Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.552

Rīgā 2006.gada 4.jūlijā (prot. Nr.35 12.§)
Noteikumi par Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartu
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartu.

2. Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standarts ir izstrādāts 5.profesionālās kvalifikācijas līmenim.

3. Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartā noteiktās prasības attiecas uz izglītības programmu izstrādi un īstenošanu Valsts robežsardzes vecākā virsnieka kvalifikācijas iegūšanai.

II. Darbības apraksts

4. Valsts robežsardzes vecākais virsnieks:

4.1. organizē un vada valsts robežapsardzību un robežkontroli;

4.2. vada teritoriālo pārvalžu dienestu saimniecisko darbību;

4.3. organizē un uztur sadarbību ar sadarbības institūcijām, kaimiņvalstu robežapsardzības dienestiem, kā arī pašvaldībām un iedzīvotājiem;

4.4. organizē un vada padotā personāla profesionālo sagatavošanu;

4.5. organizē un koordinē iestādes vai struktūrvienības darbu Valsts robežsardzē;

4.6. koordinē iestādes vai apakšvienības darbību;

4.7. nodrošina personu un transportlīdzekļu tiesības šķērsot valsts robežu;

4.8. veic nepieciešamos pasākumus nelegālās imigrācijas novēršanā un ierobežošanā;

4.9. sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus;

4.10. piedalās tautsaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā;

4.11. veic analītisku darbu.

III. Pienākumi un uzdevumi

5. Valsts robežsardzes vecākajam virsniekam ir šādi pienākumi un uzdevumi:

5.1. pienākums organizēt robežkontroli un veikt šādus uzdevumus:

5.1.1. organizēt un vadīt personu un transportlīdzekļu robežšķērsošanas kārtību, kā arī transportlīdzekļu, sprāgstvielu un citu aizliegto vielu un priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu;

5.1.2. organizēt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, kā arī citu priekšmetu un mantu robežšķērsošanas kārtību;

5.1.3. izvērtējot sākotnējo informāciju un situāciju uz valsts robežas, pieņemt lēmumu par robežkontroles organizēšanu;

5.1.4. analizēt robežkontroles punktu un robežpārejas punktu uzdevumu izpildes apstākļus;

5.1.5. plānot personāla un robežkontroles līdzekļu izmantošanu;

5.1.6. kontrolēt personāla dienesta pienākumu veikšanu;

5.1.7. sniegt instruktāžu par robežsargu norīkojumiem;

5.1.8. aizpildīt un kontrolēt dienesta dokumentāciju;

5.1.9. apkopot un analizēt robežkontroles rezultātus;

5.2. pienākums organizēt robežuzraudzību un veikt šādus uzdevumus:

5.2.1. organizēt un vadīt robežuzraudzību;

5.2.2. izvērtējot sākotnējo informāciju un situāciju uz valsts robežas, pieņemt lēmumu par robežuzraudzības organizēšanu, robežuzraudzības režīmu, robežuzraudzības intensitāti, grozīt pieņemto lēmumu vai pieņemt jaunu lēmumu, ja situācija ir mainījusies;

5.2.3. plānot personāla un valsts robežas kontroles līdzekļu izmantošanu;

5.2.4. sniegt instruktāžu par robežsargu norīkojumiem;

5.2.5. apkopot robežas uzraudzības rezultātus, analizēt tos un sniegt priekšlikumus par situācijas uzlabošanu;

5.3. pienākums organizēt ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli un veikt šādus uzdevumus:

5.3.1. organizēt ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli imigrācijas pārraudzības teritorijā;

5.3.2. organizēt to ārzemnieku aizturēšanu un nogādāšanu aizturēšanas iestādē, kuri nelikumīgi uzturas Latvijas Republikā;

5.3.3. organizēt to ārzemnieku izraidīšanu no valsts, kuri nelikumīgi uzturas Latvijas Republikā;

5.3.4. organizēt patvēruma meklētāju intervēšanu, identifikāciju, kā arī dokumentu noformēšanu un nosūtīšanu pēc piekritības;

5.3.5. izvērtēt situāciju nelegālās migrācijas jomā;

5.3.6. plānot imigrācijas struktūrvienību darbību patvēruma un nelegālās migrācijas apkarošanas jomā, apkopot un analizēt uzdevumu izpildi;

5.3.7. organizēt imigrācijas struktūrvienības personāla instruktāžu;

5.3.8. organizēt imigrācijas dienesta personāla apmācību un personāla pienākumu izpildes kontroli;

5.3.9. organizēt dienesta dokumentu aizpildīšanu;

5.4. pienākums veikt personālvadību un veikt šādus uzdevumus:

5.4.1. izvērtēt padotā personāla darba rezultātus un pieņemt lēmumu par padotā personāla apbalvošanu vai sodīšanu;

5.4.2. plānot personāla ilgtermiņa dienestu;

5.5. pienākums vadīt personāla profesionālo sagatavošanu un veikt šādus uzdevumus:

5.5.1. noteikt robežsargu profesionālās sagatavotības vajadzības;

5.5.2. plānot un organizēt padotā personāla apmācību un zināšanu pārbaudi;

5.5.3. organizēt izglītojošus pasākumus valstiskas attieksmes veidošanai;

5.5.4. veicināt jaunāko tehnoloģiju un zinātnes sasniegumu apgūšanu praksē;

5.6. pienākums iegūt profesionālo tālākizglītību un veikt šādus uzdevumus:

5.6.1. piedalīties konferencēs, tālākizglītošanas kursos un semināros;

5.6.2. pilnveidot svešvalodu zināšanas;

5.6.3. pastāvīgi attīstīt iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;

5.7. pienākums sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām un veikt šādus uzdevumus:

5.7.1. sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām un īstenot savstarpējas palīdzības pasākumus;

5.7.2. organizēt sadarbību un informācijas apmaiņu par operatīvo darbību ar Valsts robežsardzes sadarbības institūcijām, kaimiņvalstu un citu ārvalstu robežapsardzības dienestiem, kā arī pašvaldībām;

5.7.3. organizēt sadarbību ar iedzīvotājiem;

5.7.4. sadarboties ar ārvalstu iekšlietu un konsulārajām iestādēm;

5.8. pienākums sagatavot normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus un veikt šādus uzdevumus:

5.8.1. pārzināt atbilstošos normatīvos un citus tiesību aktus;

5.8.2. pētīt, analizēt un atlasīt nepieciešamo juridisko un citu informāciju;

5.8.3. izstrādāt normatīvo aktu un metodisko dokumentu projektus un virzīt tos izskatīšanai;

5.8.4. sagatavot un vadīt pētījumu projektus robežsardzē;

5.9. pienākums organizēt dienestu un veikt šādus uzdevumus:

5.9.1. sagatavot dokumentus atbilstoši lietvedības prasībām;

5.9.2. apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi;

5.9.3. gatavot pārskatus par iestādes (struktūrvienības) darbību;

5.9.4. novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju;

5.9.5. izskatīt iesniegumus un sūdzības;

5.9.6. organizēt administratīvo praksi un atbilstoši kompetencei izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas;

5.10. pienākums koordinēt iestādes darbību un veikt šādus uzdevumus:

5.10.1. piedalīties dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā;

5.10.2. piedalīties finanšu resursu sadales un izlietojuma kontrolē, kā arī atbildēt par noteikto pienākumu izpildi;

5.10.3. sadarbībā ar citu valstu robežapsardzības dienestiem sagatavot saskaņotus vienošanās projektus un starptautisko līgumu projektus;

5.10.4. saskaņot lēmumu pieņemšanu un tiesību aktu izdošanu ar citām tiesībaizsardzības iestādēm.

IV. Darba vidi raksturojošie īpašie faktori

6. Darba vidi raksturo:

6.1. organizatoriskie faktori - darbs tiek veikts individuāli un darba grupas sastāvā;

6.2. fizikālie faktori - paaugstināts elektromagnētiskais lauks;

6.3. psiholoģiskie faktori - saskarsme ar dažāda kontingenta personām. Darbā nepieciešama uzmanība, precizitāte un atbildība, noturība un savaldība; iespējama augsta psiholoģiskā slodze;

6.4. tiesiski ētiskie faktori - tiesību un profesionālās ētikas normu ievērošana;

6.5. paaugstinātas bīstamības faktori - darbs ar ieročiem un speciālajiem līdzekļiem. Darbs ar aizturētām personām;

6.6. reprezentatīvie faktori - valsts, tās varas un interešu pārstāvēšana.

V. Īpašas prasības uzdevumu veikšanai

7. Valsts robežsardzes vecākajam virsniekam ir jābūt ar vadītāja spējām, psiholoģiski līdzsvarotam, ar labu fizisko sagatavotību un atbilstošu veselību, ar svešvalodu zināšanām, kā arī spējīgam veikt zinātniski pētniecisko darbu.

VI. Valsts robežsardzes vecākajam virsniekam nepieciešamās prasmes

8. Valsts robežsardzes vecākajam virsniekam ir nepieciešamas šādas kopīgās prasmes nozarē:

8.1. šaujamieroču lietošana;

8.2. valsts robežas kontroles līdzekļu izmantošana;

8.3. meklēšanas pasākumu organizēšana;

8.4. pirmās palīdzības sniegšana;

8.5. darba drošības, darba higiēnas un ugunsdrošības prasību ievērošanas organizēšana;

8.6. transportlīdzekļa vadīšana;

8.7. otrās svešvalodas pārvaldīšana sarunvalodas līmenī, tās profesionālās terminoloģijas lietošana;

8.8. dienesta darbības pamatvirzienu noteikšana;

8.9. robežsargu speciālo taktiku lietošana;

8.10. prasme vadīt personālu ārkārtas situācijās.

9. Valsts robežsardzes vecākajam virsniekam ir nepieciešamas šādas specifiskās prasmes profesijā:

9.1. dienesta darbības pamatvirzienu noteikšana;

9.2. operatīvo situāciju novērtēšana un prognozēšana;

9.3. cilvēku psiholoģijas izprašana;

9.4. spēja novērtēt un vadīt personālu;

9.5. normatīvo dokumentu prasību ievērošana;

9.6. informācijas tehnoloģiju lietošana, darbs ar dienesta informācijas sistēmām;

9.7. prasme strādāt darba grupā un izrādīt iniciatīvu;

9.8. prasme pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

10. Valsts robežsardzes vecākajam virsniekam ir nepieciešamas šādas vispārīgās prasmes:

10.1. prasme lietot tuvcīņas paņēmienus;

10.2. komunikācijas prasme;

10.3. spēja veidot kolektīvā lietišķu un pozitīvu psiholoģisko klimatu;

10.4. spēja veicināt padotajos tādas rakstura īpašības kā izpalīdzība, godīgums, atbildība, atsaucība, laipnība un precizitāte;

10.5. analītiskā darba veikšana;

10.6. atbildības uzņemšanās par pieņemtajiem lēmumiem;

10.7. prezentācijas materiālu un pasākumu sagatavošana un to vadīšana;

10.8. dokumentu noformēšana atbilstoši lietvedības prasībām;

10.9. profesionālās ētikas normu ievērošana, nodrošinot, lai tās ievērotu arī padotie;

10.10. prasme sazināties svešvalodās;

10.11. fiziskās sagatavotības pastāvīga pilnveidošana;

10.12. padotā personāla motivēšana uzdevumu izpildei.

VII. Apgūstamās zināšanas

11. Valsts robežsardzes vecākais virsnieks apgūst šādas zināšanas izpratnes līmenī:

11.1. sabiedrība, procesi sabiedrībā;

11.2. kriminoloģijas metodes un procesi;

11.3. konstitucionālo tiesību principi un normas;

11.4. civilprocess;

11.5. civiltiesību pamatjautājumi.

12. Valsts robežsardzes vecākais virsnieks apgūst šādas zināšanas lietošanas līmenī:

12.1. svešvalodas;

12.2. vispusīgā un profesionālā fiziskā sagatavošana;

12.3. vadības psiholoģija;

12.4. tiesību normu piemērošana;

12.5. administratīvo tiesību principi un normas;

12.6. administratīvais process iestādē;

12.7. Eiropas Savienības tiesību akti;

12.8. robežapsardzības informācijas sistēmas;

12.9. komunikācija un konfliktu risināšana;

12.10. Valsts robežsardzes darbības vadība ārkārtas situācijās;

12.11. operatīvā darbība;

12.12. personāla atlase un vadība;

12.13. ārvalstu robežapsardzības dienesti, sadarbība ar tiem;

12.14. Valsts robežsardzes darba organizācija;

12.15. krimināltiesības un kriminālprocess.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
07.07.2006