Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24.nr.; 2003, 13., 16.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2., 14.nr.; 2006, 1., 5.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ir derīga vīza, uzturēšanās atļauja vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;";

papildināt astoto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Papildu pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 9.panta otro daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) ir saņēmis Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā."

3. 23.panta pirmajā daļā:

aizstāt 1.punktā vārdus "līdz otrajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz otrajai pakāpei" ar vārdiem "līdz trešajai pakāpei sānu līnijā vai arī svainis līdz trešajai pakāpei";

izslēgt 7.punktu;

papildināt daļu ar 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"22) uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš, izceļojot uz citu valsti, zaudējis Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā un uzturēšanās atļauju pieprasa ne vēlāk kā trīs gadus pēc izceļošanas;

23) uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņam ir derīga citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja un nav pamata pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar kādu citu šīs daļas noteikumu."

4. 24.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ārzemniekam, kurš nepārtraukti uzturējies Latvijas Republikā ar termiņuzturēšanās atļauju vismaz piecus gadus tieši pirms pieteikuma iesniegšanas dienas;";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "pieņemšanas" ar vārdiem "spēkā stāšanās";

papildināt piekto daļu pēc vārdiem "no valsts valodas prasmes pārbaudes" ar vārdiem "un citu attiecīga apjoma valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu atzīšanas kārtību";

papildināt pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Par valsts valodas prasmes pārbaudi ārzemnieks maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā."

5. 30.panta pirmajā daļā:

aizstāt 3.punktā vārdus "termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem" ar vārdiem "pastāvīgās uzturēšanās atļauju";

izslēgt 4.punktu.

6. 31.panta pirmajā daļā:

aizstāt 3.punktā vārdus "termiņuzturēšanās atļauju uz pieciem gadiem" ar vārdiem "pastāvīgās uzturēšanās atļauju";

izslēgt 4.punktu.

7. Izteikt 32.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Pārvaldē - ārzemnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā likumīgi un kuram ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja, un viņa ģimenes loceklis, ja ģimene ir izveidota citā Eiropas Savienības dalībvalstī, pirms ārzemnieks, kuram ir citā dalībvalstī izsniegta Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja, pieprasījis termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, kā arī ārzemnieks, kurš uzturas Latvijas Republikā ar uzturēšanās atļauju."

8. 33.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Ja šā panta trešajā daļā noteiktais termiņš nokavēts" ar vārdiem "Ja ārzemnieks nav tiesīgs uzturēties Latvijas Republikā šā panta pirmajā daļā noteiktajā laika periodā, kas nepieciešams Pārvaldei, lai tā izskatītu dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "lai pieņemtu lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu" ar vārdiem "vai reģistrēšanu".

9. Papildināt 34.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju un kuram ir piešķirts pastāvīgā iedzīvotāja statuss citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vai viņa ģimenes loceklim termiņuzturēšanās atļauju var atteikt šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 13., 14., 15., 17., 18., 19., 22., 23. un 25.punktā minētajos gadījumos vai gadījumos, ja ārzemnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai."

10. Papildināt 35.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kurš saņēmis termiņuzturēšanās atļauju, vai viņa ģimenes loceklim termiņuzturēšanās atļauju var anulēt šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 20. un 21.punktā minētajos gadījumos vai gadījumos, ja ārzemnieks uzturējies bez pārtraukuma ārpus Eiropas Savienības teritorijas 12 mēnešus, kā arī tad, ja ārzemnieks rada draudus valsts drošībai vai sabiedriskajai kārtībai un drošībai."

11. 36.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) ārzemniekam piešķirts Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā;

13) ārzemnieks ir ieguvis Latvijas pilsonību.";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "un 11.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "11., 12. un 13.punktā".

12. 61.pantā:

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Lēmums, kas pieņemts saskaņā ar šā panta otro daļu, nav pārsūdzams.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja šā panta pirmajā daļā minētais lēmums pieņemts, pamatojoties uz valsts drošības iestādes izlūkošanas vai pretizlūkošanas darbību rezultātā iegūto informāciju, to var pārsūdzēt ģenerālprokuroram, kura lēmums ir galīgs."

13. Papildināt 65.1 pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc tiesas lēmuma lietu var izskatīt slēgtā tiesas sēdē, lai aizsargātu valsts noslēpumu vai citu ierobežotas pieejamības informāciju, kas saistīta ar valsts drošību, kā arī personu privātās dzīves apstākļus, komerciālo vai profesionālo noslēpumu.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par panta ceturto daļu.

14. Izteikt 65.3 panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja pieteicēja pārstāvim nav speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam, tiesa ieceļ par pieteicēja pārstāvi šajā procesa daļā Latvijā praktizējošu advokātu, kuram ir izsniegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. Ja pieteicējs šādai pārstāvībai nepiekrīt, tiesa pārbauda ar valsts noslēpumu saistīto informāciju, nepiedaloties pieteicējam un viņa pārstāvim."

15. Izteikt 65.4 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesa spriedumā neatspoguļo informāciju, kas ir valsts noslēpuma objekts, bet norāda, ka ar šo informāciju ir iepazinusies un to izvērtējusi."

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.augustam izdod šā likuma 4.panta astotajā daļā minētos noteikumus."

17. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Padomes 2003.gada 25.novembra direktīvas 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 6.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 19.aprīlī

03.05.2006