Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9., 18., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

papildināt 5.punktu pēc vārdiem "dzīvnieku patversmes un viesnīcas" ar vārdu "zooveikali";

aizstāt 10.punktā vārdu "pilnvarota" ar vārdu "akreditēta";

izslēgt 12.punktu.

2. Papildināt 4.panta otro daļu ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9) izsniedz atļaujas dzīvnieku patversmju un viesnīcu veidošanai;

10) reģistrē valsts veterinārās uzraudzības objektus."

3. 11.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Valsts veterinārmedicīnas" ar vārdu "Nacionālais";

izslēgt 1.punkta "c" apakšpunktu;

izslēgt 1.punkta "d" apakšpunktā vārdu "diagnostisko";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pilda references funkcijas atliekvielu laboratoriskajā kontrolē;".

4. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā piešķir references laboratorijas statusu laboratorijai, kura diagnosticē dzīvnieku infekcijas slimības;

2) references laboratorijas akreditācijas kārtību;

3) references laboratorijas funkcijas un pienākumus;

4) prasības attiecībā uz references laboratorijas iekārtām un aprīkojumu."

5. Aizstāt 20.panta sestajā daļā vārdu "uzņēmumiem" ar vārdu "komersantiem".

6. 25.pantā:

izslēgt 6.punktā vārdus "mājas (istabas)";

papildināt pantu ar 8., 9., 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"8) kārtību, kādā veic salmonelozes un citu ar pārtikas produktiem pārnēsājamu infekcijas slimību kontroli mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešajai piegādei galapatērētājam;

9) kārtību, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību ierosinātājiem, kā arī par šo ierosinātāju antimikrobo rezistenci;

10) veterinārās prasības attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem un no tiem iegūtajiem produktiem, kā arī atsevišķu akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu;

11) valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrācijas kārtību;

12) prasības veterinārmedicīnas un dzīvnieku izcelsmes pārtikas nekaitīguma jomā atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem."

7. Izteikt 35.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem;".

8. 38.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "epizootijas" ar vārdu "salmonelozi";

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) slimības apkarošanas dēļ nokautajiem vai nogalinātajiem dzīvniekiem, kā arī dzīvniekiem, kuri, pastāvot aizdomām par saslimšanu, tiek nogalināti diagnozes noskaidrošanai;";

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) iznīcinātajiem embrijiem un olšūnām.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par salmonelozes ierosinātāju apkarošanu, ja tiek veikti visi normatīvajos aktos par zoonožu profilaksi un apkarošanu paredzētie pasākumi, dzīvnieku īpašniekam ir tiesības saņemt kompensāciju par:

1) iznīcinātajiem cāļiem, jaunputniem vai pieaugušajiem putniem;

2) iznīcinātajām olām, kas paredzētas patēriņam cilvēku uzturā, vai inkubējamām olām;

3) iznīcinātajiem produktiem, kas paredzēti patēriņam cilvēku uzturā;

4) dzīvnieku barību, kas iznīcināta."

9. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komersantus, kuri ir iesaistīti:

1) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, ja tie atbilst prasībām, kas noteiktas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk - regula (EK) Nr. 852/2004), Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (turpmāk - regula (EK) 853/2004), Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk - regula (EK) 854/2004), un Pārtikas aprites uzraudzības likumā;

2) pārtikā neizmantojamo dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, atzīst vai reģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā, un tie darbojas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā saskaņā ar Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam.";

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kontroli, ja ir radušās aizdomas par dzīvnieku izcelsmes produktu neatbilstību regulas (EK) Nr. 853/2004 prasībām;".

10. Izteikt 41.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dzīvnieku izcelsmes produktus drīkst ievest no Eiropas Savienības dalībvalstīm un komersantiem, kā arī no valstīm un komersantiem, kuriem ar Eiropas Komisijas lēmumu dota atļauja ievest dzīvnieku izcelsmes produktus Eiropas Savienībā."

11. 42.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) kārtību, kādā mednieki piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazos daudzumos galapatērētājam vai vietējam mazumtirdzniecības uzņēmumam, kurš to piegādā galapatērētājam;";

izslēgt 4. un 5.punktu.

12. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Pārtikas un veterinārais dienests veic dzīvnieku pirmskaušanas un pēckaušanas veterināro ekspertīzi saskaņā ar prasībām, kas noteiktas regulā (EK) Nr. 854/2004."

13. Izslēgt 44. un 45.pantu.

14. 46.pantā:

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komersants, kas nodarbojas ar gaļas sadalīšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās uzraudzības veikšanu un tās apmaksas kārtību."

15. 47.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Veterinārārstam var būt palīgi, kuri ir apmācīti saskaņā ar prasībām, kas noteiktas regulā (EK) Nr. 854/2004, un kuriem ir Pārtikas un veterinārā dienesta izsniegta apliecība.";

izslēgt trešo daļu.

16. Izteikt 48.pantu šādā redakcijā:

"48.pants. Dzīvnieku izcelsmes primāros produktus (olas, medu, pienu, zivis) izplata saskaņā ar prasībām, kas noteiktas regulā (EK) Nr. 852/2004, regulā (EK) Nr. 853/2004 un Pārtikas aprites uzraudzības likumā."

17. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

"52.pants. (1) Veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.

(2) Personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, kā arī mājas (istabas) dzīvniekus valsts robežas muitas kontroles punktos kontrolē Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar Komisijas 2004.gada 16.aprīļa regulu Nr. 745/2004, ar ko nosaka pasākumus attiecībā uz pašu patēriņam paredzēto dzīvnieku izcelsmes produktu ievedumiem, un Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 26.maija regulu Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas mājas (istabas) dzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes direktīvu 92/65/EEK.

18. Papildināt 53.panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kārtību, kādā uz Eiropas Ekonomikas zonas robežas Latvijā kontrolē personu bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur dzīvnieku izcelsmes produktus, mājas (istabas) dzīvnieku kontroles kārtību, personas tiesības un pienākumus, kā arī izmesto un konfiscēto dzīvnieku izcelsmes produktu iznīcināšanas kārtību."

19. Izteikt 59.panta 9.punktu šādā redakcijā:

"9) nokaut dzīvniekus kautuvēs saskaņā ar prasībām, kas noteiktas regulā (EK) Nr. 853/2004."

20. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 17., 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

"17. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 11.1 pantā, 42.panta 2.punktā un 53.panta pirmās daļas 7.punktā paredzētos noteikumus.

18. Šā likuma 25.panta 9.punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 1.jūlijam.

19. Šā likuma 25.panta 8., 10., 11. un 12.punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2008.gada 1.janvārim."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 30.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 19.aprīlī

03.05.2006