Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumus Nr. 255 "Kārtība, kādā piešķiramas valsts mērķdotācijas pašvaldību apvienošanās projektu sagatavošanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.769

Rīgā 2005.gada 11.oktobrī (prot. Nr.58 39.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām infrastruktūras attīstībai
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2005.gadam37.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir vienreizēju valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām piederošās infrastruktūras attīstībai, ja minētā infrastruktūra nepieciešama pašvaldību funkciju veikšanai.

2. Valsts budžeta dotācija ir maksājums novadu pašvaldībām no administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk — ministrija) piešķir novadu pašvaldībām valsts budžeta dotāciju infrastruktūras attīstībai (turpmāk — dotācija) no finansējuma, kas šim mērķim paredzēts valsts budžetā kārtējam gadam.

4. Ministrija informē novada domi par iespēju saņemt dotāciju.

5. Dotāciju piešķir novadu pašvaldībām, kas izveidojušās, apvienojoties vietējām pašvaldībām.

6. Dotāciju piešķir 50000latu apmērā par katru novada pašvaldības teritoriālo vienību (novada pilsētu un novada pagastu).

7. Dotāciju piešķir novadu pašvaldību izveidošanas secībā.

8. Dotāciju tās saņēmējs izlieto infra­struktūras objektu būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai. Dotācija izlietojama 24 mēnešu laikā no tās piešķiršanas dienas.

II. Dotācijas piešķiršanas kārtība

9. Novada dome nosaka pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošanas secību atbilstoši novada attīstības programmai un prioritātēm. Dotācija izlietojama atbilstoši minētajai secībai.

10. Lai saņemtu dotāciju, novada pašvaldība iesniedz valsts aģentūrā “Valsts reģionālās attīstības aģentūra” (turpmāk — aģentūra) šādus dokumentus:

10.1. iesniegumu (1.pielikums);

10.2. novada domes lēmumu, kurā ietver šādu informāciju:

10.2.1. dotācijas pieprasījumu infra­struktūras objektiem prioritārā secībā, norādot katram objektam nepieciešamo kopējo finansējumu, tai skaitā budžeta dotācijas apmēru un tā pamatojumu;

10.2.2. apliecinājumu, ka infrastruktūras objektu saraksts atbilst novada attīstības programmai;

10.2.3. dotācijas izlietošanas termiņu;

10.3. zemesgrāmatu aktu kopijas vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina īpašuma tiesības uz finansējamo infrastruktūras objektu;

10.4. novada attīstības programmas izrakstu, kas apliecina, ka novada domes lēmumā norādīto objektu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija atbilst novada attīstības perspektīvai.

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs (turpmāk — ministrs) dotācijas piešķiršanai izveido komisiju (turpmāk — komisija) no ministrijas un aģentūras pārstāvjiem. Komisijas nolikumu apstiprina ministrs.

12. Aģentūra divu nedēļu laikā no dokumentu saņemšanas dienas apkopo un izskata šo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus un sniedz ziņojumu ministra izveidotajai komisijai.

13. Komisija piecu darbdienu laikā pēc aģentūras ziņojuma saņemšanas izskata un izvērtē dotācijas pieprasītāja iesniegtos dokumentus un aģentūras ziņojumu un sniedz ieteikumu ministram par dotācijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dotāciju.

14. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no pašvaldības, kura iesniegusi dokumentus dotācijas saņemšanai, un noteikt papildu informācijas iesniegšanas termiņu.

15. Ieteikumu ministram par atteikumu piešķirt dotāciju komisija sniedz šādos gadījumos:

15.1. infrastruktūras objektu būvniecība, rekonstrukcija vai renovācija neatbilst novada attīstības programmai;

15.2. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti dotācijas saņemšanai vai tie nav noformēti atbilstoši šo noteikumu prasībām.

16. Ministrs, pamatojoties uz komisijas ieteikumu, piecu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas izdod rīkojumu par dotācijas piešķiršanu (turpmāk — rīkojums) vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt dotāciju.

17. Rīkojumā norāda:

17.1. dotācijas saņēmēju;

17.2. dotācijas apmēru;

17.3. infrastruktūras objektus un katram objektam piešķirto finansējumu;

17.4. dotācijas izlietošanas termiņu.

18. Ministrija piecu darbdienu laikā nosūta rīkojumu attiecīgajai novada pašvaldībai.

19. Novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc rīkojuma saņemšanas atver pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

20. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc novada pašvaldības paziņojuma saņemšanas par norēķinu konta atvēršanu pārskaita piešķirto dotāciju attiecīgās novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā Valsts kasē.

21. Par atteikumu piešķirt dotāciju ministrija piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informē novada pašvaldību, nosūtot vēstuli. Vēstulei pievieno ministra lēmumu.

22. Ja piešķirtie finanšu līdzekļi valsts budžeta dotācijas saņemšanai ir izlietoti, ministrija 10darbdienu laikā pēc aģentūras ziņojuma un iesniegto dokumentu saņemšanas informē novada pašvaldību, kura iesniegusi dokumentus valsts budžeta dotācijas saņemšanai.

III. Dotācijas izlietojuma uzraudzība un pārskata par dotācijas izlietojumu iesniegšana

23. Piešķirtās dotācijas izlietojuma uzraudzību veic aģentūra.

24. Novada pašvaldība divas reizes gadā (līdz 1.februārim un 1.augustam) iesniedz aģentūrai pārskatu par piešķirtās dotācijas izlietojumu (2.pielikums).

25. Aģentūra katru gadu līdz 1.martam apkopo novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus un iesniedz ministrijā informatīvā ziņojuma projektu par pašvaldībām piešķirto dotāciju izlietojumu iepriekšējā budžeta gadā.

26. Ministrija katru gadu līdz 31.martam informē Ministru kabinetu par pašvaldībām piešķirto dotāciju izlietojumu iepriekšējā budžeta gadā.

27. Novada pašvaldības priekšsēdētājs ir atbildīgs par piešķirtās dotācijas racionālu izlietojumu rīkojumā minētajiem objektiem atbilstoši novada attīstības pro­grammai.

28. Aģentūra izlases kārtībā novadu paš­valdībās pārbauda piešķirto dotāciju izlietojumu.

29. Dotācijas izlietojuma uzraudzība turpinās līdz dotācijas izlietošanas termiņa beigām un pēdējā pārskata saņemšanai par piešķirtās dotācijas izlietojumu. Pēdējam pārskatam par piešķirtās dotācijas izlietojumu novada pašvaldība pievieno objekta vai tā daļas pieņemšanas un nodošanas aktu.

30. Par konstatētajiem pārkāpumiem dotācijas izlietojumā aģentūra infor­mē ministriju.

31. Ministrija par konstatētajiem pārkāpumiem pieprasa paskaidrojumu no novada pašvaldības priekšsēdētāja un pēc paskaidrojuma saņemšanas lemj par jautājuma nodošanu Valsts kontrolei revīzijas veikšanai.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.769
01.JPG (57187 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 11.oktobra noteikumiem Nr.769
02.JPG (37789 bytes)
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
27.10.2005