Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.551

Rīgā 2006.gada 4.jūlijā (prot. Nr.35 11.§)
Noteikumi par Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartu
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartu.

2. Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standarts ir izstrādāts 4.profesionālās kvalifikācijas līmenim.

3. Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartā noteiktās prasības attiecas uz izglītības programmu izstrādi un īstenošanu Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka kvalifikācijas iegūšanai.

II. Darbības apraksts

4. Valsts robežsardzes jaunākais virs­nieks organizē un vada valsts robežuzraudzību un robežkontroli uz valsts robežas, kā arī organizē un veic nepieciešamos pasākumus ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontrolei.

5. Valsts robežsardzes jaunākais virs­nieks spēj:

5.1. vadīt iestāžu dienestu saimniecisko darbību;

5.2. organizēt sadarbību ar citām institūcijām, kaimiņvalstu robež­apsardzības dienestiem, kā arī ar pašvaldībām un iedzīvotājiem;

5.3. organizēt un vadīt personāla profesionālo sagatavošanu.

III. Pienākumi un uzdevumi

6. Valsts robežsardzes jaunākajam virs­niekam ir šādi pienākumi un uzdevumi:

6.1. pienākums organizēt robežkontroli un veikt šādus uzdevumus:

6.1.1. pārzināt situāciju uz valsts robežas;

6.1.2. analizēt robežkontroles un robežpār­ejas punktu uzdevumu izpildes apstākļus;

6.1.3. plānot personāla un robežapsardzības līdzekļu izmantošanu diennakti ilgā laikposmā;

6.1.4. sadalīt personāla un robežapsardzības līdzekļus;

6.1.5. rīkoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, ja valsts robežu šķērso diplomātiskas vai augsta ranga amatpersonas;

6.1.6. organizēt robežkontroli diennakti ilgā laikposmā, grozīt pieņemto lēmumu vai pieņemt jaunu lēmumu, ja situācija ir mainījusies;

6.1.7. kontrolēt robežsargu norīkojumu dienesta pienākumu izpildi;

6.1.8. aizpildīt dienesta dokumentāciju;

6.1.9. organizēt robežkontroles rezultātu apkopošanu (maiņā vai diennaktī) un datu ievadi Valsts robežsardzes informācijas sistēmā;

6.1.10. analizēt robežkontroles diennakts rezultātus un sniegt priekšlikumus par situācijas uzlabošanu;

6.2. pienākums organizēt robežuzraudzību un veikt šādus uzdevumus:

6.2.1. pārzināt situāciju uz valsts robežas;

6.2.2. izvērtēt robežuzraudzības apstākļus;

6.2.3. plānot personāla un valsts robežas kontroles līdzekļu izmantošanu diennakti ilgā laikposmā;

6.2.4. pieņemt lēmumu par robežuzraudzības režīmu vai robežas uzraudzības intensitāti diennakti ilgā laikposmā, grozīt pieņemto lēmumu vai pieņemt jaunu lēmumu, ja situācija ir mainījusies;

6.2.5. veikt robežsargu norīkojumu instruktāžu;

6.2.6. īstenot robežuzraudzības pasākumus Valsts robežsardzes struktūrvienībā;

6.2.7. kontrolēt robežuzraudzības veikšanas kārtību;

6.2.8. organizēt robežuzraudzības rezultātu apkopošanu (maiņā vai diennaktī) un datu ievadi Valsts robežsardzes informācijas sistēmās;

6.2.9. analizēt robežuzraudzības diennakts rezultātus un sniegt priekšlikumus par situācijas uzlabošanu;

6.2.10. prast vadīt robežsargu vienības krīzes un kara laikā;

6.3. pienākums organizēt ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli un veikt šādus uzdevumus:

6.3.1. organizēt ārzemnieku uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroli imigrācijas pārraudzības teritorijā;

6.3.2. organizēt to ārzemnieku aizturēšanu, intervēšanu, apsardzību un konvojēšanu, kuri nelikumīgi uzturas Latvijas Republikā;

6.3.3. organizēt to ārzemnieku izraidīšanu no valsts, kuri nelikumīgi uzturas Latvijas Republikā;

6.3.4. intervēt un identificēt patvēruma meklētājus, noformēt viņu dokumentus un nosūtīšanu pēc piekritības;

6.3.5. izvērtēt situāciju saistībā ar ārzemnieku nelikumīgu uzturēšanos Latvijas Republikā;

6.3.6. plānot imigrācijas struktūrvienības darbību nelegālās migrācijas apkarošanā, apkopot un analizēt uzdevumu izpildi;

6.3.7. organizēt un vadīt imigrācijas struktūrvienības personāla instruktāžu;

6.3.8. organizēt imigrācijas dienesta personāla apmācību un personāla pienākumu izpildes kontroli;

6.3.9. organizēt un aizpildīt dienesta dokumentus;

6.3.10. analizēt imigrācijas struktūrvienības rezultātus un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai;

6.4. pienākums nodrošināt personāla vadību un veikt šādus uzdevumus:

6.4.1. izvērtēt padotā personāla darba rezultātus, pieņemt lēmumu par padotā personāla apbalvošanu vai sodīšanu;

6.4.2. plānot personāla ilgtermiņa dienestu;

6.5. pienākums sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām un veikt šādus uzdevumus:

6.5.1. plānot sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām;

6.5.2. organizēt sadarbību un informācijas apmaiņu par operatīvo darbību ar Valsts robežsardzes sadarbības institūcijām, kaimiņvalstu robežapsardzības dienestiem, kā arī pašvaldībām;

6.5.3. organizēt sadarbību ar iedzīvotājiem;

6.5.4. īstenot savstarpējās palīdzības pasākumus ar juridiskām un fiziskām personām;

6.6. pienākums vadīt personāla profesionālo sagatavošanu un veikt šādus uzdevumus:

6.6.1. plānot padotā personāla apmācību;

6.6.2. organizēt padotā personāla apmācību un zināšanu pārbaudi;

6.6.3. organizēt izglītojošus pasākumus valstiskās attieksmes veidošanai;

6.6.4. identificēt robežsargu profesionālās sagatavotības vajadzības;

6.6.5. nodrošināt jaunāko robežapsardzības paņēmienu ieviešanu praksē;

6.7. pienākums sagatavot dokumentāciju un veikt šādus uzdevumus:

6.7.1. sagatavot dokumentus atbilstoši lietvedības prasībām;

6.7.2. aizpildīt dienesta dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.7.3. prast sagatavot dokumentus ar tehnisko līdzekļu palīdzību;

6.7.4. prast ziņot par situāciju uz robežas un padoto personālu.

IV. Darba vidi raksturojošie īpašie faktori

7. Darba vidi raksturo:

7.1. organizatoriskie faktori - darbs tiek veikts individuāli un darba grupā;

7.2. klimatiskie faktori - diennakts darbs ārējās vides iedarbībā;

7.3. bioloģiskie faktori - floras un faunas iedarbība;

7.4. ķīmiskie un fizikālie faktori - bīstamo vielu ietekme, izplūdes gāzes, paaugstināts elektromagnētiskais lauks un radioaktivitāte;

7.5. psiholoģiskie faktori - saskarsme ar dažāda kontingenta personām un stresa situācijas;

7.6. tiesiski ētiskie faktori - profesionālo un sabiedrisko normu stingra ievērošana;

7.7. paaugstinātas bīstamības faktori - darbs ar ieročiem un speciālajiem līdzekļiem;

7.8. reprezentatīvie faktori - valsts, tās varas un interešu pārstāvēšana.

V. Īpašas prasības uzdevumu veikšanai

8. Valsts robežsardzes jaunākajam virs­niekam ir jābūt ar vadītāja spējām, psiholoģiski līdzsvarotam, ar labu fizisko sagatavotību un atbilstošu veselību, kā arī ar svešvalodu zināšanām.

VI. Valsts robežsardzes jaunākajam virsniekam nepieciešamās prasmes

9. Valsts robežsardzes jaunākajam virs­niekam ir nepieciešamas šādas kopīgās prasmes nozarē:

9.1. šaujamieroču lietošana;

9.2. valsts robežas kontroles līdzekļu izmantošana;

9.3. meklēšanas pasākumu organizēšana;

9.4. pirmās palīdzības sniegšana;

9.5. transportlīdzekļa vadīšana;

9.6. speciālo līdzekļu lietošana;

9.7. darba aizsardzības, darba higiēnas un ugunsdrošības prasību ievērošanas organizēšana.

10. Valsts robežsardzes jaunākajam virs­niekam ir nepieciešamas šādas specifiskās prasmes profesijā:

10.1. ceļošanas dokumentu identificēšana;

10.2. transportlīdzekļu identificēšana;

10.3. robežsardzes speciālās taktikas lietošana;

10.4. darbs ar speciālajām datu bāzēm;

10.5. cilvēku psiholoģijas izprašana;

10.6. cilvēku psiholoģiskā tipa noteikšana;

10.7. prasme adekvāti rīkoties, ja ārzemnieks pieprasa patvērumu.

11. Valsts robežsardzes jaunākajam virsniekam ir nepieciešamas šādas vispārīgās prasmes:

11.1. sarežģītu izpildītāja darbu veikšana;

11.2. informācijas meklēšanas un atlases līdzekļu lietošana;

11.3. padotā personāla darbu organizēšana un vadīšana;

11.4. komunikācijas prasme;

11.5. darbs komandā (grupā);

11.6. darbu veikšana patstāvīgi;

11.7. izpildāmo darbu plānošana un to prioritāšu noteikšana;

11.8. prezentācijas materiālu un pasākumu sagatavošana un to vadīšana;

11.9. profesionālās ētikas normu ievērošana, nodrošinot, lai tās ievērotu arī padotie;

11.10. normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana;

11.11. citu pārliecināšana un sava viedokļa argumentēšana;

11.12. dokumentu noformēšana atbilstoši lietvedības prasībām;

11.13. profesionālās ētikas normu ievērošana;

11.14. darba higiēnas un drošības prasību ievērošana;

11.15. prasme sazināties svešvalodās;

11.16. laba fiziskās sagatavotības līmeņa uzturēšana;

11.17. prasme lietot tuvcīņas paņēmienus;

11.18. datorprasmes;

11.19. prasme veidot lietišķu un pozitīvu psiholoģisko klimatu kolektīvā.

VII. Apgūstamās zināšanas

12. Valsts robežsardzes jaunākais virs­nieks apgūst šādas zināšanas izpratnes līmenī:

12.1. robežapsardzības tehniskie līdzekļi;

12.2. dienesta suņu izmantošana robež­uzraudzībā un robežkontrolē;

12.3. Valsts robežsardzes struktūra, valsts robežas apsardzības un ārzemnieku uzturēšanās kontroles organizēšana;

12.4. aizturēšanas paņēmienu lietošana dažādās situācijās;

12.5. Valsts robežsardzes rīcība ārkārtējās situācijās un preventīvos pasākumos civilās aizsardzības ietvaros;

12.6. kriminālistikas taktiskās metodes un tehniskie paņēmieni, kas nepieciešami noziedzīgu nodarījumu atklāšanai un izmeklēšanai;

12.7. krimināltiesības;

12.8. administratīvās tiesības, administratīvā atbildība, Administratīvā procesa likums, administratīvo lietu uzsākšana;

12.9. Latvijas kriminālprocesa uzdevumi, mērķi, sistēma un principi;

12.10. kriminālprocesuālās tiesības, krimināllietas ierosināšana, pirmstiesas izmeklēšana, lietu iztiesāšana, procesuālo dalībnieku tiesības, pienākumi un atbildība;

12.11. valsts pārvaldes tiesiskais pamats un tās organizācijas formas un metodes, administratīvā atbildība un piespiedu līdzekļi tās īstenošanai, atsevišķu valsts pārvaldes nozaru īpatnības;

12.12. Latvijas Republikas muita, tās struktūra un galvenie uzdevumi, tās darbību reglamentējošie normatīvie akti;

12.13. Latvijas Republikas normatīvie akti darba tiesību jomā un sociālajā jomā;

12.14. konstitucionālo tiesību būtība, cilvēktiesības, augstāko valsts varas institūciju sistēma, uzbūve un kompetence;

12.15. pasaules attīstītāko valstu ekonomiskās un sociālās ģeogrāfijas pamati;

12.16. ekonomikas teorijas pamati;

12.17. politikas zinātnes pamatjautājumi;

12.18. ekoloģijas pamati un dabas aizsardzības paņēmieni.

13. Valsts robežsardzes jaunākais virs­nieks apgūst šādas zināšanas lietošanas līmenī:

13.1. dienesta organizācija valsts robežas šķērsošanas vietās, dienesta dokumentācijas aizpildīšana, norīkojumu plānošana, lēmumu pieņemšana dažādas sarežģītības situācijās, sadarbības organizēšana ar citām valsts institūcijām (dienestiem);

13.2. valsts robežas uzraudzības organizācija Valsts robežsardzes struktūrvienībā, norīkojumu plānošana, pasākumi valsts robežas nelegālas šķērsošanas gadījumu novēršanai, atklāšanai vai robežas pārkāpēju notveršanai;

13.3. darbs ar datoru Valsts robežsardzes struktūrvienībās, prasme strādāt ar elektroniskās informācijas sistēmām;

13.4. imigrācijas struktūrvienību darba organizācija un dienesta uzdevumi, ārzemnieku ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumu ievērošanas kontroles organizēšana;

13.5. Latvijas Republikas normatīvie akti, saistošie starpvalstu līgumi un starptautiskās konvencijas, kas saistītas ar valsts robežsardzi, robežapsardzību un robežkontroli;

13.6. profesionālā terminoloģija svešvalodā (angļu, vācu un krievu valodā);

13.7. robežsargu speciālā taktika sevišķu pasākumu organizēšanā, vadībā un norisē dažādos apstākļos;

13.8. militārā taktika kājnieku vada komandiera līmenī;

13.9. šaujamieroči un speciālie līdzekļi, to glabāšana un lietošana;

13.10. topogrāfija valsts robežapsardzībā;

13.11. dokumentu sagatavošana, noformēšana un glabāšana;

13.12. saskarsmes psiholoģija;

13.13. didaktika, tās pamatprincipi, mācību darba organizēšana;

13.14. saimniecisko procesu organizēšana;

13.15. personālvadība;

13.16. publiskās runas pamati un tehnika;

13.17. pētnieciskā darba pamati.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
07.07.2006