Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.11.2006. - 31.12.2006. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2006. gada 19. decembra likumu: Par valsts budžetu 2007.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2006.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam ieņēmumos 3 397 215 095 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2006.gadam izdevumos 3 530 551 547 latu apmērā un tīrajos aizdevumos - 28 593 678 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 223 933 147 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 139 910 075 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 38 430 208 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 9 103 513 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 471 740 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5) plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 440 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) investīcijām pašvaldībām 28 799 501 lata apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7) pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai 71 400 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 6 706 710 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 453 835 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 113 440 latu apmērā;

3) reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 187 498 latu apmērā.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

5.pants. Apstiprināt valsts ilgtermiņa saistību limitus un valsts investīciju projektus saskaņā ar 15.pielikumu.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 200 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2006.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 115 650 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

7.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 96 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 66 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 22 000 000 latu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, 500 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 30 000 000 latu apmērā. Atļaut finanšu ministram apstiprināt Rīgas Domes iepriekš ņemto aizņēmumu neatmaksātās summas pārfinansēšanu uz citu kredītiestādi ar pašvaldībai izdevīgākiem aizdevuma finanšu nosacījumiem.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

8.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,24 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 18,52 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 5,49 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,75 procenti.

9.pants. Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

10.pants. Apstiprināt izdevumus programmai "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" 2006.gadā 201 159 106 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas "Valsts aizsardzība, drošība un inte­grācija NATO" izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

11.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi. Tāmēs paredzēt izdevumus, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

12.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

13.pants. Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Valsts prezidenta darbības nodrošināšana" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 2000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 400 latu apmērā.

14.pants. Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

15.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem", 05.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", 10.00.00 "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

16.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

17.pants. Noteikt, ka programmas 03.00.00 "Mērķdotācijas investīcijām", programmas 04.00.00 "Mērķdotācijas plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei", programmas 06.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai", programmas 04.00.00 "Dotācija Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei" un programmas 08.00.00 "Dotācija reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai" izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

18.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognoze Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ir ne mazāk kā 240006988 lati.

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 75% apmērā un valsts budžetam — 25% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 32 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 22 lati mēnesī.

20.pants. (1) Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 6272618 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

(2) Atļaut finanšu ministram dzēst no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumu 253 453 latu apmērā likvidētajam uzņēmumam SIA "Farmovet" un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības attiecībā uz Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirto aizdevumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

21.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 "Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 29 036 634 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības var pieprasīt finansējumu arī atbalsta sniegšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto pašvaldību projektu īstenošanas nodrošināšanai.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

22.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

23.pants. Reorganizācijas rezultātā izveidoto valsts budžeta iestāžu (valsts aģentūru) darbība līdz dienai, kad stājas spēkā attiecīgie grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2006.gadam", tiek finansēta, izmantojot maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem atvērto norēķinu kontu Valsts kasē.

24.pants. Atļaut Zemkopības ministrijai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem" atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajā subsīdiju programmā paredzētajam pārskaitīt subsīdijas valsts budžeta finansētām institūcijām.

25.pants. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumiem Nr.996 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa un citi maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo" papildus maksājumam par valsts kapitāla izmantošanu ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividendes 1097397 latu apmērā, lai kompensētu valsts budžeta izdevumus Stokholmas Tirdzniecības palātas Šķīrējtiesas institūta šķīrējtiesas 2003.gada 16.decembra sprieduma izpildei lietā ""Nykomb Synergetics Technology Holding AB" pret Latvijas Republiku".

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzfinansēto un finansēto projektu īstenošanai ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

27.pants. Noteikt, ka Ministru kabineta budžeta programmā 14.00.00 "Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas piešķiršanas, izlietojuma un tās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

28.pants. Noteikt, ka Ekonomikas ministrijas programmā 29.00.00 "Enerģētikas politika" paredzētās apropriācijas 7000000 latu apmērā sadalījumu Valsts siltumapgādes sektora programmas ietvaros nosaka Ministru kabinets.

29.pants. Noteikt, ka Ekonomikas ministrijas programmā 25.00.00 "Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana" paredzētās apropriācijas 3000000 latu apmērā sadalījumu pielietojamās zinātnes veicināšanai un tautsaimniecības attīstībai nosaka Ministru kabinets.

30.pants. Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammā 03.12.00 "Zinātniskās darbības attīstība universitātēs" paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo asignējumu pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

31.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 05.12.00 "Zinātnes konkurētspējas veicināšana" noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un veikt nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām.

32.pants. Noteikt, ka budžeta programmai "NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana" paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

33.pants.

(Izslēgts ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

34.pants.

(Izslēgts ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

35.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas apakšprogrammā 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" 2 917 696 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un no likuma "Par Latvijas Banku" 18.1 pantā noteiktajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā "Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts" Valsts kasē.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

36.pants.

(Izslēgts ar 19.10.2006. likumu, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

37.pants. Finanšu ministram, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos nosacījumus finansēšanas plānu sastādīšanai, ir tiesības lemt par asignējumu piešķiršanu sadalījumā pa saimnieciskā gada mēnešiem.

38.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammai 03.15.00 "Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolās" un apakšprogrammai 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" paredzētās apropriācijas ietvaros pārdalīt asignējumus starp ministrijām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

39.pants. Noteikt Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 03.48.00 "Atbalsts Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanai" paredzētās apropriācijas - 38 043 433 latu - sadalījumu pa iestādēm saskaņā ar 18.pielikumu.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

40.pants. Ministru kabinetam ir tiesības palielināt apropriāciju ministrijai, citai centrālajai valsts iestādei atbilstoši finanšu resursu transferta pārskaitījumiem no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, ja konkursa kārtībā ir iegūtas tiesības īstenot Eiropas Savienības politiku instrumentu, Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu līdzfinansētos projektus. Šī apropriācija tiek konsolidēta uz kopējiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.

41.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 "Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam" un programmas 12.00.00 "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem" izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

42.pants. Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija un Veselības ministrija nodrošina valsts pamatbudžetā iekļauto valsts speciālā budžeta aizņēmumu saistību izpildi pilnā apmērā.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

43.pants. Ja pēc šā likuma pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija mēneša laikā pēc saimnieciskā gada beigām atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus uzrādīšanai gada pārskatā.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

44.pants. Finanšu ministrija 1996.gada 13.decembrī starp valsts akciju sabiedrību "Privatizācijas aģentūra" un akciju sabiedrību "Air Baltic Corporation" noslēgtā aizdevuma procentu maksājumus veic no apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" paredzētajiem līdzekļiem.

(19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.oktobrī.
Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2005.gada 9.novembrī
Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2006.gadam

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

   

Ls

A.1.

Valsts budžeta ieņēmumi (B.1. + C.1.)

3 397 215 095

  Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

2 467 345 485

  Nodokļu ieņēmumi

1 712 514 810

  - Tiešie nodokļi

408 350 000

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

161 800 000

  Uzņēmumu ienākuma nodoklis

246 550 000

  - Netiešie nodokļi

1 279 580 810

  Pievienotās vērtības nodoklis

894 459 810

  Akcīzes nodoklis

352 891 000

  Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

12 930 000

  Muitas nodoklis

19 300 000

  - Pārējie nodokļi

24 584 000

  Azartspēļu nodoklis

14 808 000

  Izložu nodoklis

420 000

  Dabas resursu nodoklis

9 356 000

  Nenodokļu ieņēmumi

261 400 030

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

  Ārvalstu finanšu palīdzība

375 870 329

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

2 467 345 485

  Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

945 487 743

  Nodokļu ieņēmumi

922 668 241

  - Sociālās apdrošināšanas iemaksas

922 668 241

  Nenodokļu ieņēmumi

22 684 651

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

15 618 133

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

929 869 610

A.2.

Valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

3 530 551 547

A.2.1.

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

3 169 318 722

A.2.2.

Valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

144 411 197

A.2.3.

Valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

216 821 628

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-133 336 452

A.4.

Valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

28 593 678

  Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

3 559 145 225

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)
(A.3.-A.4.)

-161 930 130

  Finansēšana:  
  aizņēmumi

291 954 655

  ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

1 050 000

  valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

  valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

  valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

  no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

  Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

2 744 426 115

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

15 618 133

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

2 728 807 982

  Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

2 386 048 154

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

15 618 133

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

2 370 430 021

  Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

144 384 832

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

144 384 832

  Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

213 993 129

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

213 993 129

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-277 080 630

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

28 593 678

  Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

28 593 678

  Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

28 593 678

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-305 674 308

  Finansēšana:  
  aizņēmumi

291 802 022

  ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas

1 050 000

  valsts pamatbudžeta maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

  valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

  Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

801 743 565

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

801 743 565

  Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

798 888 701

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

798 888 701

  Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

26 365

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

26 365

  Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

2 828 499

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

2 828 499

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

143 744 178

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)

143 744 178

  Finansēšana:  
  valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

  no valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

  Procentos no IKP:  
  Valsts budžeta ieņēmumi

31,3%

  Valsts budžeta izdevumi

32,5%

  Valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

32,8%

  Valsts budžeta fiskālais deficīts

1,5%

  IKP milj. latu

10 849,8

Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI

2467 345 485

NODOKĻU IEŅĒMUMI

1712 514 810

Tiešie nodokļi

408 350 000

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

161 800 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

246 550 000

Netiešie nodokļi

1279 580 810

Pievienotās vērtības nodoklis

894 459 810

Akcīzes nodoklis

352 891 000

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

12 930 000

Muitas nodoklis

19 300 000

Pārējie nodokļi

24 584 000

Azartspēļu nodoklis

14 808 000

Izložu nodoklis

420 000

Dabas resursu nodoklis

9 356 000

NENODOKĻU IEŅĒMUMI

261 400 030

Latvijas Bankas maksājums

1 458 848

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

46 430 500

Valsts a/s "Latvijas valsts meži" maksājums

11 394 758

Procentu maksājumi par kredītiem

9 600 000

Procentu maksājumi par valdības depozītu

7 500 000

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

68 492 753

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

1 317 000

Valsts nodeva par preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu

280 000

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

26 589 186

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

21 500 000

Izložu un azartspēļu valsts nodeva

2 242 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 159 422

Cukura ražošanas nodeva

287 764

Pārējās speciālās nodevas

400 000

Ienākumi no valsts īpašuma iznomāšanas

170 000

Pārējās valsts nodevas

1 177 735

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

962 535

Sodi un sankcijas

13 752 621

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

84 911 387

Eiropas Kopienas vienreizējais pievienošanās akta maksājums

2 600 000

PAŠU IEŅĒMUMI

117 560 316

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

ĀRVALSTU FINANŠU PALĪDZĪBA

375 870 329

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

Ls

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā

33 521 256

Ārlietu ministrija - kopā

2 459 000

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

2 400 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

59 000

Ekonomikas ministrija - kopā

317 551

Ieņēmumi no EUROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

295 673

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

21 878

Finanšu ministrija - kopā

4 646 735

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

280 000

Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu

320 000

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

962 535

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām (VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi)

3 084 200

Iekšlietu ministrija - kopā

8 747 246

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

150 000

Nodeva par pasu izsniegšanu

1 634 503

Nodeva par dokumentu izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 100 000

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

54 700

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikātu izsniegšanu

50 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policijas iestādes

108 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

130 000

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

5 520 043

Izglītības un zinātnes ministrija - kopā

95 508

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

95 508

Zemkopības ministrija - kopā

1 562 000

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu un medību trofeju izvešanu no Latvijas

164 000

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

92 000

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

25 000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

5 000

Zaudējumu atlīdzība par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

274 300

Kompensācija par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

405 000

Maksājums par ūdenstilpju un zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu

465 000

Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas 2003.-2004.gada valsts programmas "Forest Focus" īstenošanu

17 000

Ieņēmumi no Eiropas Savienības Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanai

114 700

Satiksmes ministrija - kopā

697 454

Atskaitījumi no ostu maksām

120 289

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

442 194

Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā

134 971

Labklājības ministrija - kopā

300 000

Valsts nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

300 000

Tieslietu ministrija - kopā

14 125 762

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

100 000

Nodeva par darbības veikšanu tiesu iestādēs

3 500 000

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

40 000

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

30 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

2 292 640

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

3 200 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

930 000

Ieņēmumi par izziņu sagatavošanu un izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

330 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 159 422

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu reģistrēšanu

40 200

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

1 500 000

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

2 500

Kultūras ministrija - kopā

18 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmas reģistrāciju

18 000

Radio un televīzija - kopā

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija - kopā

450 000

Ieņēmumi no dzīvojamo māju privatizācijas

450 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

VALSTS SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

945 487 743

Labklājības ministrija

945 487 743

Sociālā apdrošināšana

945 487 743

tai skaitā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

922 668 241

Valsts pamatbudžeta dotācija

15 618 133

Pārējie ieņēmumi

7 066 518

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

Informatīvi

Fondēto pensiju shēmas līdzekļi  

Ieņēmumi - kopā

38 000 000

tai skaitā

Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

38 000 000

   
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva  

Ieņēmumi - kopā

tai skaitā

2 220 000

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 159 422

Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa

60 578

Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

 

Ls

   

Valsts pamatbudžets

 
Ieņēmumi - kopā

2 467 345 485

Resursi izdevumu segšanai

2 728 586 236

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 462 578 546

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

Ārvalstu finanšu palīdzība

148 447 374

Izdevumi - kopā

2 744 426 115

Uzturēšanas izdevumi

2 386 048 154

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

15 618 133

Izdevumi kapitālieguldījumiem

358 377 961

Tīrie aizdevumi

28 593 678

Fiskālā bilance

-305 674 308

Finansēšana:  
Aizņēmumi

291 802 022

Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

1 050 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

   
   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

945 487 743

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

945 352 892

tai skaitā dotācijas no valsts pamatbudžeta

15 618 133

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

Izdevumi - kopā

801 743 565

Uzturēšanas izdevumi

798 888 701

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 854 864

Fiskālā bilance

143 744 178

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

   
   

01. Valsts prezidenta kanceleja

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 095 322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 095 322

Izdevumi - kopā

2 095 322

Uzturēšanas izdevumi

2 075 322

Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

   

02. Saeima

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

10 837 615

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 578 615

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

Izdevumi - kopā

10 881 971

Uzturēšanas izdevumi

10 399 323

Izdevumi kapitālieguldījumiem

482 648

Fiskālā bilance

-44 356

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 356

   

03. Ministru kabinets

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

8 874 137

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 608 501

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

710 180

Ārvalstu finanšu palīdzība

555 456

Izdevumi - kopā

8 874 430

Uzturēšanas izdevumi

8 014 454

Izdevumi kapitālieguldījumiem

859 976

Fiskālā bilance

-293

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

   

10. Aizsardzības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

171 134 487

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

168 666 462

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 304 445

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 163 580

Izdevumi - kopā

171 151 323

Uzturēšanas izdevumi

127 424 039

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 727 284

Fiskālā bilance

-16 836

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 836

   

11. Ārlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

28 153 365

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 918 833

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

443 631

Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

Izdevumi - kopā

28 153 365

Uzturēšanas izdevumi

25 817 886

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 335 479

   

12. Ekonomikas ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

63 043 247

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 019 277

Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

40 346

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 465 960

Ārvalstu finanšu palīdzība

2 394 065

Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

123 599

Izdevumi - kopā

63 374 371

Uzturēšanas izdevumi

59 469 176

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 905 195

Fiskālā bilance

-331 124

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

239 322

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 802

   

13. Finanšu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

398 727 639

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

378 753 453

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 242 235

Ārvalstu finanšu palīdzība

14 731 951

Izdevumi - kopā

399 333 853

Uzturēšanas izdevumi

362 599 595

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 734 258

Tīrie aizdevumi

28 593 678

Fiskālā bilance

-29 199 892

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

377 006

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

229 208

   

14. Iekšlietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

194 398 730

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 323 530

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 981 117

Ārvalstu finanšu palīdzība

30 094 083

Izdevumi - kopā

194 898 730

Uzturēšanas izdevumi

162 833 237

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 065 493

Fiskālā bilance

-500 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

500 000

   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

212 103 604

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 120 094

Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

529 112

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

39 297 386

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 169 185

Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 987 827

Izdevumi - kopā

216 022 893

Uzturēšanas izdevumi

193 646 827

Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 376 066

Tīrie aizdevumi

-2 754 064

Aizdevumi

263 529

Aizdevumu atmaksas

3 017 593

Fiskālā bilance

-1 165 225

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

608 910

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

292 786

   

16. Zemkopības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

295 791 136

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

274 777 074

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 410 418

Ārvalstu finanšu palīdzība

7 603 644

Izdevumi - kopā

296 224 777

Uzturēšanas izdevumi

282 401 533

Izdevumi kapitālieguldījumiem

13 823 244

Fiskālā bilance

-433 641

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

433 641

   

17. Satiksmes ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

281 203 300

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

228 083 459

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 567 640

Ārvalstu finanšu palīdzība

51 552 201

Izdevumi - kopā

288 524 215

Uzturēšanas izdevumi

145 543 369

Izdevumi kapitālieguldījumiem

142 980 846

Fiskālā bilance

-7 320 915

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

105 223

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 215 692

   

18. Labklājības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

206 413 695

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

201 053 511

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 920 085

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 440 099

Izdevumi - kopā

206 460 954

Uzturēšanas izdevumi

197 904 157

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

15 591 773

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 556 797

Fiskālā bilance

-47 259

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

47 259

   

Valsts speciālais budžets

 
Ieņēmumi - kopā

945 487 743

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

945 352 892

tai skaitā dotācijas no valsts pamatbudžeta

15 618 133

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

134 851

Izdevumi - kopā

801 743 565

Uzturēšanas izdevumi

798 888 701

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 854 864

Fiskālā bilance

143 744 178

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-143 744 178

No valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas iegūto līdzekļu palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-152 633

   

19. Tieslietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

86 243 334

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

72 293 346

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

12 546 133

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 403 855

Izdevumi - kopā

88 939 763

Uzturēšanas izdevumi

81 498 827

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 440 936

Fiskālā bilance

-2 696 429

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 696 429

   

21. Vides ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

65 824 478

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 149 638

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 229 106

Ārvalstu finanšu palīdzība

26 445 734

Izdevumi - kopā

64 905 551

Uzturēšanas izdevumi

32 209 118

Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 696 433

Fiskālā bilance

918 927

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

76 544

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-995 471

   

22. Kultūras ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

66 274 410

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 907 368

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 190 437

Ārvalstu finanšu palīdzība

63 680

Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

112 925

Izdevumi - kopā

66 621 559

Uzturēšanas izdevumi

63 339 673

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 281 886

Fiskālā bilance

-347 149

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

347 149

   

24. Valsts kontrole

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 170 251

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 044 555

Ārvalstu finanšu palīdzība

125 696

Izdevumi - kopā

3 170 251

Uzturēšanas izdevumi

3 054 031

Izdevumi kapitālieguldījumiem

116 220

   

28. Augstākā tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

2 581 993

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 496 391

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 265

Ārvalstu finanšu palīdzība

84 337

Izdevumi - kopā

2 582 288

Uzturēšanas izdevumi

2 533 361

Izdevumi kapitālieguldījumiem

48 927

Fiskālā bilance

-295

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

295

   

29. Veselības ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

413 777 780

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

399 886 897

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 042 604

Ārvalstu finanšu palīdzība

848 279

Izdevumi - kopā

414 212 672

Uzturēšanas izdevumi

408 637 869

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 574 803

Fiskālā bilance

-434 892

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

434 892

   

30. Satversmes tiesa

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

596 059

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

584 409

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 650

Izdevumi - kopā

598 656

Uzturēšanas izdevumi

548 706

Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 950

Fiskālā bilance

-2 597

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 597

   

32. Prokuratūra

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

12 027 704

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 012 704

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

15 000

Izdevumi - kopā

12 035 083

Uzturēšanas izdevumi

11 780 086

Izdevumi kapitālieguldījumiem

254 997

Fiskālā bilance

-7 379

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 379

   

35. Centrālā vēlēšanu komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

1 903 203

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 903 203

Izdevumi - kopā

1 903 203

Uzturēšanas izdevumi

1 899 203

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

   

36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

8 851 691

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 855 861

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

730 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

265 830

Izdevumi - kopā

8 851 691

Uzturēšanas izdevumi

8 654 517

Izdevumi kapitālieguldījumiem

197 174

   

37. Centrālā zemes komisija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

67 916

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 916

Izdevumi - kopā

67 916

Uzturēšanas izdevumi

52 416

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 500

   

45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

5 251 081

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 823 281

Ārvalstu finanšu palīdzība

427 800

Izdevumi - kopā

5 251 081

Uzturēšanas izdevumi

5 149 567

Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 514

   

47. Radio un televīzija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

11 057 433

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 902 157

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

92 024

Ārvalstu finanšu palīdzība

63 252

Izdevumi - kopā

11 062 613

Uzturēšanas izdevumi

11 026 413

Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 200

Fiskālā bilance

-5 180

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 180

   

48. Valsts cilvēktiesību birojs

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

256 238

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

256 238

Izdevumi - kopā

256 238

Uzturēšanas izdevumi

244 928

Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 310

   

57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

3 726 574

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 695 954

Ārvalstu finanšu palīdzība

30 620

Izdevumi - kopā

3 726 574

Uzturēšanas izdevumi

1 152 055

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 574 519

   

58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

23 022 685

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 523 823

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 000

Ārvalstu finanšu palīdzība

1 398 862

Izdevumi - kopā

23 067 643

Uzturēšanas izdevumi

22 145 468

Izdevumi kapitālieguldījumiem

922 175

Fiskālā bilance

-44 958

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 958

   

62. Mērķdotācijas pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

223 933 147

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

223 933 147

Izdevumi - kopā

223 933 147

Uzturēšanas izdevumi

195 133 646

Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 799 501

   

64. Dotācija pašvaldībām

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 453 835

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 453 835

Izdevumi - kopā

7 453 835

Uzturēšanas izdevumi

7 453 835

   

68. NATO valstu valdību vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana

 

Valsts pamatbudžets

 
Resursi izdevumu segšanai

7 000 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 000 000

Izdevumi - kopā

7 000 000

Uzturēšanas izdevumi

7 000 000

   
Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam"
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 19.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 09.11.2006.)

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

    Ieņēmumi – kopā

2 467 345 485

    Resursi izdevumu segšanai

2 728 586 236

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 462 578 546

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

117 560 316

    Ārvalstu finanšu palīdzība

148 447 374

    Izdevumi – kopā

2 744 426 115

    Uzturēšanas izdevumi

2 386 048 154

    Kārtējie izdevumi

984 794 147

    tai skaitā atalgojumi

423 274 219

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

58 386 617

    Subsīdijas un dotācijas

1 342 867 390

   
tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

660 281 977

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

129 751 249

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

8 200 727

   

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

15 618 133

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

358 377 961

    kapitālie izdevumi

144 384 832

    investīcijas

213 993 129

    Tīrie aizdevumi

28 593 678

    Fiskālā bilance

-305 674 308

    Finansēšana:  
    Aizņēmumi

291 802 022

    Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

1 050 000

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

5 988 269

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 834 017

   

01. Valsts prezidenta kanceleja

 
    Resursi izdevumu segšanai

2 095 322

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 095 322

    Izdevumi – kopā

2 095 322

    Uzturēšanas izdevumi

2 075 322

    Kārtējie izdevumi

2 063 322

    tai skaitā atalgojumi

690 866

    Subsīdijas un dotācijas

12 000

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

    kapitālie izdevumi

20 000

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

81 835

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

81 835

    Izdevumi – kopā

81 835

    Uzturēšanas izdevumi

81 835

    Kārtējie izdevumi

81 835

    tai skaitā atalgojumi

31 800

04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 724 210

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 724 210

    Izdevumi – kopā

1 724 210

    Uzturēšanas izdevumi

1 704 210

    Kārtējie izdevumi

1 692 210

    tai skaitā atalgojumi

529 786

    Subsīdijas un dotācijas

12 000

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

12 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

20 000

    kapitālie izdevumi

20 000

05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

46 862

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

46 862

    Izdevumi – kopā

46 862

    Uzturēšanas izdevumi

46 862

    Kārtējie izdevumi

46 862

    tai skaitā atalgojumi

10 080

06.00.00

01.110

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

242 415

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

242 415

    Izdevumi – kopā

242 415

    Uzturēšanas izdevumi

242 415

    Kārtējie izdevumi

242 415

    tai skaitā atalgojumi

119 200

   

02. Saeima

 
    Resursi izdevumu segšanai

10 837 615

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 578 615

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

    Izdevumi – kopā

10 881 971

    Uzturēšanas izdevumi

10 399 323

    Kārtējie izdevumi

10 303 736

    tai skaitā atalgojumi

6 107 640

    Subsīdijas un dotācijas

95 587

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

95 587

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

482 648

    kapitālie izdevumi

482 648

    Fiskālā bilance

-44 356

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 356

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

10 624 308

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 365 308

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

259 000

    Izdevumi – kopā

10 668 664

    Uzturēšanas izdevumi

10 186 016

    Kārtējie izdevumi

10 186 016

    tai skaitā atalgojumi

6 012 773

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

482 648

    kapitālie izdevumi

482 648

    Fiskālā bilance

-44 356

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

44 356

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

95 587

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

95 587

    Izdevumi – kopā

95 587

    Uzturēšanas izdevumi

95 587

    Subsīdijas un dotācijas

95 587

    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

95 587

03.00.00

01.110

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

117 720

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 720

    Izdevumi – kopā

117 720

    Uzturēšanas izdevumi

117 720

    Kārtējie izdevumi

117 720

    tai skaitā atalgojumi

94 867

       
   

03. Ministru kabinets

 
    Resursi izdevumu segšanai

8 874 137

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 608 501

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

710 180

    Ārvalstu finanšu palīdzība

555 456

    Izdevumi – kopā

8 874 430

    Uzturēšanas izdevumi

8 014 454

    Kārtējie izdevumi

8 009 169

    tai skaitā atalgojumi

3 992 525

    Subsīdijas un dotācijas

5 285

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 285

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

859 976

    kapitālie izdevumi

859 976

    Fiskālā bilance

-293

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

3 453 668

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 445 808

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 860

    Izdevumi – kopā

3 453 668

    Uzturēšanas izdevumi

3 330 267

    Kārtējie izdevumi

3 330 267

    tai skaitā atalgojumi

1 989 961

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

123 401

    kapitālie izdevumi

123 401

02.00.00

01.410

Civildienests  
    Resursi izdevumu segšanai

192 922

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

192 922

    Izdevumi – kopā

192 922

    Uzturēšanas izdevumi

183 256

    Kārtējie izdevumi

183 256

    tai skaitā atalgojumi

109 798

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 666

    kapitālie izdevumi

9 666

03.00.00

04.630

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

398 348

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

368 548

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 800

    Izdevumi – kopā

398 641

    Uzturēšanas izdevumi

322 227

    Kārtējie izdevumi

321 461

    tai skaitā atalgojumi

187 633

    Subsīdijas un dotācijas

766

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

766

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 414

    kapitālie izdevumi

76 414

    Fiskālā bilance

-293

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

03.01.00

04.630

Ierēdņu apmācība  
    Resursi izdevumu segšanai

115 542

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 542

    Izdevumi – kopā

115 542

    Uzturēšanas izdevumi

115 542

    Kārtējie izdevumi

115 542

    tai skaitā atalgojumi

61 300

03.02.00

04.630

Valsts administrācijas skola  
    Resursi izdevumu segšanai

282 806

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

253 006

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 800

    Izdevumi – kopā

283 099

    Uzturēšanas izdevumi

206 685

    Kārtējie izdevumi

205 919

    tai skaitā atalgojumi

126 333

    Subsīdijas un dotācijas

766

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

766

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 414

    kapitālie izdevumi

76 414

    Fiskālā bilance

-293

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

293

06.00.00

01.150

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  
    Resursi izdevumu segšanai

3 133 287

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 577 831

    Ārvalstu finanšu palīdzība

555 456

    Izdevumi – kopā

3 133 287

    Uzturēšanas izdevumi

2 495 467

    Kārtējie izdevumi

2 490 948

    tai skaitā atalgojumi

1 422 351

    Subsīdijas un dotācijas

4 519

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 519

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

637 820

    kapitālie izdevumi

637 820

10.00.00

01.410

Sabiedrības informēšana par Latvijas dalību Eiropas Savienībā  
    Resursi izdevumu segšanai

227 833

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

227 433

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

    Izdevumi – kopā

227 833

    Uzturēšanas izdevumi

215 427

    Kārtējie izdevumi

215 427

    tai skaitā atalgojumi

69 896

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 406

    kapitālie izdevumi

12 406

11.00.00

01.110

Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos  
    Resursi izdevumu segšanai

222 327

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 327

    Izdevumi – kopā

222 327

    Uzturēšanas izdevumi

222 058

    Kārtējie izdevumi

222 058

    tai skaitā atalgojumi

141 964

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

269

    kapitālie izdevumi

269

12.00.00

01.410

Informācijas analīzes dienests  
    Resursi izdevumu segšanai

473 632

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

473 632

    Izdevumi – kopā

473 632

    Uzturēšanas izdevumi

473 632

    Kārtējie izdevumi

473 632

13.00.00

14.500

Projekta “Rumānijas valdības kapacitātes stiprināšana politikas vadībā un koordinācijā un lēmumu pieņemšanā” īstenošana  
    Resursi izdevumu segšanai

672 120

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

672 120

    Izdevumi – kopā

672 120

    Uzturēšanas izdevumi

672 120

    Kārtējie izdevumi

672 120

    tai skaitā atalgojumi

70 922

14.00.00

01.150

Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

100 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

100 000

    Izdevumi – kopā

100 000

    Uzturēšanas izdevumi

100 000

    Kārtējie izdevumi

100 000

   

10. Aizsardzības ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

171 134 487

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

168 666 462

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 304 445

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 163 580

    Izdevumi – kopā

171 151 323

    Uzturēšanas izdevumi

127 424 039

    Kārtējie izdevumi

119 533 997

    tai skaitā atalgojumi

43 927 707

    Subsīdijas un dotācijas

7 890 042

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

4 192 721

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 145 682

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 531 559

   

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

43 727 284

    kapitālie izdevumi

28 003 050

    investīcijas

15 724 234

    Fiskālā bilance

-16 836

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 836

01.00.00

02.000

Valsts aizsardzības vadība un administrācija  
    Resursi izdevumu segšanai

13 485 643

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 471 413

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

14 230

    Izdevumi – kopā

13 485 643

    Uzturēšanas izdevumi

12 656 154

    Kārtējie izdevumi

10 070 369

    tai skaitā atalgojumi

4 375 612

    Subsīdijas un dotācijas

2 585 785

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

441 063

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 144 722

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

829 489

    kapitālie izdevumi

829 489

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts  
    Resursi izdevumu segšanai

7 489 697

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 479 717

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 980

    Izdevumi – kopā

7 489 697

    Uzturēšanas izdevumi

6 937 167

    Kārtējie izdevumi

6 902 720

    tai skaitā atalgojumi

3 351 824

    Subsīdijas un dotācijas

34 447

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

34 447

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

552 530

    kapitālie izdevumi

552 530

01.04.00

02.000

Militārpersonu pensiju fonds  
    Resursi izdevumu segšanai

2 144 722

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 144 722

    Izdevumi – kopā

2 144 722

    Uzturēšanas izdevumi

2 144 722

    Subsīdijas un dotācijas

2 144 722

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 144 722

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji  
    Resursi izdevumu segšanai

2 687 794

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 687 794

    Izdevumi – kopā

2 687 794

    Uzturēšanas izdevumi

2 474 494

    Kārtējie izdevumi

2 474 494

    tai skaitā atalgojumi

840 256

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

213 300

    kapitālie izdevumi

213 300

01.06.00

02.000

“Tēvijas Sargs”  
    Resursi izdevumu segšanai

636 814

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

632 564

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 250

    Izdevumi – kopā

636 814

    Uzturēšanas izdevumi

573 155

    Kārtējie izdevumi

523 655

    tai skaitā atalgojumi

183 532

    Subsīdijas un dotācijas

49 500

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

49 500

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

63 659

    kapitālie izdevumi

63 659

01.07.00

02.000

Integrācija NATO  
    Resursi izdevumu segšanai

526 616

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

526 616

    Izdevumi – kopā

526 616

    Uzturēšanas izdevumi

526 616

    Kārtējie izdevumi

169 500

    Subsīdijas un dotācijas

357 116

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

357 116

04.00.00

02.000

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

917 400

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

900 000

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 400

    Izdevumi – kopā

917 400

    Uzturēšanas izdevumi

917 400

    Kārtējie izdevumi

917 400

    tai skaitā atalgojumi

581 016

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība  
    Resursi izdevumu segšanai

4 646 234

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 645 634

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

600

    Izdevumi – kopā

4 646 234

    Uzturēšanas izdevumi

4 646 234

    Kārtējie izdevumi

4 646 234

12.00.00

08.220

Kara muzejs  
    Resursi izdevumu segšanai

718 499

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

707 567

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 932

    Izdevumi – kopā

728 477

    Uzturēšanas izdevumi

682 177

    Kārtējie izdevumi

682 177

    tai skaitā atalgojumi

334 882

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

46 300

    kapitālie izdevumi

46 300

    Fiskālā bilance

-9 978

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 978

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

1 531 559

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 531 559

    Izdevumi – kopā

1 531 559

    Uzturēšanas izdevumi

1 531 559

    Subsīdijas un dotācijas

1 531 559

    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 531 559

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

28 200 187

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 813 745

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 757

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 104 685

    Izdevumi – kopā

28 200 187

    Uzturēšanas izdevumi

9 432 976

    Kārtējie izdevumi

6 204 178

    tai skaitā atalgojumi

854 258

    Subsīdijas un dotācijas

3 228 798

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3 228 798

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 767 211

    kapitālie izdevumi

14 800 834

    investīcijas

3 966 377

16.01.00

02.000

Aizsardzības īpašumu aģentūras vadība un administrācija  
    Resursi izdevumu segšanai

1 891 644

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 482 636

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 757

    Ārvalstu finanšu palīdzība

127 251

    Izdevumi – kopā

1 891 644

    Uzturēšanas izdevumi

1 637 619

    Kārtējie izdevumi

1 637 619

    tai skaitā atalgojumi

854 258

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

254 025

    kapitālie izdevumi

254 025

16.02.00

02.000

Aizsardzības ministrijas remonti un būvniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

26 308 543

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 331 109

    Ārvalstu finanšu palīdzība

977 434

    Izdevumi – kopā

26 308 543

    Uzturēšanas izdevumi

7 795 357

    Kārtējie izdevumi

4 566 559

    Subsīdijas un dotācijas

3 228 798

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3 228 798

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 513 186

    kapitālie izdevumi

14 546 809

    investīcijas

3 966 377

19.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai  
    Resursi izdevumu segšanai

29 900

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 900

    Izdevumi – kopā

29 900

    Uzturēšanas izdevumi

29 900

    Subsīdijas un dotācijas

29 900

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

29 900

20.00.00

02.000

Dotācija Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai  
    Resursi izdevumu segšanai

17 960

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 960

    Izdevumi – kopā

17 960

    Uzturēšanas izdevumi

17 960

    Subsīdijas un dotācijas

17 960

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

17 960

22.00.00

02.000

Nacionālie bruņotie spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

117 338 100

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 108 574

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

229 526

    Izdevumi – kopā

117 344 958

    Uzturēšanas izdevumi

93 427 003

    Kārtējie izdevumi

92 939 963

    tai skaitā atalgojumi

35 682 965

    Subsīdijas un dotācijas

487 040

    tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

474 000

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

960

   

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 917 955

    kapitālie izdevumi

12 160 098

    investīcijas

11 757 857

    Fiskālā bilance

-6 858

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 858

22.01.00

02.000

Nacionālo bruņoto spēku vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

2 333 116

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 308 161

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

24 955

    Izdevumi – kopā

2 339 440

    Uzturēšanas izdevumi

2 112 440

    Kārtējie izdevumi

2 112 440

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

227 000

    kapitālie izdevumi

150 000

    investīcijas

77 000

    Fiskālā bilance

-6 324

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 324

22.02.00

02.000

Vispārējās vienības  
    Resursi izdevumu segšanai

1 923 931

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 923 931

    Izdevumi – kopā

1 923 931

    Uzturēšanas izdevumi

1 923 931

    Kārtējie izdevumi

1 469 931

    Subsīdijas un dotācijas

454 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

454 000

22.03.00

02.000

Gaisa spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

4 977 992

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 977 992

    Izdevumi – kopā

4 977 992

    Uzturēšanas izdevumi

3 292 992

    Kārtējie izdevumi

3 292 992

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 685 000

    investīcijas

1 685 000

22.04.00

02.000

Jūras spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

10 269 526

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 269 526

    Izdevumi – kopā

10 269 526

    Uzturēšanas izdevumi

3 267 449

    Kārtējie izdevumi

3 267 449

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 002 077

    kapitālie izdevumi

221 220

    investīcijas

6 780 857

22.05.00

02.000

Sauszemes spēki  
    Resursi izdevumu segšanai

1 368 813

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 365 813

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

    Izdevumi – kopā

1 368 813

    Uzturēšanas izdevumi

1 298 766

    Kārtējie izdevumi

1 298 766

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 047

    kapitālie izdevumi

70 047

22.06.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija  
    Resursi izdevumu segšanai

500 769

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

499 421

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 348

    Izdevumi – kopā

500 769

    Uzturēšanas izdevumi

496 269

    Kārtējie izdevumi

495 309

    Subsīdijas un dotācijas

960

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

960

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 500

    kapitālie izdevumi

4 500

22.08.00

02.000

Nodrošinājuma pavēlniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

37 918 026

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 736 361

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

181 665

    Izdevumi – kopā

37 918 240

    Uzturēšanas izdevumi

23 030 859

    Kārtējie izdevumi

22 998 779

    Subsīdijas un dotācijas

32 080

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

20 000

   

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

12 080

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 887 381

    kapitālie izdevumi

11 672 381

    investīcijas

3 215 000

    Fiskālā bilance

-214

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

214

22.09.00

02.000

Mācību vadības pavēlniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

1 347 790

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 338 650

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 140

    Izdevumi – kopā

1 348 110

    Uzturēšanas izdevumi

1 313 660

    Kārtējie izdevumi

1 313 660

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 450

    kapitālie izdevumi

34 450

    Fiskālā bilance

-320

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

320

22.10.00

02.000

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums  
    Resursi izdevumu segšanai

55 194 228

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 194 228

    Izdevumi – kopā

55 194 228

    Uzturēšanas izdevumi

55 194 228

    Kārtējie izdevumi

55 194 228

    tai skaitā atalgojumi

35 682 965

22.11.00

02.000

Zemessardze  
    Resursi izdevumu segšanai

1 503 909

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 494 491

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 418

    Izdevumi – kopā

1 503 909

    Uzturēšanas izdevumi

1 496 409

    Kārtējie izdevumi

1 496 409

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 500

    kapitālie izdevumi

7 500

26.00.00

02.000

Aizdevumi virsniekiem, kuri apguvuši virsnieka pamatkursu Nacionālajā aizsardzības akadēmijā  
    Resursi izdevumu segšanai

8 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 000

    Izdevumi – kopā

8 000

    Uzturēšanas izdevumi

8 000

    Subsīdijas un dotācijas

8 000

27.00.00

02.000

Jaunsardze  
    Resursi izdevumu segšanai

1 251 493

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 251 493

    Izdevumi – kopā

1 251 493

    Uzturēšanas izdevumi

1 198 493

    Kārtējie izdevumi

1 198 493

    tai skaitā atalgojumi

538 914

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

53 000

    kapitālie izdevumi

53 000

28.00.00

02.000

Ģeodēzija un kartogrāfija  
    Resursi izdevumu segšanai

2 988 512

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 179 617

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

750 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

58 895

    Izdevumi – kopā

2 988 512

    Uzturēšanas izdevumi

2 875 183

    Kārtējie izdevumi

2 875 183

    tai skaitā atalgojumi

1 560 060

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

113 329

    kapitālie izdevumi

113 329

29.00.00

02.000

Dotācija biedrībai “Lāčplēsis”  
    Resursi izdevumu segšanai

1 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000

    Izdevumi – kopā

1 000

    Uzturēšanas izdevumi

1 000

    Subsīdijas un dotācijas

1 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 000

   

11. Ārlietu ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

28 153 365

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 918 833

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

443 631

    Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

    Izdevumi – kopā

28 153 365

    Uzturēšanas izdevumi

25 817 886

    Kārtējie izdevumi

24 390 676

    tai skaitā atalgojumi

10 529 802

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

250 965

    Subsīdijas un dotācijas

1 176 245

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

333 890

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

828 075

   

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 335 479

    kapitālie izdevumi

2 335 479

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai

27 185 290

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 970 758

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

423 631

    Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

    Izdevumi – kopā

27 185 290

    Uzturēšanas izdevumi

24 851 811

    Kārtējie izdevumi

24 252 676

    tai skaitā atalgojumi

10 463 002

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

250 965

    Subsīdijas un dotācijas

348 170

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

333 890

   

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 333 479

    kapitālie izdevumi

2 333 479

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts  
    Resursi izdevumu segšanai

8 319 360

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 382 459

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

146 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

790 901

    Izdevumi – kopā

8 319 360

    Uzturēšanas izdevumi

8 025 235

    Kārtējie izdevumi

7 691 345

    tai skaitā atalgojumi

3 390 048

    Subsīdijas un dotācijas

333 890

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

333 890

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

294 125

    kapitālie izdevumi

294 125

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs  
    Resursi izdevumu segšanai

18 794 240

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 516 609

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

277 631

    Izdevumi – kopā

18 794 240

    Uzturēšanas izdevumi

16 754 886

    Kārtējie izdevumi

16 489 641

    tai skaitā atalgojumi

7 072 954

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

250 965

    Subsīdijas un dotācijas

14 280

   

tai skaitā transferts uz valsts speciālo budžetu

14 280

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 039 354

    kapitālie izdevumi

2 039 354

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums  
    Resursi izdevumu segšanai

71 690

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 690

    Izdevumi – kopā

71 690

    Uzturēšanas izdevumi

71 690

    Kārtējie izdevumi

71 690

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

828 075

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

828 075

    Izdevumi – kopā

828 075

    Uzturēšanas izdevumi

828 075

    Subsīdijas un dotācijas

828 075

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

828 075

06.00.00

01.131

Latvijas institūts  
    Resursi izdevumu segšanai

140 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

120 000

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 000

    Izdevumi – kopā

140 000

    Uzturēšanas izdevumi

138 000

    Kārtējie izdevumi

138 000

    tai skaitā atalgojumi

66 800

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

    kapitālie izdevumi

2 000

   

12. Ekonomikas ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

63 043 247

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

57 019 277

    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

40 346

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 465 960

    Ārvalstu finanšu palīdzība

2 394 065

    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

123 599

    Izdevumi – kopā

63 374 371

    Uzturēšanas izdevumi

59 469 176

    Kārtējie izdevumi

25 117 199

    tai skaitā atalgojumi

10 214 309

    Subsīdijas un dotācijas

34 351 977

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

26 745 469

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

472 934

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 905 195

    kapitālie izdevumi

3 905 195

    Fiskālā bilance

-331 124

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

239 322

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 802

20.00.00

11.300

Būvniecība  
    Resursi izdevumu segšanai

372 163

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

272 163

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 000

    Izdevumi – kopā

382 062

    Uzturēšanas izdevumi

374 199

    Kārtējie izdevumi

374 199

    tai skaitā atalgojumi

174 990

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 863

    kapitālie izdevumi

7 863

    Fiskālā bilance

-9 899

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

9 899

24.00.00

01.421

Statistiskās informācijas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

5 719 037

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 587 063

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

191 676

    Ārvalstu finanšu palīdzība

940 298

    Izdevumi – kopā

5 933 451

    Uzturēšanas izdevumi

5 538 945

    Kārtējie izdevumi

5 417 691

    tai skaitā atalgojumi

2 999 267

    Subsīdijas un dotācijas

121 254

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

394 506

    kapitālie izdevumi

394 506

    Fiskālā bilance

-214 414

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

122 612

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

91 802

25.00.00

01.133

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

3 340 153

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 340 153

    Izdevumi – kopā

3 340 153

    Uzturēšanas izdevumi

898 253

    Kārtējie izdevumi

898 253

    tai skaitā atalgojumi

196 638

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 441 900

    kapitālie izdevumi

2 441 900

26.00.00

  Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība  
    Resursi izdevumu segšanai

5 232 517

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 575 938

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 255 884

    Ārvalstu finanšu palīdzība

400 695

    Izdevumi – kopā

5 251 279

    Uzturēšanas izdevumi

4 790 129

    Kārtējie izdevumi

4 351 702

    tai skaitā atalgojumi

2 334 315

    Subsīdijas un dotācijas

438 427

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

430 245

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

8 182

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

461 150

    kapitālie izdevumi

461 150

    Fiskālā bilance

-18 762

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 762

26.01.00

13.400

Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība  
    Resursi izdevumu segšanai

1 062 501

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

870 611

    Ārvalstu finanšu palīdzība

191 890

    Izdevumi – kopā

1 062 501

    Uzturēšanas izdevumi

952 206

    Kārtējie izdevumi

935 006

    tai skaitā atalgojumi

409 523

    Subsīdijas un dotācijas

17 200

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

17 200

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

110 295

    kapitālie izdevumi

110 295

26.02.00

13.400

Konkurences politikas ieviešana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 023 930

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

938 130

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 500

    Ārvalstu finanšu palīdzība

82 300

    Izdevumi – kopā

1 023 930

    Uzturēšanas izdevumi

1 001 890

    Kārtējie izdevumi

1 001 890

    tai skaitā atalgojumi

598 647

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 040

    kapitālie izdevumi

22 040

26.03.00

13.010

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

2 148 889

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 022 384

    Ārvalstu finanšu palīdzība

126 505

    Izdevumi – kopā

2 148 889

    Uzturēšanas izdevumi

1 914 514

    Kārtējie izdevumi

1 906 332

    tai skaitā atalgojumi

1 054 866

    Subsīdijas un dotācijas

8 182

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

8 182

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

234 375

    kapitālie izdevumi

234 375

26.04.00

13.400

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

997 197

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

767 197

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

230 000

    Izdevumi – kopā

1 015 959

    Uzturēšanas izdevumi

921 519

    Kārtējie izdevumi

508 474

    tai skaitā atalgojumi

271 279

    Subsīdijas un dotācijas

413 045

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

413 045

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 440

    kapitālie izdevumi

94 440

    Fiskālā bilance

-18 762

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 762

27.00.00

13.010

Valsts atbalsta politikas ieviešana  
    Resursi izdevumu segšanai

28 420 177

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 420 177

    Izdevumi – kopā

28 420 177

    Uzturēšanas izdevumi

28 255 386

    Kārtējie izdevumi

2 605 162

    tai skaitā atalgojumi

1 145 280

    Subsīdijas un dotācijas

25 650 224

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

25 650 224

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

164 791

    kapitālie izdevumi

164 791

27.01.00

13.010

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 413 667

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 413 667

    Izdevumi – kopā

1 413 667

    Uzturēšanas izdevumi

1 275 794

    Kārtējie izdevumi

1 275 794

    tai skaitā atalgojumi

671 950

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

137 873

    kapitālie izdevumi

137 873

27.02.00

13.010

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana  
    Resursi izdevumu segšanai

22 782 645

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 782 645

    Izdevumi – kopā

22 782 645

    Uzturēšanas izdevumi

22 761 067

    Kārtējie izdevumi

657 376

    tai skaitā atalgojumi

452 100

    Subsīdijas un dotācijas

22 103 691

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

22 103 691

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

21 578

    kapitālie izdevumi

21 578

27.03.00

13.010

Eiropas Sociālā fonda (ESF) pasākumu īstenošana  
    Resursi izdevumu segšanai

4 093 705

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 093 705

    Izdevumi – kopā

4 093 705

    Uzturēšanas izdevumi

4 088 365

    Kārtējie izdevumi

541 832

    tai skaitā atalgojumi

10 880

    Subsīdijas un dotācijas

3 546 533

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

3 546 533

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 340

    kapitālie izdevumi

5 340

27.04.00

13.010

Atbalsts valsts un privātās partnerības projektiem  
    Resursi izdevumu segšanai

130 160

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

130 160

    Izdevumi – kopā

130 160

    Uzturēšanas izdevumi

130 160

    Kārtējie izdevumi

130 160

    tai skaitā atalgojumi

10 350

28.00.00

01.132

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana  
    Resursi izdevumu segšanai

2 312 766

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 762 766

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

550 000

    Izdevumi – kopā

2 386 938

    Uzturēšanas izdevumi

2 336 397

    Kārtējie izdevumi

2 335 219

    tai skaitā atalgojumi

1 043 916

    Subsīdijas un dotācijas

1 178

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 178

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 541

    kapitālie izdevumi

50 541

    Fiskālā bilance

-74 172

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

74 172

29.00.00

09.300

Enerģētikas politika  
    Resursi izdevumu segšanai

11 426 833

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 690 833

    Ārvalstu finanšu palīdzība

736 000

    Izdevumi – kopā

11 426 833

    Uzturēšanas izdevumi

11 415 602

    Kārtējie izdevumi

3 750 602

    tai skaitā atalgojumi

126 479

    Subsīdijas un dotācijas

7 665 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

665 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 231

    kapitālie izdevumi

11 231

30.00.00

13.210

Tūrisma politikas ieviešana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 834 738

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 589 993

    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

40 346

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 800

    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

123 599

    Izdevumi – kopā

1 834 738

    Uzturēšanas izdevumi

1 635 051

    Kārtējie izdevumi

1 635 051

    tai skaitā atalgojumi

244 638

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

199 687

    kapitālie izdevumi

199 687

31.00.00

13.010

Nozares politiku veidošana un vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

4 384 863

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 780 191

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

287 600

    Ārvalstu finanšu palīdzība

317 072

    Izdevumi – kopā

4 398 740

    Uzturēšanas izdevumi

4 225 214

    Kārtējie izdevumi

3 749 320

    tai skaitā atalgojumi

1 948 786

    Subsīdijas un dotācijas

475 894

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

463 574

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

173 526

    kapitālie izdevumi

173 526

    Fiskālā bilance

-13 877

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

13 877

   

13. Finanšu ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

398 727 639

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

378 753 453

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 242 235

    Ārvalstu finanšu palīdzība

14 731 951

    Izdevumi – kopā

399 333 853

    Uzturēšanas izdevumi

362 599 595

    Kārtējie izdevumi

83 871 680

    tai skaitā atalgojumi

39 353 893

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

54 280 000

    Subsīdijas un dotācijas

224 447 915

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

13 400 386

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 833 900

   

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

   

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 734 258

    kapitālie izdevumi

14 634 118

    investīcijas

22 100 140

    Tīrie aizdevumi

28 593 678

    Fiskālā bilance

-29 199 892

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

377 006

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

229 208

30.00.00

01.120

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde  
    Resursi izdevumu segšanai

7 653 965

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 007 889

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

43 628

    Ārvalstu finanšu palīdzība

602 448

    Izdevumi – kopā

7 903 906

    Uzturēšanas izdevumi

7 572 406

    Kārtējie izdevumi

7 343 198

    tai skaitā atalgojumi

3 630 320

    Subsīdijas un dotācijas

229 208

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

331 500

    kapitālie izdevumi

331 500

    Fiskālā bilance

-249 941

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 733

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

229 208

31.00.00

  Budžeta izpilde un valsts parāda vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

59 396 611

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 316 324

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

    Izdevumi – kopā

59 644 791

    Uzturēšanas izdevumi

58 249 602

    Kārtējie izdevumi

3 969 602

    tai skaitā atalgojumi

2 337 009

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

54 280 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 395 189

    kapitālie izdevumi

1 395 189

    Fiskālā bilance

-248 180

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

248 180

31.01.00

01.120

Budžeta izpilde  
    Resursi izdevumu segšanai

4 996 611

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 916 324

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 080 287

    Izdevumi – kopā

5 244 791

    Uzturēšanas izdevumi

3 849 602

    Kārtējie izdevumi

3 849 602

    tai skaitā atalgojumi

2 337 009

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 395 189

    kapitālie izdevumi

1 395 189

    Fiskālā bilance

-248 180

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

248 180

31.02.00

14.000

Valsts parāda vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

54 400 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

54 400 000

    Izdevumi – kopā

54 400 000

    Uzturēšanas izdevumi

54 400 000

    Kārtējie izdevumi

120 000

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

54 280 000

32.00.00

01.120

Iepirkumu uzraudzības birojs  
    Resursi izdevumu segšanai

691 703

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

591 703

    Ārvalstu finanšu palīdzība

100 000

    Izdevumi – kopā

691 703

    Uzturēšanas izdevumi

661 903

    Kārtējie izdevumi

661 903

    tai skaitā atalgojumi

327 307

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

29 800

    kapitālie izdevumi

29 800

33.00.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

41 216 664

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 513 664

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

71 323

    Ārvalstu finanšu palīdzība

631 677

    Izdevumi – kopā

41 217 123

    Uzturēšanas izdevumi

36 617 001

    Kārtējie izdevumi

36 617 001

    tai skaitā atalgojumi

20 405 243

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 600 122

    kapitālie izdevumi

4 600 122

    Fiskālā bilance

-459

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

459

34.00.00

01.120

Muitas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

19 301 031

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 186 515

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

493 244

    Ārvalstu finanšu palīdzība

1 621 272

    Izdevumi – kopā

19 301 376

    Uzturēšanas izdevumi

17 693 890

    Kārtējie izdevumi

17 693 890

    tai skaitā atalgojumi

9 185 698

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 607 486

    kapitālie izdevumi

1 607 486

    Fiskālā bilance

-345

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

345

35.00.00

01.120

Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

3 434 946

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 381 193

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

53 753

    Izdevumi – kopā

3 435 126

    Uzturēšanas izdevumi

3 310 359

    Kārtējie izdevumi

3 310 359

    tai skaitā atalgojumi

1 874 465

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

124 767

    kapitālie izdevumi

124 767

    Fiskālā bilance

-180

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

180

37.00.00

13.400

Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

5 389 931

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 889 931

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 500 000

    Izdevumi – kopā

5 497 040

    Uzturēšanas izdevumi

5 447 040

    Kārtējie izdevumi

5 447 040

    tai skaitā atalgojumi

187 542

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

    kapitālie izdevumi

50 000

    Fiskālā bilance

-107 109

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

107 109

38.00.00

01.120

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana  
    Resursi izdevumu segšanai

95 394 962

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 618 408

    Ārvalstu finanšu palīdzība

11 776 554

    Izdevumi – kopā

95 394 962

    Uzturēšanas izdevumi

66 942 655

    Kārtējie izdevumi

7 934 979

    tai skaitā atalgojumi

1 038 540

    Subsīdijas un dotācijas

59 007 676

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

13 400 386

   

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

   

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 452 307

    kapitālie izdevumi

6 352 167

    investīcijas

22 100 140

38.01.00

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija  
    Resursi izdevumu segšanai

2 144 018

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 144 018

    Izdevumi – kopā

2 144 018

    Uzturēšanas izdevumi

1 969 018

    Kārtējie izdevumi

1 969 018

    tai skaitā atalgojumi

1 038 540

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

175 000

    kapitālie izdevumi

175 000

38.02.00

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu finansējums  
    Resursi izdevumu segšanai

14 031 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 775 000

    Ārvalstu finanšu palīdzība

11 256 000

    Izdevumi – kopā

14 031 000

    Uzturēšanas izdevumi

14 031 000

    Subsīdijas un dotācijas

14 031 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

6 350 936

   

tai skaitā dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem transferts uz valsts pamatbudžetu

569 458

   

tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības transferts uz valsts pamatbudžetu

2 224 351

38.03.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu  
    Resursi izdevumu segšanai

51 568 660

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 568 660

    Izdevumi – kopā

51 568 660

    Uzturēšanas izdevumi

23 291 353

    Kārtējie izdevumi

5 965 961

    Subsīdijas un dotācijas

17 325 392

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 277 307

    kapitālie izdevumi

6 177 167

    investīcijas

22 100 140

38.04.00

01.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti  
    Resursi izdevumu segšanai

27 130 730

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 130 730

    Izdevumi – kopā

27 130 730

    Uzturēšanas izdevumi

27 130 730

    Subsīdijas un dotācijas

27 130 730

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

7 049 450

38.05.00

01.120

Norvēģijas valdības un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumentu finansējuma atmaksāšana par projektu īstenošanu  
    Resursi izdevumu segšanai

520 554

    Ārvalstu finanšu palīdzība

520 554

    Izdevumi – kopā

520 554

    Uzturēšanas izdevumi

520 554

    Subsīdijas un dotācijas

520 554

39.00.00

13.400

Uzraudzība un kontrole  
    Resursi izdevumu segšanai

1 040 695

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 040 695

    Izdevumi – kopā

1 040 695

    Uzturēšanas izdevumi

897 608

    Kārtējie izdevumi

893 708

    tai skaitā atalgojumi

367 769

    Subsīdijas un dotācijas

3 900

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 900

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

143 087

    kapitālie izdevumi

143 087

39.01.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

630 675

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

630 675

    Izdevumi – kopā

630 675

    Uzturēšanas izdevumi

499 588

    Kārtējie izdevumi

495 688

    tai skaitā atalgojumi

150 877

    Subsīdijas un dotācijas

3 900

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 900

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

131 087

    kapitālie izdevumi

131 087

39.02.00

13.400

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība  
    Resursi izdevumu segšanai

410 020

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

410 020

    Izdevumi – kopā

410 020

    Uzturēšanas izdevumi

398 020

    Kārtējie izdevumi

398 020

    tai skaitā atalgojumi

216 892

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

12 000

    kapitālie izdevumi

12 000

41.00.00

  Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām  
    Resursi izdevumu segšanai

165 207 131

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

165 207 131

    Izdevumi – kopā

165 207 131

    Uzturēšanas izdevumi

165 207 131

    Subsīdijas un dotācijas

165 207 131

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 830 000

41.01.00

14.200

Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā  
    Resursi izdevumu segšanai

115 094 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

115 094 000

    Izdevumi – kopā

115 094 000

    Uzturēšanas izdevumi

115 094 000

    Subsīdijas un dotācijas

115 094 000

41.02.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem  
    Resursi izdevumu segšanai

4 166 050

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 166 050

    Izdevumi – kopā

4 166 050

    Uzturēšanas izdevumi

4 166 050

    Subsīdijas un dotācijas

4 166 050

41.03.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās  
    Resursi izdevumu segšanai

3 830 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 830 000

    Izdevumi – kopā

3 830 000

    Uzturēšanas izdevumi

3 830 000

    Subsīdijas un dotācijas

3 830 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 830 000

41.04.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem  
    Resursi izdevumu segšanai

12 155 762

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 155 762

    Izdevumi – kopā

12 155 762

    Uzturēšanas izdevumi

12 155 762

    Subsīdijas un dotācijas

12 155 762

41.05.00

14.140

Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem  
    Resursi izdevumu segšanai

800 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

800 000

    Izdevumi – kopā

800 000

    Uzturēšanas izdevumi

800 000

    Subsīdijas un dotācijas

800 000

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

800 000

41.08.00

01.120

Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai  
    Resursi izdevumu segšanai

29 036 634

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

29 036 634

    Izdevumi – kopā

29 036 634

    Uzturēšanas izdevumi

29 036 634

    Subsīdijas un dotācijas

29 036 634

41.09.00

01.120

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

124 685

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

124 685

    Izdevumi – kopā

124 685

    Uzturēšanas izdevumi

124 685

    Subsīdijas un dotācijas

124 685

42.00.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana  
    Tīrie aizdevumi

28 593 678

    Fiskālā bilance

-28 593 678

   

14. Iekšlietu ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

194 398 730

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

150 323 530

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 981 117

    Ārvalstu finanšu palīdzība

30 094 083

    Izdevumi – kopā

194 898 730

    Uzturēšanas izdevumi

162 833 237

    Kārtējie izdevumi

158 399 622

    tai skaitā atalgojumi

73 194 662

    Subsīdijas un dotācijas

4 433 615

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

102 801

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 275 067

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

55 747

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

32 065 493

    kapitālie izdevumi

22 278 959

    investīcijas

9 786 534

    Fiskālā bilance

-500 000

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

01.00.00

03.010

Iekšlietu politikas plānošana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 871 084

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 871 084

    Izdevumi – kopā

1 871 084

    Uzturēšanas izdevumi

1 871 084

    Kārtējie izdevumi

1 871 084

    tai skaitā atalgojumi

1 282 546

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma  
    Resursi izdevumu segšanai

3 985 894

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 518 616

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

112 220

    Ārvalstu finanšu palīdzība

355 058

    Izdevumi – kopā

3 985 894

    Uzturēšanas izdevumi

3 499 548

    Kārtējie izdevumi

3 499 548

    tai skaitā atalgojumi

826 744

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

486 346

    kapitālie izdevumi

486 346

02.01.00

03.110

Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

1 002 891

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

997 891

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

    Izdevumi – kopā

1 002 891

    Uzturēšanas izdevumi

1 002 891

    Kārtējie izdevumi

1 002 891

    tai skaitā atalgojumi

192 197

02.02.00

03.110

Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība  
    Resursi izdevumu segšanai

2 983 003

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 520 725

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

107 220

    Ārvalstu finanšu palīdzība

355 058

    Izdevumi – kopā

2 983 003

    Uzturēšanas izdevumi

2 496 657

    Kārtējie izdevumi

2 496 657

    tai skaitā atalgojumi

634 547

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

486 346

    kapitālie izdevumi

486 346

06.00.00

03.110

Valsts policijas darbība  
    Resursi izdevumu segšanai

74 712 204

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

67 939 845

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 681 455

    Ārvalstu finanšu palīdzība

90 904

    Izdevumi – kopā

74 712 204

    Uzturēšanas izdevumi

73 688 807

    Kārtējie izdevumi

73 620 409

    tai skaitā atalgojumi

39 788 678

    Subsīdijas un dotācijas

68 398

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

23 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

45 398

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 023 397

    kapitālie izdevumi

1 023 397

07.00.00

03.120

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība  
    Resursi izdevumu segšanai

18 955 844

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 721 994

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

233 850

    Izdevumi – kopā

18 955 844

    Uzturēšanas izdevumi

18 574 120

    Kārtējie izdevumi

18 562 570

    tai skaitā atalgojumi

10 479 146

    Subsīdijas un dotācijas

11 550

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

7 000

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 550

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

381 724

    kapitālie izdevumi

381 724

09.00.00

03.130

Drošības policijas darbība  
    Resursi izdevumu segšanai

6 442 605

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 375 905

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 700

    Izdevumi – kopā

6 442 605

    Uzturēšanas izdevumi

6 442 605

    Kārtējie izdevumi

6 442 605

10.00.00

03.110

Valsts robežsardzes darbība  
    Resursi izdevumu segšanai

28 916 975

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 466 309

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

158 958

    Ārvalstu finanšu palīdzība

3 291 708

    Izdevumi – kopā

28 916 975

    Uzturēšanas izdevumi

25 215 168

    Kārtējie izdevumi

25 214 889

    tai skaitā atalgojumi

14 510 316

    Subsīdijas un dotācijas

279

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

279

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 701 807

    kapitālie izdevumi

3 701 807

11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietas  
    Resursi izdevumu segšanai

5 787 455

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 235 736

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

195 492

    Ārvalstu finanšu palīdzība

356 227

    Izdevumi – kopā

5 787 455

    Uzturēšanas izdevumi

5 356 910

    Kārtējie izdevumi

5 183 701

    tai skaitā atalgojumi

2 321 009

    Subsīdijas un dotācijas

173 209

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

82 000

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

85 410

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 799

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

430 545

    kapitālie izdevumi

430 545

11.01.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai

5 118 153

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 918 661

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

195 492

    Ārvalstu finanšu palīdzība

4 000

    Izdevumi – kopā

5 118 153

    Uzturēšanas izdevumi

5 008 729

    Kārtējie izdevumi

4 915 520

    tai skaitā atalgojumi

2 299 049

    Subsīdijas un dotācijas

93 209

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

2 000

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

85 410

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 799

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

109 424

    kapitālie izdevumi

109 424

11.02.00

03.110

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi  
    Resursi izdevumu segšanai

273 640

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

273 640

    Izdevumi – kopā

273 640

    Uzturēšanas izdevumi

12 519

    Kārtējie izdevumi

12 519

    tai skaitā atalgojumi

5 160

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

261 121

    kapitālie izdevumi

261 121

11.03.00

03.110

Eiropas Bēgļu fonds  
    Resursi izdevumu segšanai

395 662

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 435

    Ārvalstu finanšu palīdzība

352 227

    Izdevumi – kopā

395 662

    Uzturēšanas izdevumi

335 662

    Kārtējie izdevumi

255 662

    tai skaitā atalgojumi

16 800

    Subsīdijas un dotācijas

80 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

80 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 000

    kapitālie izdevumi

60 000

13.00.00

  Veselības un sociālā aprūpe  
    Resursi izdevumu segšanai

4 735 270

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 688 182

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

47 088

    Izdevumi – kopā

4 735 270

    Uzturēšanas izdevumi

4 731 620

    Kārtējie izdevumi

782 863

    tai skaitā atalgojumi

83 161

    Subsīdijas un dotācijas

3 948 757

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 948 757

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 650

    kapitālie izdevumi

3 650

13.01.00

05.600

Veselības un sociālās aprūpes administrēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

154 825

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 825

    Izdevumi – kopā

154 825

    Uzturēšanas izdevumi

151 175

    Kārtējie izdevumi

151 175

    tai skaitā atalgojumi

83 161

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 650

    kapitālie izdevumi

3 650

13.02.00

06.130

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas  
    Resursi izdevumu segšanai

3 948 757

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 948 757

    Izdevumi – kopā

3 948 757

    Uzturēšanas izdevumi

3 948 757

    Subsīdijas un dotācijas

3 948 757

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 948 757

13.03.00

05.800

Veselības aprūpe  
    Resursi izdevumu segšanai

631 688

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

584 600

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

47 088

    Izdevumi – kopā

631 688

    Uzturēšanas izdevumi

631 688

    Kārtējie izdevumi

631 688

14.00.00

04.310

Augstākā izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

3 511 809

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 867 920

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 175 984

    Ārvalstu finanšu palīdzība

467 905

    Izdevumi – kopā

3 511 809

    Uzturēšanas izdevumi

3 235 587

    Kārtējie izdevumi

3 024 966

    tai skaitā atalgojumi

1 328 788

    Subsīdijas un dotācijas

210 621

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

210 621

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

276 222

    kapitālie izdevumi

276 222

19.00.00

  Fiziskās sagatavotības nodrošināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

238 880

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

158 760

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

80 120

    Izdevumi – kopā

238 880

    Uzturēšanas izdevumi

229 880

    Kārtējie izdevumi

209 079

    tai skaitā atalgojumi

91 394

    Subsīdijas un dotācijas

20 801

    tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

20 801

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 000

    kapitālie izdevumi

9 000

19.01.00

08.010

Fiziskās sagatavotības administrēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

95 297

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 297

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

    Izdevumi – kopā

95 297

    Uzturēšanas izdevumi

90 297

    Kārtējie izdevumi

90 297

    tai skaitā atalgojumi

51 470

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

    kapitālie izdevumi

5 000

19.02.00

08.600

Fiziskās sagatavotības pasākumi  
    Resursi izdevumu segšanai

143 583

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 463

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

55 120

    Izdevumi – kopā

143 583

    Uzturēšanas izdevumi

139 583

    Kārtējie izdevumi

118 782

    tai skaitā atalgojumi

39 924

    Subsīdijas un dotācijas

20 801

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

20 801

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

    kapitālie izdevumi

4 000

29.00.00

13.400

Valsts materiālās rezerves  
    Resursi izdevumu segšanai

9 795 501

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 920 251

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 875 250

    Izdevumi – kopā

10 295 501

    Uzturēšanas izdevumi

10 132 826

    Kārtējie izdevumi

10 132 826

    tai skaitā atalgojumi

430 837

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

162 675

    kapitālie izdevumi

162 675

    Fiskālā bilance

-500 000

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

29.01.00

13.400

Valsts materiālo rezervju administrēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

715 385

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

715 385

    Izdevumi – kopā

715 385

    Uzturēšanas izdevumi

679 190

    Kārtējie izdevumi

679 190

    tai skaitā atalgojumi

318 553

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

36 195

    kapitālie izdevumi

36 195

29.02.00

13.400

Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana  
    Resursi izdevumu segšanai

4 485 250

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 485 250

    Izdevumi – kopā

4 985 250

    Uzturēšanas izdevumi

4 985 250

    Kārtējie izdevumi

4 985 250

    Fiskālā bilance

-500 000

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

500 000

29.03.00

13.400

Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana  
    Resursi izdevumu segšanai

4 594 866

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 204 866

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

390 000

    Izdevumi – kopā

4 594 866

    Uzturēšanas izdevumi

4 468 386

    Kārtējie izdevumi

4 468 386

    tai skaitā atalgojumi

112 284

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

126 480

    kapitālie izdevumi

126 480

31.00.00

03.110

Šengenas konvencijas finanšu programma  
    Resursi izdevumu segšanai

27 628 349

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 096 068

    Ārvalstu finanšu palīdzība

25 532 281

    Izdevumi – kopā

27 628 349

    Uzturēšanas izdevumi

4 592 207

    Kārtējie izdevumi

4 592 207

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

23 036 142

    kapitālie izdevumi

15 317 192

    investīcijas

7 718 950

32.00.00

03.110

Materiāltehniskā apgāde  
    Resursi izdevumu segšanai

6 190 535

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 836 535

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

354 000

    Izdevumi – kopā

6 190 535

    Uzturēšanas izdevumi

3 636 550

    Kārtējie izdevumi

3 636 550

    tai skaitā atalgojumi

737 823

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 553 985

    kapitālie izdevumi

486 401

    investīcijas

2 067 584

32.01.00

03.110

Īpašuma lietu administrēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

662 334

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

662 334

    Izdevumi – kopā

662 334

    Uzturēšanas izdevumi

662 334

    Kārtējie izdevumi

662 334

    tai skaitā atalgojumi

497 992

32.02.00

03.110

Būvniecība un centralizētais iepirkums  
    Resursi izdevumu segšanai

5 528 201

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 174 201

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

354 000

    Izdevumi – kopā

5 528 201

    Uzturēšanas izdevumi

2 974 216

    Kārtējie izdevumi

2 974 216

    tai skaitā atalgojumi

239 831

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 553 985

    kapitālie izdevumi

486 401

    investīcijas

2 067 584

33.00.00

03.110

Pabalsti specializētā valsts civildienesta ierēdņiem  
    Resursi izdevumu segšanai

1 626 325

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 626 325

    Izdevumi – kopā

1 626 325

    Uzturēšanas izdevumi

1 626 325

    Kārtējie izdevumi

1 626 325

    tai skaitā atalgojumi

1 314 220

   

15. Izglītības un zinātnes ministrija

 
    Resursi izdevumu segšanai

212 103 604

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

163 120 094

    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

529 112

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

39 297 386

    Ārvalstu finanšu palīdzība

7 169 185

    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 987 827

    Izdevumi – kopā

216 022 893

    Uzturēšanas izdevumi

193 646 827

    Kārtējie izdevumi

148 456 073

    tai skaitā atalgojumi

73 382 143

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

1 552 226

    Subsīdijas un dotācijas

43 638 528

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

31 091 225

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

9 336 344

   

tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

41 930

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 376 066

    kapitālie izdevumi

18 903 646

    investīcijas

3 472 420

    Tīrie aizdevumi

-2 754 064

    Aizdevumi

263 529

    Aizdevumu atmaksas

3 017 593

    Fiskālā bilance

-1 165 225

    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

608 910

    Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

292 786

01.00.00

04.000

Vispārējā izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

3 673 666

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 429 646

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

244 020

    Izdevumi – kopā

3 673 666

    Uzturēšanas izdevumi

3 621 521

    Kārtējie izdevumi

1 871 282

    tai skaitā atalgojumi

960 309

    Subsīdijas un dotācijas

1 750 239

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 221 401

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 145

    kapitālie izdevumi

52 145

01.02.00

04.212

Sanatorijas tipa internātskola  
    Resursi izdevumu segšanai

611 229

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

601 229

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 000

    Izdevumi – kopā

611 229

    Uzturēšanas izdevumi

600 229

    Kārtējie izdevumi

600 229

    tai skaitā atalgojumi

302 124

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 000

    kapitālie izdevumi

11 000

01.03.00

04.214

Sociālās korekcijas izglītības iestādes  
    Resursi izdevumu segšanai

872 582

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

861 142

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 440

    Izdevumi – kopā

872 582

    Uzturēšanas izdevumi

844 077

    Kārtējie izdevumi

844 077

    tai skaitā atalgojumi

409 676

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 505

    kapitālie izdevumi

28 505

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās  
    Resursi izdevumu segšanai

96 971

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 971

    Izdevumi – kopā

96 971

    Uzturēšanas izdevumi

89 971

    Kārtējie izdevumi

56 971

    tai skaitā atalgojumi

18 500

    Subsīdijas un dotācijas

33 000

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

33 000

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 000

    kapitālie izdevumi

7 000

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm  
    Resursi izdevumu segšanai

1 148 401

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 148 401

    Izdevumi – kopā

1 148 401

    Uzturēšanas izdevumi

1 148 401

    Subsīdijas un dotācijas

1 148 401

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 148 401

01.09.00

04.620

Latgales izglītības programma  
    Resursi izdevumu segšanai

40 000

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 000

    Izdevumi – kopā

40 000

    Uzturēšanas izdevumi

40 000

    Subsīdijas un dotācijas

40 000

    tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

40 000

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde  
    Resursi izdevumu segšanai

528 838

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

528 838

    Izdevumi – kopā

528 838

    Uzturēšanas izdevumi

528 838

    Subsīdijas un dotācijas

528 838

01.15.00

04.000

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra  
    Resursi izdevumu segšanai

375 645

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

153 065

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

222 580

    Izdevumi – kopā

375 645

    Uzturēšanas izdevumi

370 005

    Kārtējie izdevumi

370 005

    tai skaitā atalgojumi

230 009

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 640

    kapitālie izdevumi

5 640

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

41 046 697

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 405 075

    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

159 436

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 884 178

    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

598 008

    Izdevumi – kopā

41 370 697

    Uzturēšanas izdevumi

38 883 858

    Kārtējie izdevumi

33 156 830

    tai skaitā atalgojumi

18 548 601

    Subsīdijas un dotācijas

5 727 028

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 505 863

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 221 165

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 486 839

    kapitālie izdevumi

1 514 419

    investīcijas

972 420

    Fiskālā bilance

-324 000

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

324 000

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi  
    Resursi izdevumu segšanai

40 697 564

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 077 442

    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

159 436

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 862 678

    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

598 008

    Izdevumi – kopā

41 021 564

    Uzturēšanas izdevumi

38 551 015

    Kārtējie izdevumi

32 823 987

    tai skaitā atalgojumi

18 327 977

    Subsīdijas un dotācijas

5 727 028

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

1 505 863

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

4 221 165

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 470 549

    kapitālie izdevumi

1 498 129

    investīcijas

972 420

    Fiskālā bilance

-324 000

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

324 000

02.05.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs  
    Resursi izdevumu segšanai

349 133

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

327 633

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 500

    Izdevumi – kopā

349 133

    Uzturēšanas izdevumi

332 843

    Kārtējie izdevumi

332 843

    tai skaitā atalgojumi

220 624

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

16 290

    kapitālie izdevumi

16 290

03.00.00

  Augstākā izglītība  
    Resursi izdevumu segšanai

80 253 164

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 724 648

    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

369 676

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 769 021

    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 389 819

    Izdevumi – kopā

83 439 936

    Uzturēšanas izdevumi

74 981 922

    Kārtējie izdevumi

68 899 642

    tai skaitā atalgojumi

40 439 263

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

1 552 226

    Subsīdijas un dotācijas

4 530 054

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

587 994

   

tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 942 060

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 458 014

    kapitālie izdevumi

5 958 014

    investīcijas

2 500 000

    Tīrie aizdevumi

-2 754 064

    Aizdevumi

263 529

    Aizdevumu atmaksas

3 017 593

    Fiskālā bilance

-432 708

    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

169 179

03.01.00

04.310

Augstskolas  
    Resursi izdevumu segšanai

68 211 863

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 525 701

    Transferts no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

369 676

    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

29 926 667

    Transferts no ārvalstu finanšu palīdzības

1 389 819

    Izdevumi – kopā

68 284 526

    Uzturēšanas izdevumi

61 792 551

    Kārtējie izdevumi

58 231 625

    tai skaitā atalgojumi

36 116 649

    Subsīdijas un dotācijas

3 560 926

    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

3 560 926

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 491 975

    kapitālie izdevumi

3 991 975

    investīcijas

2 500 000

    Fiskālā bilance

-72 663

    Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

 

72 663

03.02.00

04.641

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai  
    Resursi izdevumu segšanai

415 001

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

415 001

    Izdevumi – kopā

415 001

    Uzturēšanas izdevumi

415 001

    Subsīdijas un dotācijas

415 001

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

415 001

03.04.00

04.650

Studējošo un studiju kreditēšana  
    Resursi izdevumu segšanai

2 163 848

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 163 848

    Izdevumi – kopā

5 181 441

    Uzturēšanas izdevumi

5 181 441

    Kārtējie izdevumi

3 629 215

    tai skaitā atalgojumi

1 920

    Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

1 552 226

    Tīrie aizdevumi

-2 754 064

    Aizdevumi

263 529

    Aizdevumu atmaksas

3 017 593

    Fiskālā bilance

-263 529

    Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

263 529

03.07.00

04.010

Studiju fonds  
    Resursi izdevumu segšanai

116 442

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 442

    Izdevumi – kopā

116 442

    Uzturēšanas izdevumi

111 527

    Kārtējie izdevumi

111 527

    tai skaitā atalgojumi

72 582

    Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 915

    kapitālie izdevumi

4 915

03.09.00

04.641

Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai  
    Resursi izdevumu segšanai

155 293

    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

155 293

    Izdevumi – kopā

155 293

    Uzturēšanas izdevumi

155 293

    Subsīdijas un dotācijas

155 293

   

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem

155 293