Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumus Nr. 911 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.429

Rīgā 2000.gada 12.decembrī (prot. Nr.58, 8.§)
Tirgus uzraudzības padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 11.panta otro daļu

1. Tirgus uzraudzības padome (turpmāk — padome) ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm.

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. izvērtēt situāciju tirgus uzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu, kā arī tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības un kompetences sadales jomā;

2.2. iesniegt priekšlikumus ar tirgus uzraudzību saistīto normatīvo aktu izstrādei;

2.3. sadarboties ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī ārvalstu uzraudzības un kontroles iestādēm tirgus uzraudzības jomā;

2.4. sekot ar tirgus uzraudzību saistīto programmu izpildes gaitai un izvērtēt to.

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ekspertus un speciālistus, kā arī uzņēmēju un patērētāju sabiedrisko organizāciju pārstāvjus;

3.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts uzraudzības un kontroles iestādēm padomes darbam nepieciešamo informāciju;

3.3. sniegt ekonomikas ministram priekšlikumus par tirgus uzraudzības jautājumiem;

3.4. izveidot darba grupas ar padomdevēja tiesībām.

4. Padomes priekšsēdētājs ir Ekonomikas ministrijas pārstāvis. Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvis. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

5. Padomes sastāvā ir pa vienam pārstāvim no šādām valsts institūcijām:

5.1. Ekonomikas ministrijas;

5.2. Labklājības ministrijas;

5.3. Zemkopības ministrijas;

5.4. Satiksmes ministrijas;

5.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

5.6. Patērētāju tiesību aizsardzības centra;

5.7. Valsts sanitārās inspekcijas;

5.8. Valsts farmācijas inspekcijas;

5.9. Valsts darba inspekcijas;

5.10. Valsts veterinārā dienesta;

5.11. Vides valsts inspekcijas;

5.12. Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldes;

5.13. bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

5.14. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes;

5.15. Sanitārās robežinspekcijas.

6. Padomes priekšsēdētājs:

6.1. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

6.2. sasauc un vada padomes sēdes;

6.3. paraksta padomes lēmumus, sēžu protokolus un citus dokumentus;

6.4. lemj par ekspertu un speciālistu, kā arī par uzņēmēju un patērētāju pārstāvju pieaicināšanu padomes sēdēs.

7. Padomes sēdes ne retāk kā reizi pusgadā sasauc padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma.

8. Padomes sēžu darba kārtībā var iekļaut jautājumus pēc padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļu ierosinājuma, kā arī pēc uzņēmēju, patērētāju pārstāvju un citu ieinteresēto personu ierosinājuma.

9. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

10. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

11. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī atzīmē personas, kas piedalās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu.

12. Padomes sekretāra funkcijas veic ekonomikas ministra norīkots Ekonomikas ministrijas pārstāvis.

13. Padomes sekretārs sagatavo padomes sēdes darba kārtību un izskatāmos materiālus, organizatoriski nodrošina padomes sēžu norisi un vismaz piecas dienas pirms padomes sēdes nosūta padomes locekļiem sēdes darba kārtību un tai atbilstošos dokumentus.

14. Septiņu darbdienu laikā pēc padomes sēdes padomes sekretārs nosūta padomes sēdes protokola kopiju visiem padomes locekļiem, kā arī nosūta padomes lēmumus visām ieinteresētajām institūcijām un amatpersonām.

Ministru prezidenta vietā — satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
16.12.2000