Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr., 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otro daļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"111) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta centrālā aparāta nodokļu administrēšanas struktūrvienību vadītājus un viņu vietniekus pieprasīt, lai tiktu veikta attiecīgās struktūrvienības kontrolei pakļautā nodokļu maksātāja nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīzija (audits)."

2. Izslēgt 8.panta 9.1 punktu.

3. 16.3 pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izsniegt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, atļaujas un izziņas darbībai ar akcīzes precēm, kā arī sertifikātus par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu;";

izslēgt 4.punktā vārdus "vai iestrādājams kontroles marķējums";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pieprasīt, saņemt, sistematizēt un analizēt ar akcīzes preču ražošanu un apriti saistīto informāciju;";

papildināt 8.punktu pēc vārda "mērierīces" ar vārdiem "un tilpnes";

izslēgt 9. un 10.punktu;

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) izsniegt un pārreģistrēt akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības, kā arī kontrolēt akcīzes nodokļa nodrošinājuma izmantošanu;";

izslēgt 12. un 13.punktu;

papildināt pantu ar jaunu 14.punktu šādā redakcijā:

"14) apmācīt Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus (darbiniekus), kā arī konsultēt ar akcīzes preču apriti saistītās personas tajos akcīzes preču aprites normatīvo aktu piemērošanas jautājumos, kuri attiecas uz šīm personām un radušies šo personu ar akcīzes precēm veikto darbību rezultātā.";

uzskatīt līdzšinējo 14.punktu par 15.punktu.

4. 16.4 pantā:

aizstāt 2.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbībām";

izteikt 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) veikt akcīzes preču pārbaudes (ekspertīzes), kā arī nodot izņemtās akcīzes preces pārbaudei (ekspertīzei) un saņemt atzinumu par to atbilstību normatīvo aktu prasībām;

4) izņemt un konfiscēt akcīzes preces, kā arī pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus, ja tie atrodas vietās, kur veikta nereģistrēta darbība ar akcīzes precēm, ja tie atzīti par lietiskiem pierādījumiem, ja akcīzes precēm ir nelegālas izcelsmes pazīmes, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;";

izslēgt 5.punktā vārdu "atbildīgā";

aizstāt 6.punktā vārdus "taru, kurai" ar vārdiem "iepakojumu, kuram";

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) anulēt speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, atļaujas un izziņas darbībai ar akcīzes precēm, sertifikātus par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu, akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības vai apturēt šo dokumentu darbību akcīzes preču aprites normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

8) veikt akcīzes preču sākotnējo analīzi darbības vietās, kas saistītas ar akcīzes preču apriti;";

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) noteikt ar akcīzes preču apriti saistītajām personām termiņu, līdz kuram novēršami konstatētie akcīzes preču aprites normatīvo aktu pārkāpumi, kā arī uzaicināt ar akcīzes preču apriti saistīto personu ierasties Valsts ieņēmumu dienestā."

5. Izteikt 17.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kura saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā;".

6. 20.pantā:

papildināt trešo daļu pēc vārda "par" ar vārdiem "dienesta pakāpi";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja abi bērna vecāki strādā valsts institūcijās, kuru darbību regulējošos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, tiesības uz pabalstu ir tikai vienam no viņiem."

7. 25.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apliecības, ierēdņu dienesta pakāpes un atšķirības zīmes";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"4. Finanšu policijas ierēdņiem tiek piešķirtas dienesta pakāpes, kuru nosaukumus, piešķiršanas un atņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

5. Finanšu policijas ierēdņiem ir žetoni, kuru aprakstu un nēsāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

8. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Disciplinārā atbildība

1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu disciplināratbildības pamatu, disciplinārpārkāpumu veidus un piemērojamos disciplinārsodus, kā arī kārtību, kādā izskatāmi jautājumi par ierēdņu saukšanu pie disciplināratbildības, nosaka Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likums.

2. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnis var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

3. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu ierēdnis var apstrīdēt Finanšu ministra izveidotajā disciplinārlietu izskatīšanas komisijā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Komisijas lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu, ierēdnis var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

9. 29.panta 1.punktā:

izslēgt "i" apakšpunktā vārdu "ierēdņa";

izslēgt "k" apakšpunktu.

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"20. Grozījums šā likuma 20.panta trešajā daļā attiecībā uz piemaksas par dienesta pakāpi noteikšanu pie Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatalgām, grozījums 25.pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar ceturto daļu, grozījums 28.pantā attiecībā uz panta izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums 29.panta 1.punkta "i" apakšpunktā un attiecībā uz "k" apakšpunkta izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

21. Grozījums 25.pantā attiecībā uz panta papildināšanu ar piekto daļu stājas spēkā 2007.gada 1.martā."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 12.oktobrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 26.oktobrī
09.11.2006