Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumus Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.921

Rīgā 2006.gada 6.novembrī (prot. Nr.57 27.§)
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta otro un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus, pēc kādiem tiek kvalificētas koģenerācijas elektrostacijas, lai tās iegūtu tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.2. koģenerācijas elektrostacijā ražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un tā uzraudzības kārtību;

1.3. koģenerācijas elektrostacijā ražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā;

1.4. kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.5. kārtību, kādā komersants, kas ieguvis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, var saņemt izcelsmes apliecinājumu.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. lietderīgā siltumenerģija - koģenerācijas iekārtā saražota siltum­enerģija, ko komersants pārdod siltumenerģijas lietotājam par cenu, kas nav zemāka par kurināmā izmaksām siltumenerģijas vienas vienības saražošanai katlumājā, ja izmanto to pašu kurināmā veidu, ko koģenerācijas iekārtā, un katlumājas neto lietderības koeficients nav mazāks par 92 %, izmantojot gāzi vai šķidro kurināmo, un nav mazāks par 80 %, izmantojot cieto kurināmo. Ja komersants ir vertikāli integrēts un vienlaikus nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, tad par lietderīgo siltumenerģiju atzīstama visa koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija. Lietderīgās siltumenerģijas apjomā neieskaita siltumenerģiju, kas saražota atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai iegūta, ņemot tvaiku aiz tvaika katla pirms tvaika turbīnas;

2.2. mazas jaudas koģenerācijas elektrostacija - koģenerācijas elektrostacija, kurā uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda nav lielāka par 1 MW;

2.3. koģenerācijas iekārta - iekārta, kura paredzēta elektroenerģijas un lietderīgās siltumenerģijas ražošanai vienā tehnoloģiskajā koģenerācijā.

II. Koģenerācijas elektrostaciju efektivitātes kritēriji un kvalifikācija, lai iegūtu tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros

3. Kvalificēties, lai iegūtu tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, var koģenerācijas elektrostacijas, kas sastāv no koģenerācijas iekārtas un atsevišķiem siltumenerģijas ražošanas katliem vai tikai no koģenerācijas iekārtas un kas vienlaikus ražo elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju, izmantojot vienu vai vairākas šādas ražošanas tehnoloģijas:

3.1. kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

3.2. tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku;

3.3. tvaika pretspiediena turbīna;

3.4. gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

3.5. iekšdedzes dzinējs;

3.6. mikroturbīnas;

3.7. Sterlinga dzinēji;

3.8. kurināmā elementi;

3.9. tvaika dzinēji;

3.10. organiskais Renkina cikls;

3.11. citas tehnoloģijas vai to kombinācijas, ja, tās izmantojot, vienlaikus iespējams ražot elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju.

4. Lai noteiktu koģenerācijas elektrostacijas efektivitāti, aprēķina primāro energoresursu ietaupījumu, ko iegūst, koģenerācijas elektrostacijai ražojot enerģiju koģenerācijā (PEI). Aprēķiniem izmanto šādu formulu:

01.JPG (4830 bytes), kur

02.JPG (724 bytes)- koģenerācijas iekārtas elektriskais lietderības koeficients noteiktā laikposmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 6.punktā minēto formulu;

03.JPG (667 bytes)- lietderības koeficients atsevišķai elektroenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā veida (1.pielikums);

03.JPG (667 bytes)- koģenerācijas iekārtas siltuma lietderības koeficients noteiktā laik­posmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 7.punktā minēto formulu;

03.JPG (667 bytes)- lietderības koeficients atsevišķai siltumenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā veida (1.pielikums).

5. Koģenerācijas elektrostacija atbilst efektivitātes kritērijiem un ir tiesīga pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja aprēķinātais primāro energoresursu ietaupījums ir:

5.1. lielāks par 1 % mazas jaudas koģenerācijas elektrostacijām;

5.2. ne mazāks par 10 % pārējām koģenerācijas elektrostacijām.

6. Koģenerācijas iekārtas elektrisko lietderības koeficientu noteiktā laik­posmā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

05.JPG (1910 bytes), kur

06.JPG (686 bytes)- koģenerācijas iekārtā saražotais elektroenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem (MWh);

B - kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un lietderīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas iekārtā attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem (MWh).

7. Koģenerācijas iekārtas siltuma lietderības koeficientu noteiktā laik­posmā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

07.JPG (1885 bytes), kur

078.JPG (750 bytes)- koģenerācijas iekārtā saražotais lietderīgās siltumenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem (MWh);

B - kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un lietderīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas iekārtā attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par sešiem mēnešiem (MWh).

8. Komersants, kurš plāno iegūt tiesības pārdot koģenerācijas elektro­stacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām. Iesniegumu komersants var iesniegt par ekspluatācijā jau esošu koģenerācijas elektrostaciju vai plānotu koģenerācijas elektrostaciju. Par ekspluatācijā esošu koģenerācijas elektrostaciju, kurai jau ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniegumu iesniedz tad, ja tiek palielinātas uzstādītās jaudas, lai novērtētu koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem pēc jaudas palielināšanas.

9. Iesniegumu sagatavo, izmantojot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto veidlapas paraugu. Iesniegumu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona. Iesniegumu aizpilda datorrakstā, un tajā nedrīkst būt labojumi. Iesnieguma lapas numurē un katru lapu ar iniciāļiem paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

9.1. komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju vai kopiju, ja iesniedzot tiek uzrādīts oriģināls;

9.2. elektroenerģijas ražošanas licences kopiju, ja licences nepieciešamība noteikta tiesību aktos;

9.3. koģenerācijas elektrostacijas aprakstu ar tehniskajiem datiem, kas pamato iesniegumā iekļautos rādītājus;

9.4. lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma vai nodomu protokola apliecinātu kopiju.

10. Ekonomikas ministrija iesniegumu izskata 20 dienu laikā. Ja iesniegums nesatur visu šo noteikumu 2.pielikumā norādīto informāciju vai iesniegumam nav pievienoti visi šo noteikumu 9.punktā noteiktie dokumenti, Ekonomikas ministrija lūdz tos iesniegt 30 dienu laikā. Ja komersants noteiktajā termiņā informāciju vai dokumentus nav iesniedzis, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to komersantu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

11. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, atbilstoši šo noteikumu 4., 5., 6. un 7.punktā noteiktajai kārtībai 20dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pārbauda koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem. Ja koģenerācijas elektrostacija atbilst minētajiem kritērijiem, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu par tiesību piešķiršanu komersantam pārdot attiecīgajā koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un izsniedz komersantam attiecīgu lēmumu (trijos eksemplāros).

12. Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros šādos gadījumos:

12.1. koģenerācijas elektrostacija neatbilst šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem;

12.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir pretrunīgi vai nav pienācīgi pamatoti, vai arī ir pieļautas aritmētiskas kļūdas, nosakot koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem.

13. Ekonomikas ministrijas lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros komersants var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Obligātā iepirkuma kārtība un uzraudzība

14. Obligāto iepirkumu īsteno, pamatojoties uz publiskā tirgotāja (turpmāk - tirgotājs) un komersanta vai tā pilnvarotas personas līgumu. Pirms līguma slēgšanas komersants iesniedz tirgotājam vienu no šo noteikumu 11.punktā minētā Ekonomikas ministrijas lēmuma eksemplāriem.

15. Lai pārdotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar:

15.1. koģenerācijas iekārtā saražotās, elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas uzskaites mēraparātiem, kas atbilst attiecīgās elektroenerģijas sistēmas operatora (turpmāk - sistēmas operators) noteiktām un publicētām tehniskajām prasībām. Uzskaites mēraparātu uzstādīšanas un noplombēšanas aktu paraksta koģenerācijas elektrostacijas, sistēmas operatora un tirgotāja pārstāvji;

15.2. siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas, atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai citā veidā saražotās siltumenerģijas un lietotājam pārdotās lietderīgās siltumenerģijas atsevišķu uzskaiti;

15.3. mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas ražošanas iekārtās patērētā kurināmā atsevišķu uzskaiti.

16. Laikā, kad koģenerācijas elektrostacija elektroenerģiju neražo vai ražo mazāk, nekā patērē savām vajadzībām, tā pērk elektroenerģiju no tirgotāja.

17. Norēķinu periods par elektroenerģijas pārdošanu un pirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis.

18. No koģenerācijas elektrostacijas, kas ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tirgotājs iepērk tikai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektro­enerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām. Atlikušo elektroenerģijas daudzumu aprēķina šo noteikumu 19.punktā noteiktajā kārtībā.

19. Norēķinu periodā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām, nosaka šādi:

19.1. aprēķina faktisko kopējo koģenerācijas iekārtas enerģijas ražošanas lietderības koeficientu, izmantojot šādu formulu:

08.JPG (2571 bytes), kur

09.JPG (618 bytes) - norēķinu periodā koģenerācijas iekārtā saražotais elektroenerģijas daudzums, kas noteikts saskaņā ar uzskaites mēraparātu rādījumiem ģeneratora izejā (MWh);

Qnp - norēķinu periodā koģenerācijas iekārtā saražotais lietderīgās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Bnp- norēķinu periodā koģenerācijas iekārtā patērētais kurināmā daudzums (MWh);

19.2. pieņem, ka koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzums, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām, norēķinu periodā ir vienāds ar elektrotīklā nodotās elektroenerģijas daudzumu, ja ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

19.2.1. koģenerācijas iekārtai, kurā izmanto šo noteikumu 3.1. vai 3.2.apakšpunktā noteikto tehnoloģiju, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients ir 80 % vai lielāks;

19.2.2. koģenerācijas iekārtai, kurā izmanto kādu no šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. vai 3.8.apakšpunktā noteiktajām tehnoloģijām, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients ir 75 % vai lielāks;

19.3. ja aprēķinātais koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients ir mazāks nekā šo noteikumu 19.2.1. vai 19.2.2.apakšpunktā noteiktās vērtības, koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas vajadzībām, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

12.JPG (1272 bytes), kur

α - attiecība starp koģenerācijas iekārtas uzstādīto elektrisko jaudu un siltuma jaudu saskaņā ar tehniskās pases datiem. Ja šādi dati nav pieejami, minēto lielumu nosaka atkarībā no izmantotās koģenerācijas tehnoloģijas (3.pielikums).

20. Elektroenerģijas daudzumu, kas saskaņā ar šo noteikumu 19.punktā noteikto kārtību nav atzīstams par saražotu koģenerācijā, komersants drīkst pārdot jebkuram elektroenerģijas tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem, vai arī tirgotājam par zemāko tirgus cenu attiecīgajā norēķinu periodā.

21. Katru gadu līdz 1.martam komersants iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par katras tā īpašumā esošas koģenerācijas elektrostacijas darbību (4.pielikums). Pārskatā sniegtos datus apliecina tā sistēmas operatora atbildīgā amatpersona, kuras elektrotīkliem koģenerācijas elektrostacija ir pieslēgta. Pārskatu iesniedz papīra formā un elektroniski (MS Excel).

22. Pārskatam pievieno lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma kopiju.

23. Valsts energoinspekcija kontrolē koģenerācijas elektrostacijas darbības atbilstību enerģētikas nozari reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, bet sistēmas operators un tirgotājs - elektroenerģijas un siltumenerģijas uzskaites ierīču stāvokli.

24. Pamatojoties uz šo noteikumu 21.punktā minētā pārskata datiem, Ekonomikas ministrija triju mēnešu laikā pēc pārskata saņemšanas izvērtē koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem. Ja koģenerācijas elektrostacija neatbilst efektivitātes kritērijiem, Ekonomikas ministrija nosūta komersantam brīdinājumu par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

25. Sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas komersantam jāatjauno koģenerācijas elektrostacijas atbilstība šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem un jāiesniedz Ekonomikas ministrijā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajai veidlapai. Ja pārskata dati liecina, ka koģenerācijas elektrostacija joprojām neatbilst efektivitātes kritērijiem, Ekonomikas ministrija 20 dienu laikā sagatavo lēmumu atņemt komersantam tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Lēmumu nosūta komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

26. Pamatojoties uz šo noteikumu 25.punktā minēto lēmumu, tirgotājs pārtrauc šo noteikumu 14.punktā noteiktā līguma darbību. Koģenerācijas elektrostacija pēc līguma pārtraukšanas drīkst turpināt darbu un pārdot saražoto elektroenerģiju jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem.

27. Ja komersants vēlas atteikties no tiesībām pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, tas paziņo savu lēmumu tirgotājam, Ekonomikas ministrijai un sistēmas operatoram. Ekonomikas ministrija 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas sagatavo attiecīgu administratīvo aktu un nosūta to tirgotājam, sistēmas operatoram un komersantam. Šo noteikumu 14.punktā noteiktā līguma darbība pārtraucama ne agrāk kā trīs mēnešus pēc komersanta paziņojuma par lēmumu atteikties no tiesībām uz obligāto iepirkumu.

28. Pēc šo noteikumu 14.punktā noteiktā līguma darbības pārtraukšanas komersantam joprojām ir pienākums iesniegt šo noteikumu 21.punktā minēto pārskatu.

IV. Koģenerācijā ražotās elektroenerģijas cenas noteikšana

29. No koģenerācijas elektrostacijām, kas saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, tirgotājs iepērk koģenerācijā saražoto elektroenerģiju daudzumā, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 19.punktam, par cenu, ko nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - regulators) atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai.

30. Koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, koģenerācijā saražotās elektroenerģijas cenu nosaka, izmantojot šādas formulas:

30.1. koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus vai kūdru:

14.JPG (2191 bytes), kur

C - cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu tirgotājs iepērk koģenerācijā saražoto elektroenerģiju (Ls/MWh);

Tg - regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa, ja dabasgāzes siltumspēja ir 7900 kcal/n.m3 (Ls/tūkst. n.m3);

k - cenas diferencēšanas koeficients, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

30.2. pārējām koģenerācijas elektrostacijām:

16.JPG (2083 bytes);

30.3. ja koģenerācijas iekārtā izmanto atjaunojamo energoresursu vai kūdras un citu kurināmo maisījumu, elektroenerģijas cenu aprēķina kā vidējo svērto lielumu proporcionāli dažādu veidu kurināmo patēriņam. Šādā gadījumā koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja atjaunojamie energoresursi veido vismaz 90 % no koģenerācijas iekārtas patērētā kurināmā apjoma, tad pieņem, ka visa koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamiem energoresursiem.

31. Lai aprēķinātu cenu, par kādu tirgotājs iepērk atbilstoši šo noteikumu 19.punktam noteikto koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzumu, izmantojot šo noteikumu 30.punktā noteiktās formulas:

31.1. lieto šo noteikumu 5.pielikumā noteiktās koeficienta k vērtības atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

31.2. lieto regulatora apstiprinātos dabasgāzes tirdzniecības gala tarifus Tg dabasgāzes patēriņa apjomiem (5.pielikums) atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas.

V. Koģenerācijā ražotas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājums

32. Komersants var saņemt izcelsmes apliecinājumu, ka tā īpašumā esošās koģenerācijas elektrostacijas ražotā elektroenerģija atbilst šajos noteikumos noteiktajām efektivitātes prasībām.

33. Šo noteikumu 32.punktā minēto izcelsmes apliecinājumu izsniedz Ekonomikas ministrija.

34. Izcelsmes apliecinājumu izsniedz elektroenerģijas daudzumam, kas saražots šo noteikumu 5.punktā noteiktajiem efektivitātes kritērijiem atbilstošā koģenerācijas elektrostacijā un ir noteikts saskaņā ar šo noteikumu 19.punktā noteikto kārtību.

35. Ja komersants vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu elektroenerģijai, kas saražota gada laikā, tas, iesniedzot šo noteikumu 21.punktā minēto pārskatu, norāda, ka vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu.

36. Ja komersants vēlas saņemt izcelsmes apliecinājumu par īsākā laikposmā (bet ne mazākā kā trīs mēneši) koģenerācijā saražotu elektroenerģijas daudzumu, tas iesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegumu. Iesniegumam pievieno informāciju par koģenerācijas elektrostacijas darbību attiecīgajā laikposmā. Informāciju iesniedz, izmantojot šo noteikumu 4.pielikumā noteiktā parauga veidlapu.

37. Ekonomikas ministrija izsniedz izcelsmes apliecinājumu vai arī sniedz pamatotu atteikumu 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 21.punktā noteiktā pārskata vai šo noteikumu 36.punktā noteiktā iesnieguma un informācijas saņemšanas.

VI. Noslēguma jautājums

38. Attiecībā uz koģenerācijas elektrostacijām, kas uzsākušas darbu līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, šo noteikumu 15.2. un 15.3.apakšpunkta prasības piemēro no 2008.gada 1.augusta.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra direktīvas 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu92/42/EEK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921
Lietderības koeficienti

I. Lietderības koeficienti atsevišķai elektroenerģijas ražošanai

Nr.p.k.

Kurināmais

Lietderības koeficients,

1.

Gāzveida kurināmais

0,45

2.

Šķidrais kurināmais

0,40

3.

Cietais kurināmais

0,30

II. Lietderības koeficienti atsevišķai siltumenerģijas ražošanai

Nr.p.k.

Kurināmais

Lietderības koeficients,

1.

Gāzveida kurināmais

0,90

2.

Šķidrais kurināmais

0,88

3.

Cietais kurināmais

0,80

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921

KN-921-P2_PAGE_3.JPG (80430 bytes)

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921
Attiecība starp koģenerācijas iekārtas uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu dažādām koģenerācijas tehnoloģijām

Nr.p.k.

Koģenerācijas tehnoloģija

Attiecība starp elektroenerģiju un siltumenerģiju
()

1.

Kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju

0,95

2.

Tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku

0,45

3.

Tvaika pretspiediena turbīna

0,45

4.

Gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju

0,55

5.

Iekšdedzes dzinējs

0,75

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921

KN-921-P4_PAGE_2.JPG (57993 bytes)

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921
Koeficienta k vērtības un dabasgāzes patēriņa apjoms atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

Nr.
p.k.

Koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta k vērtība

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā, n.m3

1.

Nepārsniedz 0,08 MW

1,240

25000-126000

2.

Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15

1,231

126000-1260000

3.

Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

1,202

4.

Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

1,131

5.

Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

1,086

6.

Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

1,055

7.

Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

1,072

8.

Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

1,035

1260000-12600000

9.

Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

1,008

10.

Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

0,992

11.

Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

0,982

12.

Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

0,974

13.

Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 4,00 MW

0,965

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
11.11.2006