Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 14.08.2008. - 30.09.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.326

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī (prot. Nr.24 31.§)
Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas ietvaros sagatavo pašvaldību apvienošanās projektu (turpmāk — projekts).

2. Projektu sagatavo:

2.1. ja vairāk nekā puse no Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumos Nr.596 “Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” (turpmāk – administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumi) noteiktajām novadu veidojošām vietējām pašvaldībām ir pieņēmušas lēmumus par projekta izstrādi;

2.2. ja viena no grupā ietilpstošajām pašvaldībām ir par projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība.

(Grozīts ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.240; MK 11.08.2008. noteikumiem Nr.651)

3. Par projekta sagatavošanu atbildīgā pašvaldība (turpmāk — atbildīgā pašvaldība) ir pašvaldība:

3.1. kurai pārējās pašvaldību grupā ietilpstošās pašvaldības ar lēmumu uzdevušas sagatavot projektu;

3.2. kura ar lēmumu apņēmusies sagatavot projektu;

3.3. kurai ir piešķirta valsts mērķdotācija projekta sagatavošanai.

4. (Svītrots ar MK 10.04.2007. noteikumiem Nr.240.)

4.1 Projekts sagatavojams novadam, kura administratīvās robežas sakrīt ar administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos noteiktajām novada administratīvajām robežām.

(MK 11.08.2008. noteikumu Nr.651 redakcijā)

4.2 Pašvaldībām, kuras nav pieņēmušas lēmumus par projekta izstrādi, ir pienākums sadarboties projekta ietvaros un sniegt informāciju atbildīgajai pašvaldībai par projektā iekļaujamo informāciju.

(MK 11.08.2008. noteikumu Nr.651 redakcijā)

5. Atbildīgā pašvaldība projektu sagatavo saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas padomes apstiprināto metodiku (turpmāk — metodika) un šiem noteikumiem un nodrošina projekta sabiedrisko apspriešanu.

6. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk — ministrija) veic projektu metodisko vadību.

7. Lai nodrošinātu projekta sabiedrisko apspriešanu, atbildīgā pašvaldība:

7.1. organizē sabiedrības līdzdalību projekta izstrādes procesā;

7.2. informē (norādot vietu un termiņus) administratīvi teritoriālā iedalī­juma noteikumos noteikto novadu veidojošo vietējo pašvaldību iedzīvotājus par iespēju iepazīties ar izstrādāto projektu un iesniegt rakstiskus priekšlikumus un iebildumus;

7.3. apkopo un izvērtē saistībā ar projektu iesniegtos priekšlikumus un iebildumus un, ja nepieciešams, iekļauj tos projektā;

7.4. informē priekšlikumu un iebildumu iesniedzējus par priekšlikumu un iebildumu apkopošanas un izvērtēšanas rezultātiem.

(Grozīts ar MK 11.08.2008. noteikumiem Nr.651)

8. Ikvienai fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības iepazīties ar projektu, piedalīties tā sabiedriskajā apspriešanā, izteikt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī iesniegt priekšlikumus un iebildumus.

9. Atbildīgā pašvaldība ir atbildīga par projektā sniegto informāciju, tās atbilstību šajos noteikumos un metodikā noteiktajām prasībām un projekta iesniegšanai ministrijā noteiktā termiņa ievērošanu.

10. Izstrādāto projektu pašvaldību grupā ietilpstošās pašvaldības apstiprina domes (padomes) sēdē.

11. Atbildīgā pašvaldība izstrādāto projektu iesniedz ministrijā, pievienojot visu pašvaldību grupā ietilpstošo pašvaldību lēmumus par projekta apstiprināšanu. Ministrija saņemtos projektus apkopo un uzglabā.

12. Ministrija mēneša laikā pēc projekta saņemšanas to izvērtē un sniedz atzinumu par projekta atbilstību šiem noteikumiem un metodikai. Atzinumu nosūta atbildīgajai pašvaldībai.

13. Ja ministrijas atzinumā noteikts uzdevums precizēt sagatavoto projektu, atbildīgā pašvaldība mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas precizē sagatavoto projektu un atkārtoti iesniedz to ministrijā, ievērojot šo noteikumu 10.punktā noteikto prasību.

14. Pēc ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas atbildīgā pašvaldība projektu nosūta visām administratīvi teritoriālā iedalījuma noteikumos noteiktajām novadu veidojošām vietējām pašvaldībām.

(MK 11.08.2008. noteikumu Nr.651 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
14.08.2008