Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes lēmums Nr.1538

Rīgā 2006.gada 26.septembrī (prot. Nr.50, 14.§)

Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas meža aģentūra" maksas pakalpojumiem

 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Publisko aģentūru likuma 25.panta otro un trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta trešo daļu, Rīgas domes 27.08.2002. nolikuma Nr.47 "Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas meža aģentūra" nolikums" 2.4. un 2.5.punktu, Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas meža aģentūra" maksas pakalpojumu sarakstu.

2. Noteikt, ka visas fiziskās un juridiskās personas, kas izmanto Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas meža aģentūra" (turpmāk - Aģentūra) pakalpojumus, par tiem maksā noteikto maksu.

3. Noteikt, ka pasūtītājs var pieprasīt, lai pasūtījums tiktu izpildīts steidzami, trīs darba dienu laikā. Aprēķinot šāda maksas pakalpojuma cenu, tiek piemērots koeficients 5,0.

4. Ņemt vērā, ka, aprēķinot maksas pakalpojumu cenu, ja tie tiek sniegti maznodrošinātām un trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, kā arī pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri uzrāda atbilstošus dokumentus, gadījumos, kad attiecīgais maksas pakalpojums ir nepieciešams šo personu īpašuma uzturēšanai, tiek piemērots koeficients 0,5.

5. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumu veicama pirms izpildītā pasūtījuma saņemšanas.

6. Noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām tāmēm, ar to saistīto nodokļu samaksai, ar pakalpojumu sniegšanu saistītu izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

7. Noteikt, ka Aģentūra saskaņā ar Aģentūras direktora rīkojumu ir tiesīga pārdot izdevumus un informatīvos materiālus, kas saistīti ar Aģentūras darbību.

8. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

9. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas meža aģentūra" ir atbildīga par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

Rīgā 2006.gada 29.septembrī

Apstiprināts ar Rīgas domes 26.09.2006. lēmumu Nr.1538

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas meža aģentūra" maksas pakalpojumu saraksts

Nr.

p.k.

Darba vai pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, Ls

PVN, Ls

Kopā, Ls

1

2

3

4

5

6

1.

Dokumenta saskaņošana, ja rīcībai ar zemesgabalu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama zemes īpašnieka piekrišana (par pašvaldības īpašumā vai rīcībā esošiem zemesgabaliem)

1.1.

Teritoriālā plānojuma projektos iekļauto zemesgabalu saskaņošana, zemesgabalu, kuros paredzēta inženiertīklu un komunikāciju vai ēku un būvju celtniecība, saskaņošana, kā arī iecerētās būvniecības saskaņošana uz zemesgabalu robežām

1 stunda

5,80

1,04

6,84

1.2.

Mazo objektu vietas izvēles saskaņošana (reklāmas objekts, sezonas kafejnīcas un galdiņi, saldējuma pārdošana u.tml.)

1 objekts

6,21

1,12

7,33

1.3.

Zemesgabalu robežu noteikšanas projekta un/vai regulēšanas, sadalīšanas un apvienošanas projekta saskaņošana

1 apskatāmais zemesgabals

8,30

1,49

9,79

1.4.

Dzīvojamā vai nedzīvojamā fonda objektam piesaistītā zemesgabala projektēto robežu saskaņošana

1 zemesgabals

2,50

0,45

2,95

2.

Telekomunikāciju tīklu tehnisko projektu saskaņošana

2.1.

Mazāk nekā 100 juridiskajās adresēs

19,86

3,58

23,44

2.2.

No 101 līdz 500 juridiskajās adresēs

24,83

4,47

29,30

2.3.

No 501 līdz 1000 juridiskajās adresēs

29,80

5,36

35,16

2.4.

Vairāk nekā 1000 juridiskajās adresēs

34,76

6,26

41,02

3.

Zemesgabala situācijas plāna - skices (kartes) - izgatavošana

1 zemesgabals

6,21

1,12

7,33

4.

Teritorijas apsekošana dabā, ja tā nepieciešama dokumentu saskaņošanai un/vai lēmumu pieņemšanai

1 objekts

12,15

2,19

14,34

5.

Ēkas (būves) apsekošana dabā un akta sastādīšana

1 objekts

7,96

1,43

9,39

6.

Nekustamā īpašuma (ēku) nodošana fiziskajām un juridiskajām personām ar nodošanas un pieņemšanas aktu

1 objekts

19,86

3,58

23,44

7.

Rīgas pašvaldības zemes nomas līguma vai medību tiesību nomas līguma, vai sadarbības līguma sagatavošana

1 līgums

25,42

4,58

30,00

8.

Dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu nomas tiesību vai nodibināto servitūta tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā

1 zemesgabals

8,66

1,56

10,22

9.

Dokumentu sagatavošana lēmuma pieņemšanai par servitūta nodibināšanu vai atteikumu to nodibināt uz pašvaldībai piederošas zemes

1 objekts

151,69

27,31

179,00

10.

Līgumu par servitūtu nodibināšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu sagatavošana

10.1.

Līgums par servitūta nodibināšanu

1 objekts

92,53

16,65

109,18

10.2.

Līgums par servitūta uzturēšanu un apsaimniekošanu

1 objekts

130,82

23,55

154,37

10.3.

Līgums par servitūta nodibināšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu

1 objekts

162,73

29,29

192,02

11.

Konsultācijas par zemesgabalu no piederības viedokļa

11.1.

Mutvārdu konsultācijas par zemesgabala īpašuma tiesību stāvokli

1 zemesgabals

1,24

0,22

1,46

11.2.

Rakstveida informācija par zemesgabala īpašuma stāvokli (pēc rakstveida pieprasījuma)

1 zemesgabals

4,96

0,89

5,85

11.3.

Konsultācijas teritorijas izvēlē projektēšanas veikšanai (inženiertehnisko komunikāciju trasēšanai, zemesgabalu sadalīšanai, piebraucamo ceļu organizēšanai, nelielu objektu un mazo arhitektūras formu izvietošanai) no zemes piederības viedokļa

1 zemesgabals

5,80

1,04

6,84

12.

Konsultācijas un informācijas sniegšana (komercdarbības veikšanai) par īpašuma objektu (ēku, būvi) no īpašuma objekta piederības viedokļa

1 objekts

3,72

0,67

4,40

13.

Kserokopiju izgatavošana no Aģentūras arhīva materiāliem

13.1.

Forma A4 (melnbalta)

1 lappuse

0,25

0,04

0,29

13.2.

Forma A3 (melnbalta)

1 lappuse

0,40

0,07

0,47

13.3.

Forma A4 (krāsaina)

1 lappuse

0,53

0,10

0,64

13.4.

Forma A3 (krāsaina)

1 lappuse

0,85

0,15

1,00

14.

Dokumentu kopēšana

14.1.

Forma A4 (melnbalta)

1 lapa

0,10

0,02

0,12

14.2.

Forma A3 (melnbalta)

1 lapa

0,20

0,04

0,24

15.

Izdrukas no digitālās kartes

15.1.

Vektorkaršu izdruka uz A4 formāta papīra lapas

1 lapa

0,74

0,13

0,88

15.2.

Vektorkaršu izdruka uz A3 formāta papīra lapas

1 lapa

1,49

0,27

1,76

15.3.

Ortofotokaršu izdruka uz A4 formāta papīra lapas

1 lapa

1,24

0,22

1,47

15.4.

Ortofotokaršu izdruka uz A4 formāta papīra lapas

1 lapa

1,69

0,30

1,99

16.

Dokumentu cauršūšana ar kopiju apliecinājumu

1 komplekts

1,63

0,29

1,92

17.

Ieskatīšanās zemesgrāmatas nodalījumā, ja ie­priekš­minēto pakalpojumu izpildei tas ir nepieciešams

1 pieprasījums

1,20

18.

Izziņas sagatavošana

1 zemesgabals

3,00

0,54

3,54

19.

Konsultācijas un ekskursijas

19.1.

Konsultācija par konkrētu meža īpašumu - bez izbraukuma

1 stunda

4,00

0,72

4,72

19.2.

Konsultācija par konkrētu meža īpašumu - ar izbraukumu

1 stunda

10,00

1,80

11,80

19.3.

Ekskursija (meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskos objektos u. tml.)

1 stunda

5,00

0,90

5,90

20.

Transporta pakalpojumi *

1 km

0,12

0,02

0,14

21.

Dalība meža cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību izsolē

1 izsole

16,95

3,05

20,00

* Maksa par pakalpojumu norādīta bez transporta izmaksām. Transporta izmaksas aprēķina atbilstoši nobrauktajiem kilometriem no Aģentūras biroja vai mežniecības līdz objektam un no objekta uz Aģentūras biroju vai mežniecību atbilstoši vidējai degvielas cenai Latvijas tirgū.

Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas meža aģentūra" direktors J.Vazdiķis

11.10.2006