Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.428

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 14.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi"
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.874 "Kārtība, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Komersantam, kurš saņēmis licenci, ir atļauts iepirkt melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus, kas radušies saimnieciskajā darbībā rūpniecībā, celtniecībā, lauksaimniecībā vai citās jomās un sadzīvē, kā arī metāla izstrādājumus, kas nav izmantojami paredzētajam mērķim lūzumu, grie­zumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ (izņemot šo noteikumu 32.punktā minētos metālu atgriezumus un lūžņus) un kuri saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" nav klasificēti kā bīstami."

2. Aizstāt 11.punktā vārdu "divas" ar vārdu "piecas".

3. Papildināt noteikumus ar 12.6.apakš­punktu šādā redakcijā:

"12.6. pašvaldības izsniegtu izziņu, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), licencētais komercdarbības veids ir atļauts."

4. Papildināt noteikumus ar 13.1.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"13.1.4. pašvaldības izsniegtu izziņu, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), licencētais komercdarbības veids ir atļauts;".

5. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Licenci izsniedz pēc tam, kad tās saņēmējs saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.3 "Noteikumi par valsts nodevu par licences izsniegšanu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību" samaksājis valsts nodevu par licences izsniegšanu."

6. Aizstāt 20.1.apakšpunktā vārdus "komersants ir administratīvi sodīts" ar vārdiem "komersants vai komersanta amatpersona ir administratīvi sodīta".

7. Svītrot 20.3.apakšpunktā vārdus "saskaņā ar šo noteikumu 22.3.apakš­punktu".

8. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Licencēšanas komisija var izteikt brīdinājumu vai anulēt izsniegto licenci, ja:

22.1. komersants vairāk nekā sešus mēnešus bez attaisnojoša iemesla nav samaksājis valsts nodevu par licenci vai nav uzsācis licencē norādīto komerc­darbību;

22.2. komersants nav ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību;

22.3. komersants vai komersanta amatpersona ir administratīvi sodīta melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu tirdzniecības, finanšu vai komerc­darbības jomā:

22.3.1. par izdarītu administratīvu pārkāpumu;

22.3.2. par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas īstenojošo valsts institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā;

22.4. komersants vai komersanta amatpersona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu licencētās komercdarbības jomā;

22.5. komersants nav iesniedzis gada pārskatu šo noteikumu 50.punktā minētajā termiņā."

9. Papildināt noteikumus ar 22.1 un 22.2punktu šādā redakcijā:

"22.1 Licencēšanas komisija anulē licenci, ja:

22.11. komersants vairāk nekā 12 mēnešus neveic licencē norādīto komercdarbību;

22.12. komersants ir sniedzis nepatiesas ziņas;

22.13. komersants vai komersanta amatpersona gada laikā pēc adminis­tratīvā soda uzlikšanas ir vairākkārt administratīvi sodīta melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu tirdzniecības, finanšu vai komercdarbības jomā:

22.13.1. par izdarītu administratīvu pārkāpumu;

22.13.2. par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas funkcijas īstenojošo valsts institūciju amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā;

22.14. komersants vai komersanta amatpersona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu licencētās komercdarbības jomā;

22.15. komersants tiek izslēgts no komercreģistra;

22.16. komersants ir iesniedzis iesniegumu par attiecīgās komercdarbības pārtraukšanu.

22.2 Licencēšanas komisija anulē licencē ierakstīto noliktavas (norobežo­tās teritorijas) vietu vai licenci, ja tajā norādīta tikai viena noliktavas (norobe­žotās teritorijas) vieta, šādos gadījumos:

22.21. pēc licences izsniegšanas noliktavā (norobežotajā teritorijā) mainās faktiskie apstākļi un komercdarbība notiek vietā, kura neatbilst prasībām, kas noteiktas metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanu un uzglabāšanu reglamen­tējošos normatīvajos aktos;

22.22. netiek ievērotas šo noteikumu 36.punktā minētās prasības."

10. Svītrot 36.1.apakšpunktā vārdu "pilnvarotā".

11. Svītrot 39.punktā vārdus "mašīnu akumulatori".

12. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Metālu atgriezumu un lūžņu saņemšanas un izsniegšanas darījuma, kā arī metālu atgriezumu un lūžņu kustības un uzskaites precīzai un pilnīgai dokumentārai noformēšanai izmanto pavadzīmi ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra notei­kumiem Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem"."

13. Aizstāt 47.punktā vārdus "stingrās uzskaites preču pavadzīmei-rēķinam" ar vārdiem "pavadzīmei ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru".

14. Papildināt noteikumus ar 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Komersants, kurš saņēmis licenci līdz šo noteikumu 12.6.apakšpun­kta spēkā stāšanās dienai, ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no šo noteikumu 12.6.apakšpunkta spēkā stāšanās dienas iesniedz licencēšanas komisijai šādus dokumentus:

52.1. pašvaldības izsniegtu izziņu, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), licencētais komercdarbības veids ir atļauts;

52.2. iesniegumu par grozījumu izdarīšanu licencē saskaņā ar šo noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktu, ja attiecīgajā teritorijā licencētais komerc­darbības veids nav atļauts."

15. Papildināt noteikumus ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 22.decembra Direktīvas 2003/122/EAEK par slēgtu augstas radioaktivitātes starojuma avotu un bezīpašnieka jonizējošā starojuma avotu kontroli."

16. Papildināt 1.pielikumu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pašvaldības izsniegta izziņa, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), licencētais komercdarbības veids ir atļauts, uz ____ lp.".

17. Izteikt 2.pielikuma tabulas 3.ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Pavadzīmes numurs (juridiskām personām); pavadzīmes numurs vai iepirkuma akta numurs (fiziskām personām)".

18. Izteikt 4.pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanas vietas adrese

 

Pircējs (firma, komersanta veids, individuālā komersanta vārds un uzvārds, juridiskā adrese, komersanta reģistrācijas numurs, licences numurs un derīguma termiņš)

 

Pārdevēja vārds un uzvārds, personas kods

 

Pārdevēja personu apliecinošā dokumenta nosaukums un numurs

 

Pārdevēja bankas rekvizīti

 

Sadzīves izcelsmes melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu nosaukums un apraksts

Svars
(kg)

Cena (Ls/kg)

Summa
(Ls)

    
    

Summa samaksai"

 
Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā — veselības ministrs G.Bērziņš
03.06.2006