Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.186

Rīgā 2006.gada 7.martā (prot. Nr.13 15.§)
Izdoti saskaņā ar Valsts valodas likuma 6.panta piekto daļu un Izglītības likuma 50.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.296 "Noteikumi par profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu un valodas prasmes pārbaudes kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 302., 435./437.nr.; 2001, 17., 99., 105., 174.nr.; 2004, 32.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.5.apakš­punktu šādā redakcijā:

"2.5. ir pabeigušas akreditētas izglītības programmas apguvi izglīto­jamiem ar garīgās attīstības traucējumiem."

2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Valsts valodas prasmes pārbaudē izvērtē personas valsts valodas prasmi atbilstoši konkrētajā profesijā vai amatā nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Darba devējs saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un šo noteikumu 4. un 5.punktu veido savas institūcijas amatu un profesiju sarakstu, kurā norādīti attiecīgajiem amatiem un profesijām atbilstošie valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes."

4. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. Izglītības satura un eksaminācijas centra izsniegta attiecīgās pakāpes valsts valodas prasmes apliecība (3.pielikums), ko persona uzrāda darba devējam;".

5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas (turpmāk - komisija) izveido Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Komisijas darbojas saskaņā ar Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja apstiprinātu nolikumu."

6. Papildināt noteikumus ar 9.1punktu šādā redakcijā:

"9.1 Komisijas priekšsēdētājs ir Izglītības satura un eksaminācijas centra amatpersona, kuru pildīt komisijas priekšsēdētāja pienākumus ir pilnvarojis Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītājs."

7. Izteikt 12.5. un 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.5. trešā līmeņa A pakāpe - persona spēj brīvi sarunāties, diskutēt, izteikt viedokli gan par ikdienas, gan ar profesiju vai amatu saistītām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus;

12.6. trešā līmeņa B pakāpe - persona spēj pilnīgi brīvi sazināties gan par ikdienas, gan ar profesiju vai amatu saistītām tēmām, spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, spēj variēt valodas izteiksmes līdzekļus, spēj uzrakstīt ar iestādes vai uzņēmuma pārvaldi saistītus dokumentus."

8. Aizstāt 13.punktā vārdus "izglītības un zinātnes ministra" ar vārdiem "Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja".

9. Papildināt noteikumus ar 14.1punktu šādā redakcijā:

"14.1 Piesakoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, iesniegumā persona norāda tai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni."

10. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Ierodoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments un kvīts par samaksāto valsts nodevu. "

11. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Ierodoties pārbaudes telpā, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja pārbaudi kārto persona, kas jaunāka par 15 gadiem un kurai nav izsniegts personu apliecinošs dokuments, tā komisijai uzrāda dzimšanas apliecību."

12. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Ierodoties uz valsts valodas prasmes pārbaudi, personas pienākums ir ņemt līdzi un uzrādīt komisijas sekretāram iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību, ja tāda ir."

13. Papildināt noteikumus ar 21.1 un 21.2punktu šādā redakcijā:

"21.1 Darba devējs un izziņas iestādes var pārliecināties par darbinieka uzrādītās valsts valodas prasmes apliecības autentiskumu Valsts valodas centrā (ja apliecība izsniegta līdz 2001.gada 31.janvārim) un Izglītības satura un eksaminācijas centrā (ja apliecība izsniegta, sākot ar 2001.gada 1.februāri).

21.2 Ja darba devējam uzrādītā valsts valodas prasmes apliecība neatbilst Izglītības satura un eksaminācijas centra vai Valsts valodas centra izsniegtajai valsts valodas prasmes apliecībai, darba devējs to nodod Izglītības satura un eksaminācijas centram. Centrs pieņem lēmumu par valsts valodas prasmes apliecības anulēšanu."

14. Izteikt 22., 23. un 24.punktu šādā redakcijā:

"22. Valsts valodas prasmes pārbaudē atļauts izmantot tikai komisijas izsniegtus valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus. Valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus aizpilda ar pildspalvu. Personu, kura pārkāpusi pārbaudes noteikumus, komisija nekavējoties izraida no pārbaudes telpām.

23. Valsts valodas prasmes pārbaude sastāv no rakstiskā pārbaudījuma un mutiskā pārbaudījuma. Rakstiskajā pārbaudījumā novērtē personas lasītprasmi un rakstītprasmi. Mutiskajā pārbaudījumā novērtē personas runātprasmi. Valsts valodas prasmes pārbaude nav nokārtota, ja persona atsakās kārtot kādu no pārbaudījumiem (runātprasme (intervija), lasītprasme vai rakstītprasme).

24. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi tam līmenim, uz kuru persona bija pieteikusies, paliek spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība."

15. Papildināt noteikumus ar 24.1 un 24.2punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja personai ir iepriekš izsniegta valsts valodas prasmes apliecība, bet pirms valsts valodas prasmes pārbaudes persona to nevar uzrādīt komisijas sekretāram, jo tā ir nozaudēta vai nozagta, zudušo valsts valodas prasmes apliecību anulē un par to ievieto attiecīgu informāciju Izglītības satura un eksaminācijas centra mājas lapā internetā www.isec.gov.lv.

24.2 Persona, kura nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi, drīkst kārtot to atkārtoti ne agrāk kā pēc mēneša."

16. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Pirms valsts valodas prasmes pārbaudes komisijas loceklis personu iepazīstina ar valsts valodas prasmes pārbaudes noteikumiem. Pēc iepazīšanās ar valsts valodas prasmes pārbaudes noteikumiem persona parakstās protokolā, apliecinot, ka ir iepazinusies ar valsts valodas prasmes pārbaudes noteikumiem un piekrīt tiem."

17. Papildināt noteikumus ar 26.1 un 26.2punktu šādā redakcijā:

"26.1 Protokolā ieraksta personas kopējo valsts valodas prasmes pārbaudē iegūto rezultātu.

26.2 Pēc valsts valodas prasmes pārbaudes persona parakstās protokolā, apliecinot, ka ir saņēmusi valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātus."

18. Izteikt 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"28. Komisijas sekretārs apzīmogo protokolu ar komisijas zīmogu un iesniedz protokolu Izglītības satura un eksaminācijas centrā.

29. Izglītības satura un eksaminācijas centrs, pamatojoties uz komisijas protokolā ierakstītajiem personas valsts valodas prasmes rezultātiem, 10 darbdienu laikā izsniedz valsts valodas prasmes apliecību. Pēc personas lūguma Izglītības satura un eksaminācijas centrs apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē pa pastu."

19. Papildināt noteikumus ar 30.1punktu šādā redakcijā:

"30.1 Atkārtoti valsts valodas prasmes apliecību izsniedz par maksu, kas nepārsniedz tās izgatavošanas un nosūtīšanas izdevumus. Uz atkārtoti izsniegtas apliecības ir norāde "Izsniegta atkārtoti" (4.pielikums). Atkārtoti izsniegta valsts valodas prasmes apliecība saņemama Izglītības satura un eksaminācijas centrā."

20. Papildināt noteikumus ar 4.pielikumu šādā redakcijā:

'4.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.296

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
11.03.2006