Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.736

Rīgā 2005.gada 16.novembrī (prot. Nr.66 20.§)

Par Rīcības plānu Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā

 

1. Apstiprināt Rīcības plānu Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā (turpmāk - rīcības plāns).

2. Noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo institūciju rīcības plāna īstenošanā. Ekonomikas ministram katru gadu līdz 1.martam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par rīcības plāna izpildi.

3. Rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildi 2006.gadā nodrošināt likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 2007.gadā un turpmākajos gados jautājumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildei izskatīt kopā ar visu ministriju budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta projektu kārtējam gadam.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

 

Apstiprināts ar

Ministru kabineta

2005.gada 16.novembra rīkojumu Nr.736

Rīcības plāns Latvijas valsts un privātās partnerības veicināšanas pamatnostādņu īstenošanai 2006.-2009.gadā

Nr.
p.k.

Veicamais pasākums

Atbildīgā institūcija

Uzdevuma izpildes termiņš

Uzdevuma izpildes novērtēšanas rādītāji

Pasākuma izpildei piešķirtais finansējums un nepieciešamais papildu finansējums (latos), finansējuma avots

ārvalstu finanšu palīdzība

budžets

I. VPP procesā iesaistīto institūciju un organizāciju koordinēta darbība

1.

Izveidot VPP Konsultatīvo padomi

EM

2006

VPP Konsultatīvās padomes sēde vismaz reizi ceturksnī

Konsultatīvās padomes sēžu materiālu pieejamība LIAA mājas lapā internetā

Papildu finansējums nav nepieciešams

2.

Noteikt un analizēt valsts pārvaldes iestāžu atbildību un lomu VPP procesā

EM

2006

Izstrādāts ziņojums par VPP procesā iesaistīto iestāžu institucionālo atbildību un iesniegts MK

Papildu finansējums nav nepieciešams

II. VPP izpēte pa nozarēm

1.

Veikt tautsaimniecības nozaru analīzi VPP skatījumā, nosakot piemērotākos sektorus VPP projektu norisei, kā arī nosakot VPP modeļa piemērotību reģionālās attīstības kontekstā

(Organizēt iepirkumu par pētījuma "Tautsaimniecības nozaru analīze VPP skatījumā" izstrādi)

Nozaru ministrijas, LIAA

2006.-2009.

Informatīvā ziņojuma publicēšana nozaru ministriju un LIAA mājas lapās internetā

2006.gadā 6000

4500

1500

III. VPP procesu veicinošu instrumentu izveide

1.

Laikā no 2006. līdz 2009.gadam veikt potenciālo VPP projektu priekšizpēti, lai izvērtētu VPP finansēšanas modeļa atbilstību

EM

2006.-2009.

Laikā no 2006. līdz 2009.gadam veikta potenciālo VPP projektu priekšizpēte, lai izvērtētu VPP finansēšanas modeļa atbilstību (ņemot vērā paredzamo atbalstu 12 projektiem)

2006.gadā 250000

212 500

37 500

2007.gadā 250000

212 500

37 500

2008.gadā 250000

212 500

37 500

2009.gadā 250000

212 500

37 500

2.

Izstrādāt VPP projektu vadības cikla metodoloģiju un to regulāri precizēt

(Organizēt iepirkumu par VPP projekta vadības cikla metodoloģijas izstrādi - VPP projektu vadības cikla metodoloģija ietver sešus būtiskus posmus (skat. 2.nodaļu). Indikatīvais nepieciešamais finansējums šādas metodoloģijas izstrādei noteikts, aptaujājot konsultantu uzņēmumus, kuru tarifs ir vidēji 50 latu par cilvēkstundu. 2006.gadā paredzēts izsludināt konkursu par metodoloģijas izstrādi kopumā. 2007.-2009.gadā attiecīgi paredzēti finanšu līdzekļi nelieliem metodoloģijas papildinājumiem un precizējumiem)

LIAA

2006.-2007.

Izstrādāta VPP projektu vadības cikla metodoloģija:

1) lietderīgākā projekta finansēšanas modeļa izvēle publisko investīciju projektu īstenošanai

2) VPP projekta finanšu vadība

3) VPP projekta juridiskie aspekti

4) VPP iepirkums un uz to attiecināmie tipveida dokumenti (izņemot līgumu)

5) VPP piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Metodoloģijas pieejamība LIAA mājas lapā internetā (no 2007.gada - VPP mājas lapā internetā)

2006.gadā 140000

119 000

21 000

2007.gadā 5000

4250

750

2008.gadā 5000

4250

750

2009.gadā 5000

4250

750

3.

Izstrādāt VPP projekta tipveida līgumu

(Organizēt iepirkumu par VPP tipveida līguma sagatavošanu (ņemot vērā VPP izmēģinājumprojekta ieviešanas pieredzi))

LIAA

2006.-2007.

Tipveida līguma pieejamība LIAA mājas lapā internetā (no 2007.gada - VPP mājas lapā internetā)

2006.gadā 20000

17000

3000

IV. Tiesiskā ietvara sakārtošana

1.

Izstrādāt un iesniegt izskatīšanai MK ES direktīvām atbilstošu koncesiju likuma projektu un attiecīgos MK noteikumu projektus

EM

EM

EM

EM

EM, FM

EM

TM

EM

2006

Izstrādāts koncesiju likuma projekts.

Tiek izstrādāti šādi MK noteikumu projekti:

1) par kārtību, kādā veicami finanšu un ekonomiskie aprēķini;

2) par paziņojumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras uzsākšanu (saturs un noformējums);

3) par paziņojumu par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas procedūras rezultātiem (saturs un noformējums);

4) par informāciju par būvdarbu līgumu slēgšanu ar trešajām personām (būves koncesijai);

5) par koncesijas līguma vispārpieeja­mās informācijas apjomu;

6) par koncesijas līgumu reģistrācijas kārtību;

7) par koncesijas līguma slēgšanas tiesību iegūšanas komisijas darbību

Papildu finansējums nav nepieciešams

2.

Izstrādāt informatīvo materiālu par koncesiju likuma projektu

EM

2006

Izstrādāts informatīvais materiāls par koncesiju likuma projektu, un tas publiskots EM un LIAA mājas lapās internetā

Papildu finansējums nav nepieciešams

3.

Katru gadu sagatavot un iesniegt EM ziņojumu par administratīvajiem šķēršļiem VPP projektu īstenošanā, kā arī par nepilnībām un šķēršļiem normatīvajos aktos (pa nozarēm), kas kavē šādu projektu īstenošanu

LIAA

2006.-2009.

Katru gadu tiek izstrādāts ziņojums un iesniegts EM

Papildu finansējums nav nepieciešams

4.

Sagatavot informāciju par VPP projektu ietekmi uz valsts budžetu un valsts parādu

EM, FM

2006

Izstrādāts informatīvais ziņojums.

Ziņojums publicēts LIAA mājas lapā internetā

Papildu finansējums nav nepieciešams

V. VPP izpratnes un zināšanu pilnveidošana

1.

Izveidot vienotu VPP mājas lapu internetā, kurā apkopota visa informācija - skaidrojošie materiāli, normatīvie akti, metodoloģija un vadlīnijas, tipveida dokumenti, aktualitātes, situācijas raksturojums, ārvalstu informācija, aktuālākās saites

(Organizēt iepirkumu par VPP mājas lapas dizaina un satura izstrādi)

EM, LIAA

2007

Integrētas mājas lapas izstrāde un reģistrācija

2007.gadā 2000

1700

300

2.

Organizēt informatīvos seminārus publiskajām institūcijām par VPP projektu vadības cikla metodoloģiju un tipveida dokumentiem, kas nepieciešami VPP projektu sagatavošanai

(Padziļinātu apmācības semināru vadīšana, piesaistot ārvalstu un vietējos ekspertus (divi semināri gadā, 2000 latu semināra norises nodrošināšanai))

LIAA

2006.-2009.

Gadā organizēti divi semināri. Semināru informatīvie materiāli pieejami LIAA mājas lapā internetā (no 2007.gada - VPP mājas lapā internetā)

2006.gadā 4000

3400

600

2007.gadā 4000

3400

600

2008.gadā 4000

3400

600

2009.gadā 4000

3400

600

3.

Izstrādāt VPP komunikācijas stratēģiju

EM

2006

Izstrādāta VPP komunikācijas stratēģija

Papildu finansējums nav nepieciešams

4.

Atbilstoši izstrādātajai VPP komunikācijas stratēģijai uzsākt tajā minēto uzdevumu un pasākumu īstenošanu

LIAA

2006.-2009.

Komunikācijas stratēģijas īstenošana

Finansējuma apjoms un avots tiks precizēts, ņemot vērā izstrādāto komunikācijas stratēģiju


Gads

Ārvalstu finanšu palīdzība (latos)

Budžets (latos)

2005

0

0

2006

356400

63300

2007

221850

39150

2008

220150

38850

2009

220150

38850

KOPĀ

1018550

180450

Saīsinājumi:

EK - Eiropas Komisija

EM - Ekonomikas ministrija

ES - Eiropas Savienība

FM - Finanšu ministrija

IKP - iekšzemes kopprodukts

IUB - Iepirkumu uzraudzības birojs

LIAA - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

MK - Ministru kabinets

RAPLM - Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

TM - Tieslietu ministrija

VPP - valsts un privātā partnerība

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

16.11.2005