Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.111

Rīgā 2005.gada 30.septembrī (prot. Nr.37, 2.p.)

Noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem

Izdoti saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 131. panta trešo daļu un 132. panta pirmo daļu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Noteikumu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem" (tālāk tekstā - noteikumi) izpratnē par apdrošināšanas sabiedrības grupu ir uzskatāma komercsabiedrību grupa, kurā ietilpst papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība, tās dalības sabiedrības, saistītās sabiedrības, dalības sabiedrības saistītās sabiedrības un fiziskas personas, kuras tiešā vai kontroles veidā ir ieguvušas 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvušas līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā.

2. Saskaņā ar šo noteikumu prasībām apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu un koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu sagatavo un informāciju par apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem sniedz apdrošināšanas sabiedrība, kura ir:

2.1. dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā;

2.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība.

3. Apdrošināšanas sabiedrība, kura ir daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības meitas sabiedrība, saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu un sniedz informāciju par apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem.

4. Apdrošināšanas sabiedrība ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā - Komisija) atļauju:

4.1. var neiekļaut atsevišķas grupas komercsabiedrības maksātspējas normu un pašu līdzekļus koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, ja šī komercsabiedrība ir nebūtiska papildu uzraudzības mērķu sasniegšanai, t.i., tās neiekļaušana koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā netraucē gūt priekšstatu par koriģētās maksātspējas prasības izpildi;

4.2. var nesniegt informāciju par apdrošināšanas sabiedrības savstarpējiem darījumiem ar atsevišķu grupas komercsabiedrību vai fizisku personu, ja papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības viena darījuma vai vairāku viena veida darījumu kopsumma ar vienu darījumu partneri pārskata periodā nepārsniedz mazāko no 35 000 latu vai 1 procenta no papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības aktīvu kopsummas.

5. 2.1. punktā minētajai apdrošināšanas sabiedrībai nav jāsagatavo koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķins, ja:

5.1. šī apdrošināšanas sabiedrība ir saistītā sabiedrība kādai citai Latvijas Republikā reģistrētai un papildu uzraudzībai pakļautai apdrošināšanas sabiedrībai un šī sabiedrība iekļauj to savā koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

5.2. šī apdrošināšanas sabiedrība ir sais­tītā sabiedrība kādai Latvijas Republikā reģistrētai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai pārapdrošinātājam un šai apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai vai pārapdrošinātājam ir Latvijas Republikā reģistrēta meitas sabiedrība, kas saskaņā ar šo noteikumu prasībām veic koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, iekļaujot tajā apdrošināšanas sabiedrību un tās saistīto sabiedrību;

5.3. šī apdrošināšanas sabiedrība ir sais­tītā sabiedrība kādai apdrošināšanas sabiedrībai, pārvaldītājsabiedrībai vai pārapdrošinātājam, kas reģistrēts dalībvalstī, ar kuras apdrošinātāja uzraudzības institūciju Komisija ir noslēgusi vienošanos par to, ka dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcija veic papildu uzraudzību, un šī apdrošināšanas sabiedrība, pārvaldītājsabiedrība vai pārapdrošinātājs iekļauj to savā koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā.

6. 2.2. punktā minētajai apdrošināšanas sabiedrībai nav jāsagatavo koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķins, ja:

6.1. šī apdrošināšanas sabiedrība vienlaikus ir arī saistītā sabiedrība Latvijas Republikā reģistrētai un papildu uzraudzībai pakļautai apdrošināšanas sabiedrībai un ir iekļauta šīs apdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

6.2. Latvijas Republikā ir reģistrēta vēl kāda tās pašas apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība ar lielāku aktīvu kopsummu, kas iesniedz Komisijā mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā ir iekļautas visas Latvijas Republikā reģistrētās meitas sabiedrības, un ar Komisijas atļauju apdrošināšanas sabiedrība ir atbrīvota no mātes sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina sagatavošanas.

7. Apdrošināšanas sabiedrība, kas vienlaikus ir gan dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā, gan apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība, sagatavo koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinu, kurā iekļauta apdrošināšanas sabiedrība un tās saistītās sabiedrības, kā arī mātes sabiedrība un tās saistītās sabiedrības tikai mātes sabiedrības līmenī.

8. Apdrošināšanas sabiedrībai vismaz divus gadus jāglabā informācija, kuru apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības tai iesniedz koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina un informācijas par apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem sagatavošanai.

II. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas vispārīgie principi

9. Papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļauj:

9.1. apdrošināšanas sabiedrības, kura ir dalības sabiedrība vismaz vienā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā, maksātspējas normu un pašu līdzekļus;

9.2. apdrošināšanas sabiedrības, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, pārapdrošinātāja vai nedalībvalsts apdrošinātāja meitas sabiedrība, maksātspējas normu un pašu līdzekļus, piemērojot 12. punktā noteikto proporcionalitātes principu;

9.3. apdrošināšanas sabiedrības mātes sabiedrības, kura ir apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, pārapdrošinātājs vai nedalībvalsts apdrošinātājs, maksātspējas normu un pašu līdzekļus, kā arī proporcionālu daļu no mātes sabiedrības citas saistītās sabiedrības, kura ir apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs vai ārvalstu apdrošinātājs, maksātspējas normas un pašu līdzekļiem;

9.4. proporcionālu daļu no apdrošināšanas sabiedrības saistītās sabiedrības, kura ir apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs vai ārvalstu apdrošinātājs, maksātspējas normas un pašu līdzekļiem.

10. Ja apdrošināšanas sabiedrība ir dalības sabiedrība citā apdrošināšanas sabiedrībā, pārapdrošinātājā vai ārvalstu apdrošinātājā, izmantojot apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības starpniecību, tad šī apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība iekļaujama koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā.

11. Koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā netiek iekļauti pašu līdzekļu elementi, t.i., kapitāls un rezerves un subordinētais kapitāls, kas radušies savstarpējas finansēšanas rezultātā starp:

11.1. apdrošināšanas sabiedrību un tās saistīto sabiedrību, dalības sabiedrību vai dalības sabiedrības citu saistīto sabiedrību;

11.2. apdrošināšanas sabiedrības saistītajām sabiedrībām;

11.3. apdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrībām.

12. Aprēķinot koriģēto maksātspējas normu un koriģētos pašu līdzekļus, ņem vērā dalības sabiedrībai piederošo proporcionālo daļu saistītajā sabiedrībā. Proporcionālā daļa no saistītās sabiedrības maksātspējas normas un pašu līdzekļiem tiek noteikta, pamatojoties uz saistītās sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla daļu, kas tieši vai kontroles veidā pieder dalības sabiedrībai.

13. Ja saistītās sabiedrības, kas ir apdrošināšanas sabiedrības meitas sabiedrība, pašu līdzekļu apmērs ir mazāks par maksātspējas normu, tad tās maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek pilnībā iekļauti apdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, nepiemērojot 12. punktā noteikto proporcionalitātes principu.

III. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtība

14. Koriģēto maksātspējas normu un koriģētos pašu līdzekļus aprēķina šādi:

14.1. tiek aprēķināti katras aprēķinā iekļaujamās komercsabiedrības pašu līdzekļi un maksātspējas norma saskaņā ar 15.-17. punkta nosacījumiem;

14.2. katras komercsabiedrības pašu līdzekļi tiek samazināti par saistītās sabiedrības vai dalības sabiedrības citas saistītās sabiedrības ieguldījumiem komercsabiedrības kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, ja šis samazinājums jau nav ņemts vērā, aprēķinot saistītās sabiedrības vai dalības sabiedrības citas saistītās sabiedrības pašu līdzekļus saskaņā ar 15.-17. punkta nosacījumiem;

14.3. tiek aprēķināti katras komercsabiedrības pašu līdzekļi, kas iekļaujami koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā, ievērojot 10., 12. un 13. punkta nosacījumus;

14.4. tiek aprēķināta katras komercsabiedrības maksātspējas norma, kas iekļaujama koriģētās maksātspējas normas aprēķinā, ievērojot 10. un 13. punkta nosacījumus;

14.5. koriģēto maksātspējas normu un koriģētos pašu līdzekļus aprēķina, summējot visu aprēķinā iesaistīto komercsabiedrību maksātspējas normu un pašu līdzekļus, kas aprēķināti, ievērojot 14.1.-14.4. punkta prasības.

15. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamo Latvijas Republikā reģistrēto komercsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti šādi:

15.1. apdrošināšanas sabiedrībām:

15.1.1. nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek aprēķināti saskaņā ar Komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 111 apstiprinātajiem "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumiem";

15.1.2. dzīvības apdrošināšanas sabiedrības maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek aprēķināti saskaņā ar Komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 117 apstiprinātajiem "Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumiem";

15.2. pārapdrošināšanas sabiedrībām:

15.2.1. pašu līdzekļi tiek aprēķināti kā apdrošināšanas sabiedrībām, ievērojot ar Komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 111 apstiprinātajos "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos" noteikto kārtību;

15.2.2. attiecībā uz nedzīvības apdrošināšanas saistību pārapdrošināšanu maksātspējas norma tiek aprēķināta, ievērojot ar Komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 111 apstiprinātajos "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos" noteikto kārtību;

15.2.3. attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas saistību pārapdrošināšanu maksātspējas norma tiek aprēķināta saskaņā ar Komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 117 apstiprināto "Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumu" 2.2.-2.4. punktā noteikto kārtību. Gadījumos, kad nav iespējams piemērot minētos noteikumus, dzīvības apdrošināšanas saistību pārapdrošināšanas maksātspējas norma tiek aprēķināta saskaņā ar Komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 111 apstiprināto "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumu" 2.2. punktā noteikto kārtību;

15.3. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām:

15.3.1. pašu līdzekļi tiek aprēķināti nosacīti, izmantojot ar Komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 111 apstiprinātajos "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumos" noteikto kārtību;

15.3.2. apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībai maksātspējas norma nosacīti tiek pieņemta vienāda ar nulli.

16. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamo dalībvalstu apdrošinātāju, dalībvalstīs reģistrēto pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti saskaņā ar attiecīgās mītnes valsts prasībām. Gadījumos, kad mītnes valstī nav noteiktas prasības pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanai, šo pārapdrošinātāju un apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti saskaņā ar 15.2. un 15.3. punkta prasībām.

17. Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamo nedalībvalstīs reģistrēto komercsabiedrību maksātspējas norma un pašu līdzekļi tiek noteikti šādi:

17.1. nedalībvalsts apdrošinātājam pašu līdzekļi un maksātspējas norma iekļaušanai koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā tiek noteikti saskaņā ar 15.1. punkta prasībām;

17.2. nedalībvalstī reģistrētam pārapdrošinātājam pašu līdzekļi un maksātspējas norma iekļaušanai koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā tiek noteikti saskaņā ar 15.2. pun­k­ta prasībām;

17.3. nedalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības pašu līdzekļu un maksātspējas normas noteikšana iekļaušanai koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā notiek saskaņā ar 15.3. punkta prasībām.

IV. Informācija par apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem

18. Informācija tiek sniegta par savstarpējiem darījumiem starp papildu uzraudzībai pakļauto apdrošināšanas sabiedrību un šādām apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām:

18.1. apdrošināšanas sabiedrības saistīto sabiedrību;

18.2. apdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrību;

18.3. apdrošināšanas sabiedrības dalības sabiedrības saistīto sabiedrību;

18.4. fizisku personu, kura tiešā vai kontroles veidā ir ieguvusi 20 vai vairāk procentus balsstiesību vai arī tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentus no pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita (tālāk tekstā - fiziska persona, kurai ir dalība) apdrošināšanas sabiedrībā, tās saistītajā sabiedrībā, dalības sabiedrībā vai dalības sabiedrības saistītajā sabiedrībā.

V. Papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības pārskati

19. Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība sagatavo "Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina pārskatu" atbilstoši UPDK 0651272 veidlapai (1. pielikums), kurā tiek sniegta šāda informācija:

19.1. koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamās komercsabiedrības reģistrētais pil­nais nosaukums;

19.2. komercsabiedrības pašu līdzekļi;

19.3. komercsabiedrības pašu līdzekļu elementi, t.i., kapitāls un rezerves un subordinētais kapitāls, kas radušies savstarpējas finansēšanas rezultātā, ievērojot 14.2. punkta nosacījumus;

19.4. komercsabiedrības maksātspējas normai un pašu līdzekļiem piemērojamā proporcija;

19.5. komercsabiedrības pašu līdzekļi, kas iekļaujami koriģēto pašu līdzekļu aprēķinā;

19.6. komercsabiedrības maksātspējas norma;

19.7. komercsabiedrības maksātspējas norma, kas iekļaujama koriģētās maksātspējas normas aprēķinā.

20. Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība sagatavo "Pārskatu par apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem" atbilstoši UPDK 0651273 veidlapai (2. pielikums), kurā tiek sniegta šāda informācija:

20.1. par apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām izsniegtajiem aizdevumiem un no apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām saņemtajiem aizņēmumiem pārskata periodā:

20.1.1. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds;

20.1.2. katra pārskata periodā izsniegtā aizdevuma un saņemtā aizņēmuma apmērs;

20.1.3. katra aizdevuma un aizņēmuma sākotnējais termiņš;

20.1.4. katra aizdevuma un aizņēmuma gada procentu likme;

20.1.5. katra pārskata periodā izsniegtā aizdevuma un saņemtā aizņēmuma neatmaksātās daļas apmērs pārskata perioda beigās;

20.2. par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību subordinētajā kapitālā un apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību un fizisko personu ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrības subordinētajā kapitālā pārskata periodā:

20.2.1. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds;

20.2.2. katrs pārskata periodā izdarītais ieguldījums subordinētajā kapitālā;

20.2.3. katra ieguldījuma subordinētajā kapitālā sākotnējais termiņš;

20.2.4. katra ieguldījuma subordinētajā kapitālā gada procentu likme;

20.2.5. katra pārskata periodā izdarītā ieguldījuma subordinētajā kapitālā apmērs pārskata perioda beigās;

20.3. par apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību un fizisko personu labā izsniegtajiem galvojumiem un citām iespējamām saistībām un no apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām saņemtajiem galvojumiem un citām ārpusbilancē atspoguļotām iespējamām saistībām pārskata periodā:

20.3.1. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds;

20.3.2. katra pārskata periodā izsniegtā vai saņemtā galvojuma vai citu izsniegtajiem vai saņemtajiem galvojumiem līdzīgo iespējamo saistību apmērs;

20.3.3. katra galvojuma izsniegšanas vai saņemšanas datums vai citu izsniegtajiem vai saņemtajiem galvojumiem līdzīgo iespējamo saistību sākuma datums;

20.3.4. izsniegtā vai saņemtā galvojuma vai citu izsniegtajiem vai saņemtajiem galvojumiem līdzīgo iespējamo saistību beigu datums;

20.4. par apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību un fizisko personu ieguldījumiem papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības apmaksātajā pamatkapitālā:

20.4.1. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds;

20.4.2. pārskata periodā izdarītais ieguldījums apdrošināšanas sabiedrības apmaksātajā pamatkapitālā;

20.4.3. pārskata periodā izdarītā ieguldījuma apdrošināšanas sabiedrības apmaksātajā pamatkapitālā samazinājums pārdošanas rezultātā;

20.5. par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības ieguldījumiem apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību apmaksātajā pamatkapitālā:

20.5.1. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums;

20.5.2. apdrošināšanas sabiedrības izdarītie ieguldījumi apmaksātajā pamatkapitālā pārskata periodā;

20.5.3. pārskata periodā izdarītā ieguldījuma apmaksātajā pamatkapitālā samazinājums pārdošanas rezultātā;

20.6. par pārapdrošināšanas darījumiem ar apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām:

20.6.1. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums un reģistrācijas numurs;

20.6.2. pārskata periodā parakstītās prēmijas un izmaksātās atlīdzības no apdroši­nāšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām pieņemtajā pārapdrošināšanā;

20.6.3. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrību kā pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās un izmaksātajās atlīdzībās pārskata periodā;

20.7. par izmaksu kopīgas segšanas darījumiem ar apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām un fiziskām personām:

20.7.1. izdevuma veids un darījuma raksturs (piem., brokeru komisija, maksa apdrošināšanas atlīdzību novērtēšanas ekspertiem);

20.7.2. apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds;

20.7.3. klientu piesaistīšanas, administratīvie, atlīdzību noregulēšanas izdevumi un citi tehniskie izdevumi, kurus apdrošināšanas sabiedrībai apmaksā apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrības vai fiziskās personas pārskata periodā;

20.7.4. klientu piesaistīšanas, adminis­tratīvie, atlīdzību noregulēšanas izdevumi un citi tehniskie izdevumi, kurus apdrošināšanas sabiedrības grupas komercsabiedrībām vai fiziskām personām apmaksā apdrošināšanas sabiedrība pārskata periodā.

21. Papildu uzraudzībai pakļautā apdrošināšanas sabiedrība sagatavo "Apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu " (3. pielikums), kurā tiek norādīta šāda informācija:

21.1. apdrošināšanas sabiedrības grupā iekļautās komercsabiedrības reģistrētais pilnais nosaukums un fiziskas personas vārds, uzvārds;

21.2. komercsabiedrības veids atbilstoši šādam grupējumam: dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, nedzīvības apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošinātājs, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, daudznozaru apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, cita komercsabiedrība;

21.3. valsts, kurā reģistrēta komercsabiedrība vai kurā atrodas fiziskas personas pastāvīgā dzīves vieta;

21.4. komercsabiedrības pamatkapitāla daļa (norādīta procentos), kas tieši vai kontroles veidā pieder apdrošināšanas sabiedrībai, citai grupas komercsabiedrībai vai fiziskai personai.

22. Skaitļi pārskatos un shēmā, kas minēti 19.-21. punktā, jāuzrāda veselos tūkstošos latu vai procentos.

23. Apdrošināšanas sabiedrība sagatavo "Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina pārskatu" (UPDK 0651272; 1. pielikums) un "Apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu" (3. pielikums) par stāvokli pārskata gada 31. decembrī. "Pārskatu par apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem" (UPDK 0651273; 2. pielikums) sagatavo par periodu, par kuru tiek sagatavots gada pārskats.

24. "Koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķina pārskatu" (UPDK 0651272; 1. pielikums), "Pārskatu par apdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem" (UPDK 0651273; 2. pielikums) un "Apdrošināšanas sabiedrības grupas struktūras shēmu" (3. pielikums) apdrošināšanas sabiedrība sagatavo saskaņā ar Komisijas padomes 2004. gada 16. jūlija lēmumu Nr. 156 apstiprinātajos "Elektroniskā veidā iesniedzamo statistisko pārskatu sagatavošanas un nosūtīšanas noteikumos" noteikto kārtību un iesniedz Komisijai līdz pārskata gadam sekojošā gada 30. aprīlim.

25. Ja Komisija konstatē, ka apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie pārskati vai grupas struktūras shēma sagatavota kļūdaini, tas pa e-pastu tiek paziņots pārskata vai shēmas sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, pārskati vai shēma atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

26. Konsultācijas par pārskatu un shēmas sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

VI. Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

27. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 98/78/EC "Par apdrošināšanas grupu apdrošināšanas uzņēmumu papildu uzraudzību".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps

01.JPG (80346 bytes)

 

02.JPG (75888 bytes)

03.JPG (60522 bytes)

04.JPG (69415 bytes)

05.JPG (44153 bytes)

06.JPG (76274 bytes)

07.JPG (63606 bytes)

08.JPG (69917 bytes)

09.JPG (42488 bytes)

14.10.2005