Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.49

Rīgā 2006.gada 4.jūlijā (prot. Nr.45, 24.§)

Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu un Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 ''Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr.49) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt nodaļu ''Lietotie termini" ar terminu ''Digitālais ekrāns - jebkādas formas vai jebkāda veida priekšmets, konstrukcija vai būve, kas speciāli veidots digitālās vai videoreklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vērsts pret publisku vietu" (alfabēta secībā).

1.2. Papildināt nodaļu ''Lietotie termini" ar terminu ''Erotiska rakstura pakalpojums - intīmpakalpojums un jebkāds pakalpojums, kas ir saistīts ar cilvēka ķermeņa atkailināšanu, piemēram, striptīza, erotiskās masāžas, izrāžu, klubu programmu pakalpojumi, kas vērsti uz seksuālā uzbudinājuma izraisīšanu" (alfabēta secībā).

1.3. Izteikt nodaļā ''Lietotie termini" terminu ''Izkārtne, reklāmas objekts ar pie­saisti zemei, konkrētai vietai" šādā redakcijā: ''Izkārtne, reklāmas objekts ar piesaisti zemei/konkrētai vietai - mazā arhitektūras forma/vizuālās informācijas elements, kura ekspluatācijas laiks noteikts ne ilgāks par pieciem gadiem".

1.4. Svītrot nodaļā ''Lietotie termini" termina ''Izkārtnes, reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas atļauja" skaidrojumā aiz vārdiem ''izsniegts dokuments" vārdus ''pielīdzināms būvatļaujai un".

1.5. Svītrot nodaļā ''Lietotie termini" terminu ''Īslaicīgas lietošanas būve".

1.6. Izteikt nodaļā ''Lietotie termini" termina ''Īslaicīga reklāma, īslaicīgs reklāmas objekts" skaidrojumu šādā redakcijā: ''reklāmas objekts, kura izvietošanas laiks nepārsniedz trīs mēnešus, tā uzstādīšanai netiek izgatavotas speciālas konstrukcijas konstruktīvā saistībā ar būvi vai veikti rakšanas darbi un tā izvietošanai nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu."

1.7. Papildināt nodaļu ''Lietotie termini" ar terminu ''Mobilā reklāma - reklāma uz speciāli reklāmai izgatavotām vai izmantotām piekabēm, konstrukcijām uz transporta līdzekļa, reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem plakātiem, stendiem, trans­parentiem" (alfabēta secībā).

1.8. Svītrot nodaļā ''Lietotie termini" terminu ''Publiska vieta".

1.9. Papildināt nodaļu ''Lietotie termini" ar terminu ''Reklāmas norāde - vizuālā informācija, kas izvietota pie nobrauktuves uz iestādi (arī valsts un pašvaldības) un norāda fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietu" (alfabēta secībā).

1.10. Izteikt 1.1.punktu šādā redakcijā:

''1.1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, regulējot reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu un ekspluatācijas kārtību publiskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu."

1.11. Svītrot 2.3.punktā aiz vārdiem ''kultūrvēsturisku vērtību uztveri" tekstu ''saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.08.2004. noteikumiem Nr.127 ''Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi"".

1.12. Izteikt 2.4.punktu šādā redakcijā:

''2.4. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs un fasādes apgaismošanai aizliegts izmantot gaismas specefektus, piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus u.tml. Erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās atļauts norādīt tikai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka telpas iekšienē notiekošās darbības nav redzamas no ēkas ārpuses."

1.13. Svītrot 2.10.punktā otro teikumu ''Zemes īpašnieka atļauja objekta izvietošanai uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošas zemes ir Rīgas domes Īpašuma departamenta saskaņojums uz izkārtnes projekta."

1.14. Izteikt 2.16.punktu šādā redakcijā:

''2.16. Aizliegts necaurredzamā veidā aizlīmēt skatlogu vairāk nekā 25% no tā platības."

1.15. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

''3.1.1.10. Telpu inventarizācijas lietas ar funkcijas aprakstu kopija. Ja tiek mainīta telpu funkcija (veikta rekonstrukcija), uzrādīt akceptētu būvprojektu ar izkārtnē paredzēto funkciju."

1.16. Svītrot 3.1.2.1.apakšpunktā otro teikumu: ''Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana saskaņā ar Rīgas domes lēmumu ir maksas pakalpojums;".

1.17. Izteikt saistošo noteikumu 3.1.2.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

''3.1.2.2.4. īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas (īpašnieka piekrišanas rakstisks apstiprinājums objekta izvietošanai) un telpu inventarizācijas lietas ar funkcijas aprakstu kopija. Ja tiek mainīta telpu funkcija (veikta rekonstrukcija), jāuzrāda akceptēts būvprojekts ar izkārtnē paredzēto funkciju."

1.18. Svītrot 3.7.punktā aiz vārdiem ''arhitektūras uzdevuma nepieciešamību" tekstu ''kura sagatavošana saskaņā ar Rīgas domes lēmumu ir maksas pakalpojums".

1.19. Svītrot 4.3.punktā aiz vārdiem ''Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" tekstu iekavās ''(minēto darbu izpilde ir maksas pakalpojums)".

1.20. Svītrot 4.9.punktu.

1.21. Izteikt 4.10.punktu šādā redakcijā:

''4.10. Par izkārtnes konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ekspluatācijas prasībām un demontāžu 15 kalendāro dienu laikā pēc izkārtnes pases derīguma termiņa izbeigšanās, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, lab­iekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.) ir atbildīgs izkārtnes īpašnieks, ja tas nav atrodams - konkrētās teritorijas vai būves īpašnieks vai apsaimniekotājs."

1.22. Papildināt 5.1.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: ''Nakts stundās reklāmās aizliegts izmantot skaņas efektus."

1.23. Svītrot 5.2.punktā aiz vārdiem ''kultūrvēsturisku vērtību uztveri" tekstu ''atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.02.2004. noteikumiem Nr.127 ''Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas saglabāšanas un aizsardzības noteikumi"".

1.24. Izteikt 5.3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

''5.3.8. aizliegts necaurredzamā veidā aizlīmēt skatlogu vairāk nekā 25% no tā platības."

1.25. Izteikt 5.5.punktu šādā redakcijā:

''5.5. Reklāmas pie to ēku fasādēm, jumtiem un ugunsmūriem, kas ir valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, atļauts izvietot pēc reklāmas projekta saskaņošanas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā. Reklāmai jābūt mākslinieciski augstvērtīgai, tās forma un saturs nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību."

1.26. Izteikt 5.6.punktu šādā redakcijā:

''5.6. Vecrīgā aizliegts uzstādīt brīvi stāvošus stacionārus reklāmas objektus, transparentus (šis aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem informācijas stendiem, informāciju par pilsētu, afišu stabiem un stendiem, kā arī valsts un pašvaldības organizēto pasākumu reklāmu) un izvietot reklāmas pie ēku fasādēm un uz jumtiem. Šis aizliegums neattiecas uz ugunsmūriem."

1.27. Svītrot 5.11.punktu.

1.28. Svītrot 5.12.punktā aiz vārdiem ''izgatavota kā reklāmas stends" vārdus ''un afišu stabiem".

1.29. Papildināt 5.21.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: ''Aizliegums neattiecas uz afišu stabiem."

1.30. Izteikt 5.25.punktu šādā redakcijā:

''5.25. Izvietojot reklāmas norādi uz pašvaldībai piederošas, piekrītošas vai rīcībā esošas zemes līdz Rīgas domes lēmuma pieņemšanai par zemesgabala izmantošanu vai īpašuma tiesību atjaunošanu (turpmāk - pašvaldības zeme), tās izvietotājs nedrīkst iebilst pret papildu reklāmas norāžu komplektācijas iespējām, ja Rīgas pilsētas būvvalde saskaņojusi projektu citiem pretendentiem."

1.31. Izteikt 5.27.punktu šādā redakcijā:

''5.27. Azartspēļu, to organizēšanas vietu un azartspēlēs iegūstamo laimestu reklāma atļauta tikai to organizēšanas vietās."

1.32. Svītrot 5.29.punktā otro teikumu ''Zemes īpašnieka atļauja reklāmas izvietošanai uz Rīgas pilsētai piederošas zemes ir Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes saskaņojums uz izkārtnes projekta."

1.33. Papildināt 5.29.punktu ar otro un trešo rindkopu šādā redakcijā:

''Reklāmas objektus ar piesaisti zemei/konkrētai vietai uz pašvaldības zemes atļauts izvietot tikai tiem komersantiem, kas noslēguši līgumu par tīkla reklāmas izvietošanu ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. Reklāmas objekta īpašniekam projekta izstrādāšanas procesā jāsaņem saskaņojums no Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes. Konsultācijas zīmoga derīguma termiņš ir seši mēneši.

Slietņu, īslaicīgu reklāmu, reklāmas norāžu izvietošanu uz pašvaldības zemes nosaka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, un reklāmas objekta īpašniekam projekta izstrādāšanas procesā jāsaņem saskaņojums no Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvaldes. Konsultācijas zīmoga derīguma termiņš ir seši mēneši."

1.34. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.31.punktu šādā redakcijā:

''5.31. Erotiska rakstura pakalpojuma reklāma ir aizliegta ārpus erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietām."

1.35. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.32.punktu šādā redakcijā:

''5.32. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu rekonstrukciju, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc Rīgas pilsētas būvvaldes pirmā pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas objekta īpašnieks par saviem līdzekļiem."

1.36. Izteikt 6.1.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

''6.1.1.10. reklāmas izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.)."

1.37. Svītrot 6.1.2.1.apakšpunktā otro teikumu: ''Plānošanas un arhitektūras uzdevuma sagatavošana saskaņā ar Rīgas domes lēmumu ir maksas pakalpojums;".

1.38. Izteikt 6.1.2.2.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

''6.1.2.2.7. reklāmas izgatavošanas materiālu apraksts, papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.);"

1.39. Aizstāt 6.2.3.1.1.apakšpunktā tekstu ''par reklāmas izvietošanu publiskā vietā" ar tekstu ''par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisko vietu (turpmāk - pašvaldības nodeva);".

1.40. Izteikt 6.1.3.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

''6.1.3.1.2. reklāmas grafiskā dizaina skice un papildu efektu raksturojums (piem., apgaismojums, kinētika, skaņu efekti utt.)."

1.41. Izteikt 6.4.punktu šādā redakcijā:

''6.4. Pirms reklāmas objekta ar pie­saisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas jāsaņem izvietošanas atļauja Rīgas pilsētas būvvaldē."

1.42. Svītrot 7.1.punktā aiz vārdiem ''nodevu par reklāmas izvietošanu" vārdus ''publiskās vietās".

1.43. Izteikt 7.3.punktu šādā redakcijā:

''7.3. Lai saņemtu reklāmas pasi reklāmai konstruktīvā saistībā ar būvi, Rīgas pilsētas būvvaldē jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15cm), pašvaldības nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs), jāuzrāda Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotais projekts, reklāmas izvietošanas periods, reklāmas atrašanās vieta). Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam projektam, reklāmas pase tiek sagatavota 5 darba dienu laikā un izsniegta pēc pirmā pašvaldības nodevas maksājuma veikšanas, kas norādīts maksājumu grafikā. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, tad, saņemot reklāmas pasi, jāuzrāda maksājumu apliecinoši dokumenti. Reklāmas pasē tiek uzrādīti visi reklāmu veidojošie elementi."

1.44. Izteikt 7.5.punktu šādā redakcijā:

''7.5. Reklāmas objekta ar piesaisti zemei/konkrētai vietai ekspluatācija ir atļauta tikai tad, kad saņemts Rīgas pilsētas būvvaldes akts par pieņemšanu ekspluatācijā, saņemta reklāmas pase un samaksāta pašvaldības nodeva saskaņā ar paziņojuma par pašvaldības nodevu par reklāmu maksājumu grafiku."

1.45. Izteikt 7.6.punktu šādā redakcijā:

''7.6. Pēc reklāmas objekta ar pie­saisti zemei/konkrētai vietai uzstādīšanas tā īpašnieks vai viņa pilnvarota persona iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegumu, lai saņemtu aktu par pieņemšanu ekspluatācijā. Nododot reklāmas objektu ekspluatācijā, jāiesniedz realizētās reklāmas fotogrāfija (10 x 15cm), pašvaldības nodevas maksātāja rekvizīti (Uzņēmumu reģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija, faktiskā adrese, nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, tālruņa numurs; fiziskai personai - personas kods, adrese, tālruņa numurs). Ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam/akceptētajam projektam, reklāmas pase tiek sagatavota 5 darba dienu laikā pēc pieņemšanas ekspluatācijā un tiek izsniegta pēc pirmā pašvaldības nodevas maksājuma veikšanas, kas norādīts maksājumu grafikā. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, tad, saņemot reklāmas pasi, jāuzrāda maksājumu apliecinoši dokumenti. Reklāmas pasē tiek uzrādīti visi reklāmu veidojošie elementi."

1.46. Svītrot 7.7.punktā tekstu iekavās ''(minēto darbu izpilde ir maksas pakalpojums)".

1.47. Izteikt 7.10.punktu šādā redakcijā:

''7.10. Ja reklāma atbilst pilsētvides un ekspluatācijas prasībām un pašvaldības nodeva apmaksāta pilnā apmērā, tad pēc viena gada, uzrādot iepriekšējo reklāmas pasi, tās īpašnieks var pieprasīt izsniegt jaunu reklāmas pasi."

1.48. Svītrot 7.11.punktu.

1.49. Izteikt 7.12.punktu šādā redakcijā:

''7.12. Par reklāmas, reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību pastāvošajām normām, tās atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstību ekspluatācijas prasībām un demontāžu 15 kalendāro dienu laikā pēc reklāmas pases derīguma termiņa izbeigšanās, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs reklāmas objekta izvietotājs/reklāmas devējs, ja tas nav atrodams - konkrētās teritorijas, būves īpašnieks vai apsaimniekotājs."

1.50. Izteikt 7.15.punktu šādā redakcijā:

''7.15. Par reklāmas, reklāmas objekta demontāžu tās īpašnieks 10 dienu laikā rakstiski paziņo Rīgas pilsētas būvvaldei, norādot demontāžas datumu."

1.51. Izteikt 7.16.punktu šādā redakcijā:

''7.16. Rīgas pilsētas būvvalde izskata jautājumu par reklāmas/reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:".

1.52. Izteikt 7.16.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

''7.16.6. ja pašvaldības nodevas maksājums nav veikts pilnā apmērā divus mēnešus pēc maksājumu grafikā norādītā termiņa."

1.53. Izteikt 7.17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

''7.17.4. akts par reklāmas objekta demontāžu tiek nodots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, kas organizē reklāmas/reklāmas objekta demontāžu;".

1.54. Izteikt 7.17.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

''7.17.5. reklāmas/reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments piedzen no reklāmas īpašnieka;".

1.55. Svītrot 7.17.6.apakšpunktu.

1.56. Izteikt 7.18.punktu šādā redakcijā:

''7.18. Īslaicīga reklāmas objekta demontāža tiek veikta gadījumos, kad sastādīts akts, kurā fiksēts fakts, ka īslaicīgs reklāmas objekts vai īslaicīga reklāma uzstādīta bez saskaņota projekta, nesamaksājot pašvaldības nodevu. Sastādītais akts par objekta demontāžu tiek nodots Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, kas organizē tā demontāžu. Demontāžas un uzglabāšanas izdevumus Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments piedzen no reklāmas īpašnieka."

1.57. Izteikt 8.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

''8.2.1.objekta nosaukums un attīstības priekšlikums;".

1.58. Izteikt 9.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

''9.5.5. Saskaņojot izvietojamā plakāta skici uz tīkla reklāmas objektiem, jāpievieno saraksts ar objekta reģistrācijas numuru, adresi un laika periodu, kurā šī reklāma tiks izvietota. Katram reklāmas objektu veidam jāiesniedz atsevišķs saraksts. Pēc plakāta skices un saraksta saskaņošanas saraksts jānosūta elektroniski Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam."

1.59. Izteikt 9.6.punktu šādā redakcijā:

''9.6. Tīkla reklāmas objektu īpašnieki veic pašvaldības nodevas maksājumus saskaņā ar spēkā esošo Rīgas domes noteikto pašvaldības nodevas likmi, aprēķināšanas un maksāšanas kārtību."

1.60. Izteikt 10.1.punktu šādā redakcijā:

''10.1. Uz sabiedriskā transporta izvietotā reklāma drīkst aizsegt ne vairāk kā 50% no katra loga laukuma. To aizsegšanai atļauts izmantot tikai perforēto līmplēvi. Šie ierobežojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta aizmugurējo logu."

1.61. Izteikt 10.3.punktu šādā redakcijā:

''10.3. Šo noteikumu 10.1. un 10.2.punktā minētie nosacījumi jāievēro arī tām personām, kas noslēgušas līgumu ar Rīgas domi."

1.62. Izteikt 12.1.punktu šādā redakcijā:

''12.1. Par saistošo noteikumu 2.6., 2.9., 2.15., 4.6., 4.7., 5.3.8., 5.25, 5.30., 6.3., 7.2, 7.6., 7.9., 7.15., 8.1., 8.4., 8.5., 8.7.punkta pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 20 (divdesmit) latiem."

1.63. Izteikt 12.2.punktu šādā redakcijā:

''12.2. Par saistošo noteikumu 2.4., 2.11., 2.13., 2.16., 2.18., 4.1., 4.5., 4.10., 5.1.1., 5.3.7., 5.9., 5.10., 5.15., 5.18., 5.19., 5.20., 5.21., 5.23., 5.24., 5.26., 5.27., 5.29., 5.31., 5.32., 7.1., 7.4., 7.5., 7.12., 9.5.1., 9.5.3., 9.5.4., 9.5.5., 10.1., 11.1., 11.5.punktā minēto nosacījumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 20 (divdesmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem."

1.64. Izteikt 12.3.punktu šādā redakcijā:

''12.3. Par pārējo šo saistošo noteikumu normu pārkāpšanu iestājas atbildība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

1.65. Izteikt 13.5.punktu šādā redakcijā:

''13.5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta reklāmas inspektori, būvinspektori;".

1.66. Papildināt 16.6.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: ''Šiem tīkla reklāmas uzņēmumiem tiek saglabāti iepriekš noslēgto līgumu termiņi."

1.67. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.7.punktu šādā redakcijā:

''16.7. Uzstādīto reklāmas objektu īpašniekiem viena gada laikā no Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 ''Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 ''Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"" stāšanās spēkā jāsakārto projekta dokumentācija atbilstoši šo saistošo noteikumu prasībām."

1.68. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.8.punktu šādā redakcijā:

''16.8. Reklāmas objektu īpašniekiem, kas izvietojuši reklāmas objektus uz pašvaldībai piekrītošas vai piederošas zemes bez tīkla reklāmas līguma noslēgšanas, bet nodarbojas ar reklāmas vietu iznomāšanu, tie jādemontē viena gada laikā no Rīgas domes 04.07.2006. saistošo noteikumu Nr.49 ''Grozījumi Rīgas domes 08.03.2005. saistošajos noteikumos Nr.91 ''Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā"" stāšanās spēkā."

1.69. Papildināt saistošos noteikumus ar 16.9.punktu šādā redakcijā:

''16.9. Reklāmas objektu īpašniekiem, kas izvietojuši reklāmas objektus uz pašvaldības zemes bez tīkla reklāmas līguma noslēgšanas, bet izvieto pašreklāmas plakātu, tie jādemontē, beidzoties normatīvajos aktos noteiktajam ekspluatācijas termiņam."

1.70. Svītrot 3.paraugu.

1.71. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā vārdu ''uzņēmums" ar vārdu ''komersants".

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos ''Latvijas Vēstnesis" un ''Rīgas Balss" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā ''Latvijas Vēstnesis".

3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs A.Aksenoks

Rīgā 2006.gada 10.jūlijā

10.08.2006