Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts statistikas likumā

Izdarīt Valsts statistikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1999, 5.nr.; 2004, 8., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) valsts statistika - statistika, kuru apkopo Centrālā statistikas pārvalde vai kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros, kā arī Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija;";

papildināt pantu ar 1. punktu šādā redakcijā:

"11) cita statistika - statistika, kuru apkopo valsts vai pašvaldību iestādes un kura nav iekļauta valsts statistiskās informācijas programmā;";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) respondents - privātpersona (fiziskā persona vai privāto tiesību juridiskā persona vai šo personu apvienība) vai publiska persona, kura pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai kādas citas valsts vai pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma sagatavo un iesniedz individuālos statistiskos datus."

2. 5.panta otrajā daļā:

izteikt 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) īsteno vienotu valsts politiku valsts statistiskās informācijas organizēšanas, apkopošanas, analīzes un publicēšanas jomā;

2) nodrošina statistikas lietotājus ar valsts statistiskās informācijas programmā iekļauto informāciju, par kuru atbild Centrālā statistikas pārvalde;

3) kārtējā gada finanšu līdzekļu ietvaros izstrādā valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas. Valsts statistiskās informācijas programmu, valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapas apstiprina Ministru kabinets;";

papildināt 5.punktu pēc vārda "iekļaujamo" ar vārdu "statistisko";

izteikt 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) koordinē valsts un pašvaldību iestāžu darbību statistikas jomā;

7) pēc vienošanās ar ieinteresēto fizisko vai juridisko personu veic papildu statistikas darbus, kas neietilpst valsts statistiskās informācijas programmā."

3. Izteikt 6.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pašu ieņēmumiem, kas gūti no maksājumiem par papildu darbiem, kuri neietilpst valsts statistiskās informācijas programmā, un citiem pakalpojumiem;".

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar citu statistiku

Valsts un pašvaldību iestādes var vākt, reģistrēt un apkopot citu statistisko informāciju savas kompetences jomā."

5. Papildināt II nodaļu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Nacionālās klasifikācijas un klasifikatori (kodu sistēmas, nomenklatūras)

Vienotās ekonomiskās informācijas sistēmu un tajā iekļautās nacionālās klasifikācijas un klasifikatorus (kodu sistēmas un nomenklatūras) apstiprina Ministru kabinets."

6. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts statistiskie novērojumi ir tie novērojumi, kuri tiek veikti valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros vai kurus veic Latvijas Banka vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija."

7. Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts un pašvaldību iestāžu izstrādātos statistikas pārskatus un anketas, kā arī metodiskos norādījumus par to sagatavošanu pirms apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņo ar Centrālo statistikas pārvaldi. Statistikas pārskatus un anketas pēc to apstiprināšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē Centrālajā statistikas pārvaldē."

8. Izteikt 10.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Respondentam ir pienākums pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai citas valsts vai pašvaldības iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma noteiktā termiņā un pilnā apjomā sagata­vot un sniegt individuālos statistiskos datus par respondenta darbību raksturojošām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī par vides stāvokli un dabas resursu izmantošanu, lai nodrošinātu valsts statistiskās informācijas programmā, likumos, Ministru kabineta noteikumos un Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos noteiktās informācijas sagatavošanu."

9. Izslēgt 11. un 14.pantu.

10. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

"15.pants. Informācija, ko sniedz valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku

Valsts un pašvaldību iestādes, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta 3.punktam, pēc Centrālās statistikas pārvaldes pieprasījuma sniedz valsts statistiskās informācijas programmā noteikto informāciju."

11. Aizstāt 16.panta otrajā daļā vārdus "Jebkurai fiziskajai vai juridiskajai personai" ar vārdiem "Jebkuram respondentam".

12. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Centrālās statistikas pārvaldes tiesības valsts statistiskās informācijas jautājumos

Centrālajai statistikas pārvaldei ir tiesības:

1) saņemt bez maksas no visiem respondentiem aizpildītus valsts statistikas pārskatus un nepieciešamos paskaidrojumus, kā arī informāciju par visiem uzskaites un statistikas darbiem jebkurā to veikšanas stadijā;

2) saņemt bez maksas no valsts reģistriem vai datu bāzēm informāciju, kas nepieciešama valsts statistiskās informācijas programmas izpildei;

3) saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm, kas nodarbojas ar valsts statistiku atbilstoši šā likuma 4.panta 3.punktam un citu statistiku atbilstoši šā likuma 7.pantam, savākto un apkopoto statistisko informāciju par atsevišķām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vidi;

4) organizēt mājsaimniecību statistisko novērošanu, kā arī iedzīvotāju aptaujas."

13. 18.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"18.pants. Statistiskās informācijas izmantošana un statistiskā konfidencialitāte";

aizstāt trešajā daļā vārdus "kādu fizisko vai juridisko personu" ar vārdu "respondentu";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts vai pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kas nodarbojas ar valsts statistiku un citu statistiku, aizliegts izpaust par respondentiem jebkādu informāciju, kura kļuvusi viņiem zināma, pildot dienes­ta pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kas uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā."

14. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Izņēmumi valsts statis­tiskās informācijas izmantošanas kār­tībā

Šā likuma 18.panta prasības par individuālo statistisko datu neizpaušanu neattiecas uz šādu informāciju par respondentiem:

1) informācija par privātpersonu, izņemot fizisko personu, kas nav komersants, un publisko personu adresēm, tālruņu numuriem un darbības veidu;

2) informācija par respondentu nodarbināto algoto darbinieku skaitu un sastāvu, izņemot ziņas par konkrētām fiziskajām personām;

3) informācija par izstrādājumu veidiem, ko respondenti iegūst, apstrādā, transportē, uzkrāj, pērk un pārdod, kā arī par pakalpojumu veidiem, ko tie sniedz;

4) informācija par emisijām vidē, vides kvalitāti, vides aizsardzības pasākumiem un dabas resursu lietošanu;

5) informācija, kuras publicēšanai ir saņemta respondenta rakstveida atļauja."

15. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Centrālā statistikas pārvalde un citas valsts vai pašvaldību iestādes, kas no­darbojas ar valsts statistiku, atbilstoši savai kompetencei ar publikāciju un plašsaziņas līdzekļu starpniecību sistemātiski informē sabiedrību par valstī notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām un procesiem, kā arī vides jautājumiem. Valsts statistiskās informācijas programmā iekļautās informācijas publicēšanas autortiesības ir institūcijai, kas atbildīga par konkrētās informācijas nodrošināšanu.";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Publicējot" ar vārdu "Izplatot";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts statistiskās informācijas programmas ietvaros apkopotā kopsavilkuma informācija ir pieejama bez maksas."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 16.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 31.martā

14.04.2006