Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.640

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 54.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits"
Izdoti saskaņā ar Iekšējā audita likuma 9.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.306 "Kārtība, kādā iestādē tiek veikts iekšējais audits" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 93.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Iekšējā audita struktūrvienības reglaments nosaka iekšējā audita struktūrvienības uzbūvi, funkcijas, galvenos uzdevumus, darba apjomu, iekšējā audita struktūrvienības tiesības, pienākumus, atbildību un ziņošanas kārtību valsts sekretāram vai iestādes vadītājam. Reglamentā norāda iekšējā audita struktūrvienības sniedzamo konsultatīvā darba apjomu.

5. Kārtību, kādā veicams iekšējais audits ministrijā vai iestādē, apstiprina valsts sekretārs vai iestādes vadītājs. Kārtība nosaka audita darba organizācijas posmu uzraudzību, audita procesa dokumentēšanu un šādus galvenos iekšējā audita struktūrvienības darba organizācijas posmus:

5.1. iekšējā audita struktūrvienības plānu izstrāde;

5.2. iekšējā audita plānošana;

5.3. iekšējā audita programmas izstrāde;

5.4. pārbaužu veikšana;

5.5. iekšējās kontroles novērtējums;

5.6. iekšējā audita ziņojuma projekta izstrāde;

5.7. iekšējā audita ziņojuma projekta saskaņošana;

5.8. iekšējā audita ziņojuma izstrāde;

5.9. ziņojuma iesniegšana valsts sekretāram vai iestādes vadītājam un ieteikumu ieviešanas grafika apstiprināšana;

5.10. iekšējā audita slēgšana;

5.11. iekšējā audita ieteikumu ieviešanas uzraudzība;

5.12. audita lietas slēgšana."

2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Iekšējā auditora iesaistīšanu citu veidu pārbaudēs, izmeklēšanā, konsultāciju sniegšanā dokumentē atbilstoši valsts sekretāra vai iestādes vadītāja apstiprinātajai kārtībai, kādā veicams iekšējais audits ministrijā vai iestādē."

3. Papildināt 12.punktu aiz vārda "nekavējoties" ar vārdu "rakstiski".

4. Svītrot IV nodaļu.

5. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Iekšējā audita darba apjoma plānošana

16. Iekšējā audita struktūrvienība sagatavo iekšējā audita struktūrvienības stratēģisko plānu (turpmāk - stratēģiskais plāns) trīs līdz piecu gadu laikposmam un aktualizē reizi gadā. Stratēģiskajā plānā norāda:

16.1. skaidrojumu par iekšējā audita stratēģiju;

16.2. riska faktoru ietekmes uz auditējamajām sistēmām novērtējumu;

16.3. auditējamās sistēmas;

16.4. audita apjomu;

16.5. audita prioritāti;

16.6. kopējo riska novērtējumu;

16.7. audita dienas;

16.8. iepriekšējo sistēmas auditēšanas gadu.

17. Pamatojoties uz stratēģisko plānu, iekšējā audita struktūrvienība izstrādā iekšējā audita struktūrvienības gada plānu (turpmāk - gada plāns). Gada plānā norāda auditējamo sistēmu, iekšējam auditam nepieciešamo dienu skaitu, iekšējā audita veikšanas laiku un iekšējo auditoru.

18. Iekšējā audita struktūrvienība izstrādā iekšējā audita struktūrvienības ilgtermiņa attīstības plānu (turpmāk - ilgtermiņa attīstības plāns) vismaz piecu gadu periodam. Ilgtermiņa attīstības plānā ietver informāciju par iekšējā audita struktūrvienības darbības mērķiem, resursiem (finanšu un personāla), struktūrvienības darbības analīzi, attīstības prioritātēm, sasniedzamajiem rezultātiem. Ilgtermiņa attīstības plānu iesniedz valsts sekretāram vai iestādes vadītājam apstiprināšanai. Iestādes vadītājs nodrošina ilgtermiņa attīstības plāna iesniegšanu valsts sekretāram divu nedēļu laikā pēc tā apstiprināšanas.

19. Iekšējā audita struktūrvienība izstrādā iekšējo auditoru mācību plānu pusgadam vai gadam, ietverot tajā informāciju par plānotajām mācībām.

20. Iekšējā audita struktūrvienības stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditoru mācību plānu:

20.1. valsts sekretārs vai iestādes vadītājs apstiprina līdz kārtējā gada 15.decembrim;

20.2. iestādes vadītājs iesniedz valsts sekretāram līdz kārtējā gada 20.decembrim.

20.1 Valsts sekretārs nodrošina ministrijas un iestādes plānu iesniegšanu Valsts kontrolē un Finanšu ministrijā līdz kārtējā gada 30.decembrim.

20.2 Iekšējā audita struktūrvienības vadītājs aktualizē plānus, ja paredzētas būtiskas izmaiņas, un iesniedz apstiprināšanai valsts sekretāram vai iestādes vadītājam:

20.21. iestādes vadītājs nodrošina aktualizēto plānu iesniegšanu valsts sekretāram divu nedēļu laikā pēc izmaiņu apstiprināšanas;

20.22. valsts sekretārs nodrošina aktualizēto plānu iesniegšanu Valsts kontrolē un Finanšu ministrijā divu nedēļu laikā pēc iestādes plānu saņemšanas vai ministrijas aktualizēto plānu apstiprināšanas."

6. Aizstāt 21.1.apakšpunktā vārdu "pārmaiņām" ar vārdu "izmaiņām".

7. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Pēc iekšējā audita uzdevuma darba plāna sagatavošanas iekšējais auditors izstrādā iekšējā audita programmu. Iekšējā audita programmā nosaka sistēmas galvenos riska faktorus, nepieciešamās kontroles un informācijas identificēšanas, analīzes un novērtēšanas veidus. Iekšējā audita struktūrvienības vadītājs pirms iekšējā audita pārbaudes uzsākšanas apstiprina iekšējā audita programmu. Iekšējais auditors saskaņo ar Iekšējā audita struktūrvienības vadītāju izmaiņas audita darba programmā."

8. Aizstāt 27.punktā vārdus "atbilstošo pārbaudes metodi" ar vārdiem "atbilstošas pārbaudes metodes".

9. Papildināt noteikumus ar 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Pēc pārbaužu rezultātu izvērtēšanas iekšējais auditors sagatavo iekšējās kontroles novērtējumu, kurā sniedz detalizētu informāciju par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem, secinājumiem un ieteikumiem iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanā, norādot atsauci par veikto pārbaužu rezultātiem atbilstoši iekšējā audita programmā noteiktajām pārbaudes metodēm. Auditora sagatavoto iekšējās kontroles novērtējumu apstiprina iekšējā audita struktūrvienības vadītājs."

10. Izteikt 32., 33. un 34.punktu šādā redakcijā:

"32. Par katru veikto iekšējo auditu iekšējais auditors sagatavo iekšējā audita ziņojuma projektu. Ziņojuma projekts ietver iekšējā audita mērķi, darba apjomu, iekšējā audita apjoma ierobežojumus, konstatētos faktus, secinājumus un ieteikumus. Ziņojuma projekta neatņemama sastāvdaļa ir ieteikumu ieviešanas grafika projekts. Iekšējā audita ziņojuma projektu iekšējā audita struktūrvienības vadītājs nosūta izvērtēšanai auditējamās iestādes vai struktūr­vienības vadītājam.

33. Iekšējā audita struktūrvienības vadītājs nodrošina auditējamās iestādes vai struktūrvienības vadītāja par iekšējā audita ziņojuma projektu sniegto komentāru izvērtēšanu, ziņojuma projekta apspriešanu un, ja nepieciešams, precizēšanu, kā arī ziņojuma izstrādi.

34. Iekšējā audita ziņojumu iesniedz valsts sekretāram vai iestādes vadītājam. Valsts sekretārs vai iestādes vadītājs apstiprina iekšējā audita ieteikumu ieviešanas grafiku, kur norādīti ieteikumu ieviešanas termiņi, ieteikumu prioritāte un atbildīgās personas."

11. Papildināt noteikumus ar 36.1punktu šādā redakcijā:

"36.1 Auditu slēdz pēc audita ieteikumu ieviešanas grafika apstiprinā­šanas."

12. Aizstāt 37.punktā vārdus "ziņo valsts sekretāram vai iestādes vadītājam" ar vārdiem "informē valsts sekretāru vai iestādes vadītāju".

13. Papildināt VII nodaļu ar 37.1 punktu šādā redakcijā:

"37.1 Audita lietu slēdz pēc apstiprināto audita ieteikumu ieviešanas vai atcelšanas."

14. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Iekšējā audita struktūrvienība sagatavo un iesniedz valsts sekretāram vai iestādes vadītājam pārskatu par attiecīgajā pusgadā amatā ieceltajiem un no amata atbrīvotajiem iekšējiem auditoriem. Pārskatā norāda štata vienību skaitu iekšējā audita struktūrvienībā, iekšējā auditora amatu, vārdu, uzvārdu, amatā iecelšanas datumu, citā amatā pārcelšanas datumu, no amata atbrīvošanas datumu un atbrīvošanas iemeslus."

15. Papildināt noteikumus ar 38.1 un 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Šo noteikumu 38.punktā minēto pārskatu:

38.11. iestādes vadītājs līdz kārtējā gada 15.janvārim un 15.jūlijam iesniedz valsts sekretāram;

38.12. valsts sekretārs līdz kārtējā gada 30.janvārim un 30.jūlijam iesniedz Finanšu ministrijā.

38.2 Finanšu ministrija līdz kārtējā gada 15.februārim un 15.augustam iesniedz Iekšējā audita padomei apvienoto pārskatu par attiecīgajā pusgadā amatā ieceltajiem un no amata atbrīvotajiem iekšējiem auditoriem."

16. Svītrot 39. un 40.punktu.

17. Aizstāt 47.punktā vārdus "valsts pārvaldē" ar vārdiem "ministrijās un iestādēs".

18. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Līdz kārtējā gada 1.jūnijam Finanšu ministrija pārskatu par iekšējā audita sistēmas darbību ministrijās un iestādēs kopā ar Iekšējā audita padomes atzinumu iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā un Valsts kontrolē."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
12.08.2006