Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 02.09.2006. - 30.03.2007. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumus Nr. 201 "Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.776

Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.60 7.§)
Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību15.panta pirmo daļu,
likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem5.panta sesto daļu un
likuma “Par konsolidētajiem gada pārskatiem14.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka obligāti piemērojamos Latvijas grāmatvedības standartus un subjektu loku, kuriem minētie standarti jāpiemēro.

2. Šie noteikumi attiecas uz personām, uz kurām attiecas likums “Par uzņēmumu gada pārskatiem” vai likums “Par konsolidētajiem gada pārskatiem”.

3. Lai atzītu un novērtētu finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata posteņus un sniegtu skaidrojumus par tiem, persona piemēro šādus Latvijas grāmatvedības standartus:

3.1. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 “Finanšu pārskatu sagatavoša­nas pamatnostādnes” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 23.nr.);

3.2. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.2 “Naudas plūsmas pārskats” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 23.nr.);

3.3. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.3 “Notikumi pēc bilances datuma” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 201.nr.);

3.4. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.4 “Grāmatvedības politikas maiņa, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 25.nr.);

3.5. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.5 “Ilgtermiņa līgumi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 112.nr.);

3.6. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.6 “Ieņēmumi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 199.nr.);

3.7. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.7 “Pamatlīdzekļi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 208.nr.);

3.8. Latvijas grāmatvedības standarts Nr.8 “Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 208.nr.).

(Grozīts ar MK 29.08.2006. noteikumiem Nr. 706)

4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un konsolidēto pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 3.1.apakš­punktā minētā Latvijas grāmatvedības standarta XIII nodaļas prasībām.

5. Naudas plūsmas pārskatu un konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētā Latvijas grāmat­vedības standarta prasībām.

6. Šo noteikumu 3.3., 3.4. un 3.5.apakšpunktu piemēro finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem ar pārskata periodu, kas sākas 2006.gadā. Šo noteikumu 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktu piemēro finanšu pārskatiem un konsolidētajiem finanšu pārskatiem ar pārskata periodu, kas sākas 2007.gadā.

(MK 29.08.2006. noteikumu Nr. 706 redakcijā)

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumus Nr.728 “Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmat­vedības standartiem un kārtību, kādā sagatavojami naudas plūsmas pārskati un pašu kapitāla izmaiņu pārskati” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 136.nr.; 2005, 76.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
02.09.2006