Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.16

Rīgā 2006.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 (268), 8.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2005.gada 27.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Sildspēks", vienotais reģ. Nr.40003434587, juridiskā adrese: Smilšu ielā 8, Vangaži, Rīgas raj., LV-2136 (turpmāk - SIA "Vangažu Sildspēks") vēstuli (2005.gada 27.septembris Nr.05-27-09/28) ar lūgumu apstiprināt SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifus 2006. un 2007.gadam un vēstulei pievienoto tarifu projektu.

2005.gada 10.oktobrī SIA "Vangažu Sildspēks" iesniedza tarifu projekta precizējumu (06.10.2005. vēstule Nr.2170) un 2005.gada 6.decembrī vēstuli (05.12.2005. Nr.05-05-12/37) par siltumenerģijas tarifu koģenerācijas stacijā.

Izvērtējot SIA "Vangažu Sildspēks" iesniegto tarifu projektu, tarifu projekta precizējumu un vēstuli par siltumenerģijas tarifu koģenerācijas stacijā, Komisija konstatē:

1. Iesniegtais SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projekts ir iesniegts un aprēķināts saskaņā ar Komisijas 2003.gada 26.februāra padomes lēmumu Nr.58 apstiprināto Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk - Metodika), kas bija spēkā tarifa projekta un tā labojumu un papildinājumu iesniegšanas brīdī, un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Vangažu Sildspēks" paziņojumu par SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu publicēja 2005.gada 11.oktobrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.161. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu Komisijā nav saņemti.

3. Līdz šim SIA "Vangažu Sildspēks" ir iesniegusi Komisijā koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa projektu 2005.gada 10.jūnijā (2005.gada 10.jūnija vēstule Nr.05-10-06/09), 2005.gada 19.jūlijā (2005.gada 18.jūlija vēstule Nr.05-18-07/15), un Komisija ir noraidījusi siltumenerģijas tarifu projektus attiecīgi ar 2005.gada 22.jūnija lēmumu Nr.144, 2005.gada 2.augusta lēmumu Nr. 171, pamatojot ar neatbilstību Metodikai.

4. SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugums pamatots ar kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņām un plānoto koģenerācijas iekārtu darbības režīmu, kas paredz turpmāk koģenerācijas iekārtu darbināt tikai apkures sezonā.

5. Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" paredz, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina iespēja saņemt nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus un tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu sabiedrisko pakalpojumu izmaksas (20. un 22.pants).

Komisija secina:

1. SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacija (iekārtas) uzstādīta pie esošās katlumājas. Saskaņā ar Metodikas 3.8.punktu siltumenerģijas cena no šādas koģenerācijas stacijas nedrīkst būt augstāka nekā siltumenerģijas cena no katlumājas, ietverot kurināmā un citu izmaksu izmaiņas. Tā kā iesniegtajā tarifu projektā aprēķinātais SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifs pārsniedz augstāk minēto nosacījumu, SIA "Vangažu Sildspēks" iesniedza vēstuli, kurā lūdz apstiprināt siltumenerģijas tarifu 17,31 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas atbilst esošās katlumājas siltumenerģijas tarifam, kur papildus ietverts dabasgāzes cenas pieaugums no 2006.gada 1.janvāra.

2. Sakarā ar to, ka SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā koģenerācijas iekārtu neto siltuma jaudas izmantošana ir salīdzinoši zema - 5000 stundas gadā, koģenerācijas stacijai ir zemi efektivitātes rādītāji, tai skaitā, zems kurināmā izmantošanas lietderības koeficients.

3. SIA "Vangažu Sildspēks" tarifu projekta aprēķinā turpmāk plāno koģenerācijas iekārtu darbināt tikai apkures sezonā. Līdz ar to Komisija secina, ka tai jāveic koģenerācijas stacijas izvēlētā darbības režīma analīze un nav samērīgi noteikt tarifu ilgam laika posmam.

4. Komisija, izvērtējot tarifu projektu, ņem vērā likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteikto mērķi, t.i., SIA "Vangažu Sildspēks" uzdevumu sniegt nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi (cena) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām (1.pants). Komisija ir arī izvērtējusi administratīvā akta samērīgumu, proti, labumam, ko iegūst lietotāji ar adresātam - SIA "Vangažu Sildspēks" - uzliktajiem ierobežojumiem, ir jābūt lielākam nekā SIA "Vangažu Sildspēks" tiesisko interešu ierobežojumam - dabasgāzes cenas pieaugums un nepieciešamība saņemt adekvātus maksājumus par saražoto siltumenerģiju.

5. Ņemot vērā SIA "Vangažu Sildspēks" pašreizējo kurināmā izmantošanas lietderības koeficienta lielumu, Komisija par lietderīgu atzīst tarifa noteikšanu vienai apkures sezonai.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu, 21.panta septīto daļu, Administratīvā procesa likuma 13. un 66.pantu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "Vangažu Sildspēks" koģenerācijas stacijā Smilšu ielā 8, Vangažos, Rīgas raj., saražotās siltumenerģijas tarifu 17,31 Ls/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2006.gada 20.februāra līdz 2006.gada 1.jūlijam.

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs ir tarifa griesti tarifa pārskata cikla laika posmam no 2006.gada 20.februāra līdz 2006.gada 1.jūlijam.

4. Uzdot SIA "Vangažu Sildspēks" veikt pasākumus kurināmā izmantošanas lietderības koeficienta paaugstināšanai.

5. Uzdot SIA "Vangažu Sildspēks" sniegt atskaiti par pārdoto siltumenerģijas apjomu, saražoto un pārdoto elektroenerģijas apjomu, kurināmā patēriņu un kurināmā izmantošanas lietderības koeficientu pa ceturkšņiem.

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva

11.01.2006