Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.371

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 33.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
20.panta piekto daļu un 24.panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 157.nr.; 2003, 105.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 3.2.apakšpunkta otrajā teikumā vārdu "sabiedriskajās" ar vārdiem "biedrībās, nodibinājumos";

1.2. aizstāt 3.3.apakšpunktā vārdu "adresi" ar vārdiem "atrašanās vietu (valsts, pilsēta/apdzīvota vieta)";

1.3. izteikt 3.5. un 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.5. norādot informāciju par tam piederošajiem reģistrējamiem transportlīdzekļiem, kā arī tiem transportlīdzekļiem, kuri ir tā valdījumā, lietošanā vai kurus tas iegādājies uz līzinga līguma pamata, sniedz ziņas par transportlīdzekļa veidu, marku, izlaides un reģistrācijas gadu;

3.6. norādot informāciju par skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra bezskaidrās naudas uzkrājumu turētāja vai norēķinu kartes izdevēja nosaukumu un identifikācijas datiem. Ja skaidrās vai bezskaidrās naudas uzkrājumi tiek veidoti ārvalstu valūtā, tos norāda attiecīgās valūtas vienībās. Skaidras naudas uzkrājuma summas norāda arī ar vārdiem;";

1.4. papildināt 3.7.apakšpunkta pirmo teikumu aiz vārdiem "par katru ienākumu veidu" ar vārdiem "attiecīgajā valūtā";

1.5. izteikt 3.8., 3.9., 3.10. un 3.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. norādot informāciju par veiktajiem darījumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra darījuma veidu un apmēru naudas izteiksmē attiecīgajā valūtā;

3.9. norādot informāciju par savām parādsaistībām, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas tikai par katras parādsaistības summu naudas izteiksmē attiecīgajā valūtā. Summu norāda arī ar vārdiem;

3.10. norādot informāciju par tā izsniegtajiem aizdevumiem, ja aizdevumu summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas tikai par katra aizdevuma summu naudas izteiksmē attiecīgajā valūtā. Summu norāda arī ar vārdiem;

3.11. norādot citu informāciju, sniedz ziņas par citiem faktiem, kas, pēc deklarācijas iesniedzēja domām, attiecas uz viņa mantisko stāvokli un tā izmaiņām deklarējamā periodā un nav norādīti citās deklarācijas sadaļās;";

1.6. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Aizpildot deklarācijas nepublicējamo daļu, deklarācijas iesniedzējs:

4.1. norāda deklarācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, pilnu valsts amatpersonas darbavietas un amata nosaukumu, kā arī darbavietas tālruņa numuru;

4.2. sniedz ziņas par amatiem, darbiem, uzņēmuma līgumiem un pilnvarojumiem, ja darba devējs, otra līgumslēdzēja puse vai pilnvarotājs ir fiziska persona, kā arī norāda iepriekšējā gadā gūtos ienākumus no fiziskām personām (norādot fiziskās personas identifikācijas datus);

4.3. sniedz ziņas par tā īpašumā (kopīpašumā), valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem (arī par īpašumiem, kurus tas nomā no citām personām un kuri ir tā valdījumā sakarā ar nodibināto aizbildnību vai aizgādnību), norādot īpašuma adresi;

4.4. sniedz ziņas par tam piederošajiem reģistrējamiem transportlīdzekļiem, kā arī par tiem transportlīdzekļiem, kuri ir tā valdījumā, lietošanā vai kurus tas iegādājies uz līzinga līguma pamata, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

4.5. norādot informāciju par veiktajiem darījumiem, ja to summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra darījuma apmēru attiecīgajā valūtā un darījumu pušu identifikācijas datiem;

4.6. norādot informāciju par savām parādsaistībām, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katras parādsaistības apmēru attiecīgajā valūtā un to personu identifikācijas datiem, kuras deklarācijas iesniedzējam izsniegušas aizdevumus;

4.7. norādot informāciju par tā izsniegtajiem aizdevumiem, ja aizdevumu summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, sniedz ziņas par katra aizdevuma apmēru attiecīgajā valūtā un to personu identifikācijas datiem, kurām deklarācijas iesniedzējs izsniedzis aizdevumus.";

1.7. aizstāt 10.punkta pirmajā teikumā vārdu "Ikgadējo" ar vārdiem "Kārtējo gada";

1.8. aizstāt 12.punkta pirmajā teikumā skaitli un vārdu "15 dienu" ar vārdu "mēneša";

1.9. izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās valsts amatpersonas deklarāciju elektroniskā veidā vai rakstveidā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta centrālajā aparātā, pārējās valsts amatpersonas — Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajās iestādēs pēc attiecīgās valsts amatpersonas deklarētās dzīvesvietas adreses, ja likumā nav noteikts citādi.";

1.10. izteikt 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās valsts amatpersonas pēc savu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas beigšanas sāk pildīt likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 24.punktā, 4.panta otrajā, 2.2 un trešajā daļā minēto valsts amatpersonu pienākumus, Valsts ieņēmumu dienesta centrālais aparāts pārsūta deklarāciju un tās pārbaudes lietu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc valsts amatpersonas deklarētās dzīvesvietas adreses.

18. Ja likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 24.punktā, 4.panta otrajā un 2.2 daļā minētās valsts amatpersonas pēc savu valsts amatpersonas pienākumu pildīšanas beigšanas sāk pildīt likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto valsts amatpersonu pienākumus, Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgā teritoriālā iestāde pārsūta deklarāciju un tās pārbaudes lietu Valsts ieņēmumu dienesta centrālajam aparātam.

19. Valsts un pašvaldību institūciju vadītāji sastāda valsts amatpersonu sarakstu (2.pielikums) un elektroniskā veidā vai rakstveidā iesniedz to Valsts ieņēmumu dienestā. Ja sarakstā tiek izdarīti grozījumi, tos Valsts ieņēmumu dienestā elektroniskā veidā vai rakstveidā iesniedz 15 dienu laikā. Par grozījumiem sarakstā uzskatāma arī amatpersonas vārda, uzvārda, deklarētās dzīvesvietas adreses, amata vai darbavietas maiņa.";

1.11. izteikt 20.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2. Valsts prezidenta Kancelejas, Saeimas Kancelejas un Valsts kancelejas vadītājs likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 24.punktā un 4.panta otrajā un 2.2 daļā minēto valsts amatpersonu sarakstus iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc attiecīgās institūcijas reģistrācijas vietas;";

1.12. aizstāt 21.punktā vārdus "pieraksta vietas vai deklarētās dzīvesvietas" ar vārdiem "deklarētās dzīvesvietas adreses";

1.13. aizstāt 22.punktā vārdu "ikgadējās" ar vārdiem "kārtējās gada";

1.14. izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

1.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.478

02.JPG (128642 bytes)

03.JPG (30210 bytes)

04.JPG (105925 bytes)

05.JPG (104975 bytes)

06.JPG (112899 bytes)

07.JPG (89582 bytes)

08.JPG (21554 bytes)

1.15. izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

2.pielikums
Ministru kabineta
2002.gada 22.oktobra noteikumiem Nr.478

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
01.07.2006