Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.03.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.101

Rīgā 2006.gada 31.janvārī (prot. Nr.6 62.§)
Latvijas vides aizsardzības fonda padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda likuma 6.panta ceturto daļu

1. Latvijas vides aizsardzības fonda padome (turpmāk - fonda padome) ir lēmējinstitūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - fonds) līdzekļu pārvaldi un sadali atbilstoši fonda mērķim vides aizsardzības pasākumu un projektu (turpmāk - projekti) īstenošanai un nodrošinātu fondam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma kontroli.

2. Fonda padome:

2.1. apstiprina budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta pieprasījumā un paskaidrojumā kārtējam saimnieciskajam gadam;

2.2. apstiprina fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijas, kas atspoguļo fonda darbības prioritātes saistībā ar vides aizsardzības politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī katru gadu nosaka līdzekļu sadalījumu atbilstoši fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām;

2.3. apstiprina vides aizsardzības pasākumu un projektu vadlīniju klasifikāciju;

2.4. apstiprina līdzfinansējuma kritērijus no fonda finansētajiem projektiem;

2.5. nosaka projektu iesniegumu veidlapas paraugu;

2.6. katru gadu nosaka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņus;

2.7. nosaka projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību, kā arī līguma paraugu;

2.8. nosaka projekta īstenošanas pārskata veidlapas paraugu un iesniegšanas termiņus;

2.9. pieņem lēmumus par projektu atbalstīšanu vai noraidīšanu. Projekta iesnieguma iesniegšana nerada fonda padomei pienākumu piešķirt projekta iesniedzējam finansējumu projekta īstenošanai;

2.10. pieņem lēmumus par sadarbību ar ārvalstu un starptautiskajām finanšu institūcijām;

2.11. apstiprina fonda administrācijas publisko pārskatu;

2.12. apstiprina subsīdiju konkursu nolikumus;

2.13. var pieņemt lēmumu par piešķirto līdzekļu atmaksu budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta iesniegumā paredzētajiem darbiem atbilstoši fonda padomes lēmumam vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar fonda administrāciju vai neizlieto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā. Minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

2.14. var izlemt jebkuru citu ar fonda darbību saistītu jautājumu, ja tas skar fonda intereses vai tā izlemšana pārsniedz fonda administrācijas kompetenci, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos ir noteikta citāda šādu jautājumu izlemšanas kārtība.

(Grozīts ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.129)

3. Fonda padome fonda līdzekļus projektiem un pasākumiem sadala, pamatojoties uz fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un saskaņā ar projektu konkursu un fonda padomes apstiprinātiem projektu iesniegumu iesniegšanas noteikumiem.

4. Fonda līdzekļus izmanto Latvijas vides aizsardzības fonda likuma 6.panta otrās daļas 1.punktā noteikto vides aizsardzības pasākumu un projektu finansēšanai, kā arī:

4.1. vides aizsardzības pasākumu un projektu kreditēšanai ar Vides investīciju fonda starpniecību, kā arī vides aizsardzības pasākumu un projektu īstenošanai izmantoto kredītu likmju samazināšanai;

4.2. dabas resursu nodokļa daļējai atmaksai par videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju un pārstrādi, ja ar fondu ir noslēgts līgums par daļēju atmaksu;

4.3. dabas resursu nodokļa atmaksai par savāktajiem (arī savāktajiem atmestajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem) un apstrādātajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem, kā arī mērķprogrammu īstenošanai saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu, ja ar fondu ir noslēgts līgums par atmaksu;

4.4. Latvijas puses līdzdalībai kopīgi ar ārvalstu institūcijām īstenojamo vides aizsardzības programmu finansēšanā un līdzdalības maksas segšanai, kā arī Eiropas Savienības līdzekļu apguvei;

4.5. vides monitoringa un vides informācijas sistēmu izstrādes un datu atjaunošanas pasākumu un projektu īstenošanai, arī vides normatīvajos aktos noteikto reģistru un datubāzu izveidei un pilnveidošanai;

4.6. ekonomiski pamatotu atjaunojamu energoresursu izmantošanas projektu izstrādei un finansēšanai;

4.7. projektu un pasākumu finansēšanai, kuri veicina vides izglītību, dabas izziņu, sabiedrības izglītošanu un līdzdalību vides politikas veidošanā un īstenošanā, kā arī vides lietišķajiem pētījumiem;

4.8. sabiedrības informēšanai par vides stāvokli un Eiropas Savienības prasībām vides aizsardzības jomā;

4.9. vides speciālistu sagatavošanai un kvalifikācijas paaugstināšanai vides aizsardzības jautājumos;

4.10. atsevišķu fizisko un juridisko personu prēmēšanai par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā, arī sabiedrisko vides inspektoru prēmēšanai;

4.11. vides sanācijas darbiem un avāriju seku novērtēšanai un novēršanai;

4.12. projektu iesniegumu sagatavošanai, lai piesaistītu ārvalstu un starptautisko institūciju finanšu līdzekļus;

4.13. plašsaziņas līdzekļu darbībai un izdevējdarbībai vides izglītības un audzināšanas jomā;

4.14. sertificētu vides vadības sistēmu ieviešanai kapitālsabiedrībās, kuras veic elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, nolietoto transportlīdzekļu vai bateriju un akumulatoru atkritumu apstrādi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu;

4.15. videi nekaitīgu un ekonomiski pamatotu reģenerācijas, pārstrādes un apstrādes tehnoloģisko risinājumu un metožu attīstīšanai un izpētei elektrisko un elektronisko iekārtu vai bateriju un akumulatoru atkritumu jomā;

4.16. bateriju un akumulatoru tehnoloģiskai attīstībai un to iedarbības uz vidi uzlabošanai visa aprites cikla laikā, kā arī tādu bateriju un akumulatoru tirdzniecības sekmēšanai, kas satur mazāku bīstamo vai piesārņojošo vielu dau­dzumu (īpaši dzīvsudraba, kadmija un svina aizstājējvielas);

4.17. pētījumu finansēšanai, lai noteiktu efektīvākus pazemes ūdeņu (tai skai­tā gruntsūdeņu) ekosistēmas kvalitātes un aizsardzības nodrošināšanas kritē­rijus, kā arī minēto kritēriju popularizēšanai;

4.18. tādu tehnoloģiju veicināšanai rūpniecībā un lauksaimniecībā, kuras lietderīgi izmanto ūdeni;

4.19. informācijas pasākumu organizēšanai, lai veicinātu to, ka vidējie un mazie komersanti un mikrokomersanti jau preces (produkta) izstrādes posmā ievēro vides aizsardzības principus un sagatavojas turpmāku normatīvo aktu ieviešanai ekodizaina jomā atbilstoši Eiropas Savienības nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.893; MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.129)

5. Fonda līdzekļus izmanto tādu vides projektu finansēšanai, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. projektu iesniegusi privātpersona vai publisko tiesību juridiskā persona (arī vides aizsardzības valsts iestāde vai pašvaldība);

5.2. projekta mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas prioritātēm un veicina ilgtspējīgu attīstību;

5.3. projekta mērķis ir aktuāls un nozīmīgs, un plānotie pasākumi lietderīgi un efektīvi;

5.4. projektu īstenojot iegūtie atzinumi, secinājumi un ieteikumi ir pamatoti ar aprēķiniem vai pētījumiem;

5.5. projektu īstenojot ieviestās tehnoloģijas ir ekonomiski pamatotas un atbilst vides aizsardzības prasībām.

6. Fonda līdzekļu izmantošanas plānošanā ņem vērā iepriekšējos saimnieciskajos gados noslēgto līgumu ilgtermiņa saistības.

7. Fonda padomes sastāvā iekļauj:

7.1. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru vai viņa pilnvarotu personu − Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ierēdni;

7.2. divus pārstāvjus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

7.3. pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības;

7.4. pārstāvi no Zemkopības ministrijas;

7.5. pārstāvi no Latvijas Universitātes;

7.6. pārstāvi no Vides konsultatīvās padomes.

(Grozīts ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.129)

8. Fonda padomes personālsastāvu apstiprina fonda padomes priekšsēdētājs.

9. Fonda padomi vada padomes priekšsēdētājs. Fonda padome no padomes locekļu vidus izvirza un ar balsu vairākumu apstiprina fonda padomes priekšsēdētāja vietnieku.

10. Fonda padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda fonda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

11. Fonda padomes sēdes sasauc fonda padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Par sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību fonda administrācija pa­ziņo elektroniski visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms fonda padomes sēdes.

(Grozīts ar MK 08.05.2007. noteikumiem Nr.310)

12. Fonda padomes sēdē par izskatāmajiem projektu iesniegumiem ziņo fonda administrācijas pārstāvji.

13. Fonda padomei ir tiesības, ja nepieciešams, pieprasīt papildu informāciju par iesniegtajiem projektu iesniegumiem.

14. Katram fonda padomes loceklim lēmumu pieņemšanā ir viena balss. Fonda padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā četri fonda padomes locekļi. Ja kāds no fonda padomes sēdē klātesošajiem padomes locekļiem iebilst pret vairākuma pieņemto lēmumu, viņa iebildumus ieraksta sēdes protokolā.

15. Fonda padomes sēdēs projektu iesniegumu apspriešanā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties fonda konsultatīvās padomes priekšsēdētājs un divi tās locekļi. Minētajām personām projektu iesniegumus izskatīšanai iesniedz ne vēlāk kā trīs dienas pirms fonda padomes sēdes.

(Grozīts ar MK 08.05.2007. noteikumiem Nr.310)

16. Fonda padomes sēdes protokolē. Protokolu sagatavo piecu darbdienu laikā pēc sēdes.

16.1 Fonda padome var pieņemt lēmumus, nesasaucot padomes sēdi. Šādā gadījumā:

16.11. fonda administrācija sagatavo un nosūta elektroniski un pa pastu padomes locekļiem lēmumprojektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos do­ku­mentus;

16.12. fonda padomes locekļi piecu darbdienu laikā no lēmumprojekta nosūtīšanas datuma iebildumus vai priekšlikumus par lēmumprojektu nosūta elektroniski fonda administrācijai. Fonda padomes priekšsēdētājs var noteikt īsāku termiņu iebildumu un priekšlikumu sniegšanai;

16.13. ja fonda padomes locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par lēmumprojektu, fonda padomes locekļi par to informē elektroniski fonda administrāciju;

16.14. ja iebildumi un priekšlikumi par lēmumprojektu nav saņemti noteiktajā termiņā, lēmums uzskatāms par pieņemtu, ja vismaz četri fonda padomes locekļi atbilstoši šo noteikumu 16.13.apakšpunktā noteiktajam ir elektroniski informējuši fonda administrāciju;

16.15. pieņemto lēmumu paraksta fonda padomes priekšsēdētājs un norāda, ka lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Fonda administrācija nosūta šī lēmuma apliecinātu kopiju fonda padomes locekļiem.

(MK 08.05.2007. noteikumu Nr.310 redakcijā)

17. Fonda administrācija savā darbībā ievēro un pilda fonda padomes lēmumus un tās priekšsēdētāja norādījumus.

18. Fonda līdzekļus var izmantot šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajai dabas resursu nodokļa daļējai atmaksai par videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju un pārstrādi laikposmā līdz 2006.gada 30.jūnijam, ja par to ir noslēgts līgums ar fondu.

19. Fonda līdzekļus var izmantot šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajai dabas resursu nodokļa atmaksai par savāktajiem (arī savāktajiem atmestajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem) un apstrādātajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem, kā arī saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu izstrādāto mērķprogrammu īstenošanai laikposmā līdz 2006.gada 31.decembrim, ja par to ir noslēgts līgums ar fondu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.893 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos;

5) Eiropas Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvas 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz ener­ģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
14.03.2014