Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.) šādus grozījumus: 

1. Papildināt 11.panta otro daļu ar 58.punktu šādā redakcijā:

"58) par Ģerboņu likumā noteikto ģerboņu reģistrāciju."

2. Izteikt 15.panta pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei lietot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus vai pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru;".

3. Izteikt 18.panta 13.punktu šādā redakcijā:

"13) nodrošināt publiski pieejamu izsniegto stingrās uzskaites pavadzīmju-rēķinu un pavadzīmju numuru vienoto datu bāzi (reģistru);".

4. 22.panta otrajā daļā:

uzskatīt 11.1 punktu par 12.punktu;

uzskatīt 12.punktu par 18.punktu;

papildināt daļu ar 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"13) Nodarbinātības valsts aģentūru - par komersantu -licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju -veiktajiem obligātajiem maksājumiem valsts vai pašvaldības budžetā un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem;

14) Valsts darba inspekciju - par nodokļu maksātājiem, kā arī nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai;

15) Lauku atbalsta dienestu - jautājumos, kas saistīti ar valsts atbalsta, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta vai Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansējuma administrēšanu;

16) Studiju fondu - par nodokļu maksājumiem, kurus veic no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtā studiju kredīta ņēmējs, - jautājumos par studiju kredīta piedziņu;

17) Juridiskās palīdzības administrāciju - par nodokļu maksātāja ienākumiem tās uzdevumu veikšanai;".

5. 28.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"28.1 pants. Stingrās uzskaites pavad­zīmju-rēķinu, pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošana nodokļu un nodevu aprēķināšanai";

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai nodokļa aprēķināšanas un uzskaites vajadzībām nodrošinātu akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, naftas produktu) un medikamentu saņemšanas un izsniegšanas darījuma precīzu un pilnīgu dokumentāru noformēšanu, nodokļu maksātāji lieto stingrās uzskaites pavadzīmi-rēķinu, kas ir stingrās uzskaites dokuments.";

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka pavadzīmju ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru lietotājus un to pienākumus, pavadzīmju rekvizītus, lietošanas kārtību, kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests piešķir numurus un uzskaita tos Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē (reģistrā), kā arī uzraudzības un kontroles kārtību.

(4) Ministru kabinets nosaka tehniskās prasības elektroniskajām ierīcēm un iekārtām, kā arī prasības elektronisko ierīču un iekārtu ekspertīžu veikšanai.

(5) Ministru kabinets nosaka elektronisko ierīču un iekārtu lietotājus un lietošanas kārtību, darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus, šo ierīču un iekārtu lietotāju, tirgotāju, apkalpojošo dienestu un ekspertu pienākumus, kā arī kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji, tirgotāji, apkalpojošie dienesti, eksperti un ekspertīzes akti reģistrējami vienotajā datu bāzē (reģistrā), un to uzraudzības un kontroles kārtību."

6. Papildināt 30.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju."

7. Pārejas noteikumos:

51.punktā:

aizstāt ievaddaļā vārdus un skaitļus "līdz 2004.gada 31.decembrim" ar vārdiem un skaitļiem "no 2006.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim";

aizstāt 1. un 2.apakšpunktā skaitli "2002." ar skaitli "2004.";

55.punktā:

aizstāt ievaddaļā skaitli "2004." ar skaitli "2006.";

aizstāt 2.apakšpunktā skaitli "2002." ar skaitli "2004.";

papildināt pārejas noteikumus ar 73., 74., 75., 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

"73.Grozījumi šā likuma 15.panta pirmās daļas 8.punktā, 18.panta 13.punktā un 28.1pantā stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

74. Nodokļu maksātāji, kuri neveic darbības ar akcīzes precēm (alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem), medikamentiem un kokmateriāliem, līdz 2006.gada 31.decembrim var darījumu noformēšanai izmantot stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķina veidlapas pēc izvēles. Stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus noformē un lieto, ievērojot Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumus Nr.339 "Noteikumi par stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem". Darījumos ar kokmateriāliem nodokļu maksātāji izmanto kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķinus līdz 2006.gada 31.decembrim. Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķinus noformē un lieto, ievērojot Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumus Nr.181 "Kokmateriālu transporta pavadzīmes-rēķina lietošanas un noformēšanas kārtība".

75. Šā likuma 28.1panta trešajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2005.gada 31.decembrim.

76. Šā likuma 28.1panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 31.decembrim.

77. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2003.gada 1.jūlija noteikumi Nr.361 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām"."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 1.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 13.decembrī

27.12.2005