Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.07.2009. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.452

Rīgā 2006.gada 6.jūnijā (prot. Nr.31 3.§)
Datorspēļu izplatīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 50.panta devīto daļu
un Reklāmas likuma 7.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka datorspēļu izplatīšanas kārtību.

2. Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts policija, pašvaldības policija un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

II. Datorspēles klasificēšana un marķēšana

3. Datorspēles ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uz datorspēles vai tās iepakojuma, ja datorspēle pieejama kompaktdiska vai kasetes formā, norāda šāda satura informāciju:

3.1. datorspēles nosaukums;

3.2. datorspēles veids atbilstoši šo noteikumu 4.punktam;

3.3. datorspēles ražotāja nosaukums (fiziskajai personai - vārds un uzvārds) un adrese;

3.4. izgatavošanas gads;

3.5. īss datorspēles satura izklāsts valsts valodā;

3.6. vecuma ierobežojumi datorspēles lietotājiem;

3.7. brīdinājuma uzraksts "Datorspēle var izraisīt atkarību. Ja radusies atkarība vai citi veselības traucējumi, lūdziet padomu ģimenes ārstam!".

4. Atbilstoši datorspēles saturam izšķir šādus datorspēļu veidus:

4.1. rīcības datorspēle (spēle, kura attīsta datora lietotāja domāšanas ātrumu, refleksus un reakciju);

4.2. izglītojošā datorspēle (spēle, kuru datora lietotājs izmanto izglītojošam nolūkam);

4.3. simulācijas spēle (spēle, ar kuras palīdzību datora lietotājs imitē kāda tehniska līdzekļa (piemēram, automašīnas, lidaparāta) vadīšanu);

4.4. stratēģijas spēle (spēle, kura attīsta datora lietotāja stratēģisko domāšanu);

4.5. sporta spēle (kādas sporta spēles imitācija);

4.6. piedzīvojumu spēle (spēle, kurā personāži pārvietojas atbilstoši spēles scenārijam un, izmantojot dažādus priekšmetus un sazinoties ar citiem personāžiem, risina loģiskus uzdevumus);

4.7. galda spēle (kādas galda spēles imitācija).

5. Atkarībā no vecuma ierobežojumiem datorspēles lietotājiem (1.pielikums) datorspēles klasificē šādās vecuma grupās:

5.1. 3+;

5.2. 7+;

5.3. 12+;

5.4. 16+;

5.5. 18+.

6. Ja datorspēlē ir seksuālas ainas, šausmu skati, vardarbība, diskrimi­nāciju, alkohola, tabakas izstrādājumu vai narkotisko vielu lietošanu rosinoši skati vai arī datorspēlē lietoti necenzēti vārdi, papildus šo noteikumu 3.punktā minētajai informācijai datorspēles ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodrošina datorspēles marķēšanu ar kādu no šo noteikumu 2.pielikumā norādītajām brīdinājuma zīmēm vai, ja tas tehniski nav iespējams, ar atbilstoša satura brīdinājuma uzrakstu. Brīdinājuma zīme nedrīkst būt mazāka par pieciem kvadrātmilimetriem, un brīdinājuma uzraksts nedrīkst aizņemt mazāk nekā 10 % no informācijai par datorspēli paredzētā kopējā laukuma.

III. Ekspertu komisija datorspēļu marķēšanas un klasifikācijas jautājumos

7. Datorspēļu izplatītāja, datorspēļu lietotāja un vecāka vai aizbildņa, ja datorspēļu lietotājs ir bērns (turpmāk - iesniedzējs), rakstisku iesniegumu par datorspēles satura atbilstību marķējumam un klasifikācijai divu nedēļu laikā no tā saņemšanas dienas izskata labklājības ministra izveidota ekspertu komisija datorspēļu marķēšanas un klasifikācijas jautājumos (turpmāk - ekspertu komisija).

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.721, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

8. Ekspertu komisijas sastāvā ir 12 komisijas locekļi, tai skaitā divi nevalstisko organizāciju pārstāvji, divi speciālisti informācijas tehnoloģiju jautājumos, viens psihologs, viens ārsts narkologs, kā arī pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.721 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

9. Ekspertu komisijas priekšsēdētāju ievēlē no komisijas locekļu vidus, atklāti balsojot.

10. Ekspertu komisijas locekļi par darbu komisijā atlīdzību nesaņem.

11. Ekspertu komisijas darbību materiāltehniski nodrošina Labklājības ministrija.

(Grozīts ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.721, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

12. Ekspertu komisijas sēdes ir atklātas, un tās sasauc pēc vajadzības ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Ekspertu komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem.

13. Ekspertu komisija lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Lēmumus ieraksta sēdes protokolā. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

14. Ekspertu komisija lēmumu, kurā sniegts attiecīgs atzinums, ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc komisijas sēdes nosūta Patērētāju tiesību aizsardzības centram lēmuma pieņemšanai par datorspēles atbilstību vai neatbilstību marķējumam vai klasifikācijai.

IV. Datorspēļu tirdzniecība un publiska īre

15. Tirdzniecībai un publiskai īrei nodod tikai licencētas un atbilstoši šo noteikumu II nodaļas prasībām klasificētas un marķētas datorspēles.

16. Datorspēļu publiska īre ir līgums, saskaņā ar kuru komersants datorspēli par īres maksu nodod lietošanā uz ierobežotu laiku neierobežotam personu lokam.

17. Datorspēles pārdevējam vai izīrētājam aizliegts pārdot vai izīrēt datorspēli personai, kura nav sasniegusi uz datorspēles vai tās iepakojuma norādīto vecumu.

18. Lai pārliecinātos par pircēja (īrnieka) vecumu, pārdevēja (izīrētāja) pienākums ir pieprasīt, lai pircējs (īrnieks) uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai kādu citu dokumentu, kas apliecina viņa vecumu. Pēc pārdevēja (izīrētāja) vai kontroles iestādes pieprasījuma pircēja (īrnieka) pienākums ir uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai kādu citu dokumentu, kas apliecina viņa vecumu.

19. Pēc pircēja (īrnieka) pieprasījuma pārdevējs (izīrētājs) iepazīstina pircēju (īrnieku) ar šo noteikumu tekstu.

20. Pārdevējs (izīrētājs) izvieto šo noteikumu 1. un 2.pielikuma tekstu datorspēles tirdzniecības vai publiskās īres vietā tā, lai pircējam (īrniekam) tas būtu labi redzams un izlasāms.

21. Papildus šo noteikumu 18., 19. un 20.punktā minētajām prasībām interneta zāles, datorsalona, interneta kafejnīcas un citas tamlīdzīgas iestādes, kurā par maksu sniedz datorspēļu pakalpojumus (turpmāk - datorsalons), īpašnieks nodrošina, ka:

21.1. pie ieejas datorsalonā ir izvietots brīdinājuma uzraksts par aizliegu­mu bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā nakts laikā, kā arī mācību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstiskas atļaujas atrasties datorsalonā;

21.2. datorsalona telpās redzamā vietā ir izvietots šo noteikumu 3.7.apakšpunktā minētais brīdinājuma uzraksts;

21.3. datorsalona telpās datorspēles lietotājs spēlē tās datorspēles, kuras atbilst viņa vecumam;

21.4. datorsalona telpās datorspēles lietotājiem ir nodrošināta iespēja iepazīties ar šajā salonā datorsistēmās instalēto datorspēļu sarakstu valsts valodā atbilstoši šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām.

V. Datorspēles reklamēšana un publiska demonstrēšana

22. Datorspēles publiska demonstrēšana ir datorspēles demonstrējums reklamēšanas, informatīvos vai izglītojošos nolūkos sabiedriskā vietā neierobežotam personu lokam, izmantojot atbilstošu tehnisku ierīci (kino, video un televīzijas ekrānos, arī translācija un retranslācija ētera televīzijā un kabeļtelevīzijas programmās, vai izmantojot satelītu un internetā).

23. Datorspēles reklāmā vai publiskā demonstrējumā norāda šādu informāciju valsts valodā:

23.1. datorspēles nosaukums;

23.2. datorspēles veids atbilstoši šo noteikumu 4.punktam;

23.3. vecuma ierobežojums datorspēles lietotājiem;

23.4. brīdinājuma uzraksts "Datorspēle var izraisīt atkarību. Ja radusies atkarība vai citi veselības traucējumi, lūdziet padomu ģimenes ārstam!";

23.5. cita informācija, kuru reklāmas devējs (izplatītājs) vai datorspēles demonstrētājs uzskata par nepieciešamu un kuras sniegšanu neaizliedz normatīvie akti reklāmas, autortiesību vai plašsaziņas līdzekļu jomā.

VI. Datorspēles pieejamība internetā

24. Datorspēle uzskatāma par pieejamu internetā, ja:

24.1. datorspēle vai hipersaite uz to atrodas internetā;

24.2. datorspēle vai hipersaite uz to ir izsūtīta, izmantojot internetu;

24.3. hipersaite uz datorspēli ir atrodama, izmantojot meklētājprogrammu.

25. Aizliegts izplatīt datorspēli, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (elektronisko pastu, īsziņu pakalpojumu, multivides ziņojumu pakalpojumu vai citas tehnoloģijas), ja:

25.1. nav saņemta saņēmēja piekrišana;

25.2. saņēmēju loks nav nosakāms;

25.3. saņēmējam nav nodrošināta iespēja atteikties no turpmākajiem sūtījumiem;

25.4. pirms tam saņēmējs nav brīdināts par datorspēles saturu un vecuma ierobežojumiem datorspēles lietotājiem.

VII. Noslēguma jautājumi

26. Datorspēles atbilstoši šo noteikumu prasībām klasificējamas un marķējamas, sākot ar 2007.gada 1.janvāri.

27. Latvijā ir tiesības bez papildu marķējuma izplatīt datorspēles, kuras ir likumīgi ražotas vai laistas apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kuras ir likumīgi ražotas kādā no Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja puse.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.452
Datorspēļu klasifikācija

Nr.
p.k.

Paskaidrojumi

Vecuma grupa

3+

7+

12+

16+

18+

1.

Vispārīgi paskaidrojumi

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 3 gadu vecumu

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu

Datorspēli aizliegts izplatīt nepilngadīgai personai

2.

Saturs

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Nav ierobežojumu

3.

Valoda

Necenzētu vārdu lietošana nav pieļaujama

Necenzētu vārdu lietošana nav pieļaujama

Necenzētu vārdu lietošanai jābūt retai un attaisnotai ar kontekstu bez norādēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību

Ir pieļaujama necenzētu vārdu lietošana bez norādēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību

Nav ierobežojumu

4.

Kailums

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Nav ierobežojumu

5.

Sekss

Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību (piemēram, pasaku varoņu skūpsts vai apskāviens)

Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību (piemēram, pasaku varoņu skūpsts vai apskāviens)

Pieļaujama saturiski attaisnotas seksuālas uzvedības attēlošana bez akcenta uz detaļām (piemēram, pasaku varoņu skūpsts vai apskāviens)

Pieļaujama saturiski attaisnotas seksuālas uzvedības attēlošana bez akcenta uz detaļām. Seksuāliem sakariem jābūt attēlotiem tā, lai varētu rasties adekvāts priekšstats par to iespējamām sekām (piemēram, par grūtniecības iestāšanos)

Nav ierobežojumu

6.

Vardarbība vai cietsirdīga uzvedība

Pieļaujamas atsevišķas, netiešas, saturiski attaisnotas norādes uz vardarbību vai cietsirdīgu uzvedību (piemēram, pasaku motīvi datorspēlē). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība). Ainu atrisinājumiem jābūt pozitīviem (labais vienmēr uzvar ļauno)

Pieļaujamas saturiski attaisnotas norādes uz vardarbību vai cietsirdīgu uzvedību (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība). Ainu atrisinājumiem jābūt pozitīviem (labais vienmēr uzvar ļauno)

Pieļaujama saturiski attaisnota vardarbība vai cietsirdīga uzvedība (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Pieļaujama saturiski attaisnota vardarbība vai cietsirdīga uzvedība (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Nav ierobežojumu

7.

Ieroču imitācija

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, pasaku motīvi datorspēlē)

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika)

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika, divkaujas)

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika, divkaujas)

Nav ierobežojumu

8.

Šausmas

Šausmu efekti nav pieļaujami

Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība). Ainu atrisinājumiem jābūt pozitīviem (labais vienmēr uzvar ļauno)

Īsas šausmu ainas ir atļautas, ja tās ir saturiski attaisnotas (piemēram, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Šausmu ainas ir atļautas, ja tās ir saturiski attaisnotas (piemēram, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Nav ierobežojumu

9.

Norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu ir atļautas, bet tām jābūt saturiski attaisnotām (piemēram, pasaku motīvi). Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu ir atļautas, bet tām jābūt saturiski attaisnotām (piemēram, pasaku motīvi). Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu ir atļautas, bet tām jābūt saturiski attaisnotām (piemēram, izglītojošs nolūks) un tām jānorāda uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošana var tikt parādīta, bet tai jābūt saturiski attaisnotai (piemēram, izglītojošs nolūks). Nav pieļaujamas atklātas lietošanas pamācību detaļas. Datorspēle kopumā nedrīkst reklamēt vai veicināt narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu

Nav ierobežojumu

10.

Azartspēļu imitācija

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav ierobežojumu

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.452
Datorspēļu marķējumā ietveramās brīdinājuma zīmes
01.JPG (41307 bytes)
Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
05.07.2009