Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.243

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 24.§)
Kārtība, kādā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu
Izdoti saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 18.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests) organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi (turpmāk - šķirnes pārbaude) un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu.

II. Šķirnes pārbaudes organizēšana vai veikšana

2. Dienests 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas informē selekcionāru vai viņa pilnvaroto pārstāvi (turpmāk - iesniedzējs) par iestādi, kas veiks šķirnes pārbaudi (turpmāk - iestāde).

3. Ģenētiski modificētas šķirnes pārbaude tiek veikta tikai tādā gadījumā, ja normatīvajos aktos par ģenētiski modificēto organismu ierobežotu izmantošanu un apzinātu izplatīšanu vidē un tirgū noteiktajā kārtībā ir izsniegta atļauja ģenētiski modificēto organismu apzinātai izplatīšanai vidē.

4. Ja šķirnes pārbaude tiek veikta Latvijā, dienests noslēdz līgumu ar iesniedzēju par šķirnes pārbaudi, iekļaujot līgumā šādu informāciju:

4.1. kultūrauga suga;

4.2. šķirnes nosaukums;

4.3. parauga nosūtīšanas termiņš;

4.4. parauga lielums;

4.5. parauga kvalitāte;

4.6. maksājuma apjoms un maksāšanas kārtība par šķirnes pārbaudi;

4.7. līguma darbības laiks;

4.8. pušu rekvizīti.

5. Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām noslēdz ar iestādi līgumu par šķirnes pārbaudi. Šķirnes pārbaude tiek veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes pārbaudes metodiku.

6. Ja dienests šķirnes pārbaudi organizē citā valstī, tas noslēdz līgumu ar attiecīgās valsts iestādi. Šķirnes pārbaude citā valstī tiek veikta saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem.

7. Ar šķirnes pārbaudi saistītās izmaksas līgumā noteiktajā apmērā sedz iesniedzējs.

8. Iesniedzējs dienestā iesniedz šķirnes apraksta tehnisko anketu (ja nav iesniegts iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai) un nosūta pavairošanas materiāla paraugu iestādei, kā arī identisku paraugu dienestam, ja tiek sūtīts sēklu paraugs.

9. Iesniedzējs kopā ar pavairošanas materiāla paraugu iestādei nosūta šādus pavaddokumentus:

9.1. pavadzīmi, kurā norāda:

9.1.1. auga sugas un šķirnes nosaukumu vai pagaidu apzīmējumu;

9.1.2. pavairošanas materiāla daudzumu kilogramos vai pēc skaita;

9.1.3. pavairošanas materiāla vērtību;

9.1.4. pavairošanas materiāla izcelsmes valsti;

9.1.5. informāciju par pavairošanas materiāla piegādes mērķi un nosacījumiem;

9.2. sēklu kvalitātes sertifikātu, augu pasi vai fitosanitāro sertifikātu un atļauju atbilstoši normatīvajiem aktiem par sēkl­audzēšanu, sēklu tirdzniecību, augu karantīnu un izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un pārvietošanas kārtību.

10. Šķirnes pārbaudes laikā dienests pieprasa iestādei ziņojumu par starprezultātu (brīvā formā divos eksemplāros). Vienu ziņojuma eksemplāru nosūta iesniedzējam.

11. Pēc šķirnes pārbaudes dienests pieprasa iestādei pārskatu par galarezultātu (divos eksemplāros). Ja galarezultāts ir pozitīvs, dienests pieprasa arī šķirnes aprakstu (divos eksemplāros).

12. Ja iesniedzējs nosūtījis sēklu parau­gu, pēc šķirnes pārbaudes pabeigšanas dienests iestādei pieprasa oriģinālo šķirnes sēklu paraugu.

13. Iestāde šķirnes pārbaudes rezultātus izmanto tikai ar dienesta un iesniedzēja piekrišanu.

III. Šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšana

14. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētā pārskata saņemšanas:

14.1. izvērtē rezultātu atbilstību normatīvajiem aktiem par augu šķirņu aizsardzību un šķirnes pārbaudes metodiku un pieņem lēmumu par Latvijā veiktās šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu;

14.2. var ierosināt iestādei pēc saskaņošanas ar iesniedzēju veikt atkārtotu šķirnes pārbaudi, ja ir pieņemts lēmums neatzīt šķirnes pārbaudes rezultātus.

15. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētā lēmuma pieņemšanas to paziņo iesniedzējam un nosūta vienu šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu eksemplāru.

16. Ja iesniedzējs iesniegumā norādījis, ka šķirnes pārbaude veikta citā valstī, dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par citā valstī veiktās šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu saskaņā ar šādiem kritērijiem:

16.1. šķirnes pārbaude ir veikta Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) dalībvalsts oficiālā iestādē, lai piešķirtu selekcionāra tiesības citā valstī vai iekļautu šķirni citas valsts augu šķirņu katalogā, vai piešķirtu selekcionāra tiesības Eiropas Savienības teritorijā;

16.2. šķirnes pārbaude ir veikta Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) dalībvalsts oficiālā iestādē, kurā valsts agroklimatiskie apstākļi krasi neatšķiras no Latvijas apstākļiem.

17. Ja dienests pieņem lēmumu atzīt citā valstī veiktās šķirnes pārbaudes rezultātus, tas pieprasa oficiālajai iestādei oriģinālo šķirnes pavairošanas materiāla parau­gu, ja iesniedzējs nosūtījis sēklu paraugu.

18. Ja dienests pieņem lēmumu neatzīt citā valstī veiktās šķirnes pārbaudes rezultātus, šķirnes pārbaudi pēc saskaņošanas ar iesniedzēju organizē vai veic saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu.

IV. Noslēguma jautājums

19. Kultūraugu sugām, kurām nav noteikta attiecīgā metodika, līdz normatīvo aktu par šķirnes pārbaudes metodiku spēkā stāšanās dienai šķirnes pārbaudē piemēro Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijas attiecīgajai kultūraugu sugai. Zemkopības ministrija minētās vadlīnijas publicē ministrijas mājas lapā internetā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
06.04.2006