Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5.nr.; 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.panta pirmo daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) bērna invalīda kopšanas pabalsts."

2. Papildināt 4.panta trešo daļu pēc vārdiem "bērna kopšanas pabalstu" ar vārdiem "bērna invalīda kopšanas pabalstu".

3. Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu otram bērna vecākam ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu."

4. Papildināt likumu ar 7.1pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Bērna invalīda kopšanas pabalsts

(1) Bērna invalīda kopšanas pabalstu piešķir personai, kas kopj bērnu, kuram Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem fiziskiem un funkcionāliem traucējumiem, ja minētā persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu").

(2) Bērna invalīda kopšanas pabalstu nepiešķir, ja tajā pašā laikposmā vienam bērna vecākam sakarā ar šā bērna piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts.

(3) Tiesības saņemt bērna invalīda kopšanas pabalstu rodas no dienas, kad bērnam invalīdam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

(4) Bērna invalīda kopšanas pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība, vai kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu."

5. Papildināt 16.panta pirmo un otro daļu pēc skaitļa "7." ar skaitli "7.1".

6. Izteikt 17.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts sociālos pabalstus bez maksas pārskaita saņēmēja kontā, izņemot valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. To pēc pabalsta saņēmēja pieprasījuma piegādā viņa dzīvesvietā."

7. 20.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3) ja pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, ir miris;

4) ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas.";

papildināt otro daļu pēc skaitļa "7." ar skaitli "7.1";

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "6. un 7.pantā" ar skaitļiem un vārdiem "6., 7. un 7.1pantā".

8. 21.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"Ieturējumi no valsts sociālajiem pabalstiem un tiesības norakstīt izveidojušās parādu summas";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra noraksta un izslēdz no bilances tās uzskaitē esošo parādu summas, kas valsts sociālo pabalstu saņēmēju vainas dēļ veidojušās kā pārmaksas, kuru piedziņa nav iespējama, jo parādnieks ir miris vai parāda piedziņai iestājies noilgums, vai kas nepārsniedz 35 procentus no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 3.panta pirmās daļas 9.punkts, grozījumi 4.panta trešajā daļā attiecībā uz bērna invalīda kopšanas pabalstu, 7.1pants un grozījumi 16.panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī 20.panta otrajā un trešajā daļā, kuri attiecas uz 7.1pantu, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 27.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 11.novembrī

25.11.2005