Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14

2006.gada 14.septembrī (prot.Nr.17, 6.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.pantu

 

Veikt grozījumus Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 10.novembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi", papildinot ar šādu punktu:

"10.1 Pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un būvju, kas bojā ainavu, nojaukšanas vai sakārtošanas kārtība

10.11. Jebkura privātpersona var ierosināt sakārtot vai nojaukt būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud garāmgājēju un citu personu drošību un veselību, vai bojā ainavu.

10.12. Iesniegumus par būvju sakārtošanu vai nojaukšanu izskata Daugavpils pilsētas domes Būvvalde (turpmāk - Būvvalde), apsekojot būves tehnisko stāvokli un sagatavojot attiecīgu atzinumu.

10.13. Ja iesniegumā minētie fakti apstiprinās, par katru konkrēto būvi tiek iekārtota atsevišķa būvlieta, kurā glabājas ierosinājumi, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, atzinumi par ēkas tehnisko stāvokli, sarakste u.c. dokumentācija.

10.14. Pamatojoties uz apsekošanas aktu, Būvvalde nodod personiski būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) rakstisku brīdinājumu. Ja brīdinājumu izsniegt personiski nav iespējams, paziņojums tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā ar izsniegšanas paziņojumu.

10.15. Ja būves īpašniekam (pilnvarotai personai, būves valdītājam) paziņojumu nav iespējams izsniegt, Būvvalde ievieto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā, norādot, ka visas pretenzijas sakarā ar brīdinājumu jāiesniedz rakstiski Būvvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, viena mēneša laikā no paziņojumu publicēšanas dienas.

10.16. Beidzoties brīdinājumā noteiktajam termiņam, Būvvalde nodod būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) personiski atkārtotu rakstisku brīdinājumu. Ja brīdinājumu izsniegt personiski nav iespējams, tad būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) tas nosūtāms pa pastu ierakstītā sūtījumā ar izsniegšanas paziņojumu.

10.17. Beidzoties atkārtotajā brīdinājumā noteiktajam termiņam, Būvvalde apseko būvi un rakstiski sagatavo atzinumu par brīdinājumā minēto darbu izpildi.

10.18. Ja būve nav sakārtota atbilstoši atkārtotajā brīdinājumā minētajām prasībām, Būvvalde pasūta sertificētam būvinženierim būves tehniskā stāvokļa apsekošanas slēdzienu (kurā norādāms, vai būve sakārtojama vai nojaucama, vai kādi drošības pasākumi veicami, lai būve neapdraudētu garāmgājēju un citu personu drošību un veselību). Pamatojoties uz slēdzienu, Būvvalde sagatavo un iesniedz izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijai lēmuma projektu.

10.19. Pēc lēmuma projekta izskatīšanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijā, lēmuma projekts tiek iesniegts Daugavpils pilsētas domei. Daugavpils pilsētas dome pieņem lēmumu par būves sakārtošanu vai nojaukšanu, norādot:

10.19.1. kādi drošības pasākumi, sakārtošanas vai nojaukšanas darbi veicami;

10.19.2. uzaicinājumu būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) izpildīt lēmumu labprātīgi, darbu izpildes termiņu;

10.19.3. darbu veicēju gadījumā, ja lēmums netiek izpildīts labprātīgi, šo darbu finansējuma avotu;

10.19.4. norādi, ka piespiedu izpilde tiks veikta uz būves īpašnieka (pilnvarotās personas, būves valdītāja) rēķina;

10.19.5. norādi, ar kuru datumu tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

10.110. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par būves sakārtošanu vai nojaukšanu Būvvalde nodod būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) personiski, bet ja lēmumu izsniegt personiski nav iespējams, būves īpašniekam un viņa pilnvarotajai personai to nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā ar izsniegšanas paziņojumu un paziņojumu par lēmumu ievieto laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un vietējā laikrakstā.

10.111. Domes lēmums par būves sakārtošanu vai nojaukšanu tiek iesniegts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodaļai, kopā ar lūgumu ierakstīt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā lēmumu, kā attiecīgās būves apgrūtinājumu. Ja būve nav reģistrēta zemesgrāmatā, lēmums tiek nosūtīts Valsts zemes dienestam.

10.112. Pēc tam, kad beidzies lēmuma pārsūdzēšanas termiņš un tas nav apstrīdēts vai arī ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru adresāta pieteikums tiesā tiek noraidīts, Daugavpils pilsētas domes pilnvarotā persona organizē lēmuma piespiedu izpildi.

10.113. Ar būves sakārtošanu vai nojaukšanu saistītie izdevumi jāsedz būves īpašniekam, bet ja izdevumi labprātīgi netiek segti, tie tiek piedzīti piespiedu kārtā.

10.114. Ja būves īpašnieks (pilnvarotā persona, būves valdītājs) lēmumu ir pārsūdzējis tiesā, lēmuma darbība tiek apturēta līdz brīdim, kamēr stājas spēkā tiesas spriedums.

10.115. Gadījumos, kad būve nepārvaramas varas ietekmē, kuru iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, ir nonākusi tādā stāvoklī, ka pēc Būvvaldes atzinuma tā nekavējoties jānojauc, Daugavpils pilsētas dome ir tiesīga steidzamā kārtā pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu vai sakārtošanu bez iepriekšēja brīdinājuma nosūtīšanas tās īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam). Pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas turpmākās darbības, kas saistītas ar būves nojaukšanu, tiek veiktas atbilstoši šo noteikumu 10.111., 10.112., 10.113., 10.114.punktiem."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode

12.10.2006