Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 12.01.2007. - 30.11.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.770

Rīgā 2005.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 40.§)
Rajona pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka teritorijas plānojuma sastāvdaļas, kā arī plānojuma sagatavošanas, sabiedriskās apspriešanas, spēkā stāšanās, grozīšanas, apturēšanas, likumības izvērtēšanas un ievērošanas pārraudzības kārtību.

2. Rajona pašvaldības teritorijas plānojums ir rajona pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā atbilstoši mēroga noteiktībai M 1:50000 attēlota teritorijas pašreizējā izmantošana un noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ilgtermiņa perspektīvā uz 12 gadiem.

3. Rajona pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka teritorijas izmantošanas prasības:

3.1. kuru ietekme pārsniedz vienas rajonā ietilpstošās vietējās pašvaldības robežas;

3.2. kas detalizē attiecīgā rajona pašvaldības plānošanas reģiona teritorijas plānojuma un nacionālā plānojuma prasības.

4. Nosakot šo noteikumu 3.punktā minētās prasības, ņem vērā:

4.1. teritorijas pašreizējo izmantošanu;

4.2. apdzīvojuma struktūru, apdzīvoto vietu robežas un attīstības virzienus, pakalpojumu nodrošinājumu apdzīvojuma centros;

4.3. nacionālas un reģionālas nozīmes rekreācijas, tūrisma, izglītības, kultūras, sporta, zinātnes, sociālās un veselības aprūpes infrastruktūras teritorijas un objektus;

4.4. nacionālas un reģionālas nozīmes zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu un atradņu teritorijas;

4.5. valsts aizsargājamos nekustamos kultūras pieminekļus un īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas;

4.6. valsts un pašvaldību izveidotās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;

4.7. valsts aizsardzības teritorijas un objektus un civilās aizsardzības objektus;

4.8. paaugstināta riska teritorijas un objektus;

4.9. nacionālas un reģionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas un meliorācijas sistēmas;

4.10. meža zemes un apmežojamās teritorijas;

4.11. nacionālas, reģionālas un rajona nozīmes maģistrālo inženierkomunikāciju, transporta un sakaru infrastruktūras teritorijas un objektus;

4.12. teritoriju un objektu aizsargjoslas;

4.13. nacionālas un reģionālas nozīmes pasažieru sabiedrisko pārvadājumu maršrutus;

4.14. kapsētas un dzīvnieku kapsētas atbilstoši rajona plānojuma mēroga noteiktībai;

4.15. atkritumu un bīstamo atkritumu apglabāšanas un pārstrādes teritorijas un objektus;

4.16. piesārņotās un rekultivējamās teritorijas;

4.17. ūdenstilpes, ūdensteces un upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānus atbilstoši rajona plānojuma mēroga noteiktībai;

4.18. objektus, kas minēti likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1.pielikumā;

4.19. ražošanas un rūpniecības teritorijas un objektus, kuru zemesgabals ir viens hektārs vai lielāks;

4.20. citas teritorijas, objektus un prasības saskaņā ar nacionālo plānojumu, plānošanas reģiona teritorijas plānojumu un rajona teritorijas plānojuma darba uzdevumu.

5. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi ir rajona administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas.

6. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma, kā arī tā grozījumu sabiedrisko apspriešanu organizē ne mazāk kā divos posmos:

6.1. pirmo posmu organizē, uzsākot rajona pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu izstrādi;

6.2. otro posmu organizē pēc rajona pašvaldības teritorijas plānojuma vai to grozījumu pirmās redakcijas izstrādes.

7. Rajona padome divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāja, darba uzdevuma un galīgās redakcijas apstiprināšanu nosūta attiecīgo lēmumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija minētos lēmumus publicē ministrijas mājas lapā internetā.

8. Institūcijas sadarbojas ar rajona padomi teritorijas plānošanas jomā šādā kārtībā:

8.1. ja nepieciešams, nosaka par teritorijas plānošanu atbildīgo personu;

8.2. atbilstoši kompetencei četru nedēļu laikā pēc rajona padomes pieprasījuma bez maksas sniedz to rīcībā esošo informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei;

8.3. četru nedēļu laikā pēc rajona padomes pieprasījuma atbilstoši nosacījumiem bez maksas sniedz atzinumu par izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu redakciju.

9. Lai izstrādātu rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumus, rajona padome pieprasa nosacījumus un atzinumus par izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumiem šādām darba uzdevumā ietvertajām institūcijām:

9.1. Valsts vides dienesta attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei;

9.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai;

9.3. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts ceļi";

9.4. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš";

9.5. valsts aģentūrai "Sabiedrības veselības aģentūra";

9.6. Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai;

9.7. valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo";

9.8. akciju sabiedrībai "Latvijas gāze";

9.9. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai;

9.10. attiecīgajai plānošanas reģiona attīstības padomei;

9.11. Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei;

9.12. Valsts meža dienesta reģionālajai struktūrvienībai;

9.13. valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" mežsaimniecībai;

9.14. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijai;

9.15. attiecīgajai upju baseina pārvaldei;

9.16. elektronisko sakaru komersantiem;

9.17. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūrai;

9.18. ja nepieciešams, citām institūcijām.

10. Ministrijas un īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, ja nepieciešams, atbilstoši kompetencei sniedz nosacījumus, kas nepieciešami rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei, un atzinumu par izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumiem.

11. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādes laikā rajona padome informē rajonā ietilpstošās vietējās pašvaldības, kā arī blakus esošās rajona padomes un republikas pilsētas un noskaidro to viedokli:

11.1. nosūtot lēmumu kopijas par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādes uzsākšanu;

11.2. paziņojot par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem;

11.3. lūdzot sniegt atzinumu par izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumiem;

11.4. paziņojot rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu sabiedriskās apspriešanas sanāksmju laiku un vietu.

12. Rajona pašvaldības teritorijas plānojumu vai tā grozījumus izstrādā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformē ne mazāk kā divos oriģināleksemplāros. Viens eksemplārs glabājas attiecīgā rajona padomē, bet otrs — Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Spēku zaudējušo rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumus glabā likumā "Par arhīviem" noteiktajā kārtībā.

13. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei nepieciešamo informāciju no nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra bez maksas nodrošina Valsts zemes dienests.

14. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu kartēs (plānos) norāda tās koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, nosaukumu, mērogu, lietotos apzīmējumus un izstrādātāju. Ja kartes (plāna) izdruka ir citā mērogā nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus mērogam norāda arī pamatnes noteiktību.

15. Rajona padome nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un tā grozījumiem, kā arī iegādāties to kopijas. Rajona padome nodrošina pieeju pamatdokumentiem un informācijai, uz kuru pamatojoties ir izstrādāts rajona teritorijas plānojums.

16. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu ievērošanas pārraudzību nodrošina attiecīgā rajona pašvaldība.

II. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvdaļas

17. Rajona pašvaldības teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas:

17.1. paskaidrojuma raksts;

17.2. grafiskā daļa;

17.3. teritorijas izmantošanas noteikumi;

17.4. pārskats par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

18. Paskaidrojuma rakstā ietilpst vismaz šāda informācija:

18.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas, arī apdzīvojuma, infrastruktūras, atvērtās telpas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi;

18.2. teritorijas attīstības mērķi un virzieni;

18.3. rajona teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums.

19. Grafiskajā daļā ietilpst:

19.1. topogrāfiskā karte, kas izmantota rajona pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai;

19.2. karte, kurā norādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;

19.3. karte, kurā norādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana:

19.3.1. nosakot plānotā apdzīvojuma struktūru, arī apdzīvojuma centrus un transporta infrastruktūru;

19.3.2. nosakot plānotās maģistrālās inženiertehniskās komunikācijas;

19.3.3. attēlojot aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuras ir 100 metru platas un platākas;

19.4. citas kartes, kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju robežas.

(Grozīts ar MK 09.01.2007. noteikumiem Nr.41)

20. Teritorijas izmantošanas noteikumos ietilpst:

20.1. prasības apdzīvojuma struktūras attīstībai, arī apdzīvojuma centru un transporta infrastruktūras attīstībai;

20.2. prasības maģistrālajām inženiertehniskajām komunikācijām un inženiertehnisko komunikāciju tīklu attīstībai;

20.3. prasības riska objektiem un teritorijām;

20.4. citas prasības un aprobežojumi;

20.5. informācija par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu.

21. Pārskatā par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst:

21.1. rajona padomes lēmumi par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu (pievienojot darba uzdevumu), sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un rajona pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

21.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli saskaņā ar šo noteikumu 30. un 36.punktu (ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā posma sabiedriskās apspriešanas rezultātus);

21.3. izziņa par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;

21.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

21.5. vides pārskats saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

21.6. izziņa par institūciju nosacījumu ievērošanu;

21.7. izziņa par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām;

21.8. cita informācija, kas izmantota rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei;

21.9. detalizēts pamatojums par noraidītajiem fizisko un juridisko personu iebildumiem.

III. Teritorijas plānojuma izstrāde un sabiedriskā apspriešana

22. Rajona pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā, pamatojoties uz:

22.1. spēkā esošo rajona pašvaldības teritorijas plānojumu;

22.2. rajona pašvaldības attīstības programmu;

22.3. administratīvi teritoriālo un teritoriālo vienību struktūru;

22.4. darba uzdevumu plānojuma izstrādei;

22.5. plānošanas reģiona teritorijas plānojumu un attīstības programmu;

22.6. Nacionālo plānojumu, nacionālās programmas un nozaru attīstības plāniem;

22.7. blakus esošo rajona pašvaldību un republikas pilsētas teritorijas plānojumiem;

22.8. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un norādījumiem par kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu izmantošanu un saglabāšanu.

23. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS92TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību 1:50000.

24. Rajona padome, pieņemot lēmumu par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina tā izstrādes vadītāju (turpmāk — izstrādes vadītājs). Izstrādes vadītājs ir rajona pašvaldības amatpersona, kas organizē rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, informē par to rajona pašvaldību, kā arī iesniedz izskatīšanai rajona pašvaldībā teritorijas plānojuma materiālus.

25. Rajona padome var izveidot rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes vadības grupu, kurā ietilpst pašvaldību un valsts pārvaldes institūciju pārstāvji un, ja nepieciešams, citu institūciju pārstāvji, kā arī izveidot vienu vai vairākas darba grupas, pieaicinot ekspertus. Vadības grupu vada izstrādes vadītājs.

26. Izstrādes vadītājs sagatavo un rajona padome apstiprina darba uzdevumu, kurā ietver:

26.1. rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes pamatojumu, uzdevumus, sākotnējos materiālus un prasības;

26.2. šo noteikumu 9. un 10.punktā minēto institūciju sarakstu;

26.3. rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiku, norādot plānotos sabiedriskās apspriešanas pasākumus.

27. Pēc lēmuma pieņemšanas par darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu rajona pašvaldība:

27.1. organizē sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu;

27.2. pieprasa un saņem no darba uzdevumā minētajām institūcijām rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumus, pieprasījumam pievienojot rajona padomes lēmumu par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu.

28. Par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, kas ilgst ne mazāk par četrām nedēļām, rajona pašvaldība publicē paziņojumu rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā, un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda:

28.1. rajona padomes lēmumu par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu;

28.2. izstrādes vadītāju;

28.3. sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņu;

28.4. šo noteikumu 29.punktā minēto materiālu izstādīšanas vietu un laiku;

28.5. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

28.6. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

29. Sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā izvērtēšanai nodod un pieejamā vietā un laikā rajona pašvaldībā vai tās institūcijā izstāda:

29.1. spēkā esošo rajona pašvaldības teritorijas plānojumu;

29.2. rajona pašvaldības attīstības programmu;

29.3. plānošanas reģiona teritorijas plānojumu un atbilstošo attīstības programmu;

29.4. citus materiālus.

30. Pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma beigām un institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas izstrādes vadītājs apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus un, ja nepieciešams, precizē darba uzdevumu. Precizēto darba uzdevumu apstiprina rajona padome.

31. Izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai rajona padomē. Rajona padome pieņem lēmumu par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Pēc šo noteikumu 31.punktā minētā lēmuma pieņemšanas rajona padome:

32.1. organizē sabiedriskās apspriešanas otro posmu;

32.2. pieprasa un saņem no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par rajona pašvaldības teritorijas plānojumu, pieprasījumam pievienojot izstrādātā rajona pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju;

32.3. pieprasa un saņem no rajonā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām, kā arī blakus esošās rajona padomes un republikas pilsētas domes atzinumus par rajona pašvaldības teritorijas plānojumu, pieprasījumam pievienojot izstrādātā rajona pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju.

33. Par sabiedriskās apspriešanas otro posmu, kas ilgst ne mazāk par sešām nedēļām, rajona pašvaldība publicē paziņojumu rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un rajona padomes mājas lapā. Paziņojumā norāda:

33.1. rajona padomes lēmumu par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

33.2. sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņu;

33.3. rajona pašvaldības teritorijas plānojuma (pirmā redakcija) izstādīšanas vietu un laiku;

33.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

33.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku;

33.6. rajona padomes mājas lapas adresi internetā, kurā publicēta rajona teritorijas plānojuma pirmā redakcija.

34. Sabiedriskās apspriešanas otrajā posmā izvērtēšanai nodod un pieejamā vietā un laikā izstāda vismaz šādus materiālus un dokumentus:

34.1. izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu (pirmo redakciju);

34.2. spēkā esošo rajona pašvaldības teritorijas plānojumu;

34.3. rajona pašvaldības attīstības programmu;

34.4. plānošanas reģiona teritorijas plānojumu un attīstības programmu;

34.5. pārskatu par sabiedrības viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti rajona pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā;

34.6. pārskatu par rajonā ietilpstošo vietējo pašvaldību un blakus esošo rajonu un republikas pilsētu pašvaldību viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti rajona pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā;

34.7. pārskatu par institūciju sniegtajiem nosacījumiem;

34.8. vides pārskata projektu.

35. Pēc sabiedriskās apspriešanas otrā posma beigām izstrādes vadītājs vai darba grupa sagatavo sabiedriskās apspriešanas materiālus, kuros ietverti:

35.1. paziņojumi un publikācijas plašsaziņas līdzekļos;

35.2. sabiedriskajā apspriešanā izstādītie rajona pašvaldības teritorijas plānojuma dokumenti un materiāli;

35.3. sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts;

35.4. rakstiskās atsauksmes un atbildes uz tām;

35.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli.

36. Izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai rajona padomē. Rajona padome pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

36.1. noteikt rajona pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju par galīgo redakciju un nosūtīt to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai;

36.2. pilnveidot rajona pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot rajona pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju;

36.3. noraidīt rajona pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunajam darba uzdevumam.

37. Ja rajona padome pieņem šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minēto lēmumu, rajona pašvaldība divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas rajona pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu sniedz astoņu nedēļu laikā.

38. Ja rajona padome pieņem šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minēto lēmumu, rajona pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem, rajonā ietilpstošajām pašvaldībām un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto rajona pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju, iespēju iepazīties ar šī teritorijas plānojuma galīgo redakciju šādā kārtībā:

38.1. rakstiski paziņo šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajām institūcijām un publicē šo noteikumu 28.punktā minētajos laikrakstos informāciju par vietu un laiku, kurā vismaz trīs nedēļas var iepazīties ar rajona pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes;

38.2. divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas nodrošina iespēju rajonā ietilpstošajām pašvaldībām un blakus esošajām rajona pašvaldībām, republikas pilsētām un šo noteikumu 9. un 10.punktā minēto institūciju pārstāvjiem (ja institūcijas to pieprasījušas rakstiski) izskatīt rajona pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas dokumentāciju;

38.3. nodrošina šo noteikumu 9. un 10.punktā minēto institūciju pārstāvjiem un citiem interesentiem iespēju saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju;

38.4. divas nedēļas pirms rajona pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēdes par to rakstiski paziņo šo noteikumu 9. un 10.punktā minētajām institūcijām un publicē šo noteikumu 28.punktā minētajos laikrakstos attiecīgās sēdes laiku un vietu.

39. Lēmumā par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu rajona padome atzīst iepriekšējo rajona pašvaldības teritorijas plānojumu par spēku zaudējušu. Lēmumā par rajona pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu rajona padome atzīst spēkā esošā rajona pašvaldības teritorijas plānojuma grozīto daļu par spēku zaudējušu.

IV. Rajona pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā

40. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rajona padome apstiprina rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un pašvaldības saistošo noteikumu veidā izdod tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas noteikumus. Lēmumu, ar kuru apstiprināts rajona pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicē rajona laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprināto rajona pašvaldības teritorijas plānojumu. Rajona pašvaldības teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad lēmums par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

41. Divu nedēļu laikā pēc rajona pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā rajona padome iesniedz zināšanai:

41.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā — rajona pašvaldības teritorijas plānojuma oriģināleksemplāru, pievienojot grafiskās daļas kartes (plānus) elektroniskā veidā;

41.2. Valsts zemes dienestā — normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu rajona pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas noteikumu kopiju, kā arī grafiskās daļas karti, kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas elektroniskā veidā vektordatu formā LKS 92 koordinātu sistēmā;

41.3. reģionālajā vides pārvaldē — rajona pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskās daļas kopiju, kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas elektroniskā veidā vektordatu formā LKS 92 koordinātu sistēmā;

41.4. rajonā ietilpstošajām vietējām pašvaldībām — rajona pašvaldības teritorijas plānojuma kopiju, pievienojot grafiskās daļas kartes (plānus) elektroniskā veidā.

42. Rajona pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas izstrādā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā rajona pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumu veidā, un tie stājas spēkā šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40. un 41.punktā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

43. Triju mēnešu laikā pēc plānošanas reģiona teritorijas plānojuma spēkā stāšanās rajona padome izvērtē rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

44. Pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām rajona padome triju mēnešu laikā izvērtē rajona pašvaldības teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par tā atstāšanu spēkā, par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna rajona pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

45. Izstrādes stadijā esošos rajona pašvaldības teritorijas plānojumus un to grozījumus turpina izstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām:

45.1. nosakot teritorijas plānojuma sastāvdaļas šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā;

45.2. pieprasot un saņemot atzinumus no šo noteikumu 9.un 10.punktā minētajām institūcijām;

45.3. nosūtot rajona pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai atbilstoši šo noteikumu 36.1.apakšpunktam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
12.01.2007