Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.888

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 25.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 79.panta otro daļu
un 82.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 14.panta 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97., 106.nr.; 2002, 64.nr.; 2003, 105.nr.; 2004, 4.nr.; 2005, 157.nr.; 2006, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 8.punkta pirmajā teikumā vārdus "apjoma un".

2. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Izsolē kredītiestāde piedāvā studiju un studējošā kredītu apmērā, kas vienāds ar likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteikto, un kredītiestādes procentu likmi piedāvātajam kredītu apmēram."

3. Papildināt noteikumus ar 9.1punktu šādā redakcijā:

"9.1 Kredītiestādes procentu likme ir mainīga. Izsoles dienā tā tiek fiksēta attiecīgā saimnieciskā gada pusgadam, pēc tam tā tiek fiksēta katra nākamā pusgada pirmā mēneša pirmajā darbdienā. Procentu likme tiek noteikta kā iepriekšējo divu nedēļu vidējā sešu mēnešu RIGIBOR likme, kurai pieskaitīta vai atņemta kredītiestādes piedāvātā procentu likmes starpība ar minēto sešu mēnešu RIGIBOR likmi procentu punktos."

4. Izteikt 20.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Studiju kredīta procentus sāk aprēķināt ar divpadsmito mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas, piemērojot kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolīto kredītiestādes procentu likmi."

5. Izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Studējošā kredīta procentu likme kredīta ņēmējam ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme."

6. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Ja kredītiestādes procentu likme, kuru maksā kredīta ņēmējs, attiecīgajā laikposmā ir augstāka par pieciem procentiem gadā, kredīta ņēmējs maksā piecu procentu likmi gadā. Starpību starp likmēm sedz no valsts budžeta līdzekļiem."

7. Papildināt 25.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Studiju kredīta summas studijām ārvalstīs kredītiestāde pēc kredīta ņēmēja pieprasījuma var ieskaitīt augstākās izglītības iestādes kontā reizi gadā."

8. Aizstāt 35.punkta trešajā teikumā vārdus "atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātam veidlapas paraugam" ar vārdiem "atbilstoši veidlapas paraugam (1.pielikums)".

9. Papildināt noteikumus ar 36.1 un 36.2punktu šādā redakcijā:

"36.1 Studējošais iesniedz ministrijas komisijai šādus dokumentus:

36.11. pieprasījumu (iesniegumu), kurā ir norādīts studējošā vārds un uzvārds, dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adrese, augstākās izglītības iestāde, norādot valsti un pilsētu, un studiju programma, kurā studējošais ir uzņemts vai studē, nepieciešamais kredīts, kā arī laikposms (studiju gadu skaits), kādam kredīts ir nepieciešams;

36.12. izziņu, kas apliecina, ka studējošais ir uzņemts vai studē augstākās izglītības iestādē, un kurā ir norādīts studējošajam noteiktais studiju maksas apmērs;

36.13. anketu (2.pielikums);

36.14. augstākās izglītības iestādes apstiprinātu sekmju izrakstu vai dokumenta par vidējo izglītību (atestāta, diploma) pielikuma kopiju - pirmajā kursā uzņemtie studējošie;

36.15. pases kopiju;

36.16. dzīves gaitu aprakstu (CV), rekomendācijas, dokumentus, kas apliecina papildu aktivitāti mācību jomā. (Minētos dokumentus var iesniegt papildus.);

36.17. ekspertu atzinumus par to, vai izvēlēto studiju programmu ir iespējams apgūt Latvijas augstākās izglītības iestādēs. (Minētos dokumentus var iesniegt papildus.)

36.2 Ministrijas komisija studējošā pieprasījumu un tam pievienotos šo noteikumu 36.1punktā minētos dokumentus izskata mēneša laikā. Ja studējošais nav iesniedzis visus šo noteikumu 36.11., 36.12., 36.13., 36.14. un 36.15.apakšpunktā minētos dokumentus, ministrijas komisija studējošā pieprasījumu neizskata."

10. Papildināt noteikumus ar 37.1 un 37.2punktu šādā redakcijā:

"37.1 Ministrijas komisija, izskatot pieprasījumu kredīta piešķiršanai, izvērtē studējošā iesniegtos dokumentus, Akadēmiskās informācijas centra atzinumu par to, vai studiju programma (augstākās izglītības iestāde) attiecīgajā valstī ir valstiski atzīta (akreditēta), kā arī ekspertu atzinumus par studiju programmas apguves iespējām Latvijā.

37.2 Kredītus, kuru apmērs pārsniedz kredītu apmēru analogu studiju programmu apguvei Latvijas augstākās izglītības iestādēs, ministrijas komisija prioritārā secībā piešķir:

37.21. studējošajiem, kuri studē saskaņā ar starpvalstu līgumu;

37.22. studējošajiem, kuri studē saskaņā ar Latvijas augstākās izglītības iestādes un ārvalstu augstākās izglītības iestādes savstarpēji noslēgtu līgumu;

37.23. studējošajiem, kuri studē saskaņā ar darba devēja ierosinājumu, ja darba devējs nodrošina darba vietas saglabāšanu pēc izglītības ieguves;

37.24. studējošajiem, kuri apgūst augstāka līmeņa - maģistra vai doktora - studiju programmas."

11. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Ministrijas komisija sagatavo apstiprinātos kredītu pieprasītāju sarakstus atbilstoši veidlapas paraugam (1.pielikums) un iesniedz Studiju fondā."

12. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Valsts galvojuma saistības iestājas, pamatojoties uz Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā izdotu dokumentu, ar kuru konstatēts, ka kredīta ņēmēja vai galvinieku rīcībā nav pietiekamu līdzekļu, lai atmaksātu kredītu noteiktajā apmērā."

13. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:

"57. Uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt kredīta ņēmēji, kuri atbilstoši iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai kļūst par darbiniekiem valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārstniecības iestādēs, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta, un nevalstiskā sektora institūcijās, kuras pilda valsts vai pašvaldību pasūtījumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, ņemot vērā attiecīgo ministriju ierosinājumu, katru gadu ar rīkojumu apstiprina Ministru kabinets."

14. Izteikt 66.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Konkursa nosacījumus un kritērijus, ar kuriem saskaņā vērtē speciālistus, nosaka konkursa izsludinātājs, paredzot, ka galvenie kritēriji ir atbilstoša akadēmiskā vai profesionālā izglītība un pieredze darbā attiecīgajā profesijā, bet veselības aprūpes jomas speciālistiem - atbilstoša akadēmiskā vai profesionālā izglītība, iegūtā profesija (specialitāte) un paredzamā darba vieta (ārstniecības iestāde)."

15. Aizstāt 68.punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitli un vārdu "(3.pielikums)".

16. Papildināt noteikumus ar 97.punktu šādā redakcijā:

"97. Šo noteikumu 20., 21. un 22.punktā minētie nosacījumi piemērojami kredīta ņēmējiem, kuri noslēdz kredītlīgumus, sākot ar 2007.gada 1.janvāri."

17. Aizstāt pielikuma nosaukumā vārdu "Pielikums" ar skaitli un vārdu "3.pielikums".

18. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220

_____________________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums)

Kredītu piešķiršanas komisijas apstiprinātais studējošā kredīta pieprasītāju saraksts

_____/_____ akadēmiskā gada __ semestrim

Augstākās izglītības iestādes kods
Akadēmiskais gads
Akadēmiskais semestris
Apstiprinājuma Nr.
Apstiprinājuma datums
Kredītiestādes kods

Augstākās izglītības iestādes nosaukums  ______________________

 

 

Kredītiestādes nosaukums _______________________________


Nr. p.k. Vārds Uzvārds Personas
kods
Programmas
kods
Programmas
nosaukums
Grāds vai kvalifikācija
(B, P, M, R, D) (1)
Studiju veids (P, N) (2) Kredīta apmērs Studiju gads Studiju beigu gads Kredīta kopējā summa,
Ls (3)
semestrī, Ls mēnesī, Ls
1.                        
2.                        
3.                        
Kopsumma        

Piezīmes.

(1) B - bakalaurs, P - profesionālā studiju programma, M - maģistrants, R - rezidents, D - doktorants.

(2) P - pilna laika studijas, N - nepilna laika studijas.

(3) Kopējā kredīta summa grāda vai kvalifikācijas ieguvei.

Komisijas priekšsēdētājs _______________________________  
  (paraksts un tā atšifrējums)  
     
Augstākās izglītības iestādes rektors (direktors) _______________________________  
(vai cita pilnvarota persona) (paraksts un tā atšifrējums)  
     

Z.v.

Datums ___________________".

______________________________
(augstākās izglītības iestādes nosaukums)

Kredītu piešķiršanas komisijas apstiprinātais studiju kredīta pieprasītāju saraksts

_____/_____ akadēmiskā gada __ semestrim

Augstākās izglītības iestādes kods
Akadēmiskais gads
Akadēmiskais semestris
Izglītības tematiskās jomas kods
Apstiprinājuma Nr.
Apstiprinājuma datums
Kredītiestādes kods

Augstākās izglītības iestādes nosaukums  __________________________

Izglītības tematiskā joma _____________________________

Kredītiestādes nosaukums ____________________________


Nr. p.k. Vārds Uzvārds Personas kods Programmas kods Programmas nosaukums Grāds vai kvalifikācija
(B, P, M, R, D) (1)
Studiju veids
(P, N) (2)
Kredīta apmērs semestrī Studiju gads Studiju beigu gads Kredīta kopējā summa, Ls (3)
1.studiju
gadā, Ls
2.studiju
gadā, Ls
3.studiju
gadā, Ls
4.studiju
gadā, Ls
5.studiju
gadā, Ls
6.studiju
gadā, Ls
                                 
                                 
                                 
Kopsumma

Piezīmes.

(1) B - bakalaurs, P - profesionālā studiju programma, M - maģistrants, R - rezidents, D - doktorants.

(2) P - pilna laika studijas, N - nepilna laika studijas.

(3) Kopējā kredīta summa grāda vai kvalifikācijas ieguvei.

Komisijas priekšsēdētājs _______________________________  
  (paraksts un tā atšifrējums)  
     
Augstākās izglītības iestādes rektors (direktors) _______________________________  
(vai cita pilnvarota persona) (paraksts un tā atšifrējums)  
     

Z.v.

Datums ___________________

19. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 29.maija noteikumiem Nr.220

Anketa

1. Vārds, uzvārds  
2. Personas kods  

3. Studiju vieta:

3.1. valsts

 

3.2. pilsēta

 

3.3. augstākās izglītības iestāde

 

3.4. struktūrvienība

 

3.5. specialitāte

 

3.6. studiju gads

 

 

 

 
4. Studiju programma (bakalaura, maģistra, doktoranta, profesionālo studiju, rezidentūra), tās ilgums, studiju beigu termiņš ________________________

5. Izglītība:

5.1. kad un kāda vidējās izglītības iestāde pabeigta  

 

5.2. kad un kāda augstākās izglītības iestāde pabeigta (ja nav pabeigta, cik pilni
studiju gadi pabeigti)

 

6. Studiju pamatojums:

6.1. mācos pēc savas iniciatīvas

 

6.2. konkursa kārtībā esmu ieguvis(-usi) tiesības studēt  
 
6.3. studēju saskaņā ar starptautisko līgumu

 

 

(līguma nosaukums)

6.4. studēju saskaņā ar līgumu starp augstākās izglītības iestādēm  
 

(līguma nosaukums)

6.5. studēju saskaņā ar darba devēja ierosinājumu  

 

6.6. cits

7. Piešķirtais finansiālais atbalsts:

7.1. ārvalsts stipendija (nosaukums, kad un uz cik ilgu laiku piešķirta, apmērs)
 
7.2. fondu atbalsts (fonda nosaukums, kad un uz cik ilgu laiku piešķirts finansējums, apmērs
 
7.3. cits

 

 

8. Kā plānojat izmantot ārvalstīs iegūtās zināšanas un pieredzi Latvijā:

8.1. līgums ar darba devēju  
8.2. cits

 

8.3. konkrēta plāna nav

 

9. Anketas iesniedzēja adrese ārvalstī, tālrunis, fakss, elektroniskais pasts
 
10. Anketas iesniedzēja adrese Latvijā, tālrunis, fakss, elektroniskais pasts
 


Datums _______________ ________________
(paraksts)".
Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
04.11.2006