Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumus Nr. 623 "Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.820

Rīgā 2005.gada 1.novembrī (prot. Nr.63 14.§)
Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 38.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts bāzes finansējums valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstsko­lu zinātniskajiem institūtiem (turpmāk — zinātniskās institūcijas), kuri reģistrēti zinātnisko institūciju reģistrā (turpmāk — reģistrs), kā arī šo institūciju uzturēšanai un dibinātāja noteikto zinātnisko pētījumu veikšanā iesaistīto vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu (turpmāk — zinātniskais personāls) atalgojumam.

2. Valsts kapitālsabiedrības un citas institūcijas, kuru statūtos, nolikumā vai satversmē ir paredzēta zinātniskā darbība (turpmāk — komercsabiedrības), bāzes finansējumu var saņemt tikai to valsts pasūtīto publisko pētījumu nodrošināšanai, kuru rezultāti ir publiski pieejami (publicēti, pieejami bibliotēkās, prezentēti konferencēs).

II. Bāzes finansējuma aprēķināšanas kārtība

3. Bāzes finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Binst = (I + P), kur

I — finanšu līdzekļi zinātniskās institūcijas uzturēšanai;

P — finanšu līdzekļi zinātniskā personāla atalgojumam.

4. Finanšu līdzekļus zinātniskās institūcijas uzturēšanai vienam kalendāra gadam aprēķina, ņemot vērā darba telpu normatīvu vienam zinātniskajam darbiniekam pilna darba laika ekvivalenta (40 stundas nedēļā — atbilstoši darba tiesības regulējošajiem normatīvajiem aktiem) (turpmāk — PLE) izteiksmē, viena kvadrātmetra telpu ekspluatācijas izmaksas un nozares koeficientu, izmantojot šādu formulu:

I = Q x Zd x T x Kn, kur

Q — darba telpas normatīvs vienam zinātniskajam darbiniekam (PLE izteiksmē) — 15 kvadrātmetri;

Zd — vidējais zinātnisko darbinieku (PLE izteiksmē) skaits iepriekšējā gadā;

T —viena kvadrātmetra uzturēšanas normatīvs gadā (tai skaitā telpu uzturēšana, komunālie maksājumi, administrācija, tehniskais un apkalpojošais personāls), kas noteikts saskaņā ar eksperta atzinumu;

Kn — nozares koeficients:

1) dzīvības zinātnes (zemes un vides zinātnes, bioloģija), fizikas un ķīmijas zināt­nes, inženierzinātnes, tehnoloģijas, arhitektūra un būvniecība, veselības zināt­nes, lauksaimniecības zinātne, meža zinātne un zivkopība, veterinārija — 2,0;

2) pārējās zinātnes nozares — 1,0.

5. Finanšu līdzekļus zinātniskā personāla atalgojumam vienam kalendāra gadam aprēķina, ņemot vērā zinātniskā personāla (PLE izteiksmē) skaitu, noteikto bāzes atalgojuma apmēru un zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju, izmantojot šādu formulu:

P = Zz x (A + N) x 12 x Sek, kur

Zz — vidējais zinātniskā personāla (PLE izteiksmē) skaits zinātniskajā institūcijā iepriekšējā gadā;

A —viena vadošā pētnieka (PLE izteiksmē) bāzes atalgojums mēnesī, kas atbilst 50% no profesora zemākās mēneša darba algas likmes (noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”);

N — valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

Sek — zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju summas koeficients.

6. Atalgojums no bāzes finansējuma netiek piešķirts zinātniskajā institū­cijā strādājošajiem augstskolu profesoriem, asociētajiem profesoriem un docentiem, kuri minētajos akadēmiskajos amatos strādā normālu darba laiku (atbilstoši darba tiesības regulējošajiem normatīvajiem aktiem).

7. Atalgojums no bāzes finansējuma institūtos tiek piešķirts akadēmiska­jos amatos normālu darba laiku (atbilstoši darba tiesības regulējošajiem norma­tīvajiem aktiem) strādājošajam zinātniskajam personālam. Vadošā pētnieka (PLE izteiksmē) bāzes atalgojums mēnesī atbilst 50% no profesora zemākās mēneša algas likmes, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.746 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, pētnieka (PLE izteiksmē) bāzes atalgojums — 80% no vadošā pētnieka bāzes atalgojuma un asistenta (PLE izteiksmē) bāzes atalgojums — 80% no pētnieka bāzes atalgojuma.

8. Zinātniskās darbības kvalitātes rādītāju nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā zinātniskajā institūcijā iepriekšējā gadā īstenotos projek­tus, publicēšanai pieņemtās zinātniskās publikācijas un sabiedrībai kopumā sniegtos pakalpojumus (pielikums), izmantojot šādu formulu:

Sek = E1 + E2 + E3 +E4, kur

E1 — īstenoto projektu raksturojums;

E2 — publikāciju ietekme uz zinātniskās domas attīstību;

E3 — sadarbības ar uzņēmējiem un citiem pasūtītājiem raksturojums;

E4 — līdzdalības raksturojums augstākās izglītības un zinātniskās kvalifikācijas paaug­stināšanas procesā.

9. Ja zinātniskās kvalitātes rādītāju summa ir:

9.1. mazāka par 5, tad Sek = 0,7;

9.2. no 5 līdz 10, tad Sek = 1;

9.3. lielāka par 10, tad Sek = 1,5.

III.Dokumentu iesniegšanas, lēmuma pieņemšanas un piešķirtā finansējuma sadales kārtība

10. Zinātniskā institūcija katru gadu līdz 1.februārim iesniedz ministrijā, kuras pārraudzībā tā atrodas, šādu informāciju par iepriekšējo gadu, kas nepieciešama bāzes finansējuma aprēķināšanai:

10.1. īstenoto starptautisko projektu (tai skaitā Eiropas Savienības Ietvarprogrammu izcilības tīkli (networks of excellence), integrētie projekti vai mērķorientētie zinātniskie projekti (STREP), EUREKA, COST, INTAS, NATO projekti) skaits un nosaukumi;

10.2. valsts pētījumu programmu projektu skaits un nosaukumi, kuru īstenošanā piedalījusies zinātniskā institūcija;

10.3. Latvijas Zinātnes padomes finansēto projektu skaits un nosaukumi;

10.4. zinātniskajā periodikā norādītu, zinātniskajā literatūrā un starptau­tiski pieejamās datu bāzēs citētu (izņemot pašcitēšanu) zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi;

10.5. anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamu zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi;

10.6. zinātniskās institūcijas izdotu starptautiski recenzētu periodisko zinātnisko izdevumu skaits un nosaukumi;

10.7. Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskajos izdevumos publi­cēto zinātnisko publikāciju skaits un nosaukumi;

10.8. reģistrēto un spēkā uzturēto patentu skaits;

10.9. pārdoto licenču un patentu skaits;

10.10. īstenoto zinātnisko līgumdarbu skaits, kas īstenoti kopā ar ārvalstu vai Latvijas komersantiem vai citiem pasūtītājiem;

10.11. tirgus orientēto projektu un pašvaldību pasūtījumu skaits;

10.12. to Interreg, Life, EUREKA vai Eiropas Savienības struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā projektu konkursa projektu skaits un nosaukumi, kuros piedalās zinātniskā institūcija;

10.13. zinātniskajā institūcijā izstrādāto bakalaura, maģistra un promocijas darbu skaits un nosaukumi.

11. Attiecīgā nozares ministrija, pamatojoties uz zinātniskās institūcijas iesniegto informāciju, saskaņā ar šo noteikumu II nodaļā minēto metodiku aprē­ķina un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā katrai zinātniskajai institūcijai nepieciešamo bāzes finansējumu nākamajam gadam.

12. Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz saņemto informāciju, sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu par nepieciešamo finansē­juma apmēru bāzes finansējuma nodrošināšanai nākamajam gadam.

13. Zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma apmēru kārtējam gadam katrai zinātniskajai institūcijai nosaka Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā zinātniskās darbības nodrošinājumam paredzētā bāzes finansējuma kopējo apjomu valsts budžetā, proporcionāli nozaru ministriju iesniegtajiem aprēķiniem. Zinātniskajai institūcijai piešķirtais bāzes finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt summu, kas norādīta attiecīgās nozaru ministrijas iesniegtajā aprēķinā.

14. Dati par kārtējam gadam zinātniskajām institūcijām piešķirto bāzes finansējumu ir publiski pieejami. Bāzes finansējuma izlietojumu atspoguļo zinātniskās institūcijas gada pārskatā.

15. Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējuma līdzekļus no valsts budžeta attiecīgajam gadam piešķir saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību. Bāzes finansējumu drīkst izmantot tikai tās zinātniskās institūcijas darbībai, kurai tas ir aprēķināts.

16. Komercsabiedrībām bāzes finansējuma līdzekļus no valsts budžeta attiecīgajam gadam ieskaita atsevišķi nodalītā kontā aktivitātēm, kas finansētas no valsts finanšu līdzekļiem. Komercsabiedrības bāzes finansējumu drīkst izmantot tikai šo noteikumu 2.punktā minētajam mērķim.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Šie noteikumi attiecībā uz reģistrā reģistrētiem valsts bezpeļņas zinātniskajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) pirms to pārveidošanas vai likvidēšanas un attiecīga ieraksta izdarīšanas uzņēmumu reģistrā piemērojami līdz 2006.gada 18.maijam. Ar 2006.gada 19.maiju šie noteikumi piemērojami tikai reģistrā reģistrētajām zinātniskajām institūcijām.

18. Lai bāzes finansējumu saņemtu 2005.gadā, zinātniskās institūcijas un komercsabiedrības līdz 2005.gada 15.novembrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju par iepriekšējo gadu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.820
Zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējums

Nr.
p.k.

Zinātniskās darbības kvalitātes rādītājs

Kritēriji

Punktu skaits

1.

E1

īstenoto projektu raksturojums

Zinātniskā institūcija ir iesaistīta vismaz vienā Eiropas Savienības Ietvarprogrammas izcilības tīklā (network of excellence) vai īsteno vismaz vienu integrēto projektu vai mērķorientēto zinātnisko projektu (STREP), piedalās valsts pētījumu programmu projektu īstenošanā, kā arī īsteno Latvijas Zinātnes padomes finansētus projektus

3

Zinātniskā institūcija īsteno vismaz divus dažādus starptautisko programmu finansētus pētījumu projektus (piemēram, NATO, COST, INTAS, bilaterālās sadarbības projekti), piedalās valsts pētījumu programmu projektu īstenošanā, kā arī īsteno Latvijas Zinātnes padomes finansētus projektus

2

Zinātniskā institūcija īsteno Latvijas Zinātnes padomes finansētus projektus

1

Zinātniskā institūcija nesaņem konkursa kārtībā iegūtu finansējumu

0

2.

E2

publikāciju ietekme uz zinātniskās domas attīstību

Zinātniskās publikācijas ir norādītas zinātniskajā periodikā, citētas (izņemot pašcitēšanu) zinātniskajā literatūrā un starptautiski pieejamās zinātniskajās datu bāzēs

3

Zinātniskās publikācijas ir atrodamas anonīmi recenzētos un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautos zinātniskajos izdevumos, zinātniskā institūcija izdod starptautiski recenzētus periodiskus zinātniskus izdevumus

2

Zinātniskās publikācijas ir publicētas Latvijas Zinātnes padomes atzītos zinātniskajos izdevumos, kuri netiek iekļauti starptautiski pieejamās datu bāzēs

1

Publikācijas nav publicētas minētajos izdevumos

0

3.

E3

sadarbības raksturojums ar komersantiem un citiem pasūtītājiem

Zinātniskajai institūcijai ir reģistrēti un spēkā uzturēti patenti vai pārdotas licences vai patenti, vai iegūti ieņēmumi no patentētām izstrādēm

3

Zinātniskā institūcija īsteno zinātniskus līgumdarbus kopā ar Latvijas vai ārvalstu uzņēmējiem vai piedalās kādā no Interreg, Life, EUREKA vai Eiropas Savienības struktūrfondu lietišķo pētījumu atklātā projektu konkursa projektiem

2

Zinātniskā institūcija īsteno tirgus orientētos pētījumu projektus vai veic pašvaldību pasūtījumus

1

Zinātniskajai institūcijai nav sadarbības ar komersantiem un citiem pasūtītājiem

0

4.

E4

līdzdalība augstākās izglītības un zinātniskās kvalifikācijas celšanā

Zinātniskajā institūcijā ir izstrādāti divi promocijas darbi vai vairāk, divi maģistra darbi vai vairāk

3

Zinātniskajā institūcijā ir izstrādāts vismaz viens promocijas darbs, divi maģistra darbi vai vairāk

2

Zinātniskajā institūcijā ir izstrādāti maģistra un bakalaura darbi

1

Zinātniskā institūcija nepiedalās augstākās izglītības procesā

0

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
05.11.2005