Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14., 15. un 16.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Dienesta akreditācija

(1) Zemkopības ministrija akreditē Dienestu to funkciju pildīšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.

(2) Dienesta atbilstību akreditācijai attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, izvērtē saskaņā ar nosacījumiem un kritērijiem, kas ietverti Padomes regulā Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un Komisijas regulā Nr. 885/2006, ar ko reglamentē noteikumus par to, kā piemērot Padomes regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanas prasības (turpmāk — akreditācijas kritēriji).

(3) Pamatojoties uz sertificējošās institūcijas atzinumu, Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc sertificējošās institūcijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

(4) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Zemkopības ministrija rakstveidā informē Eiropas Komisiju.

15.pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

(1) Dienesta atbilstību un Dienesta sastādītā gada pārskata kārtējā gada ārējo auditu izvērtē sertificējošā institūcija, ko konkursa kārtībā izraugās Zemkopības ministrija. Sertificējošā institūcija sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

(2) Sagatavoto atzinumu sertificējošā institūcija iesniedz Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai.

16.pants. Pagaidu akreditācija

(1) Ja Dienests neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Zemkopības ministrija tam piešķir pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Zemkopības ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un par to informē Eiropas Komisiju."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Dienesta atbilstība akreditācijai, kas piešķirta attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas tāda Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, kas izsniegts uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas līgumu pamata, saglabā spēku līdz attiecīgajos līgumos noteikto saistību pilnīgai izpildei."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 12.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 26.oktobrī
27.10.2006