Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgumu par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi

1.pants. 2006.gada 29.martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības līgums par tādu personu nodošanu un pieņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi (turpmāk — Līgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 12.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 1.novembrī
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN POLIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR TĀDU PERSONU NODOŠANU UN PIEŅEMŠANU, KURAS UZTURAS NELIKUMĪGI

Latvijas Republikas valdība un Polijas Republikas valdība, tālāk sauktas par Līgumslēdzējām Pusēm,

vēlēdamās labas sadarbības gaisotnē un uz abpusējības pamata, atvieglot tādu personu pieņemšanu un nodošanu, kuras atrodas valstī nelikumīgi,

ņemot vērā 1948.gada 10.decembrī ANO pieņemto Vispārējo Cilvēktiesību Deklarāciju, 1950.gada 4.novembrī pieņemto Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, kā arī 1951. gada 28. jūlijā pieņemto Konvenciju par bēgļu statusu, papildinātu ar 1967. gada 31. janvārī pieņemto Protokolu par bēgļu statusu,

ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

Šajā Līgumā tiek izmantotas sekojošas definīcijas:

1. Ārvalstnieks — persona, kura nav ne Latvijas, ne arī Polijas pilsonis.

2. Vīza — Līgumslēdzējas Puses kompetentas institūcijas izsniegta derīga atļauja, kas dod tiesības ārvalstniekam ieceļot un uzturēties valsts teritorijā, uz periodu ne ilgāku par deviņdesmit dienām vienā ieceļošanas reizē un uz tajā norādītajiem nosacījumiem.

3. Uzturēšanas atļauja — Līgumslēdzējas Puses kompetentas institūcijas izsniegta cita, ne vīza, derīga atļauja pastāvīgi vai terminēti uzturēties valstī, kas pilnvaro ārvalstnieku vairākkārt ieceļot un uzturēties Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā. Uzturēšanās atļauja neietver uz laiku izsniegtas atļaujas, kad tiek izskatīts iesniegums par bēgļa statusa piešķiršanu, kā arī nepadara par iespējamu uzturēšanos ar mērķi izskatīt iesniegumu par uzturēšanos atļauju vai arī uz laiku, kad notiek ārvalstnieka izraidīšana.

2. pants

1. Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma bez liekām formalitātēm pieņem savas Valsts teritorijā katru personu, kas ir pārstājušas izpildīt ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumus, kas ir spēkā pieprasījumu iesniegušās Puses teritorijā, ja ir pierādīts vai ir pietiekams pamats pieņemt, ka šai personai ir pieprasījumu saņēmušās Puses valsts pilsonība.

2. Pirmā punkta noteikumi attiecas uz personām, kuras ir zaudējušas vienas no Līgumslēdzējas Puses pilsonību no brīža, kad ir ieceļojušas otrās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un nav saņēmušas citu pilsonību.

3. Pirmā punkta noteikumi arī attiecas uz personām, kuras nav Līgumslēdzēju Pušu pilsoņi, kas ir saņēmušas pieprasījumu saņēmušās Puses kompetentās institūcijas izsniegtus derīgus ceļošanas dokumentus vai uzturēšanas atļauju, ja tas tiek prasīts.

4. Pēc pieprasījumu iesniegušās Puses prasības, pieprasījumu saņēmusī Puse izsniedz nepieciešamos dokumentus, kas nodrošina šādu personu nodošanu.

3. pants

1. Līgumslēdzēja Puse bez liekām formalitātēm, pieņem ārvalstnieku, kuram ierašanās brīdī ir atteikts iebraukt otrās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja tiek noteikts vai uzskatīts, ka ārvalstnieks ir ieradies tieši no pieprasījumu saņēmušās Puses valsts teritorijas.

2. Līgumslēdzēja Puse pēc otras Līgumslēdzējas Puses iesnieguma pieņem ārvalstnieku, kurš ir nelegāli ieceļojis otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, ja tiek noteikts vai var uzskatīt, ka ārvalstnieks ir ieradies tieši no pieprasījumu saņēmušās Puses valsts teritorijas. Pienākums pieņemt ārvalstnieku ir arī tādā gadījumā, ja ārvalstniekam nelegālās ieceļošanas laikā pieprasījumu iesniegušās Puses valsts teritorijā, bija pieprasījumu saņēmušās Puses kompetentas institūcijas izsniegts derīgs ceļošanas dokuments, kas atļauj atgriezties pieprasījumu saņēmušās Puses valsts teritorijā. Pienākums pieņemt personu nepastāv attiecībā uz personām, kuras pēc iebraukšanas pieprasījumu iesniegušās Puses valsts teritorijā ir saņēmušas tās uzturēšanās atļauju.

4. pants

1. Pieprasījumu saņēmusī Puse bez liekām formalitātēm pieņem ārvalstnieku, kurš neizpilda vai ir pārstājis izpildīt ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumus, ja šai personai ir derīga Līgumslēdzējas Puses izsniegta vīza vai derīga uzturēšanās atļauja.

2. Pirmā punkta noteikumi neattiecās uz tranzītvīzām.

5. pants

Pieprasījumu iesniegusī Puse bez liekām formalitātēm pieņem atpakaļ personas, kas minētas 2., 3. un 4. pantos, ja vēlākā pārbaudē tiek noskaidrots, ka tajā brīdi, kad persona atstāja pieprasījumu iesniegušās Puses valsts teritoriju, tā neatbilda noteikumiem, kas minēti 2., 3. un 4. pantā.

6. pants

Pieprasījumam par ārvalstnieka pieņemšanu jābūt iesniegtam attiecīgām pieprasījumu saņēmušās Puses kompetentām institūcijām ne vēlāk kā divpadsmit mēnešu laikā no brīža, kad pieprasījumu iesniegušās Puses kompetentās institūcijas ir konstatējušas nelegālo ieceļošanu vai uzturēšanos pieprasījumu iesniegušās Puses valsts teritorijā. Šo termiņu var pagarināt pēc pieprasījumu iesniegušās Puses lūguma, kas tiek izteikts minēto divpadsmit mēnešu laikā, ja eksistē tiesiski vai faktiski šķēršļi personas nodošanai un tikai uz šo šķēršļu pastāvēšanas laiku.

7. pants

1. Pieprasījumu saņēmusī Puse nekavējoties sniedz atbildi uz iesniegumu par ārvalstnieka pieņemšanu, bet ne vēlāk kā piecpadsmit dienu laikā.

2. Līgumslēdzēja Puse, kura ir akceptējusi iesniegumu par personas pieņemšanu, kura atrodas valstī nelikumīgi, pieņem šo personu nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Šo termiņu var pagarināt pēc tās Līgumslēdzēja Puses lūguma, kurai ir adresēts iesniegums par personas pieņemšanu, ja eksistē tiesiski vai faktiski šķēršļi un tikai uz šo šķēršļu pastāvēšanas laiku.

8. pants

1. Katra Līgumslēdzēja Puse pēc otrās Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma saskaņotā termiņā uzņems ārvalstnieku, lai pārvestu tranzītā, ja tiks nodrošināta šīs personas uzņemšana no galamērķa vai nākamās tranzīta valsts puses.

2. Līgumslēdzēja Puse, kurai adresēts pieprasījums par personas tranzītu, var pieprasīt, lai tranzīta laikā pa tās valsts teritoriju šo personu pavadītu otras Līgumslēdzēja Puses kompetentās institūcijas pārstāvis.

3. Līgumslēdzēja Puse, kura vērsās ar pieprasījumu par personas tranzītu, pieņem šo personu atpakaļ, ja tā netiek pieņemta trešajā valstī vai ja tās tālāk pārvietošana nav iespējama citu iemeslu dēļ.

4. Līgumslēdzēja Puse, kurai adresēts pieprasījums par personas tranzītu, nepieciešamības gadījumā izsniedz bezmaksas tranzītvīzu, personai, kura tiek nodota un to pavadošām personām, saskaņā ar kārtību, kuru nosaka valsts iekšējie likumi.

5. Līgumslēdzējai Pusei, kura pieprasa personas tranzītu, ja nepieciešams, nodrošinās ārvalstniekam ceļošanas dokumentu.

6. Līgumslēdzēja Puse var atteikt ārvalstnieka tranzītu, ja:

1) tiek apdraudēta sabiedriskā kārtība, drošība vai sabiedrības veselība;

2) valstī, uz kuru persona tiek nosūtīta, vai tālākā tranzīta valstī pastāv iespēja, ka pret personu attieksies necilvēciski vai to pazemos, vai sodīs ar nāvi, vai tās dzīvība vai brīvība tiks apdraudēta tās rases, reliģijas, tautības, piederības noteiktai sociālai grupai vai politisko uzskatu dēļ.

3) valstī, uz kuru persona tiek nosūtīta, vai tālākā tranzīta valstī attiecībā uz šo personu varētu uzsākt kriminālprocesu.

9. pants

1. Personas dati, kas nepieciešami šī Līguma īstenošanai, var ietvert tikai šādu informāciju:

1) personas, kura tiek nodota un nepieciešamības gadījumā tās ģimenes locekļu personas dati, tādi kā, uzvārds, vārds, iespējamie iepriekšējie uzvārdi, segvārdi vai pseidonīmi, iesaukas, dzimšanas datums un vieta, dzimums, tagadējā un iespējamā iepriekšējā pilsonība;

2) pase, personu apliecinošs dokuments, citi dokumenti, kas palīdz identificēt personu, tādi kā apliecības vai citi dokumenti, kas dod tiesības šķērsot robežu (numurs, derīguma termiņš, izdošanas datums, izdevējinstitūcija, izdošanas vieta utt.),

3) citi dati, kas ļauj identificēt nododamo personu;

4) uzturēšanas vieta un ceļojuma maršruta apraksts;

5) izsniegti dokumenti, kas atļauj uzturēšanos vai vīza;

6) iespējami būtiski materiāli, kas ļauj identificēt personu, kas varētu būt svarīgi personas nodošanas apstiprināšanai saskaņā ar šo Līgumu.

2. Personas datu nodošana notiek saskaņā ar Līgumslēdzēju Pušu valstu nacionālajiem likumiem, ievērojot šādus principus:

1) personas datus var izmantot tikai noteiktajam mērķim un uz noteikumiem, kurus izvirza institūcija, kas sniedz šos datus;

2) pēc institūcijas, kas sniedz datus, pieprasījuma datu saņēmēja institūcija sniedz informāciju par sniegto datu izmantošanu un iegūtiem rezultātiem;

3) personas dati var būt nodoti tikai kompetentām institūcijām un dienestiem, kuri pilda uzdevumus kas ir minēti šajā Līgumā. Datu sniegšana citām institūcijām vai dienestiem ir iespējama tikai pēc iepriekšējas atļaujas saņemšanas no institūcijas, kas sniedz datus;

4) institūcija, kas sniedz datus, pievērš uzmanību sniegto datu pareizībai un nepieciešamībai noteiktam mērķim. Tiek atteikts sniegt tādus datus, kādus aizliedz sniegt attiecīgās valsts nacionālie likumi. Ja tiek atklāts, ka sniegti nepareizi dati, vai dati, kurus aizliegts sniegt, par to nekavējoties jāinformē institūcija, kura šos datus ir saņēmusi un kurai tie ir jālabo vai jāiznīcina;

5) institūcijas, kuras ir sniegušas un saņēmušas informāciju, ir atbildīgas par personas datu sniegšanas fakta dokumentēšanu;

6) institūcijas, kuras ir sniegušas un saņēmušas informāciju, ir atbildīgas par personas datu aizsardzību pret nepiederošo personu piekļūšanu tiem, pret neautorizētu nomaiņu un neautorizētu atklāšanu.

10. pants

1. Personas transportēšanas izmaksas, kas minētas 2., 3., 4. un 5. pantā līdz pieprasījumu saņēmušās Puses valsts robežai sedz pieprasījumu iesniegusī Puse, ja vien šīs izmaksas nesedz pārvadātājs.

2. Tranzīta izdevumus saskaņā ar 8. pantu līdz galamērķa valsts robežai, un nepieciešamības gadījuma izmaksas, kas ir saistītas ar personas atgriešanu sedz pieprasījumu iesniegusī Puse.

11. pants

Šī Līguma īstenošanai Latvijas Republikas iekšlietu ministrs un Polijas Republikas ministrs, kas ir atbildīgs par iekšējām lietām, noslēgs vienošanos, kurā ir noteikts:

1) attiecīgas institūcijas, kuras ir atbildīgas par šī Līguma īstenošanu;

2) robežas šķērsošanas punkti, kuros tiks pieņemtas un nodotas personas;

3) informācija, dati, dokumenti un pierādījumi, kas ir nepieciešami personu pieņemšanai un pavadīšanai, nepieciešamo dokumentu paraugi, kā arī formalitāšu izpildes kārtība;

4) apmaksas noteikumus un veidu, kas minēts šī Līguma 10. pantā;

5) savstarpējās vienošanās veids un kārtība.

12. pants

Šis Līgums neietekmē tiesības un pienākumus, kas izriet no Līgumslēdzēju Pušu noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

13. pants

Šī Līguma darbības izpildi nodrošina kompetentās institūcijas, kas minētas 11. panta 1. punktā, saskaņā ar noteiktas Valsts nacionālajiem likumiem.

14. pants

Strīdus, kas rodas šī Līguma interpretācijas vai īstenošanas dēļ, risina vienošanās ceļā 11. panta 1. punktā minētās institūcijas. Ja netiek panākta vienošanās, strīdi tiek risināti diplomātiskā ceļā.

15. pants

1. Šis Līgums neattiecas uz ārvalstniekiem, kuri uzturas Līgumslēdzēju Pušu valsts teritorijās pirms tā stāšanās spēkā.

2. Šī Līgums tiks pieņemts saskaņā ar katras Līgumslēdzējas Puses nacionālajiem likumiem, kas tiks apstiprināts notu nosūtīšanas ceļā. Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmit dienas pēc pēdējās notas saņemšanas, kas apstiprina šādu pieņemšanu.

3. Katra no Līgumslēdzējām Pusēm var uz laiku apturēt pilnībā vai daļēji šī Līguma izpildi, izņemot 2. pantu, pamatojoties uz sabiedriskās kārtības, drošības vai sabiedrības veselības aizsardzību, paziņojot par to otrai Līgumslēdzēja Pusei. Šāda apturēšana stājas spēkā notā norādītajā dienā. Līgumslēdzēja Puses nekavējoties informē viena otru par Līguma izpildes apturēšanas iemesliem.

4. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo Līgumu, paziņojot par to diplomātiskajā ceļā. Tādā gadījumā Līgums zaudē spēku sešdesmit dienas pēc tās dienas, kurā tiek saņemts paziņojums par denonsēšanu.

Parakstīts Rīgā 2006.gada 29.martā divos eksemplāros latviešu, poļu un angļu valodās, visas valodas ir vienādi autentiskas. Domstarpību gadījumā tos interpretējot, noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Aigars Kalvītis
ministru prezidents

Polijas Republikas valdības vārdā
Kazimežs Marcinkevičs
premjerministrs

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND ON TRANSFERRING AND READMITTING PERSONS REMAINING WITHOUT AUTHORISATION

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

Wishing, in a spirit of cooperation and on a mutual basis, to facilitate the readmission and transfer of persons residing without authorisation,

Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948 by the United Nations General Assembly, the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 and the Convention Relating to the status of refugees, done at Geneva on 28 July 1951, supplemented by the Protocol relating to the status of refugees, signed at New York on 31 January 1967,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Agreement the following definitions shall apply:

1. "Foreign national": a person who neither holds Latvian nor Polish citizenship.

2. "Visa": a valid permit issued by the competent authority of the one of the Contracting Party, which entitles a foreign national to enter and reside on the territory of the State for a period of not longer than ninety days in time, for a purpose and upon conditions defined therein.

3. "Residence permit": other than a visa, valid permit, for permanent or temporary residence, issued by the competent authority of the Contracting Party, entitling the foreign national to multiple entry and residence on the territory of the State of the Contracting Party. The residence permit shall not include neither permits granted for the time of consideration of application for refugee status nor to enable residence in order to consider an application for a residence permit, or for the period of proceedings aiming at expulsion of the foreign national.

Article 2

1. The Contracting Party, upon the request of the other Contracting Party, shall readmit to the territory of its State, without unnecessary formalities, any person who has ceased to meet the applicable conditions for entry or residence on the territory of the State of the requesting Party, if it is determined or if there is a presumption that such a person holds citizenship of the State of the requested Party.

2. Provisions of paragraph 1 shall apply accordingly to those persons who have lost the citizenship of the State of one of the Contracting Parties since the time of entry on to the territory of the State of the other Contracting Party and did not acquired another citizenship.

3. Provisions of paragraph 1 shall also apply to persons who are not citizens of the States of the Contracting Parties, and who have valid travel documents or residence permit issued by competent authorities of the requested Party, if it is required.

4. Upon the request of the requesting Party, the requested Party shall issue necessary documents enabling such persons to be transferred.

Article 3

1. The Contracting Party shall, without unnecessary formalities, readmit a foreign national, who at the time of arrival has been refused entry on to the territory of the State of the other Contracting Party, if it is determined or if there is a presumption that the foreign national has arrived directly from the territory of the State of the requested Party.

2. The Contracting Party, upon the request of the other Contracting Party, shall readmit a foreign national, who has entered illegally the territory of the State of the other Contracting Party, if it is determined or if there is presumption that the foreign national has arrived directly from the territory of the State of the requested Party. The obligation to readmit shall also arise when the foreign national, at the time of illegal entry to the territory of the State of the requesting Party, hold a valid travel document entitling to return to the territory of the State of the requested Party, issued by a competent authority of that Party. The obligation to readmit shall not arise in relation to those persons who have been granted a permit for residence on the territory of the State of the requesting Party after the arrival on the territory of the State of that Party.

Article 4

1. The requested Party, without unnecessary formalities, shall readmit a foreign national who fails to meet or has ceased to meet the applicable conditions for entry or residence, if such a person is in possession of a valid visa issued by that Contracting Party, or a valid residence permit.

2. Provisions of paragraph 1 shall not apply in case of issue of transit visas.

Article 5

The requesting Party, without unnecessary formalities, shall readmit persons referred to in Articles 2, 3 and 4, if, after subsequent verification, it shown that at the moment of leaving the territory of the State of the requesting Party, such persons did not meet any of the conditions referred to in Articles 2, 3 and 4.

Article 6

Request for readmission of a foreign national should be submitted to the competent authorities of the requested Party not later than within twelve months after the competent authorities of the requesting Party have found illegal entry or residence on the territory of the State of the requesting Party. This period of time can be extended upon the request of the requesting Party submitted during the aforementioned twelve months, if there are legal or practical obstacles to transfer the person, and only for the time of existence of these obstacles.

Article 7

1. The requested Party shall reply immediately to the request for readmission of a foreign national, in every case, in fifteen days' time at the latest.

2. The Contracting Party, who has accepted the request for readmission of a person remaining without authorisation, shall readmit that person immediately, and within one month at the latest. This period of time might be extended upon the request of that Contracting Party to whom the request for readmission was addressed, if there are legal or practical obstacles to transfer that person, and only for the time of existence of these obstacles.

Article 8

1. Each Contracting Party, upon the request of the other Contracting Party, shall allow a foreign national to transit, at the time agreed, if the reception of such person by a country of final destination or another transit country is ensured.

2. The Contracting Party, to whom the request for transit has been submitted, may request that during the passing through the territory of its State such person be escorted by a representative of a competent authority of the other Contracting Party.

3. The Contracting Party, who has requested for transit of a person, shall readmit such a person if the person is not admitted to a third state or if further travel of such a person is not possible for other reasons.

4. The Contracting Party, to whom the request for transit of a person has been submitted shall, if necessary, issue a transit visa free-of-charge for a transferred person and that person's escort in accordance with the procedure defined in the domestic legislation of its State.

5. The Contracting Party, who requested for transit of the person shall ensure, if needed, a travel document to the foreign national.

6. The Contracting Party may refuse to accept a foreign national for transit if:

1) public order, public safety or health is endangered;

2) the transferred person were exposed to the danger of inhuman or degrading treatment or punishment, or of the death penalty in the country of destination or of further transit, or if the life of such person or freedom were threatened due to his or her race, religion, nationality, belonging to a particular social group or for political reasons;

3) criminal proceeding might be initiated against the person in the country of destination or of further transit.

Article 9

1. Personal data information necessary to give effect of this Agreement may include only the following:

1) personal data information of the person to be transferred and, if necessary, of the data of his or her family members such as surname, first name, previous possible names, sobriquets or pseudonyms, nicknames, date and place of birth, gender, present and possible previous citizenship;

2) passport, identity document, other documents enable to identify such a person passes or other documents authorizing crossing the border (number, expiry date, date of issue, issuing authority, place of issue etc.);

3) other data necessary to determine the identity of the persons to be transferred;

4) places of residence and description of the routes of journey;

5) issued documents permitting residence or a visa;

6) possible existing materials serving identification of persons, that could be relevant for verification of conditions of readmission of persons in accordance with this Agreement.

2. The transfer of personal data for the purpose of this Agreement shall take place in conformity with the national law of the State of each of the Contracting Party, taking into account the following principles:

1) personal data can be used solely for the specified purpose and upon the conditions described by the transferring authority;

2) upon the request of the transferring authority, the receiving authority shall notify the manner of use of the data and about the results achieved;

3) personal data can be provided solely to competent authorities and services acting under this Agreement. The disclosure of this data to other authorities or services may be only possible after receiving the permission of the transferring authority;

4) the transferring authority is obliged to pay due attention to the correctness of the transferred data and to the necessity and commensurability of transferring it to the intended purpose. Bans on transferring data, existing in the national law of the State of the transferring authority, should be observed. If it is discovered that erroneous data have been transferred or have not been forbidden to transfer, the receiving authority should be immediately informed and obliged to correct or destroy such data;

5) the transferring and receiving authority are obliged to create appropriate documentation of the fact of transferring of personal data;

6) the transferring and receiving authority are obliged to protect effectively the personal data transferred data against the access by unauthorised persons, against unauthorised changes and unauthorised disclosure.

Article 10

1. The transportation costs of the person referred to in Articles 2, 3, 4 and 5 to the border of the State of the requested Party shall be covered by the requesting Party, unless such costs are covered by a transportation company.

2. The costs of transit, in accordance with Article 8, to the border of the country of destination and, if necessary, costs of return transport shall be borne by the requesting Party.

Article 11

In order to execute this Agreement, the Minister of the Interior of the Republic of Latvia and the Minister responsible for the internal affairs of the Republic of Poland shall conclude an executive agreement, describing the following:

1) competent authorities responsible for the execution of this Agreement;

2) border crossings through which persons will be transferred and readmitted;

3) information, data, documents and evidence necessary for readmitting and escorting, specimens of the necessary documents and the procedure for conducting such activities;

4) principles and manner of covering the costs referred to in Article 10;

5) manner and procedure of mutual communication.

Article 12

This Agreement does not affect the rights and obligations of each of the Contracting Parties under any international agreements to which they are parties.

Article 13

The activities aiming to execute this Agreement are performed by the competent authorities referred to in Article 11 paragraph 1, in accordance with the national law of the particular State.

Article 14

Disputes in relation to the interpretation or application of this Agreement shall be resolved through negotiations between competent authorities, mentioned in Article 11 paragraph 1. If agreement is not reached, the disputes shall be resolved by the Contracting Parties with diplomatic procedures.

Article 15

1. This Agreement shall not apply to foreign nationals who have been residing on the territory of the State of each Contracting Party before its entry into force.

2. This Agreement is subject to acceptance in accordance with the national law of the State of each Contracting Party, what shall be confirmed by way of the exchange of diplomatic notes. This Agreement shall enter into force thirty days after the date of receipt of a latter note confirming such acceptance.

3. Each of the Contracting Parties may temporarily suspend the execution of the whole or part of this Agreement, except Article 2, taking into consideration public order, public safety or health, by notification of the other Contracting Party. The suspension shall enter into force on a date specified in the notification. The Contracting Parties shall notify immediately each other on the reasons for suspension of execution of this Agreement.

4. This Agreement has been concluded for an unlimited period of time. It may be terminated by each of the Contracting Party by notification, and in such a case it shall cease to have effect sixty days after the date of receipt of the notification.

Done in Riga on 29 March, 2006 in two originals, each in Latvian, Polish and English, all texts being equally authentic. In case of disscrepancies concerning their interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Governmentof the Republic of Latvia
Aigars Kalvītis
Prime minister

On behalf of the Government of the Republic of Poland
Kazimierz Marcinkiewicz
Prime minister

02.11.2006