Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2009. - 26.04.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumus Nr. 300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)".
Ministru kabineta noteikumi Nr.455

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā (prot. Nr.31 9.§)
Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
4.1panta otro daļu, 19.panta ceturto daļu un 23.5panta 7.2daļu
un likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 44.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā novērtējama to paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kuru īstenošanai nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums;

1.2. ziņojuma par kompensējošo pasākumu piemērošanu saturu, kā arī kārtību, kādā ziņojumu nosūta Eiropas Komisijai;

1.3. kārtību, kādā sagatavo informatīvo ziņojumu par paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta īstenošanu un iesniedz to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai.

2. Ja saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma rezultātu ir iespējama būtiska ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) (turpmāk - teritorija), Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - birojs) divu nedēļu laikā pēc sākotnējā izvērtējuma rezultātu saņemšanas izvērtē tos un pieņem lēmumu par nepieciešamību novērtēt paredzētās darbības ietekmi uz teritoriju. Birojs var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu līdz vienam mēnesim, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija. Ja saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma rezultātu būtiska ietekme uz teritoriju nav iespējama, birojs pieņem lēmumu par to, ka paredzētās darbības novērtējums nav jāveic.

3. Birojs šo noteikumu 2.punktā minēto lēmumu nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei, vietējai pašvaldībai un ierosinātājam. Lēmumu ievieto arī biroja mājas lapā internetā. Dabas aizsardzības pārvalde triju nedēļu laikā sagatavo un iesniedz birojā ieteikumus nosacījumu izstrādei par ietekmes uz teritoriju novērtējumu. Birojs mēneša laikā izstrādā ietekmes uz teritoriju novērtējuma nosacījumus (turpmāk - nosacījumi), uz kuriem pamatojoties sagatavo ietekmes uz teritoriju novērtējuma ziņojumu (turpmāk - novērtējuma ziņojums). Nosacījumus birojs nosūta ierosinātājam.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1345)

4. Novērtējuma ziņojuma sagatavošanā ir šādi posmi:

4.1. novērtējuma ziņojuma pirmās redakcijas sagatavošana;

4.2. tā novērtējuma ziņojuma pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju;

4.3. novērtējuma ziņojuma galīgās redakcijas sagatavošana.

5. Ierosinātājs, ņemot vērā biroja izstrādātos nosacījumus, sagatavo novērtējuma ziņojumu. Sagatavojot novērtējuma ziņojumu, ierosinātājs konsultējas ar biroju, Dabas aizsardzības pārvaldi un citām institūcijām par pieejamo un ziņojumā iekļaujamo informāciju, kā arī bez maksas izmanto Dabas aizsardzības pārvaldes rīcībā esošo informāciju un citu informāciju par ietekmējamās teritorijas izveidošanas mērķiem, tās ekoloģiskajām funkcijām un dabas vērtībām. Ja esošā informācija ir nepietiekama novērtējuma veikšanai saskaņā ar šiem noteikumiem, ierosinātājs izmanto informāciju, kas iegūta teritorijas apsekojumā atbilstošā gadalaikā.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1345)

6. Novērtējuma ziņojumā ietver šādu informāciju:

6.1. paredzētā darbība un iespējamie risinājumi attiecībā uz tās vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem, pamatojot paredzētās darbības vietas un izmantojamo tehnoloģiju izvēli;

6.2. paredzētās darbības nozīmīguma izvērtējums, ņemot vērā sabiedrības intereses, arī sociālās vai ekonomiskās intereses, kā arī darbības īstenošanas pamatojums, lai ievērotu sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības intereses;

6.3. paredzētās darbības un šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto risinājumu īstenošanas iespējamā ietekme uz teritorijas ekoloģiskajām funkcijām un integritāti un to atbilstība teritorijas aizsardzības un izveidošanas mērķiem;

6.4. ietekmes novērtējums uz teritorijā sastopamajām īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem;

6.5. ietekmes novērtējums uz teritorijā sastopamajām Eiropas Savienības prioritārajām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekmju būtiskuma novērtējums un pamatojums;

6.7. ietekmi samazinošie pasākumi - tehnoloģiskie un citi risinājumi, kas palīdzētu novērst vai mazināt paredzētās darbības nelabvēlīgo ietekmi;

6.8. paredzētie kompensējošie pasākumi, ja tādi nosakāmi saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām".

7. Ietekmi uz teritoriju novērtē, ņemot vērā pieejamo informāciju un pamatojoties uz kritērijiem, kas ir būtiski teritorijas īpaši aizsargājamo sugu vai īpaši aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības statusa nodrošināšanai:

7.1. īpaši aizsargājamā biotopa veida sastopamības biežums attiecīgajā teritorijā;

7.2. platība, kuru attiecīgajā teritorijā aizņem īpaši aizsargājamā biotopa veids, attiecībā pret kopējo tā paša biotopa veida aizņemto platību Latvijā;

7.3. īpaši aizsargājamā biotopa veida apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanas pakāpe un atjaunošanās iespējas;

7.4. attiecīgās teritorijas starptautiskā nozīme īpaši aizsargājamā biotopa veida aizsardzībā un saglabāšanā;

7.5. īpaši aizsargājamās sugas populācijas lielums un blīvums attiecīgajā teritorijā attiecībā pret šīs sugas populāciju lielumu un blīvumu Latvijā kopumā;

7.6. īpaši aizsargājamās sugas un tai raksturīgo dzīvotņu platības, apdraudētības, aizsardzības un saglabāšanas pakāpe un atjaunošanās iespējas;

7.7. attiecīgajā teritorijā esošās īpaši aizsargājamās sugas populācijas izolācijas pakāpe attiecībā pret citām tās pašas sugas populācijām un šīs sugas dabisko izplatību kopumā;

7.8. attiecīgās teritorijas starptautiskā nozīme īpaši aizsargājamās sugas un tās dzīvotņu aizsardzībā un saglabāšanā.

8. Ierosinātājs sagatavo novērtējuma ziņojuma pirmo redakciju. Pamatojoties uz novērtējuma ziņojuma pirmo redakciju, ierosinātājs pēc konsultācijām ar Dabas aizsardzības pārvaldi par sabiedrībai pieejamo informāciju sagatavo novērtējuma ziņojumu sabiedriskajai apspriešanai, neiekļaujot ziņojumā ierobežotas pieejamības informāciju. Minētajā ziņojumā nenorāda to informācijas daļu, kuras atklāšana var kaitēt īpaši aizsargājamās sugas vai īpaši aizsargājamā biotopa labvēlīgas aizsardzības statusa nodrošināšanai un varētu palielināt iespēju nodarīt kaitējumu videi (piemēram, konkrētas atradnes, ligzdas, īpatņu skaits).

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1345)

9. Novērtējuma ziņojuma pirmo redakciju ierosinātājs priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai iesniedz birojam papīra formā un elektroniski (ja personai ir pieejami elektroniskie datu nesēji) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām. Birojs to nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei un attiecīgajai Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk – reģionālā vides pārvalde) priekšlikumu un atsauksmju sniegšanai. Ierosinātājs vietējai pašvaldībai un zemes īpašniekam, ja tas nav paredzētās darbības ierosinātājs, iesniedz ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju. Dabas aizsardzības pārvalde un reģionālā vides pārvalde 20 dienu laikā nosūta birojam apkopošanai priekšlikumus un atsauksmes. Birojs un vietējā pašvaldība priekšlikumus un atsauksmes par novērtējuma ziņojuma pirmo redakciju ierosinātājam sniedz mēneša laikā no novērtējuma ziņojuma pirmās redakcijas iesniegšanas dienas.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1345 redakcijā)

10. Triju darbdienu laikā pēc novērtējuma ziņojuma iesniegšanas birojā ierosinātājs iesniedz vismaz vienā vietējā laikrakstā publicēšanai paziņojumu par izstrādāto novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju. Minēto ziņojumu ierosinātājs ievieto savā mājas lapā internetā (ja tāda ir) un nosūta ievietošanai biroja mājas lapā internetā. Ierosinātājam ir pienākums nodrošināt minētā ziņojuma pieejamību sabiedrībai. Ierosinātājs nosūta paziņojumu vietējai pašvaldībai un zemes īpašniekam, ja tas nav paredzētās darbības ierosinātājs. Paziņojumu vietējā pašvaldība ievieto savā mājas lapā internetā (ja tāda ir), izvieto attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1345 redakcijā)

11. Šo noteikumu 10.punktā minētajā paziņojumā norāda šādu informā­ciju:

11.1. paredzētā darbība;

11.2. ierosinātājs, tā adrese un tālruņa numurs;

11.3. kad un kur sabiedrība var iegūt informāciju un iepazīties ar novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju;

11.4. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt ierosinātājam un birojam rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minēto ziņojumu. Minētais termiņš ir vismaz 20 darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas.

12. Ierosinātājs sasauc novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmi pēc biroja, vietējās pašvaldības vai vismaz 10 ieinteresēto personu rakstiska pieprasījuma vai ja saskaņā ar novērtējuma ziņojumu ierosinātājs konstatē, ka iespējama būtiska ietekme uz teritoriju. Sanāksmē ir tiesīga piedalīties un izteikt savus priekšlikumus jebkura ieinteresētā persona. Vietējā pašvaldība vai persona rakstisku pieprasījumu par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes nepieciešamību iesniedz birojā. Birojs to nosūta ierosinātājam.

13. Ja ierosinātājs organizē sanāksmi, viņš ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms tās elektroniski paziņo birojam par sanāksmi. Birojs šo paziņojumu nosūta Dabas aizsardzības pārvaldei, reģionālajai vides pārvaldei un ievieto savā mājas lapā internetā. Paziņojumu par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms tās ierosinātājs publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā, kā arī nosūta vietējai pašvaldībai un zemes īpašniekam, ja tas nav paredzētās darbības ierosinātājs. Reģionālā vides pārvalde paziņojumu izvieto pārvaldes ēkā, vietējā pašvaldība to ievieto savā mājas lapā internetā (ja tāda ir), izvieto attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās. Ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms plānotās sanāksmes ierosinātājs nosūta vietējai pašvaldībai arī ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1345 redakcijā)

14. Šo noteikumu 13.punktā minētajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

14.1. paredzētās darbības nosaukums, vieta (adrese) un datums, kad pieņemts biroja lēmums par novērtējuma nepieciešamību;

14.2. ierosinātājs (vārds, uzvārds vai nosaukums);

14.3. sanāksmes norises vieta un laiks;

14.4. laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavoto novērtējuma ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju;

14.5. biroja adrese, tālruņa numurs, mājas lapas adrese internetā.

15. Ierosinātājs nodrošina, lai šo noteikumu 13.punktā minētā sanāksme notiktu sabiedrībai pieejamās telpās ne ātrāk kā septiņas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas. Ierosinātājs sagatavo nepieciešamos informatīvos materiālus un dokumentu kopijas, vada sanāksmi, nodrošina tās protokolēšanu un apkopo rezultātus. Sanāksmē ir tiesīga piedalīties un izteikt priekšlikumus jebkura persona. Birojs piedalās ikvienā sanāksmē, kas notiek saskaņā ar šiem noteikumiem. Persona, kas piedalījusies sanāksmē, var iepazīties ar protokolu un ne vēlāk kā triju darbdienu laikā iesniegt iesniegumu, kurā izteikts tās atsevišķais viedoklis. Sanāksmes protokolu un tam pievienotos iesniegumus ierosinātājs pievieno pārskatam par novērtējuma ziņojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

16. Ierosinātājs apkopo saņemtos priekšlikumus un atsauksmes un sagatavo novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju. Ziņojumā ietver pārskatu par ziņojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

17. Novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju, kā arī novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, ierosinātājs iesniedz birojā papīra formā un elektroniski (ja personai ir pieejami elektroniskie datu nesēji) vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām. Birojs novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, ievieto biroja mājas lapā internetā. Birojs 30 dienu laikā, ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju un pašvaldību atzinumus, sabiedrības iesniegtos rakstiskos priekšlikumus par ziņojumu, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju, kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultātus, izvērtē novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju un sagatavo atzinumu (ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus). Atzinumu nosūta ierosinātājam. Atzinumā norāda, kādi grozījumi novērtējuma ziņojumā izdarāmi.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1345)

18. Birojs publicē savā mājas lapā internetā paziņojumu par to, ka ir sniegts atzinums par novērtējuma ziņojumu, kā arī atzinuma tekstu, un nosūta atzinumu ierosinātājam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei un vietējai pašvaldībai. Paziņojumu, kurā informē arī par iespēju iepazīties ar minēto atzinumu, reģionālā vides pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējā pašvaldība to ievieto savā mājas lapā internetā (ja tāda ir), izvieto attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās.

(MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1345 redakcijā)

19. Ja saskaņā ar ierosinātāja sagatavoto novērtējuma ziņojumu paredzētās darbības īstenošana negatīvi ietekmēs teritoriju, bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas intereses, arī sociālās vai ekonomiskās intereses, vai paredzētās darbības īstenošana negatīvi ietekmēs teritorijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopus, kas noteiktas saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu izdotajā normatīvajā aktā, bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs, birojs:

19.1. mēneša laikā sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par paredzēto darbību;

19.2. sniedz atzinumu par novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju;

19.3. nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai, ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība ir vienīgais risinājums atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām".

20. Ja teritorijā ir sastopamas Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, kas norādīti normatīvajos aktos, kuri nosaka Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopus, bet paredzētā darbība ir nepieciešama citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, birojs:

20.1. mēneša laikā sagatavo informatīvo ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai par paredzēto darbību;

20.2. atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai, ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai svarīgas intereses;

20.3. sniedz atzinumu par novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju.

21. Ziņojumā Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai ietver šādu informāciju:

21.1. ietekmētās teritorijas nosaukums, kods, kategorija;

21.2. kopsavilkums par paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu un vides pārskatu;

21.3. būtisko negatīvo ietekmju kopsavilkums, norādot ietekmēto īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu, kā arī ietekmes būtiskumu;

21.4. ietekmes novērtējums uz teritorijā sastopamajām Eiropas Savienības prioritārajām sugām vai biotopiem;

21.5. kopsavilkums par izskatītajiem alternatīvajiem risinājumiem, ietverot pamatojumu, kādēļ tie nav atzīti par piemērotiem;

21.6. sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu pamatojums, kādēļ paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu nepieciešams īstenot;

21.7. paredzētie kompensējošie pasākumi, to izvēles pamatojums un ieviešanas grafiks, kā arī pasākumu monitoringa plāns.

22. Birojs šo noteikumu 21.punktā minēto ziņojumu iesniedz Vides ministrijā. Vides ministrs noteiktā kārtībā ziņojumu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

23. Ziņojumā Eiropas Komisijai ietver šādu informāciju:

23.1. ietekmētās teritorijas nosaukums, kods, kategorija, karte;

23.2. kopsavilkums par paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu un vides pārskatu;

23.3. būtisko negatīvo ietekmju kopsavilkums, norādot ietekmēto īpaši aizsargājamo sugu vai biotopu un ietekmes būtiskumu;

23.4. ietekmes novērtējums uz teritorijā sastopamajām Eiropas Savienības prioritārajām sugām vai biotopiem;

23.5. kopsavilkums par izskatītajiem alternatīvajiem risinājumiem, ietverot pamatojumu, kādēļ neviens no tiem nav atzīts par piemērotu;

23.6. sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu pamatojums, kādēļ paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu nepieciešams īstenot;

23.7. iespējamie kompensējošie pasākumi, to izvēles pamatojums un ieviešanas grafiks, kā arī pasākumu monitoringa plāns;

23.8. norāde par to, vai ziņojumam ir informatīvs raksturs vai tas nepieciešams Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanai.

24. Atzinums par novērtējuma ziņojumu ir spēkā trīs gadus.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1345)

25. Attiecīgā valsts vai pašvaldību institūcija nav tiesīga akceptēt vai izsniegt paredzētās darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus, tai skaitā akceptēt būvprojektu vai izsniegt būvatļauju, izsniegt atļauju piesārņojošas darbības veikšanai, C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu, zemes transformācijas atļauju, ja atbilstoši šo noteikumu prasībām nav saņemts biroja atzinums.

26. Saskaņā ar šiem noteikumiem pieņemtos biroja lēmumus var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

2) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
28.11.2009