Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20.nr.) šādus grozījumus:

1. 11.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pirmstiesas procesā izmeklēšanas tiesnesim vai tiesai piekritīgu jautājumu izlemšanā tulka piedalīšanos nodrošina izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kriminālprocesā citā valodā saņemtās sūdzības tiek tulkotas valsts valodā tikai nepieciešamības gadījumā, kuru nosaka procesa virzītājs."

2. Izteikt 29.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izskatīt ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, un uzsākt kriminālprocesu, tiklīdz konstatēts likumā noteiktais iemesls un pamats, vai atteikties uzsākt kriminālprocesu;".

3. Izteikt 36.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Prokurors kriminālprocesā realizē izmeklēšanas uzraudzības, izmeklēšanas, kriminālvajāšanas, valsts apsūdzības uzturēšanas un citas šajā likumā noteiktās funkcijas."

4. 39.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) izsniegt personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas vai norakstus (turpmāk - kopijas) vai likumā noteiktajā kārtībā šo personu iepazīstināt ar tiesai nododamās krimināllietas materiāliem;";

izslēgt pirmās daļas 5.punktā vārdus "un noteikt noslēguma pieteikumu iesniegšanas termiņu";

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pabeigt kriminālprocesu, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu;".

5. Aizstāt 41.panta otrās daļas 2.punktā vārdu "apsūdzības" ar vārdu "prokurora".

6. 45.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Amatā augstāks prokurors likumā noteiktajā kārtībā kontrolē, kā prokurors īsteno savas pilnvaras.";

izslēgt trešo daļu.

7. 46.panta otrajā daļā:

papildināt 6.punktu pēc vārdiem "dot norādījumus" ar vārdu "izmeklētājam";

aizstāt 7.punktā vārdus "procesa virzītāja" ar vārdu "izmeklētāja".

8. Izslēgt 57.panta pirmās daļas 5.punktu.

9. Izteikt 61.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pastāvot reālai iespējai, ka konkrēta persona izdarījusi izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu, kriminālprocesu var uzsākt pret šo personu. Ja, uzsākot procesu, jau ir pamats minētā pieņēmuma izteikšanai, tad konkrēto personu norāda lēmumā par kriminālprocesa uzsākšanu.

(2) Ja uzsāktā kriminālprocesā iegūtas ziņas, ka, iespējams, konkrēta persona izdarījusi izmeklējamo noziedzīgo nodarījumu, tā iegūst tādas personas statusu, pret kuru uzsākts kriminālprocess.

(3) No brīža, kad šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā persona tiek iesaistīta procesuālās darbības veikšanā vai procesa virzītājs atklātībai darījis zināmu informāciju par kriminālprocesa uzsākšanu pret to, tā iegūst procesuālās tiesības uz aizstāvību.

(4) Personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess, ir šā likuma 66.panta pirmās daļas 2., 3., 6., 7., 12., 13., 15., 17., 18. un 20.punktā noteiktās tiesības un 67.panta pirmās daļas 1., 2., 5. un 6.punktā noteiktie pienākumi. Šai personai nedrīkst piemērot drošības līdzekļus, izņemot pienākumu paziņot sūtījumu saņemšanas adresi.

(5) No šā panta trešajā daļā minētā brīža personai ir tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā.

(6) Personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess, bez tās piekrišanas procesuālās darbības izdarīšanas laikā nedrīkst fotografēt, filmēt vai citādā veidā ar tehniskajiem līdzekļiem fiksēt nolūkā publiskot iegūtos materiālus plašsaziņas līdzekļos."

10. Izteikt 63.panta pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nekavējoties uzaicināt aizstāvi un noslēgt ar viņu vienošanos vai izmantot valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja viņš pats par saviem līdzekļiem nevar noslēgt vienošanos ar aizstāvi. Aizturētajam ir tiesības saņemt no procesa virzītāja attiecīgajā tiesas apgabalā praktizējošo advokātu sarakstu, kā arī aizstāvja uzaicināšanai bez maksas izmantot telefonu;".

11. Izteikt 66.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) nekavējoties uzaicināt aizstāvi un noslēgt ar viņu vienošanos vai izmantot valsts nodrošināto juridisko palīdzību, ja viņš pats par saviem līdzekļiem nevar noslēgt vienošanos ar aizstāvi. Aizturētajam ir tiesības saņemt no procesa virzītāja attiecīgajā tiesas apgabalā praktizējošo advokātu sarakstu, kā arī aizstāvja uzaicināšanai bez maksas izmantot telefonu;".

12. Izteikt 70.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) pēc pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanas saņemt visu tiesai nododamās krimināllietas materiālu kopijas, ja tās nav izsniegtas agrāk, vai ar prokurora piekrišanu iepazīties ar tiesai nododamās krimināllietas materiāliem;

2) iesniegt pieteikumus līdz pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanai un iepazīties ar saņemtajiem vai uzrādītajiem tiesai nododamās krimināllietas materiāliem."

13. Izteikt 84.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības samaksas kārtību un apmēru nosaka Ministru kabinets."

14. Izslēgt 90.panta pirmās daļas 6.punktu.

15. Izslēgt 92.panta pirmās daļas 5.punktu.

16. 98.panta pirmajā daļā:

papildināt 3.punktu pēc vārdiem "par izmeklēšanas" ar vārdiem "un citu";

izslēgt 5.punktu;

izslēgt 9.punktu.

17. Izteikt 99.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) iesniegt pieteikumus;".

18. Aizstāt 120.panta otrajā un trešajā daļā vārdus "noziedzīga nodarījuma" ar vārdiem "smaga vai sevišķi smaga nozieguma".

19. 121.pantā:

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "kā arī par darbiniekiem un personām, kuras procesa virzītāja vai izmeklēšanas iestādes uzdevumā veic speciālās izmeklēšanas darbības";

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) lai nopratinātu darbinieku un personu, kura procesa virzītāja vai izmeklēšanas iestādes uzdevumā veic speciālās izmeklēšanas darbības, ja šī persona nevēlas sniegt liecības.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pirmstiesas procesā pieprasīt no kredītiestādēm to rīcībā esošās neizpau­žamās ziņas vai dokumentus, kuri satur šādas ziņas, var tikai ar izmeklēšanas tiesneša atļauju."

20. Izteikt 181.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kratīšanu izdara, klātesot aizdomās turētajai vai apsūdzētajai personai, ja tā tiek veikta minētās personas deklarētajā dzīvesvietā un darba vietā, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams objektīvu iemeslu dēļ."

21. Izslēgt 190.panta ceturto daļu.

22. Izslēgt 245.panta pirmās daļas 4.punktu.

23. Izteikt 248.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja personai tādu iespēju nav, procesa virzītājs ar lēmumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īpašumu nodod atbildīgā glabāšanā vai uzraudzībā citai personai, bet izņēmuma gadījumos īpašuma aizsardzību var uzdot pašvaldībai pēc īpašuma atrašanās vietas, nodrošinot nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta."

24. Papildināt 274.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Procesa virzītāja ierosinājumu var izskatīt bez tās personas klātbūtnes, par kuras apcietināšanu tiek lemts, ja saskaņā ar ārsta atzinumu tās piedalīšanās nav pieļaujama un ja attiecīgajā procesuālajā darbībā piedalās personas aizstāvis."

25. Aizstāt 276.pantā vārdus "krimināllietas nodošanas tiesai" ar vārdiem "iztiesāšanas uzsākšanas".

26. 277.pantā:

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdu "tiesa" ar vārdiem "tiesas tiesnesis";

papildināt pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Jautājumu par apcietinājuma termiņa pagarināšanu augstāka līmeņa tiesas tiesnesis izskata slēgtā tiesas sēdē, dodot iespēju paust savu viedokli personai, par kuras apcietinājumu tiek lemts, tās aizstāvim un pārstāvim, kā arī prokuroram. Lēmums nav pārsūdzams.";

papildināt devīto daļu pēc vārda "apsūdzēta" ar vārdiem "bet pēc notiesājoša sprieduma - ja beidzies tiesas piespriestais sods";

uzskatīt līdzšinējo astoto un devīto daļu attiecīgi par devīto un desmito daļu.

27. Aizstāt 278.panta trešajā daļā vārdu "tiesa" ar vārdiem "tiesas tiesnesis".

28. Izslēgt 281.panta pirmo daļu.

29. Izslēgt 298.pantu.

30. Papildināt 324.panta pirmo daļu ar vārdiem "pēc noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vietas vai pēc tās izmeklēšanas vai prokuratūras iestādes atrašanās vietas, kuras lietvedībā ir konkrētais process".

31. Papildināt 328.pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nepieciešamības gadījumā uzaicināšanai var izmantot citus saziņas veidus."

32. 330.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "3" ar vārdu "divas" un vārdu "un" - ar vārdu "vai";

papildināt otro daļu ar vārdiem "bet personai, kuru aicina pirmo
reizi, - uz dzīvesvietu vai juridisko adresi";

izslēgt ceturto daļu.

33. 333.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "izņemot šā likuma 330.panta ceturtajā daļā noteikto gadījumu";

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus "330.panta ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdu "330.pantā".

34. Papildināt 337.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Tiesas priekšsēdētāja pieņemtais lēmums šā panta otrās daļas 4. un 5.punktā minētajos gadījumos ir galīgs.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto, piekto un sesto daļu attiecīgi par piekto, sesto un septīto daļu.

35. Izslēgt 339.panta otrajā daļā vārdus "lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai".

36. Aizstāt 342.panta pirmajā daļā vārdus "procesa virzītājs" ar vārdiem "tās saņēmējs".

37. Papildināt 343.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja sūdzība nav iesniegta valsts valodā, par tās izskatīšanas termiņa sākumu uzskatāma tulkojuma pieejamības diena, un par to paziņo sūdzības iesniedzējam."

38. Izteikt 367.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) summas, kas izlietotas lietisko pierādījumu glabāšanai, pārsūtīšanai, realizācijai un iznīcināšanai;".

39. Izteikt 371.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prokurors var materiālus nosūtīt izskatīšanai izmeklēšanas iestādei vai uzsākt kriminālprocesu savas kompetences ietvaros sakarā ar jebkuru šā likuma 369.pantā minēto iemeslu publiskās apsūdzības lietā."

40. 373.pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja procesuāli pilnvarota amatpersona, izskatot materiālus, konstatē, ka nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, tā pieņem lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu un materiālus nosūta resoriskai pārbaudei jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu.";

uzskatīt līdzšinējo ceturto daļu par panta piekto daļu;

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Prokuroram vai tiesai sūdzība par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu jāizskata 10 dienu laikā no sūdzības saņemšanas vai tās tulkojuma pieejamības dienas, ja sūdzība nav iesniegta valsts valodā. Izņēmuma gadījumos, kad sūdzības pārbaudei nepieciešams papildu laiks, pieļaujama tās izskatīšana 30 dienu laikā, paziņojot par to sūdzības iesniedzējam.

(7) Apmierinot sūdzību par lēmumu atteikties uzsākt kriminālprocesu, prokurors vai tiesa var pilnīgi vai daļēji atcelt vai grozīt pārsūdzēto lēmumu. Prokurora vai tiesas nolēmums ir galīgs."

41. 412.pantā:

papildināt trešās daļas 1.punktu ar vārdiem "vai lemj par viņu iepazīstināšanu ar tiesai nododamās krimināllietas ma­teriāliem";

izslēgt trešās daļas 3.punktu;

aizstāt trešās daļas 4.punktā vārdus "noslēguma pieteikumu iesniegšanas termiņā" ar vārdiem "uzreiz pēc krimināllietas materiālu kopiju saņemšanas vai iepazīstināšanas ar krimināllietas materiāliem";

izslēgt piektajā daļā vārdus "un nosaka saprātīgu noslēguma pieteikumu iesniegšanas termiņu";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja apsūdzētais tiek iepazīstināts ar tiesai nododamās krimināllietas materiāliem, prokurors par to raksta protokolu.";

izslēgt devīto daļu;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Pēc krimināllietas materiālu kopiju izsniegšanas vai iepazīstināšanas ar krimināllietas materiāliem un informācijas saņemšanas no apsūdzētā prokurors pieņem lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai."

42. Papildināt 414.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja kriminālprocess tiek izbeigts, bet krimināllietas materiāli satur ziņas, ka nodarījumu izdarījis nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, procesa virzītājs lemj par materiālu nosūtīšanu tiesai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanai."

43. Izteikt 415.panta sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Izbeidzot kriminālprocesu, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, prokurors var uzlikt apsūdzētajam Krimināllikumā paredzētos pienākumus."

44. Aizstāt 420. un 421.panta pirmajā daļā vārdu "izbeigt" ar vārdu "pabeigt".

45. Izteikt 425.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Procesa virzītājs pēc tam, kad uzsākta izmeklēšana neatliekamības kārtībā:

1) noskaidro izdarītā noziedzīga nodarījuma apstākļus;

2) noskaidro noziedzīgā nodarījumā cietušo personu;

3) noskaidro ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma raksturu un apmēru;

4) noskaidro notikuma aculieciniekus;

5) veic aculiecinieku un tās personas aptauju, pret kuru uzsākts kriminālprocess;

6) ja nepieciešams, veic notikuma vietas apskati vai citas izmeklēšanas darbības;

7) visu konstatēto var fiksēt vienā protokolā;

8) pieņem lēmumu par personas atzīšanu par aizdomās turēto, var izlemt jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu;

9) noskaidro citus apstākļus, kam ir nozīme lietas izlemšanā."

46. Papildināt 426.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Prokurors var turpināt kriminālprocesu vispārējā kārtībā."

47. Papildināt 430.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Prokurors var turpināt kriminālprocesu vispārējā kārtībā."

48. 432.pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Prokurors krimināllietas materiālus kopā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai saīsinātā procesa kārtībā nosūta tiesai pēc šā panta pirmajā daļā minēto darbību izpildes."

49. Papildināt 445.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) visi attiecīgās tiesas tiesneši ir atstatīti vai noraidīti."

50. Izteikt 471.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesas sprieduma ievaddaļu un rezolutīvo daļu tiesas sēžu zālē klātesošās personas noklausās, stāvot kājās."

51. Izteikt 475.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja vienā tiesā ir divas vai vairākās krimināllietas par vienas personas izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem vai vairāku personu dalību vai līdzdalību viena vai vairāku noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kriminālprocesus par šiem nodarījumiem apvieno, izņemot gadījumus, kad kriminālprocesu apvienošana būtiski sarežģītu krimināllietas izskatīšanu."

52. Aizstāt 528.panta trešajā daļā vārdus "policijas iestādei" ar vārdiem "Valsts probācijas dienesta iestādei".

53. Aizstāt 531.panta otrajā daļā vārdus "cietušajam, kā arī aizstāvim un prokuroram" ar vārdiem "prokuroram, kā arī aizstāvim un cietušajam".

54. Izteikt 575.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par šā likuma būtisku pārkāpumu var atzīt apsūdzētā vai cietušā izraidīšanu no tiesas zāles, ja tā ir bijusi nepamatota un tas ir būtiski ierobežojis šo personu procesuālās tiesības un līdz ar to novedis pie nelikumīga nolēmuma."

55.Papildināt 651.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Notiesātā neattaisnotas neierašanās gadījumā jautājumu var lemt bez viņa klātbūtnes."

56.Papildināt 652.panta pirmo daļu ar vārdiem "bet jautājumu par soda aizstāšanu - tiesa".

57.Izslēgt 665.panta 1.punktā vārdus "vai lietu izspriedusi zemāka līmeņa tiesa".

58.Aizstāt pārejas noteikumu 14.punktā skaitļus un vārdus "2006.gada 1.jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2007.gada 1.janvārim".

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.februārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.janvārī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2006.gada 27.janvārī

01.02.2006