Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.154

Rīgā 2006.gada 21.februārī (prot. Nr.11 29.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 35.panta otro daļu un 38.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 46.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.punktā vārdus "Lauku atbalsta dienesta reģionālā lauksaimniecības pārvalde (turpmāk — pārvalde)" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienests".

2. Aizstāt 3.punkta ievaddaļā vārdu "Pārvalde" ar vārdiem "Lauku atbalsta dienests".

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pēc tam, kad no amatpersonas, kuras uzraudzībā atrodas kautuve, dzīvnieku izcelsmes atkritumproduktu pārstrādes uzņēmums vai cits uzņēmums, uz kuru tiek nosūtīti iznīcināšanai vai pārstrādei minētie produkti, saņemta informācija, kas apliecina kravas pavaddokumentos norādīto darbību izpildi, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors (turpmāk — inspektors) sastāda aktu (8.pielikums) par piespiedu kārtā nokautajiem vai iznīcinātajiem dzīvniekiem, iznīcinātajiem kautķermeņiem, dzīvnieku izcelsmes produktiem, olšūnām, embrijiem un dzīvnieku barību, kā arī par iznīcināto inventāru vai bojājumiem, kas radušies dzīvnieku novietnes dezinficēšanas laikā. Akta kopiju inspektors triju darbdienu laikā nosūta (elektroniski vai pa faksu) Lauku atbalsta dienestam."

4. Svītrot 6.4.apakšpunktu.

5. Izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Lauku atbalsta dienests, ņemot vērā inspektora norādi šo noteikumu 5.punktā minētajā aktā (samazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru vai nesamazināt izmaksājamās kompensācijas apmēru) un pamatojoties uz dzīvnieka iegādes vai realizācijas vērtību, izvērtē, cik procentu apmērā izmaksājama kompensācija, un pieņem attiecīgu lēmumu. Ja aktā ir norāde par kompensācijas apmēra samazināšanu, kompensāciju var izmaksāt:".

6. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, dzīvnieku īpašnieks iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:

8.1. iesniegumu (9.pielikums);

8.2. stingrās uzskaites preču pavadzīmes, ja iepirkta dzīvnieku barība, dzīvnieku izcelsmes produkti, dzīvi dzīvnieki, inventārs, olšūnas, embriji;

8.3. dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku (pirkuma līgumu, grāmatvedības vai dzīvnieku aprites dokumentus);

8.4. stingrās uzskaites preču pavadzīmi, kas apliecina, ka dzīvnieks nokauts kautuvē vai iznīcināts.

9. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā izvērtē šo noteikumu 5. un 8.punktā minētos dokumentus un:

9.1. rakstiski paziņo dzīvnieku īpašniekam šo noteikumu 7.punktā minēto lēmumu un aprēķina kompensācijas apmēru, kā arī reizi ceturksnī izmaksā kompensāciju, pārskaitot to dzīvnieku īpašnieka norādītajā bankas kontā;

9.2. rakstiski pieprasa dzīvnieku īpašniekam papildu informāciju vai nepieciešamos dokumentus, ja nav iesniegti visi šo noteikumu 8.punktā minētie dokumenti vai dokumentos ietvertā informācija nav pietiekama, lai varētu aprēķināt un izmaksāt kompensāciju. Ja dzīvnieku īpašnieks pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma noteiktajā termiņā neiesniedz attiecīgo informāciju vai dokumentus, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu nepiešķirt kompensāciju."

7. Papildināt noteikumus ar 9.1punktu šādā redakcijā:

"9.1 Lauku atbalsta dienesta pieņemto lēmumu par kompensācijas apmēru vai lēmumu nepiešķirt kompensāciju dzīvnieku īpašnieks var apstrīdēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā."

8. Papildināt noteikumus ar 8.pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177

9. Papildināt noteikumus ar 9.pielikumu šādā redakcijā:

"9. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.marta noteikumiem Nr.177

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
25.02.2006