Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.40

 

Rīgā 2006.gada 21.februārī (prot. Nr.35, 5.§)

Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumu Nr.174 "Audžuģimeņu noteikumi" 34.2. un 35.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalsta bērna uzturam, pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei, kā arī papildu atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Šo saistošo noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.  

II. Pabalsta bērna uzturam apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Rīgas pilsētas pašvaldības pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē mēnesī tiek noteikts 75% apmērā no Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātā viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakalpojumu groza vērtības vidēji mēnesī (latos). Par nepilnu mēnesi pabalsta bērna uzturam apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot noteikto uzturnaudas lielumu mēnesī.

4. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Rīgas domes Sociālo jautājumu centrā (turpmāk - Sociālo jautājumu centrs):

4.1. iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu (1.pielikums);

4.2. Rīgas bāriņtiesas lēmuma par konkrēta bērna ievietošanu audžuģimenē noraksta kopiju.

5. Sociālo jautājumu centrs piecu darba dienu laikā izskata 4.punktā minētos dokumentus, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un saskaņā ar Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumiem Nr.174 "Audžuģimeņu noteikumi" noslēdz līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

6. Pabalstu bērna uzturam aprēķina un piešķir, sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

7. Pabalstu par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 16.datumam.

8. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad bērns ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes.

9. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē Sociālo jautājumu centru par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.

10. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu bērna uzturam izmaksā par pagājušo periodu ar faktisko bērna ievietošanas dienu audžuģimenē.

11. Ja audžuģimenē ievietotais bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vidējās izglītības iestādē, pabalsts bērna uzturam tiek saglabāts līdz tās pabeigšanai.

III. Pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

12. Lai saņemtu pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei atbilstoši bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem iesniedz Rīgas pilsētas Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests) pēc savas deklarētās dzīvesvietas vai pēc audžuģimenē ievietotā bērna pēdējās dzīvesvietas, ja audžuģimene nav deklarējusi dzīvesvietu Rīgā, iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu (1.pielikums);

13. Sociālais dienests desmit darba dienu laikā pēc 12.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa Sociālo jautājumu centram informāciju par 5.punktā minētā līguma nosacījumiem un izvērtē situāciju audžuģimenē, veicot apsekojumu mājās un novērtējot pabalsta nepieciešamību atbilstoši bērna vajadzībām.

14. Ja audžuģimene, kas nedzīvo Rīgā, iesniedz iesniegumu par pabalsta bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei piešķiršanu, Sociālais dienests pieprasa atzinumu par nepieciešamajām vajadzībām tā pagasta/pilsētas sociālajam dienestam vai sociālajam darbiniekam, kura teritorijā audžuģimene ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

15. Sociālais dienests par pabalsta apmēru (3.pielikums) lemj pēc apsekojuma mājās veikšanas vai atzinuma saņemšanas no attiecīgās pašvaldības.

16. Par pieņemto lēmumu Sociālais dienests audžuģimenei paziņo rakstiski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Ja audžuģimenē ievietotais bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vidējās izglītības iestādē, nepieciešamības gadījumā pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei tiek saglabāts līdz skolas pabeigšanai.

18. Ja bērns pārtrauc uzturēties audžuģimenē, par pašvaldības līdzekļiem iegādātais apģērbs, apavi, rotaļlietas, mācību līdzekļi, mīkstais inventārs, kā arī personiskās mantas, kuras bērns paņēmis līdzi no iepriekšējās dzīvesvietas, paliek viņa lietošanā.

IV. Pašvaldības atlīdzības apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

19. Tiesības saņemt pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir ģimenēm vai personai, kuras ir ieguvušas audžuģimenes statusu, deklarējušas dzīvesvietu Rīgā, ģimenes aprūpē atrodas kāds ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns un ģimenē kopā nav vairāk par septiņiem nepilngadīgiem bērniem (tai skaitā bioloģiskie, aizbildnībā esošie, audžubērni).

20. Pašvaldības atlīdzība ir Ls 150 mēnesī; tajā ir iekļauta iedzīvotāju ienākuma un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām paredzētā summa, kuru iemaksu veic pati audžuģimene. Audžuģimene ir atbildīga par nodokļu nomaksu no audžuģimenei paredzētās pašvaldības atlīdzības par pienākumu pildīšanu, Sociālo jautājumu centrs neuzņemas atbildību par nodokļu nemaksāšanu.

21. Lai saņemtu pašvaldības atlīdzību, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Rīgas domes Sociālo jautājumu centrā iesniegumu par pašvaldības atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pieprasīšanu (1.pielikums).

22. Pašvaldības atlīdzība tiek izmaksāta tam ģimenes loceklim, kurš ir noslēdzis 5.punktā minēto līgumu un līgumu par audžuģimenes pakalpojumu sniegšanu (2.pielikums). Pašvaldības atlīdzību par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 16.datumam.

23. Pašvaldības atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir ar bērna faktisko ievietošanas dienu līdz dienai, kad bērns ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu tiek izņemts no audžuģimenes. Par nepilnu mēnesi pašvaldības atlīdzības apmērs tiek piešķirts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzības summu Ls 150 mēnesī.

24. Ja audžuģimene pārceļas uz dzīvi citā Latvijas pašvaldībā, pašvaldības atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, pirms pārcelšanās izmaksājot pašvaldības atlīdzību par nākamajiem diviem mēnešiem.

25. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pašvaldības atlīdzību par pienākumu pildīšanu nav pieprasījusi, pašvaldības atlīdzību izmaksā par pagājušo periodu, bet ne vairāk kā par trim mēnešiem, skaitot no pašvaldības atlīdzības pieprasīšanas dienas.

26. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, Sociālo jautājumu centrs audžuģimenei neatkarīgi no tās deklarētās dzīvesvietas izmaksā valsts noteikto atlīdzību par pienākumu veikšanu proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot valsts atlīdzības noteikto summu atbilstoši Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumiem Nr.1021 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu".

27. Ja audžuģimenes vainas dēļ ir nepamatoti izmaksāta 20.punktā minētā pašvaldības atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, tā var tikt ieturēta, pamatojoties uz Sociālo jautājumu centra lēmumu, līdz nepamatoti izmaksātās summas pilnīgai atmaksai. Ja minētās pašvaldības atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, pirms ir dzēsta visa nepamatoti izmaksātā summa, un persona to neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

V. Pašvaldības iestāžu lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

28. Sociālais dienests un Sociālo jautājumu centrs rakstveidā informē audžuģimeni par lēmumu nepiešķirt pabalstus vai atlīdzību, pamatojot atteikumu, kā arī norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

29. Audžuģimene lēmumu par pabalstu un atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt mēneša laikā Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

30. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par noteikumu izpildes novērošanu un analīzi. 

Noslēguma jautājumi

31. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Rīgas domes 25.09.2001. lēmums Nr.432 "Par pašvaldības pabalstu bērna uzturam audžuģimenē".

32. Atcelt Rīgas domes 11.10.2005. saistošos noteikumus Nr.25 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei".

33. Sociālā dienesta un audžuģimenes līgumi par kādu no saistošajos noteikumos minēto pabalstu izmaksām, ja tie noslēgti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās brīža, audžuģimenei ir jāpārslēdz ar Sociālo jautājumu centru triju mēnešu laikā.

34. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ārgalis

Rīgā 2006.gada 23.februārī

 

 

1.pielikums

Rīgas domes 21.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.40

Rīgas domes ______________________________

__________________________________

(iesniedzējs)

__________________________________

(personas kods)

__________________________________

(adrese)

 

IESNIEGUMS

----------------------------------------

----------------------------------------

Pielikumā dokumenti

----------------------------------------

----------------------------------------

Lūdzu pabalstu ieskaitīt norādītajā bankas kontā

Vārds, uzvārds ____________________________, personas kods__________

Banka ___________________________________ Konts______________________________

Rīgā __.__.200__. _________________________

(iesniedzēja paraksts)

Pieņēma darbinieks _____________________ ________________________

(paraksts)

____.____.200__. Nr. __________

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ārgalis

 

2.pielikums

Rīgas domes 21.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.40

 

Līgums par audžuģimenes pakalpojuma sniegšanu

Nr. _______

__________________________________ ___________________________

(līguma noslēgšanas vieta) (datums)

Rīgas domes Sociālo jautājumu centrs ___________________________________________

(amatpersonas amats, vārds, uzvārds)

personā, no vienas puses, un audžuģimene____________________________________________

(audžuģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods)

personā, no otras puses, noslēdz šādu vienošanos:

 

1. Līguma priekšmets

1. Audžuģimene saskaņā ar______________ līgumu sniedz audžuģimenes pakalpojumu.

 

2. Pušu pienākumi

2.1. Rīgas domes Sociālo jautājumu centrs:

2.1.1. izmaksā atlīdzību Ls 150 apmērā par 1.punktā minēto pakalpojumu. Atlīdzībā tiek iekļauta iedzīvotāju ienākuma un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām paredzētā summa, kuru iemaksu veic audžuģimene. Audžuģimene ir atbildīga par nodokļu nomaksu no audžuģimenei paredzētās atlīdzības. Sociālo jautājumu centrs neuzņemas atbildību par nodokļu nemaksāšanu;

2.1.2. izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot valsts atlīdzības noteikto summu, atbilstoši Ministru kabineta 14.12.2004. noteikumiem Nr.1021 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu".

2.2. Audžuģimene:

2.2.1. sniedz pakalpojumu, nodrošinot bērna augšanai un attīstībai nepieciešamos apstākļus;

2.2.2. sniedz Rīgas domes Sociālo jautājumu centram informāciju atbilstoši Rīgas domes 21.02.2006. saistošo noteikumu Nr.40 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei" prasībām.

 

3. Pušu atbildība

3.1. Puses ir atbildīgas par līguma noteikumu izpildi.

3.2. Strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, izskata tiesa.

 

4. Līguma darbības termiņš un līguma pirmstermiņa izbeigšana

4.1. Līgums stājas spēkā ______ un darbojas līdz _______.

4.2. Līguma pirmstermiņa izbeigšana notiek pēc pušu vienošanās vai pašvaldībai vienpusēji laužot līgumu, ja Rīgas bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē.

 

5. Citi noteikumi

5.1. Visi līguma grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstiski un apstiprināti ar pušu parakstiem.

5.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai no pusēm ir viens līguma eksemplārs.

 

Pušu rekvizīti

Rīgas domes Sociālo jautājumu centrs

___________________________________

____________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.

Audžuģimene

____________________________

____________________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ārgalis

 

3.pielikums

Rīgas domes 21.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.40

 

Apģērba un mīkstā inventāra saraksts un pieļaujamais naudas izmaksu limits

Apģērbs un mīkstais inventārs

Naudas limits

1. Bērna sezonas apģērba un apavu iegādei, tai skaitā:

- sezonas apavi, apģērbs;

- izlaiduma tērps

2. Divi gultas veļas komplekti un dvieļi

3. Skolas piederumu/mācību līdzekļu iegādei:

- bērnu ievietojot audžuģimenē mācību gada vidū;

- 1.septembrī

4. Spilvens, sega, matracis

Gadā nepārsniedzot kopējo summu Ls 40

 

 

Gadā nepārsniedzot kopējo summu Ls 25

Gadā nepārsniedzot kopējo summu Ls 20

 

Piešķir vienu reizi (bērnu ievietojot audžuģimenē), nepārsniedzot kopējo summu Ls 30

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Ārgalis

22.03.2006