Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 08.11.2006. - 31.12.2007. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.201

Rīgā 2006.gada 14.martā (prot. Nr.15 22.§)
Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"
24.panta sesto daļu un 108.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā no valsts aģentūrai "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk - Maksātnespējas administrācija) kārtējam gadam šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem tiek izmaksāta maksātnespējas procesa administratora atlīdzība (turpmāk - atlīdzība) un segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas (turpmāk - izmaksas).

2. Maksātnespējas procesa administratora (turpmāk - administrators) atlīdzību tās nesegtajā daļā izmaksā un izmaksas to nesegtajā daļā sedz, ja no maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - parādnieks) naudas līdzekļiem vai no citiem maksātnespējas procesa finansēšanas avotiem nav iespējams izmaksāt atlīdzību vai segt izmaksas.

II. Izmaksas

3. Pēc tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespējas pasludināšanu, bet, ja notikusi administratoru maiņa, pēc tiesas lēmuma par administratora iecelšanu katrs administrators attiecīgajā maksātnespējas procesā ir tiesīgs saņemt no Maksātnespējas administrācijas naudas līdzekļus izmaksu segšanai ne vairāk kā 250 latu apmērā.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.905)

4. Pieprasījumu izmaksu segšanai (1.pielikums) administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā, pievienojot tiesas sprieduma kopiju par parādnieka maksātnespējas pasludināšanu, bet, ja notikusi administratoru maiņa, tiesas lēmuma kopiju par administratora iecelšanu.

5. Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu un to apmēru izmaksu segšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus.

6. Maksātnespējas administrācija izmaksu segšanai piešķirtos naudas līdzekļus pārskaita parādnieka norēķinu kontā.

7. Maksātnespējas administrācijai ar naudas līdzekļu izmaksas brīdi ir kreditora prasījuma tiesības pret parādnieku piešķirto naudas līdzekļu apmērā. Pēc Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu saņemšanas parādnieka norēķinu kontā administrators pieņem lēmumu par Maksātnespējas administrācijas iekļaušanu parādnieka atzīto nenodrošināto kreditoru sarakstā un piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē Maksātnespējas administrāciju. Administrators nodrošina attiecīgā jautājuma izskatīšanu kreditoru sapulcē.

8. Administrators piecu darbdienu laikā rakstiski informē Maksātnespējas administrāciju, ja:

8.1. maksātnespējas procesā ir atgūta vai atsavināta parādnieka manta;

8.2. tiesā attiecībā uz parādnieku ir apstiprināts mierizlīgums vai Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts sanācijas plāns;

8.3. kreditoru sapulce ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem vai citiem maksātnespējas procesa finansēšanas avotiem.

9. Pirms pārējo izmaksu segšanas administrators atmaksā Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtos naudas līdzekļus tās norādītajā kontā šādos gadījumos un termiņos:

9.1. ja maksātnespējas procesā ir atgūta vai atsavināta parādnieka manta, - piecu darbdienu laikā no dienas, kad administratoram rodas tiesības rīkoties ar naudas līdzekļiem;

9.2. pēc mierizlīguma attiecībā uz parādnieku apstiprināšanas tiesā vai sanācijas plāna reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā - mierizlīgumā vai sanācijas plānā norādītajos termiņos;

9.3. pēc kreditoru sapulces lēmuma pieņemšanas par maksātnespējas procesa finansēšanu no kreditoru līdzekļiem vai citiem maksātnespējas procesa finansēšanas avotiem - piecu darbdienu laikā no dienas, kad administratoram rodas tiesības rīkoties ar saņemtajiem naudas līdzekļiem.

10. Ja faktiskās izmaksas ir mazākas par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru to segšanai, administrators neizlietotos naudas līdzekļus pārskaita Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā ne vēlāk kā desmit darbdienas pirms noslēguma kreditoru sapulces.

11. Ja notikusi administratoru maiņa, iepriekšējais administrators ne vēlāk kā līdz pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas brīdim iesniedz Maksātnespējas administrācijā informāciju par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izlietojumu izmaksu segšanai, pievienojot izmaksas pamatojošo un attaisnojuma dokumentu kopijas un, ja faktiskās izmaksas ir mazākas par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru to segšanai, pārskaita neizlietotos naudas līdzekļus Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā.

12. Administrators pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma iesniedz maksātnespējas procesa finansiālās darbības pārskatu par parādnieka naudas līdzekļiem (2.pielikums) un maksātnespējas procesa finansiālās darbības pārskatu par parādnieka aktīviem (3.pielikums), kā arī informē Maksātnespējas administrāciju par:

12.1. naudas līdzekļu izlietojumu izmaksu segšanai, pievienojot izmaksas pamatojošo un attaisnojuma dokumentu kopijas, kā arī uzrādot izmaksas pamatojošo un attaisnojuma dokumentu oriģinālus;

12.2. darbībām, kas veiktas, lai atgūtu parādnieka mantu un naudas līdzekļus;

12.3. Maksātnespējas administrācijas iespējām atgūt izmaksu segšanai piešķirtos naudas līdzekļus.

III. Atlīdzība

13. Administrators ir tiesīgs saņemt atlīdzību, ja viņš ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.

14. Viena maksātnespējas procesa ietvaros administrators ir tiesīgs saņemt atlīdzību ne vairāk kā 600 latu apmērā, ja administrators nav saņēmis likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 24.pantā noteikto atlīdzību.

(Grozīts ar MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.905)

15. Ja administrators attiecīgajā maksātnespējas procesā daļēji ir saņēmis likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 24.pantā noteikto atlīdzību, bet tās apmērs ir mazāks par šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru, administratoram ir tiesības saņemt tikai starpību starp saņemtās atlīdzības apmēru un šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru.

16. Pieprasījumu atlīdzības segšanai (4.pielikums) administrators pēc parādnieka izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra iesniedz Maksātnespējas administrācijā, pievienojot:

16.1. kreditoru sapulces lēmuma kopiju par atteikšanos finansēt maksātnespējas procesu no kreditoru līdzekļiem;

16.2. kreditoru sapulces lēmuma kopiju par atlīdzības apstiprināšanu;

16.3. noslēguma kreditoru sapulces lēmuma kopiju par nesegto atlīdzību;

16.4. parādnieka likvidācijas sākuma bilances un tās aktīvu posteņu atšifrējuma kopiju;

16.5. parādnieka likvidācijas slēguma bilances kopiju;

16.6. tiesas nolēmuma kopiju par maksātnespējas procesa izbeigšanu;

16.7. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par parādnieka izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra;

16.8. administratora nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju.

17. Maksātnespējas administrācija mēneša laikā pēc šo noteikumu 16.punktā minēto dokumentu saņemšanas lemj par atlīdzības izmaksāšanu un atlīdzības apmēru Maksātnespējas administrācijai kārtējam gadam šim mērķim piešķirto līdzekļu ietvaros vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus atlīdzības segšanai.

18. Ja notikusi administratoru maiņa, Maksātnespējas administrācija pēc parādnieka izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra lemj par atlīdzības izmaksāšanu un atlīdzības apmēru. Atlīdzības apmērs viena maksātnespējas procesa ietvaros nepārsniedz šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru neatkarīgi no administratoru skaita. Katra administratora atlīdzības apmēru nosaka, dalot šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru ar attiecīgā maksātnespējas procesa administratoru skaitu. Ja administrators attiecīgā maksātnespējas procesā daļēji ir saņēmis likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 24.pantā noteikto atlīdzību, bet tās apmērs ir mazāks par šo noteikumu 14.punktā minēto atlīdzības apmēru, administratoram ir tiesības saņemt tikai starpību starp saņemtās atlīdzības apmēru un atlīdzības apmēru, kas saskaņā ar šo punktu pienākas no Maksātnespējas administrācijas naudas līdzekļiem.

19. Atlīdzību Maksātnespējas administrācija pārskaita administratora norēķinu kontā.

IV. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumus Nr.77 "Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 24.nr.; 2005, 46.nr.).

21. Pieprasījumiem izmaksu un atlīdzības segšanai, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ja izmaksas un atlīdzību sedz pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir piemērojami Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 "Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība un apmērs".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.201

03.JPG (59587 bytes)
04.JPG (57661 bytes)

Tieslietu ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.201

05.JPG (49138 bytes)

Tieslietu ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.201

06.JPG (49888 bytes)

Tieslietu ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.201

07.JPG (132006 bytes)

07.JPG (132006 bytes)

Tieslietu ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
08.11.2006