Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.722

Rīgā 2006.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 30.§)

Grozījums koncepcijā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.-2013.gadā"

 

Izdarīt koncepcijā "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.-2013.gadā" (atbalstīta ar Ministru kabineta 2005.gada 26.oktobra rīkojumu Nr.689 "Par koncepciju par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.-2013.gadā") grozījumu un izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā - tieslietu ministrs G.Grīnvalds

 


Pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 21.septembra rīkojumam Nr.722

"Pielikums Nr.1

Koncepcijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un

Kohēzijas fonda plānošanas un vadības sistēmu 2007.-2013.gadā

Nepieciešamo plānošanas dokumentu un tiesību aktu sagatavošanas laika grafiks

Koncentrētais modelis

Nr.
p.k.

Uzdevums

Atbildīgā iestāde

10.05.

11.05.

12.05.

01.06.

02.06.

03.06.

04.06.

05.06.

06.06.

07.06.

08.06.

09.06.

10.06.

11.06.

12.06.

01.07.

02.07.

03.07.

04.07.

1.

MK lēmums par Koncepciju

MK

2.

NSID sagatavošana

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām

3.

NSID publiskā apspriešana

FM

15.11.-

15.12.

4.

NSID iesniegšana MK

FM

22.12.

5.

Sarunas ar EK par NSID apstiprināšanu

FM

6.

NSID apstiprināšana EK*

7.

NSID apstiprināšana MK**

FM

8.

Infrastruktūras attīstības OP UK izveidošana

FM

30.11.

9.

Uzņēmēj­darbības attīstības OP UK izveidošana

FM

30.11.

10.

Cilvēkresursu attīstības OP UK izveidošana

FM

30.11.

11.

Infrastruktūras attīstības OP sagatavošana

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām

12.

Uzņēmēj­darbības attīstības OP sagatavošana

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām

13.

Cilvēkresursu attīstības OP sagatavošana

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām

14.

Infrastruktūras attīstības OP publiskā apspriešana

FM

20.02.-

20.03.

15.

Uzņēmēj­darbības attīstības OP publiskā apspriešana

FM

20.02.-

20.03.

16.

Cilvēkresursu attīstības OP publiskā apspriešana

FM

20.02.-

20.03.

17.

Infrastruktūras attīstības OP iesniegšana MK

FM

03.04.

18.

Uzņēmēj­darbības attīstības OP iesniegšana MK

FM

03.04.

19.

Cilvēkresursu attīstības OP iesniegšana MK

FM

03.04.

20.

Sarunas ar EK par infrastruktūras attīstības OP apstiprināšanu

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām

21.

Sarunas ar EK par uzņēmēj­darbības attīstības OP apstiprināšanu

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām

22.

Sarunas ar EK par cilvēkresursu attīstības OP apstiprināšanu

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām

23.

EK starpdienestu konsultācijas par infrastruktūras attīstības OP*

24.

EK starpdienestu konsultācijas par uzņēmēj­darbības attīstības OP*

25.

EK starpdienestu konsultācijas par cilvēkresursu attīstības OP*

26.

Infrastruktūras attīstības OP apstiprināšana EK*

27.

Uzņēmēj­darbības attīstības OP apstiprināšana EK*

28.

Cilvēkresursu attīstības OP apstiprināšana EK*

29.

Infrastruktūras attīstības OP apstiprināšana MK**

FM

30.

Uzņēmēj­darbības attīstības OP apstiprināšana MK**

FM

31.

Cilvēkresursu attīstības OP apstiprināšana MK**

FM

32.

Infrastruktūras attīstības OP komunikāciju stratēģijas izstrādāšana

FM

33.

Uzņēmējdarbī­bas attīstības OP komunikāciju stratēģijas izstrādāšana

FM

34.

Cilvēkresursu attīstības OP komunikāciju stratēģijas izstrādāšana

FM

35.

Audita stratēģijas izstrādāšana un iesniegšana EK

FM

36.

Likumprojekta par struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību izstrādāšana un iesniegšana MK

FM

1.11.

37.

Likumprojekta par struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību pieņemšana MK un Saeimā***

FM

38.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un iesniegšana MK

FM sadarbībā ar SI

08.03.

39.

MK noteikumu projekta izstrā­dāšana par pa­matprasībām standartlīgu­miem un iesniegšana MK

SI

08.03.

40.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā nodrošina struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzību un izvērtēšanu, un iesniegšana MK

FM

08.03.

41.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas nolikumu un iesniegšana MK

SI

08.03.

42.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā ziņo par struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, un iesniegšana MK

FM

08.03.

43.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par struktūrfondu un Kohēzijas fonda revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanu un iesniegšana MK

FM

08.03.

44.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas veic izlases veida pārbaudi struktūrfondu vai Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā, un iesniegšana MK

FM

08.03.

45.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus, un iesniegšana MK

08.03.

46.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par budžeta apakšpro­grammas "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļu pārdali, un iesniegšana MK

08.03.

47.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā publisko informāciju par struktūrfonda un Kohēzijas fonda projektu, un iesniegšana MK

08.03.

48.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā nodrošina struktūrfonda un Kohēzijas fonda publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu, un iesniegšana MK

08.03.

49.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par kārtību, kādā uzkrāj un ievada datus struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā, un iesniegšana MK

08.03.

50.

MK noteikumu projekta izstrādāšana par struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas lietotāju reģistrācijas kārtību, un iesniegšana MK

08.03.

51.

Iekšējo procedūru izstrāde

VI, SI

02.04.

52.

VI, SEI, SI sistēmas audits - akreditācija

FM

53.

OP sistēmas aprakstu sagatavošana

FM sadarbībā ar nozaru ministrijām un starpniek­institūcijām

*Atkarīgs no sarunu gaitas ar EK un EK procedūrām.

**Atkarīgs no NSID/OP apstiprināšanas EK.

***Atkarīgs no Saeimas darba."

Finanšu ministra vietā - tieslietu ministrs G.Grīnvalds

21.09.2006