Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.969

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 48.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta pirmo, otro un ceturto daļu, 23.panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 413./417.nr.; 2001, 147.nr.; 2002, 139.nr.; 2004, 4., 148.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 1.1.apakšpunktu aiz vārdiem "personas, kuras Latvijas Republikas teritorijā nodarbina darba devējs - ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šo personu pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā" ar vārdiem "personas, kuras nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts (turpmāk - cita dalībvalsts) darba devējs un kurām saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk- Padomes regula Nr. 1408/71), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus";

1.2. aizstāt 3.1punktā vārdus "Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk - Padomes regula Nr. 1408/71)" ar vārdiem "Padomes regulas Nr. 1408/71";

1.3. papildināt noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Darba ņēmējam, kurš pārskata mēnesī sasniedz 15 gadu vecumu, darba devēja ziņojumā par darba ņēmējiem, kuri ir apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem, uzrāda obligāto iemaksu objekta un obligāto iemaksu daļu, kas aprēķināta par tām pārskata mēneša dienām, kad šī persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu.";

1.4. svītrot 14.2.apakšpunktā skaitļus un vārdus "I vai II grupas invalīdi";

1.5. izteikt 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.4. par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas.";

1.6. papildināt noteikumus ar 15.1punktu šādā redakcijā:

"15.1 Par personām, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas, darba devēja ziņojumā norāda personas kodu vai reģistrācijas numuru, vārdu, uzvārdu, ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli. Ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā ailē ievelk svītru.";

1.7. aizstāt 20.punktā vārdus "saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajiem norādījumiem var iesniegt, izmantojot tehnisko informācijas nesēju" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt elektroniski";

1.8. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Ja mainās apdrošināšanas statuss iekšzemes darba ņēmējam pie darba devēja - ārvalstnieka, atbilstošā obligāto iemaksu likme ir piemērojama ar nākamo mēnesi pēc apdrošināšanas statusa maiņas.";

1.9. papildināt noteikumus ar 40.1punktu šādā redakcijā:

"40.1 Ja pārskata ceturksnī obligātās iemaksas nav jāveic, pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka ziņojumā par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pārskata ceturksnī (5.pielikums) rindās "Ienākumi (latos)" un "Aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (latos)" 1., 2., 3. un 4.ailē norāda ciparu 0.";

1.10. papildināt 42.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētā kārtība neattiecas uz gadījumiem, ja tiek izbeigta saimnieciskā darbība un pašnodarbināto svītro no Nodokļu maksātāju reģistra.";

1.11. aizstāt 1. un 3.pielikumā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), organizācijas, iestādes nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds" ar vārdiem "darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds";

1.12. 1.pielikuma tabulā "Ziņu kods un tā atšifrējums":

1.12.1. svītrot 2.punktā skaitļus un vārdus "I vai II grupas invalīds";

1.12.2. svītrot 9.punktā vārdus un skaitļus "kurš ir zaudējis I vai II grupas invaliditāti vai";

1.12.3. svītrot 10.punktā vārdus un skaitļus "kurš ir ieguvis I vai II grupas invaliditāti vai";

1.12.4. izteikt 13.punkta aili "Atšifrējums" šādā redakcijā:

"Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz diviem gadiem un kurš ir nodarbināts nepilnu darba nedēļu (līdz 20 stundām nedēļā)";

1.12.5. izteikt 14.punkta aili "Atšifrējums" šādā redakcijā:

"Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz diviem gadiem un kurš ir nodarbināts pilnu darba nedēļu (vairāk par 20 stundām nedēļā)";

1.13. 3.pielikumā:

1.13.1. svītrot skaitļus un vārdus "I vai II grupas invalīdi";

1.13.2. aizstāt vārdus "personas, no kuru darba ienākumiem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pamatojoties uz iepriekšējām darba vai dienesta attiecībām" ar vārdiem "personas, kuras nav obligāti sociāli apdrošināmas";

1.14. izteikt 4.pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Darba devēja nosaukums vai vārds un uzvārds

Personas vārds, uzvārds un personas kods

vai reģistrācijas numurs

__________________________________________

1.15. izteikt 5.pielikuma teksta ceturto, piekto un sesto rindkopu šādā redakcijā:

" iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka vispārējā gadījumā)

iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja- ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds - valsts speciālās pensijas saņēmējs)

iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir pakļauts valsts pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām un maternitātes un slimības apdrošināšanai (iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, kurš ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram ir piešķirta vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)".

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
01.01.2006