Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.; 2003, 17.nr.; 2005, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 12.punktā vārdu "mazāks" ar vārdiem "ne lielāks".

2. 4.pantā:

izslēgt sestās daļas otro teikumu;

aizstāt astotajā daļā vārdus "rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī" ar vārdiem "remontu, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā".

3. Papildināt 4.1panta piekto daļu pēc vārda "mazumtirdzniecībai" ar vārdiem "kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai".

4. Aizstāt 6.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "satiksmei drošā stāvoklī" ar vārdiem "satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā".

5. Papildināt 12.panta otrās daļas 5.punktu pēc vārda "piederoša" ar vārdiem "Latvijā reģistrēta".

6. 14.1 pantā:

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam, valdītājam) ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēmušas šā panta pirmajā daļā noteikto informāciju par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē tikai tās personas, kuras ieguvušas šā panta pirmajā daļā minēto ierobežotas pieejamības informāciju.";

aizstāt devītajā daļā vārdus "ir atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības" ar vārdiem "nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību".

7. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "kvalifikācijas iegūšanas kārtību" ar vārdiem "kvalifikācijas iegūšanas, kā arī transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību";

izteikt 3.1daļu šādā redakcijā:

"(31) Ar transportlīdzekļu vadītāju teorētisko apmācību vai traktortehnikas vadītāju apmācību ir tiesības nodarboties licencētam komersantam un izglītības iestādei, kuras darbību reglamentējošajā dokumentā ir paredzēta attiecīga apmācības programma.";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Licenci transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai izsniedz Satiksmes ministrija. Licenci traktortehnikas vadītāju apmācībai izsniedz Zemkopības ministrija.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par licences saņemšanu transportlīdzekļu vadītāju teorētiskajai apmācībai maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Valsts nodeva par traktortehnikas vadītāju apmācības licenci nav jāmaksā."

8. 23.pantā:

izteikt otrās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) B - mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750kilogramus, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "tiesības vadīt B, C1, D1, C" ar vārdiem "tiesības vadīt A, B, C1, D1, C";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Transportlīdzekļu vadītājam, kuram ir tiesības vadīt trolejbusu un vadītāja apliecībā izdarīta attiecīga atzīme, apdzīvotās vietās atļauts vadīt arī D1 un D kategorijai atbilstošu pasažieru sabiedrisko transportlīdzekli."

9. 25.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, Autotransporta inspekcijas amatpersonu (pasažieru un kravas autopārvadājumu kontroles laikā) , robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma:";

izslēgt pirmās daļas 5.punktu.

10. Izteikt 31.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kontrolierīci transportlīdzeklī uzstāda, pārbauda un plombē inspicēšanas institūcija, kura akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2005 standartā "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu" noteiktajām prasībām un par kuras akreditāciju Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", un kura ir iesniegusi Satiksmes ministrijai Padomes 1998.gada 24.septembra regulas (EK) Nr. 2135/98, ar kuru groza regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un direktīvu 88/599/EEK attiecībā uz regulas (EEK) Nr. 3820/85 un regulas (EEK) Nr. 3821/85 piemērošanu, 1.panta 5.punkta "b" apakšpunktā minētās plombas, un Padomes 1985.gada 20.decembra regulas (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, 12.panta 4.punktā minētās uzstādīšanas plāksnītes paraugus."

11. Papildināt likumu ar 31.2 pantu šādā redakcijā:

"31.2 pants. Transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba laika ilgums

(1) Transportlīdzekļu apkalpes locekļu nedēļas darba laiks nedrīkst pārsniegt 48stundas, ievērojot to, ka nedēļa ir laikposms starp pulksten 00.00 pirmdienā un pulksten 24.00 svētdienā.

(2) Transportlīdzekļa apkalpes locekli drīkst nodarbināt virs šā panta pirmajā daļā noteiktā darba laika, bet ne vairāk par 60 stundām nedēļā. Tādā gadījumā vidējais nedēļas darba laiks četru mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 48 stundas.

(3) Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, drīkst mainīt šā panta otrajā daļā noteikto nedēļas darba laiku, ja vidējais nedēļas darba laiks sešu mēnešu periodā nepārsniedz 48 stundas.

(4) Ja transportlīdzekļa apkalpes loceklis veic darbu naktī no pulksten 01.00 līdz 05.00, tad kopējais darba laiks diennaktī nedrīkst pārsniegt 10 stundas. Darba devējs, vienojoties ar darbinieku pārstāvjiem, drīkst mainīt minēto darba laiku naktī, nosakot, ka tas ir vismaz četras stundas ilgs laikposms periodā no pulksten 00.00 līdz 07.00."

12. Izslēgt 43.1 panta pirmajā daļā vārdus "kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā".

13. Izslēgt 43.3 panta pirmās daļas 1.punktu.

14. 43.6 pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja pārkāpums fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas) , neapturot transportlīdzekli, par to tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols - lēmums, kurā norādāma šāda informācija:

1) protokola - lēmuma sastādīšanas datums;

2) institūcija, kuras amatpersona uzlikusi sodu, un protokola - lēmuma sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

3) pārkāpuma konstatēšanas datums un laiks;

4) pārkāpuma izdarīšanas vieta (pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese) ;

5) transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

6) pārkāptais Ceļu satiksmes noteikumu punkts;

7) lēmums par naudas soda uzlikšanu un naudas soda apmērs;

8) naudas soda samaksas termiņš;

9) pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas (pārsūdzēšanas) kārtība;

10) informācija par sekām, kādas iestājas, ja naudas sods netiek samaksāts.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja pārkāpums fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas) , neapturot transportlīdzekli, administratīvo lietu izskata un protokolu - lēmumu sastāda bez tās personas klātbūtnes, kura tiek saukta pie administratīvās atbildības, un tās paraksts uz protokola - lēmuma nav nepieciešams.

(6) Protokolu - lēmumu ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam turētājam vai, ja turētājs nav norādīts, - transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam) ."

15. Papildināt 45.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lai nodrošinātu Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību domju (padomju) vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanas norisi, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuru vadītāji pilda vēlēšanu komisiju rīkojumus, uz vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienu izsniegt caurlaides ar tiesībām neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības."

16. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 11.marta direktīvas 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi."

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 15.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 29.decembrī

01.01.2006