Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.281

Rīgā 2006.gada 11.aprīlī (prot. Nr.21 22.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.punktā vārdus "valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs"" ar vārdiem "valsts aģentūrai "Lauksaimniecības datu centrs"".

2. Papildināt 10.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Vienam īpašniekam tiek reģistrēts tikai viens ganāmpulks."

3. Izteikt 15.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Turētājs rakstiski vai elektroniski apkopo informāciju par konkrētās novietnes ganāmpulku un veido pastāvīgās novietnes dzīvnieku reģistru vai pagaidu novietnes dzīvnieku reģistru (3.pielikums)."

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Turētājs informāciju ganāmpulku reģistrā par trušiem, nutrijām, kažokzvēriem un mājputniem, kā arī bišu saimēm, zivju dīķiem, akvakultūru audzētavām, savvaļas dzīvniekiem un putniem, kas audzēti novietnē vai sugai atbilstoša lieluma īpaši nožogotā teritorijā, atjauno ne retāk kā divas reizes gadā. Pamatojoties uz reģistrā apkopoto informāciju, turētājs iesniedz datu centrā pārskatu par stāvokli ganāmpulkā uz attiecīgā gada 1.janvāri un 1.jūliju."

5. Papildināt 18.punktu aiz vārdiem "ir nobeigušies" ar vārdiem "vai nokauti līdz 20 dienu vecumam".

6. Papildināt 19.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "tā īpašnieks" ar vārdiem "un ganāmpulkam nav uzlikti apgrūtinājumi (ganāmpulka atsavināšanas aizliegums, kā arī reģistrēta ķīlas atzīme)".

7. Papildināt 21.punktu aiz vārdiem "no vienas novietnes uz citu" ar vārdiem "vai izved no Latvijas teritorijas".

8. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Ja dzīvnieks pazaudējis krotāliju ar identitātes numuru vai numurs kļuvis nesalasāms, turētājs septiņu dienu laikā aizpilda un nosūta datu centram iesniegumu krotāliju iegādei. Datu centrs, pamatojoties uz iesniegumu, 20 dienu laikā pēc tā saņemšanas nodrošina krotāliju apdrukāšanu un dzīvnieku apzīmējuma atjaunošanas akta dublikāta izdruku un piegādi. Vispārīgā kārtībā atjauno tikai vienu krotāliju. Lai atjaunotu abas krotālijas, nepieciešams Ciltsdarba valsts inspekcijas rakstisks atzinums par dzīvnieka identifikāciju pēc papildu apzīmējuma."

9. Svītrot 32., 33. un 34.punktu.

10. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Datu centrs, pamatojoties uz aktu par dzīvnieka apzīmēšanu, 14 die­nu laikā pēc tā saņemšanas noformē liellopa pasi, kas atbilst Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 911/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem, 6. un 7.pantā noteiktajām prasībām, un nosūta pasi dzīvnieka īpašniekam."

11. Svītrot 37. un 38.punktu.

12. Izteikt 40. un 41.punktu šādā redakcijā:

"40. Ja liellops nobeidzies vai nokauts, īpašnieks tā pasē ieraksta dzīv­nieka nobeigšanās vai nokaušanas datumu un septiņu dienu laikā pasi nosūta datu centram. Realizējot liellopu kaušanai, liellopa pasi nodod kautuves īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai. Kautuves īpašnieks vai viņa pilnvarota persona liellopa pasē ieraksta dzīvnieka nokaušanas datumu (apliecina ar praktizējoša veterinārārsta un kautuves īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas parakstu un zīmogu) un septiņu dienu laikā pēc nokaušanas nosūta datu centram kopā ar dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju. Kautuves īpašnieks 48 stundu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas elektroniski nosūta datu centram ziņojumu, kurā norādīts liellopa identitātes numurs, kaušanas datums un kaušanas vieta.

41. Ja liellopu ieved Latvijas teritorijā, īpašnieks septiņu dienu laikā nosūta datu apstrādes centram:

41.1. liellopa pases oriģinālu;

41.2. dokumenta kopiju, kas apliecina liellopa izcelšanos;

41.3. veterinārā sertifikāta kopiju;

41.4. dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju, kurā norādīta valsts, no kuras liellops ir ievests, un tā ievešanas mērķis."

13. Papildināt IV nodaļu ar 41.1  un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Ja liellopu izved no Latvijas teritorijas, īpašnieks septiņu dienu laikā nosūta datu apstrādes centram dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju, kurā norādīta valsts, uz kuru liellops ir izvests, un tā izvešanas mērķis.

41.2 Datu centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 41.punktā minētajiem dokumentiem, ievestajam vai importētajam liellopam izraksta jaunu pasi, bet iepriekšējās pases oriģinālu nosūta atpakaļ iestādei, kura to izsniegusi."

14. Aizstāt 42.3.apakšpunktā ciparu "1" ar cipariem "00001".

15. Svītrot 47., 48. un 49.punktu.

16. Izteikt 53.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Zirga identitātes numuru piešķir datu centrs pēc zirga reģistrācijas kartītes (11.pielikums) un individuālās uzskaites kartītes kopijas saņemšanas."

17. Svītrot 62., 63. un 64.punktu.

18. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1992.gada 27.novembra Direktīvas 92/102/EEK par dzīvnieku identificēšanu un reģistrēšanu;

2) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem."

19. Aizstāt 3.pielikuma tabulas otrās ailes nosaukumā vārdus "Dzīvnieka identifikācijas numurs" ar vārdiem "Dzīvnieka identitātes numurs vai suga - grupveidā apzīmējamiem dzīvniekiem".

20. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

 

"4.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Dzīvnieku uzskaites veidlapas paraugs

01.JPG (37624 bytes)

Veidlapas otrā puse

Kodu skaidrojums

I. Likvidēšanas kodi:

1 - nokauts

2 - nobeidzies

II. Izmantošanas grupu kodi:

1 - jaunlops

2 - gaļas ražošana

3 - piena ražošana

4 - zīdīšana (tikai sieviešu kārtas dzīvniekiem)

5 - izmantošana vaislai (tikai vīriešu kārtas dzīvniekiem)".

21. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Iesnieguma paraugs liellopu, aitu un kazu krotāliju iegādei


22. Izteikt 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Iesnieguma paraugs cūku krotāliju iegādei

03.JPG (85573 bytes)

23. Izteikt 9.pielikumu šādā redakcijā:

"9.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.712

Dzīvnieka apzīmēšanas akta paraugs

04.JPG (40730 bytes)

Piezīme.

*Atnešanās vieglums:

1 - normālas dzemdības;

2 - smagas dzemdības;

3 - dzemdības ar veterinārārsta palīdzību."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
14.04.2006