskās personas".

39. Aizstāt 41.panta sestajā daļā vārdus "krimināllietas ierosināšanu" ar vārdiem "kriminālprocesa uzsākšanu".

40. Pārejas noteikumos:

izteikt 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

"76. Šā likuma 28.1 panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.jūlijam, bet 28.1 panta piektajā daļā paredzētos noteikumus - līdz 2006.gada 31.decembrim.

77. Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām", ciktāl tie nosaka nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības un ciktāl tie nav pretrunā ar noteikumiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību un lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumiem, piemērojami līdz dienai, kad stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam.";

papildināt pārejas noteikumus ar 84., 85., 86. un 87.punktu šādā redakcijā:

"84. Grozījums likuma 18.panta 13.punktā attiecībā uz vārdu "stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu un" izslēgšanu stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

85. Konkrētajam nodokļa pamatparādam līdz 2006.gada 31.decembrim aprēķinātā pamatparāda palielinājuma nauda tiek summēta ar nokavējuma naudu. 

86. Līdz jaunu šā likuma 30.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2001.gada 24.jūlija noteikumi Nr.329 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

87. Nodokļu maksātāji līdz 2006.gada 31.decembrim Valsts ieņēmumu dienestā iegādātās stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus darījumu noformēšanai pēc izvēles var izmantot līdz 2008.gada 1.janvārim. Stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus noformē un lieto, ievērojot Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumus Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem"."

Likums stājās spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 26.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 15.novembrī

01.01.2007