Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.797

Rīgā 2006.gada 17.oktobrī (prot. Nr.52 51.§)

Par Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānu 2007.-2013.gadam

 

1.Atbalstīt Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānu 2007.-2013.ga­dam (turpmāk - plāns) - vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu lauksaim­niecības un lauku attīstības jomā.

2. Zemkopības ministrijai līdz 2006.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pasākumiem, kas tiks finansēti no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un valsts atbalsta.

3.Zemkopības ministrijai līdz 2007.gada 1.janvārim sagatavot plāna ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze

 


(Ministru kabineta

2006.gada 17.oktobra rīkojums Nr.797)

Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāna 2007.-2013.gadam kopsavilkums

Zemkopības ministrija ir izstrādājusi vidēja termiņa politikas plānošanas dokumentu "Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāns 2007.-2013.gadam" (turpmāk - plāns) saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 11.pantā noteikto.

Plāna izstrādāšanā ievērotas Kopienas Lauku attīstības stratēģiskās vad­līnijas 2007.-2013.gadam. Tās nosaka, ka plāns ir jāīsteno attiecīgajās Kopienas noteiktajās lauku attīstības prioritāšu jomās, ievērojot Latvijas Nacionālo attīs­tības plānu 2007.-2013.gadam (tā mērķis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un nodrošināt Latvijas konkurētspējas paaugstināšanu citu valstu vidū).

Plānā, pamatojoties uz lauku ekonomiskās, sociālās, vides un nozaru ana­līzi, par prioritāti tiek izvirzīts cilvēks. Tā labklājības pieaugums ir vis­būtiskākais rādītājs, lai sasniegtu lauku attīstībai izvirzītos mērķus gan teritoriju sociāli ekonomiskajā attīstībā, gan vides jomā. Tāpēc, veidojot vienotu izpratni par turp­māko Latvijas lauku attīstību, plānā izvirzīts virsmērķis - pārticis cilvēks ilgtspējīgi apdzīvotos Latvijas laukos - un noteikti četri darbības virzieni:

• Lauku cilvēku spēju attīstība;

• No darba gūto ienākumu vairošana laukos;

• Lauku dabas resursu ilgtspējīga apsaim­niekošana;

• Lauku dzīves telpas attīstība.

Atbilstoši minētajiem darbības virzieniem tiks īstenoti pasākumi, ko finansēs gan valsts, gan Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Finansējums tiks novirzīts, ņemot vērā četras saskaņotas pasākumu grupas:

1.Lauksaimniecības un mežsaimniecības sektora konkurētspējas veicināšana;

2.Vides un lauku ainavas uzlabošana;

3.Lauku dzīves kvalitātes un ekonomikas dažādošanas veicināšana;

4.LEADER.

Zemkopības ministrs M.Roze

17.10.2006