Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.04.2013. - 07.11.2013. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.884

Rīgā 2006.gada 31.oktobrī (prot. Nr.56 15.§)
Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
7.panta ceturto daļu un 18.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa šo noteikumu 7.punktā minēto nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un ar valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – nodokļu konvencijas).

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

2. Informācijas apmaiņu veic kompetentās iestādes, saņemot un sniedzot tādu informāciju par šo noteikumu 7.punktā minētajiem nodokļiem, kura ir:

2.1. paredzami svarīga vai svarīga Eiropas Savienības tiesību aktos minēto prasību izpildei;

2.2. nepieciešama iekšzemes normatīvajos aktos un nodokļu konvencijās minēto prasību izpildei.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

3. Kompetentās iestādes var savstarpēji sazināties tieši, kā arī vienoties, ka noteiktos gadījumos tieši var sazināties arī to pilnvarotas iestādes.

3.1 Informācijas apmaiņa starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm pēc iespējas notiek elektroniski, izmantojot kopējo sakaru tīklu CCN, kuru Eiropas Savienība izveidojusi, lai nodrošinātu visas informācijas elektronisku apmaiņu starp kompetentajām muitas un nodokļu iestādēm.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

4. Latvijas Republikas kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests.

5. Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes (nosaukuma rakstības oriģinālforma dalībvalstu tiesību aktos) minētas šo noteikumu 1.pielikumā.

6. Kompetentās iestādes valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, ir attiecīgajās nodokļu konvencijās norādītās iestādes.

7. Šos noteikumus piemēro šādiem tiešajiem nodokļiem:

7.1. Eiropas Savienības dalībvalstīs – tiešajiem nodokļiem, ko iekasē Eiropas Savienības dalībvalsts, tās teritoriālās vai administratīvās vienības vai pašvaldības, vai nodokļiem, ko iekasē minēto valstu, vienību vai pašvaldību labā. Šos noteikumus nepiemēro pievienotās vērtības nodoklim un muitas nodokļiem, kā arī akcīzes nodokļiem, uz kuriem attiecas citi Eiropas Savienības tiesību akti par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju administratīvo sadarbību. Šos noteikumus nepiemēro arī Eiropas Savienības dalībvalstu sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un maksām par pakalpojumiem;

7.2. valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, - attiecīgajās nodokļu konvencijās norādītajiem nodokļiem;

7.3. šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem nodokļiem identiskiem vai pēc būtības līdzīgiem nodokļiem, kuri, tos papildinot vai aizstājot, pēc šo noteikumu spēkā stāšanās tiks ieviesti citās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas. Kompetentās iestādes informē cita citu par jebkuru šādu nodokļu normatīvo aktu spēkā stāšanās datumiem.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.198)

II. Informācijas apmaiņas veidi

8. Valsts ieņēmumu dienests veic informācijas apmaiņu šādos veidos:

8.1. automātiski - bez iepriekšēja pieprasījuma regulāri saņem vai nosūta informāciju par noteiktiem ienākumu veidiem, kura ir tā rīcībā saskaņā ar nodokļu normatīvajiem aktiem;

8.2. pēc pieprasījuma - nosūta informācijas pieprasījumu par noteiktiem jautājumiem konkrētā pārbaudes lietā par konkrētu nodokļu maksātāju vai citu ar to saistītu personu un tās veiktajiem darījumiem, kam var būt ietekme uz konkrētā nodokļu maksātāja nodokļu apmēra noteikšanu, vai, atbildot uz informācijas pieprasījumu, sniedz informāciju par noteiktiem jautājumiem konkrētā pārbaudes lietā par konkrētu nodokļu maksātāju vai citu ar to saistītu personu un tās veiktajiem darījumiem, kam var būt ietekme uz konkrētā nodokļu maksātāja nodokļu apmēra noteikšanu;

8.3. pēc savas iniciatīvas - bez iepriek­šēja pieprasījuma nosūta tā rīcībā esošo informāciju, kura attiecas uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai valsti, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, ja uzskata, ka šī informācija varētu būt lietderīga attiecīgās valsts nodokļu aprēķināšanā.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.198)

III. Automātiskā informācijas apmaiņa

9. Valsts ieņēmumu dienests bez iepriekšēja pieprasījuma (automātiski) sniedz Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un to valstu kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, informāciju par šo valstu rezidentu Latvijā gūtajiem ienākumiem, kas saņemta no Latvijas nodokļu maksātājiem saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

10. Valsts ieņēmumu dienests apkopo saņemto informāciju sadalījumā pa valstīm, norādot par katru ienākuma saņēmēju šādu informāciju:

10.1. nerezidenta - ienākuma saņēmēja nosaukums (fiziskajām personām - vārds, uzvārds);

10.2. nerezidenta - ienākuma saņēmēja nodokļu maksātāja kods rezidences valstī;

10.3. nerezidenta - ienākuma saņēmēja adrese rezidences valstī (iela, mājas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta, pasta indekss);

10.4. nerezidenta - ienākuma saņēmēja rezidences valsts kods (ISO);

10.5. nerezidenta - ienākuma saņēmēja veida kods (01 - fiziskā persona, 02 - kapitālsabiedrība, 03 - personālsabiedrība, 04 - uzņēmējdarbības forma, kas nav ne kapitālsabiedrība, ne personālsabiedrība, 05 - valdības vai starptautiska institūcija, 06 - cits, 07 - nav zināms);

10.6. ienākuma izmaksātāja nosaukums (fiziskajām personām - vārds, uzvārds);

10.7. ienākuma izmaksātāja nodokļu maksātāja kods;

10.8. ienākuma izmaksātāja adrese (iela, mājas numurs, pilsēta, apdzīvota vieta, pasta indekss);

10.9. ienākuma izmaksātāja veida kods (01 - fiziskā persona, 02 - kapitālsabiedrība, 03 - personālsabiedrība, 04 - uzņēmējdarbības forma, kas nav ne kapitālsabiedrība, ne personālsabiedrība, 05 - valdības vai starptautiska institūcija, 06 - cits, 07 - nav zināms);

10.10. izmaksātā ienākuma veida kods (6 - ienākums no nekustamā īpašuma, 7- ienākums no uzņēmējdarbības (ieskaitot atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem), 10 - dividendes, 11 - procenti, 12 - ienākums no intelektuālā īpašuma vai ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas, 13 - ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas (ieskaitot Latvijas Republikā esošu nekustamo īpašumu), 14 - ienākums par neatkarīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu, 15 - ienākums no algota darba, 16 - direktoru atalgojums, 17 - mākslinieku un sportistu ienākumi, 18 - pensijas, uzturlīdzekļi (alimenti), 21 - citi ienākumi);

10.11. ienākuma izmaksas datums;

10.12. izmaksātā ienākuma summa;

10.13. nodokļa likme, ar kuru saskaņā ieturēts nodoklis;

10.14. ieturētā nodokļa summa.

11. Šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests citu valstu kompetentajām iestādēm nosūta elektroniski, izmantojot tehniskos informācijas nesējus, vai rakstiski, izmantojot šo noteikumu 3.pielikumā noteikto vienota parauga veidlapu automātiskai informācijas apmaiņai. Nosūtot informāciju elektroniski, izmanto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) standarta magnētisko formātu automātiskajai informācijas apmaiņai. Informāciju iesniedz līdz attiecīgajam taksācijas gadam sekojošā gada 1.oktobrim.

11.1 Valsts ieņēmumu dienests var lūgt citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi sniegt atsauksmi par nosūtīto informāciju.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

11.2 Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde, sniedzot informāciju, lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt atsauksmi par nosūtīto informāciju, tas sniedz atsauksmi reizi kalendāra gada laikā.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

IV. Informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma

12. Lai pieprasītu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai to valstu kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests nosūta attiecīgajai kompetentajai iestādei informācijas pieprasījumu. Pieprasījumā norāda:

12.1. atsauci uz konkrētu Eiropas Savienības tiesību aktu vai konkrētas nodokļu konvencijas attiecīgo pantu (ja informācija tiek pieprasīta, pamatojoties uz nodokļu konvenciju);

12.2. informāciju par Latvijas nodokļu maksātāju, par kuru tiek veikta pārbaude: nosaukums vai vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta;

12.3. informāciju par nerezidentu, uz kuru attiecas informācijas pieprasījums: nosaukums vai vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta (ja informācija ir pieejama);

12.4. Latvijas nodokļu maksātāja un nerezidenta veiktās darbības (norāda, vai Latvijas nodokļu maksātājs un nerezidents ir uzskatāmi par saistītām personām);

12.5. nodokļa veidu, par kuru veikta pārbaude;

12.6. periodu (taksācijas gadu), par kādu tiek veikta pārbaude;

12.7. īsu lietas apstākļu un veikto darījumu izklāstu un pieprasījuma iemeslu;

12.8. informāciju, kāda tiek pieprasīta;

12.9. atbildes sniegšanas steidzamību;

12.10. informāciju par to, kādā Latvijas nodokļu maksātāja pārbaudes stadijā tiek pieprasīta informācija.

13. Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes vai to valstu kompetentās iestādes, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, var pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam sniegt šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, ja tā attiecīgajā valstī ir nepieciešama konkrētā pārbaudes lietā par konkrētu nodokļu maksātāju.

14. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde vai tās valsts kompetentā iestāde, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, pieprasa šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests veic nepieciešamos pasākumus, lai iegūtu informācijas pieprasījumā minēto informāciju.

15. Informāciju, ko pieprasījusi Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde vai tās valsts kompetentā iestāde, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, Valsts ieņēmumu dienests iegūst tādā kārtībā, kādā to iegūtu, rīkojoties savā vārdā vai pēc citas Latvijas Republikas iestādes pieprasījuma attiecībā uz Latvijas nodokļu maksātāju.

16. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā jau ir pieprasītā informācija, tas informāciju sniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas. Konkrētos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests un pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentā iestāde var vienoties par citiem termiņiem.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

16.1 Valsts ieņēmumu dienests, saņemot informācijas pieprasījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes, nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā elektroniski apstiprina pieprasījuma saņemšanu pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

16.2 Valsts ieņēmumu dienests mēneša laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetento iestādi par konstatētajiem trūkumiem informācijas pieprasījumā un lūdz tos novērst vai, ja nepieciešams, lūdz sniegt papildu informāciju. Šo noteikumu 16.punktā minētie termiņi sākas nākamajā dienā pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis precizētu informācijas pieprasījumu vai nepieciešamo papildu informāciju.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

16.3 Ja Valsts ieņēmumu dienests nevar sniegt atbildi uz informācijas pieprasījumu šo noteikumu 16.punktā minētajos termiņos, tas triju mēnešu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetento iestādi un norāda atbildes kavējuma iemeslus un datumu, līdz kuram tas, iespējams, spētu sniegt atbildi.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

17. Ja Valsts ieņēmumu dienests nevar izpildīt saņemto informācijas pieprasījumu, piemēram, ja Latvijas normatīvie akti neparedz iespēju iegūt par Latvijas nodokļu maksātājiem tādu informāciju, kādu pieprasa Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde vai tās valsts kompetentā iestāde, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, un šādas informācijas sniegšana nav atrunāta konkrētā nodokļu konvencijā vai Eiropas Savienības tiesību aktā, kā arī ja informācijas pieprasījumā nav norādīta šo noteikumu 12.punktā minētā informācija, atbildē uz informācijas pieprasījumu, ko sniedz ne vēlāk kā mēneša laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas, pamato atteikumu sniegt pieprasīto informāciju.

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.198)

17.1 Sniedzot atbildi uz informācijas pieprasījumu, Valsts ieņēmumu dienests var lūgt citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi sniegt atsauksmi par nosūtīto informāciju.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

17.2 Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde, sniedzot atbildi uz informācijas pieprasījumu, lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt atsauksmi par nosūtīto informāciju, tas sniedz atsauksmi nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad tapuši zināmi šīs informācijas izmantošanas rezultāti.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

V. Informācijas apmaiņa pēc savas iniciatīvas

18. Valsts ieņēmumu dienests pēc savas iniciatīvas bez iepriekšēja pieprasījuma nosūta citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei vai tās valsts kompetentajai iestādei, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, tā rīcībā esošo šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju, ja:

18.1. izvērtējot tā rīcībā esošo informāciju, Valsts ieņēmumu dienestam ir pamats uzskatīt, ka attiecīgajā valstī varētu rasties nodokļu zudums;

18.2. personai, kurai tiek uzlikti nodokļi, piemēro nodokļu samazinājumu vai atbrīvojumu no nodokļiem Latvijas Republikā, kas varētu izraisīt nodokļu paaugstinājumu vai palielināt nodokļu saistības attiecīgajā valstī;

18.3. tās personas komercdarījumi, kurai tiek uzlikti nodokļi Latvijas Republikā, ar to personu, kurai tiek uzlikti nodokļi attiecīgajā valstī, tiek veikti ar vienas vai vairāku valstu starpniecību tādā veidā, ka attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikā var rasties nodokļu zudums;

18.4. Valsts ieņēmumu dienestam ir pamats uzskatīt, ka, mākslīgi pārnesot peļņu starp komersantu grupas dalībniekiem, var rasties nodokļu zudums;

18.5. informācija, ko Valsts ieņēmumu dienests ir saņēmis no Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes vai tās valsts kompetentās iestādes, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, ir radījusi iespēju iegūt informāciju, kas varētu būt būtiska, nosakot nodokļu saistības valstī, no kuras saņemta informācija;

18.6. tiek veiktas kopīgas starpvalstu nodokļu pārbaudes.

19. Valsts ieņēmumu dienests pēc savas iniciatīvas bez iepriekšēja pieprasījuma var nosūtīt tā rīcībā esošo šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei vai tās valsts kompetentajai iestādei, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, arī citos gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 18.punktā.

19.1 Valsts ieņēmumu dienests tā rīcībā esošo šo noteikumu 2.punktā minēto informāciju nosūta citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei tik drīz, cik iespējams, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad informācija kļuvusi pieejama.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

19.2 Valsts ieņēmumu dienests var lūgt citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi sniegt atsauksmi par nosūtīto informāciju.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

19.3 Valsts ieņēmumu dienests, saņemot informāciju no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes, nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas elektroniski apstiprina tās saņemšanu kompetentajai iestādei, kas sniegusi informāciju.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

19.4 Ja citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde, sniedzot informāciju, lūdz Valsts ieņēmumu dienestu sniegt atsauksmi par nosūtīto informāciju, tas sniedz atsauksmi nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad tapuši zināmi šīs informācijas izmantošanas rezultāti.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

20. Pēc informācijas saņemšanas bez iepriekšēja pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests informē attiecīgo kompetento iestādi par saņemtās informācijas lietderību un nodrošina tās turpmākās izmantošanas kontroli.

VI. Informācijas apmaiņas ierobežojumi un konfidencialitāte

21. Izņemot gadījumus, kad konkrētā nodokļu konvencijā vai Eiropas Savienības tiesību aktos ir noteikts citādi, šie noteikumi neuzliek par pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam:

21.1. veikt administratīvus pasākumus, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

21.2. (svītrots ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.198);

21.3. sniegt informāciju, kas var atklāt jebkuru tirdzniecības, uzņēmēj­darbības, ražošanas, komerciālo vai profesionālo noslēpumu vai tirdzniecības procesu, vai sniegt informāciju, kuras izpaušana būtu pretrunā valsts politikai;

21.4. sniegt informāciju, ja tās valsts kompetentā iestāde, kura pieprasa informāciju, nav pilnībā izmantojusi tai pieejamos informācijas avotus;

21.5. sniegt informāciju, ja valsts, kura pieprasa informāciju, juridisku iemeslu dēļ nevar nodrošināt šādas informācijas sniegšanu citām valstīm vai ja Eiropas Savienības dalībvalsts vai valsts, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, minēto iemeslu dēļ nenodrošina šo noteikumu 10.punktā minētajai informācijai līdzvērtīgas informācijas sniegšanu bez iepriekšēja pieprasījuma (automātiski).

(Grozīts ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.198)

22. Informācijai, ko Valsts ieņēmumu dienests saņem no citas valsts kompetentās iestādes, ierobežotas pieejamības statusu piešķir tādā pašā kārtībā kā informācijai, kas iegūta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un to drīkst izpaust tikai tām personām vai varas iestādēm (tajā skaitā tiesas un administratīvajām iestādēm), kuras ir iesaistītas nodokļu aprēķināšanā, iekasēšanā, personu saukšanā pie juridiskās atbildības, piespiedu līdzekļu piemērošanā vai apelāciju izskatīšanā attiecībā uz nodokļiem. Šīs personas vai varas iestādes informāciju izmanto vienīgi minētajos nolūkos. Minēto informāciju drīkst izpaust atklātā tiesas sēdē vai tiesas nolēmumos.

23. Neatkarīgi no šo noteikumu 22.punktā noteiktajām prasībām Valsts ieņēmumu dienests saņemto informāciju var izmantot citiem nolūkiem, ja to līdzīgos apstākļos atļauj informācijas sniedzējas valsts likumi un ja ir saņemta šīs valsts kompetentās iestādes atļauja.

24. Ja Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka no citas Eiropas Savienības dalībvalsts saņemtā informācija varētu būt paredzami svarīga vai svarīga nodokļu administrēšanas vajadzībām trešās dalībvalsts kompetentajai iestādei, Valsts ieņēmumu dienests šo informāciju var nodot trešās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja tam piekrīt tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde, kura sniegusi minēto informāciju. Uzskatāms, ka Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde piekrīt šo informāciju nodot trešās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja neiebilst pret paziņojumu par vēlmi nosūtīt informāciju 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

25. Ja Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka no to valstu vai teritoriju kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi līgumus, saņemtā informācija varētu būt noderīga citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, Valsts ieņēmumu dienests šo informāciju var nodot citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja tam piekrīt tās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde, kura sniegusi minēto informāciju.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

26. Ja Latvijas Republika nodrošina trešajai valstij plašāku savstarpēju sadarbību, nekā paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos, šāda plašāka sadarbība netiek atteikta jebkurai dalībvalstij, kura vēlas sākt šādu plašāku savstarpēju sadarbību ar Latvijas Republiku.

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 09.04.2013. noteikumu Nr.198 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2011.gada 15.februāra Direktīvas 2011/16/ES par administratīvo sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.884
Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes
(nosaukuma rakstības oriģinālforma dalībvalstu tiesību aktos)

(Pielikums MK 27.03.2007. noteikumu Nr.202 redakcijā)

1. Apvienotajā Karalistē:

The Commissioners of Inland Revenue vai tā pilnvarota persona.

2. Austrijā:

Der Bundesminister für Finanzen vai tā pilnvarota persona.

3. Beļģijā:

De Minister van financiën/Le Ministre des finances vai tā pilnvarota persona.

4. Bulgārijā:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите.

5. Čehijas Republikā:

Ministr financí vai tā pilnvarota persona.

6. Dānijā:

Skatteministeren vai tā pilnvarota persona.

7. Francijā:

Le ministre de l'économie vai tā pilnvarota persona.

8. Grieķijā:

Το Υπουργείο Οικονοµικών vai tā pilnvarota persona.

9. Igaunijā:

Rahandusminister vai tā pilnvarota persona.

10. Itālijā:

Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali vai tā pilnvarota persona.

11. Īrijā:

The Revenue Commissioners vai tā pilnvarota persona.

12. Kiprā:

Υπουργός Οικονοµικών vai tā pilnvarota persona.

13. Lietuvā:

Finansų ministras vai tā pilnvarota persona.

14. Luksemburgā:

Le ministre de finance vai tā pilnvarota persona.

15. Maltā:

Il-Ministru responsabbli għall-Finanzior vai tā pilnvarota persona.

16. Nīderlandē:

De minister van financiën vai tā pilnvarota persona.

17. Polijā:

Minister Finansów vai tā pilnvarota persona.

18. Portugālē:

O Ministro das Finanças vai tā pilnvarota persona.

19. Rumānijā:

Ministerul Finanţelor Publice vai tā pilnvarota persona.

20. Slovākijā:

Minister financií vai tā pilnvarota persona.

21. Slovēnijā:

Minister za finance vai tā pilnvarota persona.

22. Somijā:

Valtiovarainministeriö/Finansministeriet vai tā pilnvarota persona.

23. Spānijā:

El Ministro de Economía y Hacienda vai tā pilnvarota persona.

24. Ungārijā:

A pénzügyminiszter vai tā pilnvarota persona.

25. Vācijā:

Der Bundesminister der Finanzen vai tā pilnvarota persona.

26. Zviedrijā:

Chefen för Finansdepartementet vai tā pilnvarota persona.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.884
Eiropas Savienības dalībvalstu tiešie nodokļi, uz kuriem attiecas šie noteikumi
(nosaukuma rakstības oriģinālforma dalībvalstu tiesību aktos)

(Pielikums svītrots ar MK 09.04.2013. noteikumiem Nr.198)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.884
Automātiskās informācijas apmaiņas izziņa par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā

Report on nonresident's income and tax paid in the Republic of Latvia provided under automatic exchange of information

Valsts, kura sniedz informāciju / Name of originating country

Latvija / Latvia

Taksācijas gads / Year


Ienākumu izmaksātāja nosaukums

(fiziskajām personām - vārds, uzvārds) /

Name of payer of income

(name, surname, if an individual)

Reģistrācijas numurs komercreģistrā (nodokļu maksātāja kods) vai personas kods /

Registration number at Commercial Register (taxpayer's code) or personal code

Juridiskā (dzīvesvietas) adrese /

Legal (domicile) address

Ienākuma izmaksātāja veids (kods)* /

Type of payer (code)


Nr. p.k

Nerezidenta - ienākuma saņēmēja nosaukums (fiziskajām personām - vārds, uzvārds) /

Name of recipient of income (name, surname, if an individual)

Nodokļu maksātāja kods rezidences valstī /

Taxpayer identification number in the state of residence

Ienākuma saņēmēja veids
(kods)* /

Type of recipient (code)

Rezidences valsts /

State of residence

Adrese rezidences valstī (iela, numurs, pilsēta, apdzīvota vieta, pasta indekss) /

Address in the state of residence (street, number; city or place; postal code)

Ienākuma veids
(kods)** /

Type of income (code)

Izmaksas datums /

Date of payment

Ienākuma bruto summa (LVL) /

Gross amount paid

Nodokļa likme
(%) /

Rate of tax withheld

Nodokļa summa (LVL) /

Amount of tax withheld

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Valsts ieņēmumu dienests /

State Revenue Service

Amats /

Position

Vārds, uzvārds /

Name, surname

Paraksts /

Signature

Datums /

Date

Piezīmes.

* Ienākuma izmaksātāja un saņēmēja veida kods / Codes for type of recipient and payer:

01 - fiziska persona / individual

02 - kapitālsabiedrība / corporation

03 - personālsabiedrība / partnership

04 - uzņēmējdarbības forma, kas nav kapitālsabiedrība vai personālsabiedrība / business organization other than corporation or partnership

05 - valdības vai starptautiska institūcija / government or international organization

06 - cits / other

07 - nezināms / unknown

** Ienākuma veida kods / Code for type of income:

6 - ienākums no nekustamā īpašuma / income from immovable property

7 - ienākums no uzņēmējdarbības (ieskaitot atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem) / business profits (including remuneration for management and consultancy services)

10 - dividendes / dividends

11 - procenti / interest

12 - ienākums no intelektuālā īpašuma vai ienākums no kustamā īpašuma izmantošanas / royalties or income from use of movable property

13 - ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas (ieskaitot Latvijas Republikā esošu nekustamo īpašumu) / income from the alienation of property (including immovable property situated in the Republic of Latvia)

14 - ienākums par neatkarīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu / income from independent personal services

15 - ienākums no algota darba / income from employment

16 - direktoru algas / director's fees

17 - mākslinieku un sportistu ienākumi / income of artists and sportsmen

18 - pensijas un uzturlīdzekļi (alimenti) / pensions and alimony

21 - citi ienākumi / other income

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
20.04.2013