Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.05.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.253

Rīgā 2006.gada 4.aprīlī (prot. Nr.19 21.§)
Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 15.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo (turpmāk - izglītojamais) izglītošanās (turpmāk - mācības) ārpus izglītības iestādes izglītojamā dzīvesvietā (turpmāk - mājas) vai stacionārā ārstniecības iestādē (turpmāk - slimnīca).

2. Mācības organizē saskaņā ar vispārējās izglītības programmu (tās veidu), pielāgojot to katra izglītojamā individuālajām vajadzībām.

3. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ilgstoši slimojošiem bērniem organizē pašvaldības izglītības speciālists vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, nodrošinot vecākiem (aizbildņiem) metodisku palīdzību pašvaldību pirmsskolas konsultatīvajā centrā vai izglītības iestādē, kura īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai.

(MK 04.08.2009. noteikumu Nr.856 redakcijā)

4. Ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, mācību slodze 1.-4.klasē nedrīkst pārsniegt trīs stundas dienā un sešas mācību stundas nedēļā, bet 5.-12.klasē - četras stundas dienā un astoņas mācību stundas nedēļā.

5. Izglītības iestāde, kurā izglītojamais mācās, nodrošina viņa slimošanas laikā mājās vai slimnīcā mācību priekšmetos saņemtā vērtējuma ierakstīšanu izglītojamā klases žurnālā, kā arī pārceļ viņu nākamajā klasē un izsniedz attiecīgos izglītības dokumentus.

II. Mācību organizēšana mājās

6. Ja veselības stāvokļa dēļ izglītojamais ilgāk par mēnesi nespēj apmeklēt izglītības iestādi, mācības organizē mājās.

7. Mācības mājās organizē, ņemot vērā valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, kas pamatojas uz ārstu komisijas vai ģimenes ārsta atzinumu.

(Grozīts ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.260)

8. Izglītojamajiem, izņemot izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācības mājās organizē uz laiku, ne ilgāku par sešiem mēnešiem. Ja minēto termiņu nepieciešams pagarināt, veic atkārtotu izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.260 redakcijā)

8.1 Izglītojamajam ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli, mācības mājās organizē pastāvīgi.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.260 redakcijā)

9. Pamatojoties uz pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamā mācību organizēšanu mājās, izglītības iestādes vadītājs nodrošina individuālu izglītības programmas apguves plānu noteiktam termiņam atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim un izglītības programmai, kuru apgūst izglītojamais, un norīko pedagogus, kuri norādītajā termiņā attiecīgo mācību priekšmetu māca izglītojamā mājās.

(MK 21.05.2013. noteikumu Nr.260 redakcijā)

10. Ja izglītojamais nedzīvo tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura ir izglītības iestādes dibinātāja, pēc izglītības iestādes vai vecāku (aizbildņu) pieprasījuma mācības mājās var organizēt izglītojamā dzīvesvietai atbilstošā pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai pašvaldības izglītības speciālists.

(MK 04.08.2009. noteikumu Nr.856 redakcijā)

11. Pedagogs, kurš norādītajā termiņā attiecīgo mācību priekšmetu māca izglītojamā mājās, ieraksta izglītojamā dienasgrāmatā nodarbības datumu, mācīto vielu, mācību stundu skaitu un zināšanu vērtējumu.

12. Pedagogs, kurš izglītojamo māca mājās, katru mēnesi izglītības iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā iesniedz pārskatu. Pārskatā norāda izglītojamā vārdu un uzvārdu, klasi, nodarbību datumu un laiku, mācīto vielu un mācību stundu skaitu, kā arī ziņas par izglītojamā zināšanu vērtējumu.

13. Vecāku (aizbildņu) pienākums ir atbilstoši spējām un finansiālajām iespējām nodrošināt mājās piemērotus mācību apstākļus (mācību vieta, mācību grāmatas un piederumi), kā arī sekmēt pedagoga norādījumu un ieteikumu izpildi.

III. Mācību organizēšana slimnīcā

14. Ja, pamatojoties uz ārstējošā ārsta atzinumu, paredzams, ka izglītojamam veselības stāvokļa dēļ būs jāpaliek slimnīcā ilgāk par divām nedēļām, mācības organizē slimnīcā. Mācības slimnīcā uzsākamas, ja atbilstoši ārstējošā ārsta atzinumam to pieļauj izglītojamā veselības stāvoklis.

15. Mācības izglītojamiem, kuri ārstējas slimnīcā, organizē pašvaldības izglītības speciālists vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas slimnīca, un slimnīcas vadītājs.

(Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.856)

16. Pašvaldības izglītības speciālists vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, kuras administratīvajā teritorijā atrodas slimnīca, nosaka izglītības iestādi(-es), kas organizē mācības izglītojamajiem, kuri ārstējas slimnīcā.

(Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.856)

17. Pēc izglītojamā ievietošanas slimnīcā:

17.1. slimnīcas vadītājs divu dienu laikā pēc ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas sniedz pašvaldības izglītības speciālistam vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestādei informāciju par ilgstoši slimojošiem izglītojamiem;

17.2. pašvaldības izglītības speciālista vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes noteiktās izglītības iestādes direktors nodrošina individuāla mācību plāna izstrādi noteiktajam termiņam atbilstoši izglītojamā veselības stāvoklim un izglītības programmai, kuru apgūst izglītojamais, un norīko pedagogus, kuri norādītajā termiņā attiecīgo mācību priekšmetu māca slimnīcā;

17.3. slimnīcas nodaļas vadītājs kopīgi ar ārstējošo ārstu, ievērojot izglītojamā veselības stāvokli, nosaka mācību laiku un kārtību un izdara attiecīgu ierakstu izglītojamā slimības vēsturē.

(Grozīts ar MK 04.08.2009. noteikumiem Nr.856)

18. Pedagogs, kurš norādītajā termiņā attiecīgo mācību priekšmetu māca slimnīcā, ieraksta izglītojamā dienasgrāmatā nodarbību datumu, mācīto vielu, mācību stundu skaitu un vērtējumu.

19. Pedagogs, kurš izglītojamo māca slim­nīcā, katru mēnesi izglītības iestādes vadītāja noteiktajā kārtībā iesniedz pārskatu. Pārskatā norāda izglītojamā vārdu un uzvārdu, klasi, nodarbību datumu un laiku, mācīto vielu un mācību stundu skaitu, kā arī ziņas par izglītojamā zināšanu vērtējumu.

20. Slimnīcas vadītājs ir atbildīgs par konkrētās slimnīcas iespējām nodrošināt mācību darbam atbilstošus apstākļus (mācību telpa, mācību literatūras un mācību līdzekļu glabāšanas un izmantošanas nodrošināšana).

21. Izglītojamiem mācības organizē individuāli vai grupās. Ja slimnīcas nodaļā ir četri līdz divpadsmit 1.-4.klases izglītojamie, organizējama klase - komplekts.

22. Pēc izglītojamā izrakstīšanas no slimnīcas izglītības iestāde, kura organizē izglītošanos slimnīcā, izsniedz izglītojamam izziņu, kurā norādīts zināšanu vērtējums visos mācību priekšmetos. Izziņa iesniedzama izglītības iestādē, kurā izglītojamais mācās.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
24.05.2013
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.