Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par policiju"

Izdarīt likumā "Par policiju" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 31./32.nr.; 1992, 37./38.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13., 23.nr.; 1995, 2., 24.nr.; 1996, 13.nr.; 1997, 2., 8., 23.nr.; 1999, 12., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2001, 21.nr.; 2002, 2., 4., 16., 22.nr.; 2003, 2., 8., 14.nr.; 2004, 13.nr.; 2005, 2., 10., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt ievaddaļā vārdus "dienesta pildīšanas pamatprincipus".

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Policijas darbinieks

Policijas darbinieks ir persona, kura ieņem amatu Valsts policijā vai Drošības policijā un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe."

3. Papildināt likumu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2.1 pants. Pašvaldības policijas darbinieks

Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem pašvaldības iedibinātu policijas amatu un pilda šajā likumā noteiktos pienākumus attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības policijas darbinieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums."

4. Izslēgt 8.1 pantu.

5. Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.2 pants. Policijas darbinieka palīgi

Par policijas darbinieka palīgiem var būt Latvijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 65 gadiem, kuri, ņemot vērā viņu personiskās īpašības, ir spējīgi brīvprātīgi palīdzēt policijas darbiniekiem.

Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas kārtību, viņu tiesības un pienākumus nosaka Ministru kabinets."

6. 10.panta pirmajā daļā:

izslēgt 3.punktā vārdus "medicīnisko un citu";

izslēgt 9.punktā vārdus "Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) regulēt transportlīdzekļu un gājēju kustību, veikt satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību;";

izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18) reģistrēt un uzskaitīt ceļu satiksmes negadījumus, kurus dokumentāri noformē Valsts policijas darbinieki."

7. 11.pantā:

aizstāt 4.punktā vārdus "cietuma iestādēm" ar vārdiem "ieslodzījuma vietām";

aizstāt 6.punktā vārdus "karaspēka daļām un iestādēm" ar vārdiem "Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem".

8. 12.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdu "pakļautības" ar vārdu "piekritības";

aizstāt 5.punktā vārdus "kara komandantam vai karaspēka daļas vai kara iestādes komandierim" ar vārdiem "Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem";

aizstāt 9.punktā vārdu "medicīnas" ar vārdu "ārstniecības";

izslēgt 10.punktā vārdus "medicīnas vai";

papildināt 10.punktu ar vārdiem "bet ne ilgāk par 12 stundām";

izteikt 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11) nogādāt ārstniecības iestādē personas, kurām ir nepārprotami psihiski traucējumi un kuras ar savām darbībām rada acīmredzamas briesmas sev vai apkārtējiem cilvēkiem;

12) nogādāt ārstniecības iestādē personas, kuras mēģinājušas izdarīt pašnāvību, un noskaidrot notikušā apstākļus;";

papildināt 20.punktu pēc vārdiem "normatīvo aktu prasības" ar vārdiem "vai transportlīdzeklis tiek izmantots likumpārkāpuma izdarīšanā";

papildināt daļu ar 31.punktu šādā redakcijā:

"31) savas kompetences ietvaros bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām nepieciešamo informāciju un dokumentus."

9. Izslēgt 15.panta ceturto daļu.

10. Izslēgt 17. un 18.pantu.

11. 19.pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.";

aizstāt astotajā daļā vārdus "iekšlietu ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets".

12. Izslēgt 20.pantu.

13. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Kārtība, kādā pašvaldības policijas darbinieki ieceļami amatā un atbrīvojami no amata

Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus ieceļ amatā attiecīgās pašvaldības dome (padome) pēc tam, kad saņemta iekšlietu ministra piekrišana. Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietniekus atbrīvo no amata attiecīgās pašvaldības dome (padome) pēc savas iniciatīvas vai pēc iekšlietu ministra pieprasījuma, kas domei (padomei) jāizskata septiņu dienu laikā.

Pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājam ir tiesības līdz dienai, kad attiecīgā pašvaldības dome (padome) izskata jautājumu par pašvaldības policijas priekšnieka vai viņa vietnieka atbrīvošanu no amata, atstādināt minētās amatpersonas no amata pienākumu pildīšanas."

14. Izslēgt 23.panta ceturto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu.

15. Izslēgt 24.panta trešo daļu.

16. Izslēgt 25. un 26.pantu.

17. Izslēgt VI nodaļu.

18. Izteikt pārejas noteikuma tekstu šādā redakcijā:

"Neizmaksātos atvaļinājuma pabalstus par 2005.gadu izmaksā šim mērķim piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros."

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā

01.10.2006