Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 1. un 5.punktu;

izslēgt 6.punktā vārdus "sabiedriskā ēdināšana";

izslēgt 7.punktu;

izslēgt 9.punktā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)";

izslēgt 10., 11., 12., 13., 16., 17., 20. un 21.punktu.

2. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums nosaka nacionālās kompetences jautājumus attiecībā uz visu veidu pārtikas apriti un jebkuru tajā iesaistīto pārtikas uzņēmumu un fizisko personu. Jautājumus par pārtikas apriti un tās uzraudzību, kuri nav regulēti šajā likumā, reglamentē Eiropas Savienības regulas: Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz vispārīgus pārtikas aprites tiesību aktu principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu; Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu; Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku; Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu; Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, un citi tiešās piemērojamības normatīvie akti."

3. 4.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "apstiprina" ar vārdu "nosaka";

izslēgt otrajā daļā vārdus "taču pieļaujamais piesārņojuma līmenis nedrīkst būt augstāks par attiecīgo Latvijā ražotās produkcijas piesārņojuma līmeni";

izslēgt piekto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pārtiku, kas ražota, pārstrādāta vai apstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt vietējā tirgū tieši patērētājam, ievērojot higiēnas prasības pārtikas ražošanai, pārstrādei vai apstrādei.";

izslēgt devīto daļu;

aizstāt 10.1daļā vārdus "Latvijas Pārtikas centrs" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests".

4. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārtikas uzņēmumi drīkst iesaistīties pārtikas apritē, ja to darbība katrā pārtikas aprites posmā un vietā ir atzīta un tiem ir piešķirts atzīšanas numurs. Atzīšana nav nepieciešama:

1) primārajai ražošanai;

2) pārtikas transportēšanai;

3) pārtikas uzglabāšanai, ja netiek izvirzītas prasības attiecībā uz temperatūras režīmu;

4) mazumtirdzniecībai, ja to nenosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pārtikas uzņēmumi, kuru darbība nav jāatzīst, var iesaistīties pārtikas apritē, ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā.";

izslēgt sesto un astoto daļu.

5. 7.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "veic saimniecisko darbību un";

izslēgt ceturto daļu.

6. 8.pantā:

izslēgt otro daļu;

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Higiēnas prasības primārajai ražošanai un primārās ražošanas produktu tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā, kā arī minētās piegādes apjomu nosaka Ministru kabinets.

(11) Tradicionālo metožu izmantošanu pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā nosaka Ministru kabinets."

7. Izslēgt 9.pantu.

8. 10.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "tehnoloģiskajām iekārtām" un "darba un tehnoloģiskajiem procesiem";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Transportlīdzekļiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja pārtikas pārvadāšanai."

9. Aizstāt 11.pantā vārdu "attīrītu" ar vārdu "tīru".

10. 19.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Veselības ministrija veido un koordinē uztura politiku, sagatavo priekšlikumus uztura politikas optimizācijai, analizē uztura izraisīto slimību monitoringa rezultātus, kā arī organizē zinātniski pamatotu priekšlikumu sagatavošanu par uztura problēmu risināšanu un informē sabiedrību par aktuālajiem uztura jautājumiem.";

papildināt otro daļu pēc vārda "padomi" ar vārdiem "kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu".

11. 20.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijas Pārtikas centra" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta".

12. 21.pantā:

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) bioloģiskajā lauksaimniecībā:

a) atzīt, uzraudzīt un kontrolēt institūcijas, kas pārbauda to personu darbību, kuras nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, un šo personu saražoto produkciju,

b) veidot un uzturēt to personu sarakstu, kuras nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību;";

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus "eksportētājuzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdiem "komersanta, kas eksportē pārtiku";

papildināt otrās daļas 10.punktu pirms vārda "izstrādāšanai" ar vārdu "pasākumu";

papildināt otro daļu ar 10.1punktu šādā redakcijā:

"101) izvērtēt diētiskās pārtikas un uztura bagātinātāju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī mātes piena aizstājēju reklāmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;";

izteikt otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

"12) iesaistoties Eiropas Savienības ātrās izziņošanas sistēmā, veikt riska faktoru izpēti un panākt riska samazināšanu, novēršot obligātajām nekaitīguma prasībām neatbilstošas un cilvēku veselībai vai dzīvībai draudus radošas pārtikas izplatīšanu Latvijā;";

papildināt otro daļu ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) izveidot, aktualizēt un uzturēt 4.panta 10.1daļā minētos reģistrus un datu bāzes;

15) nodrošināt Ģenētiski modificēto organismu un jaunās pārtikas uzraudzības padomes darbu.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "un zemkopības ministra apstiprinātajām";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Prasības tādas pārtikas ievešanai no trešajām valstīm, kura nav pakļauta veterinārajai kontrolei, kā arī kontroles kārtību valsts robežkontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās nosaka Ministru kabinets."

13. 21.1pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pārtikas un veterinārajā dienestā ietilpst centrālais aparāts, teritoriālās struktūrvienības, Sanitārā robežinspekcija, Nacionālais diagnostikas centrs, laboratorijas un Pārtikas centrs.";

izslēgt desmito daļu.

14. Papildināt 22.panta piekto daļu pēc vārda "ievešanai" ar vārdiem "un izplatīšanai".

15. Aizstāt 24.panta trešajā daļā vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdiem "pārtikas uzņēmumu".

16. Aizstāt 25.pantā vārdu "Labklājības" ar vārdu "Veselības".

17. Pārejas noteikumu 3.punktā:

izslēgt 8.apakšpunktu;

papildināt punktu ar 14. un 15.apakš­punktu šādā redakcijā:

"14) līdz 2006.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē higiēnas prasības primārajai ražošanai un primārās ražošanas produktu tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā, kā arī minētās piegādes apjomu;

15) līdz 2007.gada 31.decembrim izdod noteikumus, kas reglamentē tradicionālo metožu izmantošanu pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmā."

18. Izslēgt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 17.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 7.decembrī

21.12.2005